Didžiausia rugsėjo žala – 15 tūkst. eurų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-25 11:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-25 11:00
Avarijos, kurias sukelia sunkvežimiai, draudimo kompanijoms dažnai atneša pačius didžiausius nuostolius.  Vidmanto Užusienio nuotrauka
Drau­di­mo bend­ro­vės "ER­GO In­su­ran­ce" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tei­gia­ma, kad per pir­mas tris rug­sė­jo sa­vai­tes drau­di­mo kom­pa­ni­ja jau už­fik­sa­vo be­veik 100 trans­por­to ža­lų, ku­rių su­ma sie­kė dau­giau nei 1 tūkst. eu­rų. De­ja, drau­di­kai ne­atsk­lei­džia, ar toks re­zul­ta­tas ge­res­nis ar blo­ges­nis už pra­ėju­sių me­tų to pa­ties lai­ko­tar­pio sta­tis­ti­ką.

Pa­sak "ER­GO In­su­ran­ce", šie­met per dau­giau nei tris pir­mas rug­sė­jo sa­vai­tes bu­vo už­fik­suo­tos 1554 trans­por­to ža­los, iš jų – 1149 įvy­kiai su­si­ję su ava­ri­jo­mis ke­ly­je. Pra­ei­tų me­tų rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siais, pa­sak drau­di­kų, bu­vo re­gis­truo­ta 1788 eis­mo įvy­kiai.

„Pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę už­fik­sa­vo­me pa­ly­gin­ti ne­di­de­lį eis­mo įvy­kių skai­čių – 222. Ta­čiau su­su­ma­vus tri­jų sa­vai­čių duo­me­nis ma­ty­ti, kad kuo la­biau ru­de­nė­ja, tuo in­ci­den­tų skai­čius di­dė­ja spar­čiau. Ru­de­nį ma­to­ma ten­den­ci­ja, kad di­de­lė da­lis ava­ri­jų įvyks­ta ne tik va­ka­rais, kai jau bū­na su­te­mę, bet ir anks­ti ry­te, ka­da sau­lė dar ne­bū­na yra pa­te­kė­ju­si. Anks­ti ry­te kaip ir vė­ly­vu par­os me­tu vai­ruo­to­jų bud­ru­mas bū­na itin že­mas. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų prie vai­ro ry­te sė­da dar ge­rai ne­iš­si­bu­di­nę, no­rė­da­mi ne­pa­tek­ti į ry­ti­nes spūs­tis, ar­ba tuo at­ve­ju, jei jų dar­bo­vie­tė yra ki­ta­me mies­te. Ypa­tin­go bud­ru­mo rei­kia ir vai­ruo­jant mies­te, va­žiuo­jant pro mo­kyk­lų, dar­že­lių zo­nas“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Kol kas Lie­tu­vo­je ti­kro ru­dens dar ne­bu­vo. Ta­čiau "ER­GO In­su­ran­ce" iš anks­to kvie­čia ruo­štis vai­ruo­ti pa­si­kei­tu­sio­mis eis­mo są­ly­go­mis. Drau­di­kų eks­per­tų tei­gi­mu, rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siai pa­vo­jin­ges­ni, nes gy­ven­to­jai ne­spė­ja įpras­ti prie pa­si­kei­tu­sių oro ir eis­mo są­ly­gų bei au­to­mo­bi­lių ir pės­čių­jų srau­tų. Trum­pė­jan­tis švie­sus par­os lai­kas, sku­ban­tys į mo­kyk­lą ir uni­ver­si­te­tus mo­ki­niai ir stu­den­tai, ne­si­bai­gia­čios spūs­tys bei pra­si­de­dan­tis lie­tus – vi­sa tai at­si­lie­pia ava­ri­jų skai­čiui ke­ly­je. Ru­dens se­zo­nas, o ypač tam­sus par­os me­tas, drau­di­mo eks­per­tų įvar­di­ja­mas kaip vie­nas pa­vo­jin­giau­sių lai­ko­tar­pių me­tuo­se.

Dau­gu­ma ava­ri­jų pra­si­dė­jus ru­dens se­zo­nui yra smul­kios ir įvyks­ta dau­giau­siai dėl ne­ati­du­mo, bud­ru­mo sto­kos ar tie­siog ban­dant pra­smuk­ti pro mirk­sin­tį sig­na­lą, iš­veng­ti spūs­ties ma­nev­ruo­jant spūs­ty­je. Ta­čiau pa­si­tai­ko ir ne­lai­mių, ku­rios įvyks­ta esant di­de­liam grei­čiui, už­mies­čio ke­liuo­se, au­tos­tra­do­se. To­kiais at­ve­jais ža­los taip pat yra daug di­des­nės.

„Šiai me­tais per pir­mas rug­sė­jo sa­vai­tes mū­sų drau­di­mo kom­pa­ni­ja jau už­fik­sa­vo be­veik 100 trans­por­to ža­lų, ku­rių su­ma sie­kė dau­giau nei 1000 eu­rų. Di­džiau­sia – 15 tūkst. eu­rų – bu­vo re­gis­truo­ta ap­vir­tus kro­vi­ni­niam au­to­mo­bi­liui. Di­džiau­sia ža­la su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu už­fik­suo­ta, kai va­žiuo­jant žvy­ruo­tu ke­liu ap­si­ver­tė au­to­mo­bi­lis „O­pel Cor­sa“. Šio įvy­kio ža­la sie­kė dau­giau nei 4500 eu­rų“,– tei­gia R. Bie­liaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami