Detroito atgaiva: karaliavo ne miesto visureigiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-19 06:00
„Chevrolet Bolt“. „Scanpix“ nuotraukos
Nors per­nai smar­kiai kri­tu­sios de­ga­lų kai­nos vėl ska­ti­na ame­ri­kie­čius grįž­ti prie di­de­lių ir ga­lin­gus va­rik­lius tu­rin­čių ma­ši­nų, De­troi­te vyks­tan­čio­je tra­di­ci­nė­je Šiau­rės Ame­ri­kos tarp­tau­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je ga­min­to­jai vi­sus ti­ki­no, kad at­ei­tis pri­klau­so elek­tra va­ro­mam trans­por­tui ir be žmo­gaus pa­gal­bos ga­lin­tiems va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liams.

„E­lek­tri­fi­ka­ci­ja ir au­to­no­miš­ku­mas – tai dvi di­džiau­sios trans­por­to re­vo­liu­ci­jos ir ino­va­ci­jos, kai bu­vo su­kur­tas ju­dan­tis kon­ve­je­ris. Ir jos vyks­ta vie­nu me­tu. Ma­nau, ypač svar­bus yra au­to­no­miš­ku­mas. At­ei­ty­je nie­kas ne­pirks au­to­mo­bi­lio, ku­ris ne­ga­lės va­žiuo­ti pats“, – pa­brė­žė kom­pa­ni­jos „Tes­la“ įkū­rė­jas Elo­nas Mus­kas.

De­troi­to par­odo­je – di­džiau­sia­me au­to­mo­bi­lių šou Šiau­rės Ame­ri­ko­je – dau­giau­sia nau­jie­nų sten­gia­si pa­žer­ti bū­tent JAV ga­min­to­jai. Ta­čiau po „Volks­wa­gen“ skan­da­lo tur­tin­go­je JAV rin­ko­je vyks­tan­čios ro­ki­ruo­tės ir ki­toms kom­pa­ni­joms ne­lei­džia abe­jin­gai žvelg­ti į ko­vą dėl vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jų. Juo la­biau kad nau­ja­sis „Volks­wa­gen“ bo­sas Matt­hia­sas Mul­le­ris De­troi­te duo­da­mas in­ter­viu vėl pri­siš­ne­kė­jo. Jis par­eiš­kė, jog triukš­mas dėl ter­ša­lų iš­me­ti­mo rod­me­nų klas­to­ji­mo bu­vo ne me­las, o grei­čiau prie ge­ro ne­pri­ve­dęs tech­ni­nis ne­su­sip­ra­ti­mas. To­kį iš­si­su­ki­nė­ji­mą ne­tru­kus iš­juo­kė dau­ge­lis JAV ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, o JAV ap­lin­ko­sau­gos biu­ras pra­ne­šė, kad ne­pat­vir­tins šiuo me­tu ga­min­to­jo siū­lo­mo kom­piu­te­ri­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mo spren­di­mo į „dy­zel­gei­to“ juo­dą­jį są­ra­šą pa­te­ku­siam 2 li­trų dy­ze­li­niam va­rik­liui.

„Honda Ridgeline“.

„Buick Avista“

Šia­pus At­lan­to re­tai ma­to­ma ame­ri­kie­čių bend­ro­vė pri­sta­tė spor­ti­nio ku­pė vi­zi­ją, ku­rio­je su­si­lie­ja pra­ban­gaus džen­tel­me­no ir tes­tos­te­ro­nu trykš­tan­čio at­le­to bruo­žai. 2+2 kon­fi­gū­ra­ci­jos spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio V6 va­rik­lis su dviem tur­bi­no­mis ge­ne­ruo­ja net 400 AG, ir jos vi­sos ke­liau­ja į už­pa­ka­li­nius va­ro­muo­sius ra­tus. Kai ką nau­ja­sis kon­cep­ci­nis au­to­mo­bi­lis pa­vel­dė­jo iš per­nai par­odo­je lan­ky­to­jų dė­me­sį pri­kaus­čiu­sio „A­ve­nir“ mo­de­lio. Ame­ri­kie­tiš­kas ma­ši­nas ga­li­ma keiks­no­ti dėl ne vi­suo­met ko­ky­biš­kų tech­ni­nių spren­di­mų, o ža­vė­tis – uni­ka­lu­mu. Juo pa­si­žy­mi ir „Buick“ gra­žuo­lis.

Korporacijos „Toyota“ prezidentas Akio Toyoda ir „Lexus LC 500“.

„Chev­ro­let Bolt“

Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Chev­ro­let“ at­ve­žė į par­odą sa­vo nau­jau­sią elek­tro­mo­bi­lį „Bolt“. Dar pa­žan­ges­nia­me, pa­trauk­les­nia­me ir efek­ty­ves­nia­me nau­ja­ja­me mo­de­ly­je įmon­tuo­tas elek­tri­nis va­rik­lis, ku­rio pa­jė­gu­mas – 200 AG. Kaip tei­gia ga­min­to­ja, nuo nu­lio iki 100 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­tį jis pa­sie­kia per maž­daug 7 se­kun­des. Pa­brė­žia­ma, kad vi­siš­kai įkrau­tu šiuo elek­tro­mo­bi­liu ga­li­ma nu­va­žiuo­ti dau­giau kaip 322 ki­lo­me­trus, o mak­si­ma­lus „Bolt“ grei­tis – 147 ki­lo­me­trai per va­lan­dą. Pra­di­nė mo­de­lio kai­na tu­rė­tų siek­ti 37,5 tūkst. do­le­rių.

„Lincoln Continental“.

„Vol­vo S90“

Šve­diš­kas „Vol­vo S90“ kė­si­na­si su­pur­ty­ti pra­ban­gių se­da­nų seg­men­tą, ku­ris pa­gal klien­tų dė­me­sį ir iš­lei­džia­mus pi­ni­gus įnir­tin­gai kau­na­si su mies­to vi­su­rei­giais. Į „Vol­vo“ die­gia­mos sau­gu­mo nau­jo­vės lei­džia ki­nų val­do­mam Šve­di­jos ga­min­to­jui iš­lik­ti au­to­mo­bi­lių sau­gu­mo ly­de­riu. Sie­kia­my­bė – dar iki 2020-ųjų pa­ga­min­ti to­kią ma­ši­ną, ku­ria va­žiuo­jant žū­ti ar su­nkiai su­si­ža­lo­ti bū­tų ne­įma­no­ma. Kaip įpras­ta vi­siems „Vol­vo“ au­to­mo­bi­liams, nau­jau­sias mo­de­lis pa­si­žy­mi sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jų gau­sa ir nau­jo­vė­mis. Į jį bus mon­tuo­ja­mas 2 li­trų 4 ci­lind­rų 240 AG va­rik­lis, tu­rin­tis dvi­gu­bą tur­bi­ną, ar­ba superturbo mo­di­fi­ka­ci­jos jė­gai­nė, ku­rios pa­jė­gu­mas – 316 AG. Kom­pa­ni­ja taip pat siū­lys pir­kė­jams hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį – jo bend­ra ben­zi­ni­nio ir elek­tri­nio va­rik­lio ga­lia sieks 410 AG. Vi­sais at­ve­jais į šiuos mo­de­lius bus mon­tuo­ja­ma tik aš­tuo­nių pa­va­rų au­to­ma­ti­nė dė­žė. Kal­ba­ma, kad „Vol­vo S90“ tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti pre­ky­bo­je jau šią va­sa­rą.

„Lincoln Continental“.

BMW M2

Vo­kie­ti­jos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo BMW M2 – kla­si­ki­nis ag­re­sy­vaus ir spor­tiš­ko di­zai­no ku­pė au­to­mo­bi­lis. Jo ra­tus su­ka 3 li­trų 6 ci­lind­rų 365 AG va­rik­lis, tu­rin­tis dvi­gu­bą tur­bi­ną. Į BMW M2 mon­tuo­ja­mos dve­jo­pos pa­va­rų dė­žės: stan­dar­ti­nė še­šių pa­va­rų me­cha­ni­nė ir sep­ty­nių pa­va­rų dvi­gu­bos san­ka­bos au­to­ma­ti­nė. Pir­muo­ju at­ve­ju nuo nu­lio iki 100 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­tis pa­sie­kia­mas per 4,4 se­kun­dės, an­truo­ju – per 4,2 se­kun­dės. Mak­si­ma­lus šio mo­de­lio grei­tis – 250 ki­lo­me­trų per va­lan­dą, o ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos ma­žiau­sia kai­na – 53 tūkst. JAV do­le­rių. Pre­ky­bo­je M2 ku­pė pa­si­ro­dys šių me­tų pa­va­sa­rį.

BMW M2.

„Le­xus LC 500“

Ne­abe­jo­ti­nai karš­čiau­sias par­odos da­ly­vis – „Le­xus LC 500“. Tai pra­ban­gus ku­pė, su­kur­tas 2012-ai­siais De­troi­te pri­sta­ty­to kon­cep­ci­nio su­pe­rau­to­mo­bi­lio LF-LC pa­grin­du. Šis mo­de­lis – nau­jas pre­kės ženk­lo flag­ma­nas, de­mons­truo­jan­tis, ko iš „Le­xus“ ga­li­ma ti­kė­tis at­ei­ty­je. Kom­pa­ni­ja ža­da, kad au­to­mo­bi­lis pa­si­žy­mės ne­pap­ras­tai ryš­kiais ref­lek­sais, iš­skir­ti­niu val­dy­mo ba­lan­su ir so­li­džiu sta­bi­lu­mu. Ja­me bus mon­tuo­ja­mas 5 li­trų V8 va­rik­lis, ku­rio pa­jė­gu­mas – 467 AG, ir nau­ja net de­šim­ties pa­va­rų au­to­ma­ti­nė dė­žė. Nuo nu­lio iki 100 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­tį „Le­xus LC 500“ pa­sieks per 4,5 se­kun­dės. Šiais mo­de­liais ža­da­ma pra­dė­ti pre­kiau­ti 2017 me­tų pa­va­sa­rį. Kol kas pra­di­nė au­to­mo­bi­lio kai­na ne­skel­bia­ma, ta­čiau spė­ja­ma, kad ji tu­rė­tų bū­ti apie 100 tūkst. JAV do­le­rių.

„Infiniti Q60“.

„Lin­coln Continental“

JAV au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Lin­coln“ De­troi­te pri­sta­tė sa­vo nau­ją­jį „Con­ti­nen­tal“. Tai pra­ban­gus se­da­nas, ku­ris kaip kon­cep­ci­nis mo­de­lis pir­mą kar­tą de­biu­ta­vo pra­ėju­sio­je Niu­jor­ko au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Jo di­zai­nas iš es­mės li­ko ne­pa­ki­tęs. Kaip sa­kė „Lin­coln“ pre­zi­den­tas Ku­ma­ras Gal­ho­tra, nau­jo­jo „Con­ti­ne­ne­tal“ prem­je­ra – reikš­min­giau­sias bend­ro­vės, ku­ri dėl ne­po­pu­lia­rių mo­de­lių anks­čiau ne kar­tą bu­vo pa­sly­du­si, žings­nis pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais. Šia­me au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­tas nau­jas 3 li­trų 400 AG dvi­gu­bą tur­bi­ną tu­rin­tis V6 va­rik­lis. Vė­liau ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti dar du jo va­rian­tus – 2,7 li­tro V6 ir 3,7 li­tro V6. Vi­sais at­ve­jais į se­da­ną bus mon­tuo­ja­ma še­šių pa­va­rų au­to­ma­ti­nė dė­žė. Pre­ky­bo­je šis mo­de­lis grei­čiau­siai pa­si­ro­dys jau šį ru­de­nį. Pra­di­nė „Lin­coln Con­ti­nen­tal“ kai­na kol kas ne­skel­bia­ma, ta­čiau ji tu­rė­tų siek­ti apie 40 tūkst. JAV do­le­rių.

„Buick Avista“.

„Mer­ce­des-Benz“ E klasė

Į De­troi­to tarp­tau­ti­nę au­to­mo­bi­lių par­odą „Mer­ce­des-Benz“ at­ve­žė sa­vo pa­žan­giau­sią kū­ri­nį, t. y. de­šim­tos lai­dos „E-Class“. Tai kiek di­des­nis ir il­ges­nis už anks­tes­nius mo­de­lius au­to­mo­bi­lis, ta­čiau kar­tu ir leng­ves­nis. Pra­ban­gia­me se­da­ne įmon­tuo­tas nau­jas 2 li­trų 4 ci­lind­rų 241 AG tur­bo­mo­to­ras. At­ei­ty­je kom­pa­ni­ja ža­da pa­siū­ly­ti „E-Class“ au­to­mo­bi­lių, tu­rin­čių dar ga­lin­ges­nius va­rik­lius. Be to, de­šim­ta­ja­me mo­de­ly­je įdieg­ta au­to­ma­ti­nė de­vy­nių pa­va­rų dė­žė. Pre­ky­bos sa­lo­nuo­se šis E kla­sės au­to­mo­bi­lis tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti jau šią va­sa­rą.

„Mercedes-Benz“ kompanijos „E-Class“ modelis.

„Chrys­ler Pacifica“

Mi­ni­ve­nai daž­niau­siai nė­ra tie au­to­mo­bi­liai, ku­rie su­lau­kia dau­giau­sia spau­dos dė­me­sio. Juk jie su­kur­ti pra­ktiš­koms šei­moms, o ne tam, kad ža­vė­tų ir skleis­tų ap­link sa­ve de­be­sis fe­ro­mo­no. Ta­čiau šį­kart nau­ja­sis „Chrys­ler“ mi­ni­ve­nas, gal ir ne pats dai­liau­sias par­odos au­to­mo­bi­lis, ga­vo la­bai daug dė­me­sio. Ir pir­miau­sia dėl įkrau­na­mos hib­ri­di­nės jė­gai­nės. Ba­te­ri­jų įkro­va trun­ka apie dvi va­lan­das, tad vien elek­tri­niu re­ži­mu apie 50 ki­lo­me­trų ga­lin­tis įveik­ti mi­ni­ve­nas šei­mos ke­lio­nėms mies­te – vie­nas pra­ktiš­kiau­sių spren­di­mų. Net ir tuo­met, kai de­ga­lų kai­nos lai­ki­nai ma­žiau kan­džio­ja­si, pi­ges­nio eksp­loa­ta­ci­jos va­rian­to ne­ra­si­me – elek­tros už po­rą eu­rų pa­kaks maž­daug šim­tui ki­lo­me­trų įveik­ti.

„Fiat Chrysler“ lengvųjų automobilių padalinio direktorius lietuvių kilmės Timas Kuniskis pristatė miniveną „Chrysler Pacifica“.

„Hon­da Ridgeline“

Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Hon­da“ šių me­tų De­troi­to par­odo­je po tam ti­kros per­trau­kos pri­sta­tė vi­siš­kai nau­ją pi­ka­pą „Rid­ge­li­ne“. Šis mo­de­lis, pa­ly­gin­ti su pirm­ta­ku, yra šiek tiek pla­tes­nis, il­ges­nis ir, ži­no­ma, mo­der­nes­nis. Nau­ja­ja­me „Rid­ge­li­ne“ įmon­tuo­tas 3,5 li­tro V6 va­rik­lis, ku­rio pa­jė­gu­mas – apie 280 AG, taip pat įdieg­ta nau­ja au­to­ma­ti­nė še­šių pa­va­rų dė­žė. Se­no­ji bu­vo pen­kių pa­va­rų.

"Volvo S90".

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami