Dideli „airBaltic“ planai Baltijos šalyse

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-08 06:00
Latvijos "airBaltic" iki 2021 metų ketina tapti pačiu svarbiausiu oro vežėju trijose Baltijos valstybėse. LŽ archyvo nuotraukos
Vil­niaus val­džiai už­da­rius skry­džių bend­ro­vę „Air Li­tua­ni­ca“, užim­ti jos vie­tą spar­nus pa­kė­lė lat­viai - kai­my­nai pla­nuo­ja plės­tis ir į Lie­tu­vos, ir į vi­sų tri­jų Bal­ti­jos ša­lių rin­kas.

Ne­se­niai Lat­vi­jos oro skry­džių bend­ro­vė „air­Bal­tic“ Ry­go­je su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją ir Bal­ti­jos vals­ty­bių žur­na­lis­tams pri­sta­tė sa­vo vers­lą pla­ną skam­biu pa­va­di­ni­mu „Ho­ri­zon 2021“. Be­ne svar­biau­sia lat­vių nau­jie­na bu­vo ta, kad jie ne tik pe­ri­ma „Air Li­tua­ni­cos“, ku­riai ge­gu­žės pa­bai­go­je pa­skelb­tas ban­kro­tas, skry­džius, bet ir kad mū­sų ša­ly­je jau spė­jo su­pla­nuo­ti įspū­din­gą plė­trą. „air­Bal­tic“ va­do­vas Mar­ti­nas Gaus­sas ne­slė­pė - jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė po 5 me­tų ke­ti­na tap­ti re­gio­ni­ne skry­džių kom­pa­ni­ja. Re­gio­nas ap­si­ri­bos tri­mis Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis – Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Lat­vių siū­ly­mas nevilioja

Da­bar „air­Bal­tic“ iš Vil­niaus skrai­di­na dviem, iš Ta­li­no – ke­tu­rio­mis kryp­ti­mis, tu­ri dau­giau kaip 60 marš­ru­tų iš Ry­gos. Ta­čiau, pa­sak M. Gaus­so, vers­lo pla­ne „Ho­ri­zon 2021“ nu­ma­ty­ta, kad iki 2021 me­tų skry­džių kryp­čių iš Vil­niaus ir Ta­li­no oro uos­tų skai­čius bus pa­di­din­tas iki 11-os. „air­Bal­tic“ sie­kia tap­ti Bal­ti­jos re­gio­no skry­džių bend­ro­ve, to­dėl ke­ti­na smar­kiai plės­tis į Lie­tu­vą ir Es­ti­ją, taip pat su­tan­kin­ti skry­džius tarp Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nių, kad tap­tų pa­grin­di­ne su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­ja“, – in­for­ma­vo „air­Bal­tic“ va­do­vas.

Svar­biau­sios kryp­tys, ku­rias iki 2021-ųjų ža­da ati­da­ry­ti „air­Bal­tic“, bus skry­džiai iš Ry­gos į Mad­ri­dą (Is­pa­ni­ja), Abu Da­bį (Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai) ir Reik­ja­vi­ką (Is­lan­di­ja). Iš Ta­li­no Lat­vi­jos kom­pa­ni­ja taip pat pla­nuo­ja skrai­din­ti ke­lei­vius tie­sio­giai į Os­lą (Nor­ve­gi­ja), Stok­hol­mą (Šve­di­ja), Ry­gą, Par­yžių (Pra­ncū­zi­ja), Vie­ną (Aus­tri­ja), Briu­se­lį (Bel­gi­ja), Ams­ter­da­mą (Olan­di­ja), Ko­pen­ha­gą (Da­ni­ja). Be­veik iden­tiš­kus skry­džius lat­viai per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus ke­ti­na pra­dė­ti ir iš Vil­niaus.

M. Gaus­so tu­ri­mais skai­čia­vi­mais, 2021 me­tais prog­no­zuo­ja­mas ke­lei­vių, ku­rie nau­do­sis „air­Bal­tic“ pa­slau­go­mis, srau­tas sieks 3,76 mln. žmo­nių per me­tus. Tie­sa, pa­sta­ruo­ju me­tu Lat­vi­jos oro bend­ro­vės vers­las, re­gis, ne­bu­vo la­bai sklan­dus. 2014 me­tais "air­Bal­tic" skrai­di­no 2,59 mln. ke­lei­vių, o šie­met pla­nuo­ja ma­žes­nį jų srau­tą - iki 2,52 mi­li­jo­no. Ne­abe­jo­ja­ma, jog tai Ru­si­jos iš­pro­vo­kuo­tos geo­po­li­ti­nės kri­zės pa­sek­mė.

M. Gaus­sas pa­brė­žė, kad sėk­min­gai vers­lo plė­trai bū­ti­nas ne tik vals­ty­bi­nis, bet ir pri­va­tus ka­pi­ta­las. Da­bar net 99,8 proc. „air­Bal­tic“ ak­ci­jų val­do Lat­vi­jos vy­riau­sy­bė. Pa­sak kom­pa­ni­jos va­do­vo, da­ly­vau­ti Lat­vi­jos skry­džių bend­ro­vės vers­le kvie­čia­mos ir Es­ti­jos bei Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės. Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, LŽ ži­nio­mis, lat­vių siū­ly­mą ver­ti­na skep­tiš­kai.

Moks­li­nin­kas siū­lo telktis

Trans­por­to eks­per­tas, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to In­ter­mo­da­li­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro va­do­vas dr. Al­gir­das Ša­ka­lys ti­ki­na, kad ne­di­de­liems ve­žė­jams iš­lik­ti itin kon­ku­ren­cin­go­je oro skry­džių rin­ko­je la­bai su­nku. Ta­čiau jis ne­sup­ran­ta, kam rei­kė­jo taip stai­ga skelb­ti ban­kro­tą lie­tu­vių bend­ro­vei „Air Li­tua­ni­ca“.

Algirdas Šakalys: "Yra prasmės formuoti regioninę skrydžių bendrovę SAS pavyzdžiu." /LŽ archyvo nuotrauka

„Ma­ne la­biau­siai glu­mi­na tai, kad kom­pa­ni­jos veik­la bu­vo nu­trauk­ta po ru­dens-žie­mos se­zo­no, ku­ris pa­pras­tai nė­ra leng­vas net ci­vi­li­nės avia­ci­jos rin­kos sen­bu­viams, o ką jau kal­bė­ti apie nau­jo­kus. Ru­dens-žie­mos lai­ko­tar­piu aps­kri­tai su­ma­žė­ja ke­lei­vių srau­tai ir pa­ja­mos iš jų ap­tar­na­vi­mo. Ta­čiau va­sa­ros se­zo­nu, sėk­min­gai kon­ku­ruo­jant dėl di­des­nių ke­lei­vių srau­tų, bu­vo ga­li­ma smar­kiai pa­ge­rin­ti bend­ro­vės fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Ši­taip tei­giu rem­da­ma­sis as­me­ni­ne tuo­met dar ne­pri­va­ti­zuo­tos Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės avia­kom­pa­ni­jos LAL, ku­ri ka­dai­se dir­bo ypač sėk­min­gai, val­dy­bos va­do­vo pa­tir­ti­mi. To­dėl drįs­tu sa­ky­ti, kad jei „Air Li­tua­ni­cos“ veik­la bū­tų bu­vu­si pra­tęs­ta iki žie­mos, tuo­met ir jos ban­kro­tas bū­tų tu­rė­jęs švel­nes­nių pa­sek­mių“, - tvir­ti­no dr. A. Ša­ka­lys.

Moks­li­nin­ko nuo­mo­ne, Lat­vi­jos kom­pa­ni­ja „air­Bal­ti­ca“ skel­bia tap­sian­ti re­gio­ni­ne oro ve­žė­ja tik rek­la­mos tiks­lais. „Lat­viai ne­tu­ri jo­kių nuo­sa­vy­bės sai­tų su Lie­tu­va ir ne­ga­li va­din­tis Lie­tu­vos oro ve­žė­jais“, - pa­žy­mė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Kad at­si­ras­tų ti­kras re­gio­ni­nis ve­žė­jas, dr. A. Ša­ka­lys siū­lo vie­ny­ti jė­gas Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai, taip pat įtrauk­ti į šį pro­ce­są ki­tas Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no vals­ty­bes, ypač Suo­mi­ją. „Ma­no gal­va, da­bar ke­lei­vių skrai­di­ni­mo vers­lo pers­pek­ty­vą tu­ri tik di­de­lės ir re­gio­ni­nės kom­pa­ni­jos, o ma­ži žai­dė­jai lie­ka už­ri­by­je. Mū­sų si­tua­ci­jo­je, ma­nau, yra pra­smės for­muo­ti re­gio­ni­nę skry­džių bend­ro­vę SAS pa­vyz­džiu (su nau­jos kom­pa­ni­jos fi­lia­lais ir lėk­tu­vų dis­lo­ka­vi­mu vi­so­se sos­ti­nė­se). Ini­cia­to­rės ga­lė­tų bū­ti trys Bal­ti­jos ša­lys, bet rei­kė­tų pa­ban­dy­ti kal­bin­ti į vers­lą įsi­trauk­ti ir Suo­mi­ją. Žai­di­mų lai­kas bai­gė­si, me­tas im­tis rim­tų dar­bų", - ti­ki­no moks­li­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
cha pataisymas  77.240.255.67 2015-07-08 16:07:25
....Taline ir Vilniuje skrydžių krypčių sumažėtų...
0 0  Netinkamas komentaras
cha  77.240.255.67 2015-07-08 14:05:23
Suomijos Finair tikrai apsieis be mūsų. Na, o jei vienytųsi trys Baltijos šalys - tai tik absoliučiam Rygos oro uosto dominavimui jose. Taline ir Rygoje skrydžių krypčių sumažėtų. Žlobų lietuvių niekas geras nelaukia: pirmiausiai socdemų vyriausybė Žiemeliams popigiai išdraskymui pardavė LALą. po to Kubilius su E.Masiuliu skubiai subankrotino ir sunaikino skolose skendintį flyLALą. Zuokas, prie visų jo trūkumų suprato savo lietuviškoss oro bendrovės svarbą ir desperatiškai ją kūrė. bet "rinka viską sutvarkys"-Šimašius nedelsiant ją sunaikino. kas dabar ką gali pradėti kurti iš naujo?
3 1  Netinkamas komentaras
Tikrai  78.60.168.138 2015-07-08 08:37:05
Kodel neikurus air FinLitEstLat? Arba dar graziau - air Baltia? Kuioje akcininkemis lygiomis dalimis butu Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija?
1 2  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami