Desertas akims: Frankfurto superautomobiliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-13 06:00
„Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio“. Tomo Fedaravičiaus nuotraukos
Dau­giau nei 1000 AG va­rik­liai, iš ang­lies pluoš­to iš­lie­tos iš­ti­sos kė­bu­lo kons­truk­ci­jos, vie­toj už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lių mon­tuo­ja­mos ka­me­ros... Na, ir ži­no­ma, tiek vie­tos prie vai­ro, kad aukš­tes­niam vai­ruo­to­jui var­giai pa­vyks pa­to­giai su­si­ran­gy­ti – svei­ki at­vy­kę į Frank­fur­to su­pe­rau­to­mo­bi­lių par­adą!

Apž­vel­gę tai, ką nau­jau­sio šian­dien pa­tei­kė pa­sau­li­nė au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­ja, siū­lo­me pa­sku­ti­nę vyš­nią ant tor­to – Tarp­tau­ti­nė­je Frank­fur­to par­odo­je re­gė­tus su­pe­rau­to­mo­bi­lius, ku­riuo­se bu­vo ir pa­sė­dė­ta. Į juos ne­at­kreip­ti dė­me­sio ne­įma­no­ma, nes to­kia jų pa­skir­tis – kai­tin­ti krau­ją ir leis­ti bent trum­pam nuo rea­ly­bės pa­bėg­ti į fan­ta­zi­jų pa­sau­lį.

Jei su­pe­rau­to­mo­bi­lių mo­de­liai ir yra ti­ra­žuo­ja­mi ke­liais šim­tais ko­pi­jų, juos iš­kart į sa­vo au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jas iš­graibs­to tur­tuo­lių grie­ti­nė­lė, to­dėl tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių par­odos yra be­ne vie­nin­te­lė vie­ta, kur (iš anks­to už­si­re­gis­tra­vę) pri­si­lies­ti prie „vis­kas, kas įma­no­ma už pi­ni­gus“ de­ka­dan­so ga­li ir kuk­les­ni mir­tin­gie­ji.

„Ford GT“.

„Lam­borg­hi­ni Man­so­ry To­ro­feo“

Pra­ban­gius su­pe­rau­to­mo­bi­lius dar la­biau iš­skir­ti­niais pa­ver­čian­ti vo­kie­čių bend­ro­vė „Man­so­ry“ į par­odą at­ga­be­no „bu­lių“, var­du „To­ro­feo“ (isp. toro – bu­lius). „Man­so­ry“ pa­gar­sė­ju­si tuo, jog yra vie­na di­džiau­sių ino­va­to­rių ang­lies pluoš­to sri­ty­je, o iš šios me­džia­gos ga­mi­na­mos itin leng­vos ir at­spa­rios de­ta­lės pa­ma­žu pri­tai­ko­mos ir nau­jau­siuo­se ma­si­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liuo­se.

„Lam­borg­hi­ni Hu­ra­can“ pa­grin­du su­kons­truo­tam „To­ro­feo“ bend­ro­vės in­ži­nie­riai pri­va­lė­jo už­dė­ti elek­tro­ni­nį apy­nas­rį – 5,2 l, V10 jė­gai­nės su­ki­mo mo­men­tas ri­bo­ja­mas iki 1000 Nm, ki­taip šis žvė­ris įsi­bė­gė­jęs tie­siog pra­ras­tų su­ki­bi­mą su ke­lio dan­ga. Ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas „bu­lius“ iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 2,9 se­kun­dės, o mak­si­ma­lus, ga­min­to­jo įvar­di­ja­mas grei­tis – 340 km/h.

Su­pe­rau­to­mo­bi­lio sa­lo­no ap­dai­la, ži­no­ma, – sko­nio rei­ka­las, bet mums „To­ro­feo“ vi­dus pri­mi­nė pil­ką per­džiū­vu­sią kem­pi­nę. Tie­sa, pa­ban­dę įsi­ropš­ti į sa­lo­ną, tu­rė­jo­me pri­pa­žin­ti, jog no­rint val­dy­ti šią ra­ke­tą rei­kia ne tik ženk­les­nės sąs­kai­tos, bet ir trum­pes­nių ko­jų. 190 cen­ti­me­trų ūgio per­so­nai, net ir mak­si­ma­liai pa­kė­lus vai­rą ir ati­trau­kus sė­dy­nę, vai­ras vis tiek lie­ka kaž­kur juo­smens sri­ty­je.

Su bai­me aky­se į mū­sų pa­stan­gas žvel­gian­tis bend­ro­vės kon­sul­tan­tas pa­ti­ki­no, jog „prob­le­ma iš­spren­džia­ma už pi­ni­gus“. Kiek tai kai­nuo­tų – ne­pa­tiks­li­no. Tik lau­žy­ta ang­lų kal­ba pri­mi­nė, jog ne­at­sar­giai muis­tan­tis au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne mus iš­tiks „di­de­lė fi­nan­si­nė prob­le­ma“. Ka­dan­gi tai bu­vo vie­nin­te­lis spor­ti­nis bo­li­das, į ku­rį ne­til­po­me, pa­li­ko­me „To­ro­feo“ gro­žė­tis smul­kes­nių ga­ba­ri­tų ita­lams – ge­riau „Lam­borg­hi­ni“ gro­žy­bė­mis mė­gau­tis per at­stu­mą.

„Bugatti Vision Gran Turismo“.

„Fer­ra­ri 488 GTB Spider“

Su­pe­rau­to­mo­bi­lių są­ra­šas ne­tek­tų pra­smės, jei ja­me ne­bū­tų bent vie­no ita­lų bend­ro­vės še­dev­ro. „Fer­ra­ri“ sten­das Frank­fur­te bu­vo pats gau­siau­sias iš vi­sų pra­ban­gių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų. O iš vi­sos flo­ti­lės žvilgs­nį la­biau­siai pri­kaus­tė „488 GTB Spi­der“ kab­rio­le­tas, pa­kei­tęs anks­tes­nį „458 Ita­lia“ mo­de­lį. Jei no­rė­tu­mė­te šį įsi­gy­ti tuč­tuo­jau, ne­pa­dė­tų net di­de­li pi­ni­gai – už­sa­ko­vų są­ra­šas jau nu­sid­rie­kęs iki 2018-ųjų.

Įdo­mu tai, kad eko­lo­giš­ku­mo lenk­ty­nės pa­vei­kė net ir to­kius spor­ti­nių ris­tū­nų ga­min­to­jus kaip „Fer­ra­ri“. Skimb­čio­jant šam­pa­no tau­rėms, bend­ro­vės kon­sul­tan­tai po­ten­cia­liems klien­tams ne­si­gė­dy­da­mi pa­sa­ko­jo, jog nuo 420 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tis kab­rio­le­tas yra eko­no­miš­kes­nis (!) nei anks­tes­nis „458 Ita­lia“ mo­de­lis.

Tech­no­lo­gi­nė mo­to­rų pa­žan­ga bu­vo įvar­di­ja­ma kon­kre­čiais skai­čiais – 3,9 l va­rik­lis su dviem tur­bi­no­mis, skir­tin­gai nei jo 4,5 li­tro pirm­ta­kas su vie­na tur­bi­na, su­var­to­ja 15 proc. ma­žiau de­ga­lų (vi­du­ti­nės są­nau­dos – 11,4 li­tro), ta­čiau nau­ja jė­gai­nės ar­chi­tek­tū­ra ir pa­pil­do­ma tur­bi­na mo­to­ro ga­lią iš­au­gi­na 73 kW – iki 492 kW, o su­ki­mo mo­men­tą 220 Nm – iki 70 Nm.

Anks­tes­nia­jam šios li­ni­jos mo­de­liui „488 GTB Spi­der“ va­rik­lis nu­si­lei­džia tik vie­nu – 0,4 sek. il­giau trun­kan­čiu įsi­bė­gė­ji­mu iki 100 km/h, ta­čiau iki 200 km/h jis įsi­bė­gė­ja net 2,1 sek grei­čiau – per 8,3 sek ir mak­si­ma­liai pa­sie­kia 330 km/h grei­tį. Tei­gia­ma, jog dėl nau­jos bo­li­do ga­lo ar­chi­tek­tū­ros ir ap­ta­kų au­to­mo­bi­lio ga­lo pri­spau­di­mo koe­fi­cien­tas iš­au­go dvi­gu­bai – pa­pil­do­mas ap­sid­rau­di­mas, jog bo­li­dą pa­vyks su­val­dy­ti bet ko­kio­mis są­ly­go­mis.

„Ferrari 488 GTB Spider“.

„Al­fa Ro­meo Giu­lia QV“

Nors vie­na la­biau­siai rek­la­muo­ja­mų par­odos nau­jie­nų spor­tiš­kas „Al­fa Ro­meo Giu­lia“ se­da­nas ne­pa­li­ko to­kio ne­iš­dil­do­mo įspū­džio, ko­kio ti­kė­jo­mės, ta­čiau aukš­čiau­sios komp­lek­ta­ci­jos „Quad­ri­fog­lio“ (ar­ba QV) ver­si­ja dė­me­sio ver­ta vien dėl to, jog tai vie­nin­te­lis to­kių par­ame­trų spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis, ku­rio kai­na ne­sie­kia 100 tūkst. eu­rų. Stan­dar­ti­nis „Quad­ri­fog­lio“ Eu­ro­po­je kai­nuos apie 80 tūkst. eu­rų, dar 16 tūkst. eu­rų už ang­lies ir ke­ra­mi­kos stab­džius bei ang­lies pluoš­to sė­dy­nes.

„Quad­ri­fog­lio“ ver­si­jo­je ra­si­me įmon­tuo­tą 380 kW/600 Nm, še­šių ci­lind­rų 2,9 li­tro mo­to­rą su tur­bi­na, ku­rį ga­mi­nant „Al­fa Ro­meo“ in­ži­nie­riams tal­ki­no ko­le­gos iš „Fer­ra­ri“. Žy­mią­ją Niur­burg­rin­go tra­są šiuo spor­ti­niu se­da­nu pi­lo­tui ban­dy­to­jui pa­vy­ko įveik­ti per 7:39 se­kun­dės – grei­čiau nei se­kė­si „Pors­che 911 GT3“, BMW M4 ar „Lam­borg­hi­ni Gal­lar­do“. Tai­gi, ver­ta nu­lenk­ti gal­vą prieš ita­lus, ku­riems pa­vy­ko su­kur­ti iš tie­sų įspū­din­gą spor­ti­nį se­da­ną už „priei­na­mą“ kai­ną.

„Lamborghini Mansory Torofeo“.

„Ford GT“

„Ford“ pa­sta­rai­siais me­tais gar­sė­ja tuo, jog ku­ria ge­riau­sius pa­sau­lio va­rik­lius – be­ne vi­sus įma­no­mus ap­do­va­no­ji­mus su­siš­la­vu­sią „E­co­Boost“ mo­to­rų se­ri­ją. Nors „E­co­Boost“ tar­si sa­vai­me sa­ko, kad šios se­ri­jos jė­gai­nės yra orien­tuo­tos į eko­no­miš­ku­mo ir ga­lios ba­lan­so „auk­so vi­du­rį“, ame­ri­kie­čių ga­min­to­jas Frank­fur­te de­mons­tra­vo, jog šių va­rik­lių ga­li­my­bių dia­pa­zo­nas yra kur kas pla­tes­nis, nei pa­ma­ny­tum. Dviem tur­bi­no­mis ap­gink­luo­tas 3,5 li­tro V6 mo­to­ras pa­sie­kia 450 kW ga­lią, o sep­ty­nių laips­nių dvi­gu­bos san­ka­bos au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė itin tiks­liai ir efek­ty­viai per­duo­da va­rik­lio sū­kius.

Pri­sta­tęs „Ford GT“ mo­de­lį ga­min­to­jas šios mar­kės ger­bė­jus pa­ti­ki­no, kad nors po kri­zės fi­nan­si­nis dan­gus dar vi­siš­kai ne­pra­gied­rė­jo, „Ford“ at­ei­ty­je ne­ke­ti­na už­mirš­ti sa­vo lenk­ty­ni­nės dva­sios. Ne ma­žiau mar­kės ger­bė­jų bū­ria­vo­si prie rau­do­no­jo „Ford Mus­tang“. Į šį įso­din­tas oru au­ši­na­mas 5 l V8 va­rik­lis, ku­riam ne­rei­kia jo­kių tur­bi­nų. „Štai čia ti­kra­sis „Ford“, – su nos­tal­gi­jos gai­de­le dū­sa­vo iš už At­lan­to į Frank­fur­tą at­vy­kę ame­ri­kie­čiai.

„Bu­gat­ti Vi­sion Gran Tu­ris­mo“

Ne­bu­vo par­odos lan­ky­to­jo, ku­ris bent ke­lioms mi­nu­tėms ne­stab­te­lė­tų prie šio su­pe­rau­to­mo­bi­lių ga­lak­ti­kos bran­gak­me­nio. Net po par­odą vaikš­ti­nė­jan­tys po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, su­sto­ję prie „Bu­gat­ti“ sten­do, il­gai ap­ta­ri­nė­jo tai, ką ma­to prieš akis. Jie juo­ka­vo, jog no­rint sės­ti už to­kio bo­li­do vai­ro, tek­tų dar­bin­tis ne Vo­kie­ti­jos, bet ko­kio Du­ba­jaus tei­sė­sau­gos tar­ny­bo­je.

Tie­sa, šį „Bu­gat­ti“ bran­gak­me­niu va­din­ti ga­li­ma tik iš da­lies, nes tai tik kon­cep­ci­nis, kom­piu­te­ri­niam lenk­ty­nių žai­di­mui su­kur­tas mo­de­lis, to­dėl jo kai­na nė­ra ži­no­ma. Ta­čiau itin bran­gių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo at­sto­vai par­odo­je ti­ki­no, kad kon­cep­tas bu­vo ku­ria­mas taip, jog ja­me pa­nau­do­ti spren­di­mai ne­abe­jo­ti­nai bus pe­rim­ti plė­to­jant „Bu­gat­ti“ li­ni­ją. Grei­čiau­sio pa­sau­lio au­to­mo­bi­lio, 431 km/h pa­sie­ku­sio „Vey­ron“ įpė­di­nį teo­riš­kai va­ro ke­tu­rio­mis tur­bi­no­mis eki­puo­tas W16 mo­to­ras, o dėl ne­įti­kė­ti­nos ae­ro­di­na­mi­kos ang­lies pluoš­to kor­pu­są tu­rin­tis „Gran Tu­ris­mo“ at­ei­ty­je tu­rė­tų pa­siek­ti nau­ją, le­ga­liai gat­vė­mis ga­lin­čių va­ži­nė­ti au­to­mo­bi­lių re­kor­dą – bent 450 km/h.

Ap­lo­dis­men­tai in­ži­nie­rių fan­ta­zi­jai, su­tei­kian­čiai ga­li­my­bę sva­jo­ti ir mums.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Sir Vladas  213.252.196.2 2015-10-13 15:14:19
Iš visų šitų užskaitau tik Alfa Romeo kuris kiek suprantu yra normaliam naudojimui paruoštas automobilis. Visa kita tik blizgučiai akims, labai turtingiems diedams ir jų pupoms bet ne normaliems vaitruotojams. Tegu superautomobiliai ir lieka supergaražuose.
1 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami