Didžiausios dviratininkų klaidos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-31 10:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-31 10:18
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vie­na iš pa­grin­di­nių di­džiau­sios Bal­ti­jos ša­ly­se dvi­ra­čių šven­tės „Ve­lo­ma­ra­to­no“ ver­ty­bių – sau­gus eis­mas. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) tvir­ti­na, kad dvi­ra­ti­nin­kai vis dar daž­nai pa­žei­džia ke­lių eis­mo tai­syk­les, ku­rių ne­si­lai­ky­da­mi sta­to į pa­vo­jų net sa­vo gy­vy­bę. Ko­kios di­džiau­sios dvi­ra­ti­nin­kų klai­dos ke­ly­je?

Kaip tei­gia LAKD at­sto­vai, vie­na iš es­mi­nių dvi­ra­ti­nin­kų klai­dų – va­žia­vi­mo ei­liš­ku­mo ne­si­lai­ky­mas, kai iš­va­žiuo­ja­ma iš kie­mo ar ša­lu­ti­nio ke­lio ir ne­pra­lei­džia­ma pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių. Tai – pa­pras­čiau­sia dė­me­sio sto­ka, nes dvi­ra­ti­nin­kai pa­mirš­ta, kad rei­kia dai­ry­tis, ste­bė­ti ap­lin­ką. Ne­vel­tui sa­ko­ma, kad vai­ruo­ti – reiš­kia nu­ma­ty­ti, o šis rei­ka­la­vi­mas ga­lio­ja ir dvi­ra­ti­nin­kams, ra­šo­ma Na­cio­na­li­nio au­to­mo­bi­lių klu­bo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Ki­tas gal­vo­sū­kis ve­lo­ma­nams – po­sū­kis į kai­rę. Su­kda­mi dvi­ra­ti­nin­kai ne­įsi­ti­ki­na sau­gu­mu ir ne­pra­lei­džia iš pa­skos ar iš prie­kio va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių. Toks ne­ap­dai­ru­mas daž­niau­siai bai­gia­si su­si­dū­ri­mu. Abiem at­ve­jais svar­bu, kad dvi­ra­ti­nin­kai ne­at­siž­vel­gia į sa­vo ir au­to­mo­bi­lio grei­čių skir­tu­mus – kol dvi­ra­ti­nin­kas lė­tai da­ro ma­nev­rą, to­li bu­vęs au­to­mo­bi­lis grei­tai pri­ar­tė­ja ir dvi­ra­ti­nin­kas ne­spė­ja at­lik­ti ma­nev­ro bei pa­si­ša­lin­ti nuo au­to­mo­bi­lio va­žia­vi­mo ke­lio.

Mi­nė­ti­na dar vie­na ak­tua­li dvi­ra­ti­nin­kų klai­da – jie va­žiuo­ja per pės­čių­jų pe­rė­jas, ne­re­tai ker­ta gat­vę ir ki­to­se vie­to­se ne­nu­lip­da­mi nuo dvi­ra­čio. LAKD pri­me­na, kad per pės­čių­jų pe­rė­ją dvi­ra­tį rei­kia per­si­ves­ti, o ne va­žiuo­ti.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis šių me­tų lie­pos ir rugp­jū­čio mė­ne­siais net du dvi­ra­ti­nin­kai žu­vo da­ry­da­mi iš­var­dy­tas klai­das. Kau­no ra­jo­ne 82 me­tų dvi­ra­ti­nin­kas iš­va­žia­vo iš ša­lu­ti­nio ke­lio ir ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio, o ki­to­je si­tua­ci­jo­je Elek­trė­nuo­se 80 me­tų dvi­ra­ti­nin­kas va­žia­vo per pės­čių­jų pe­rė­ją ir bu­vo par­trenk­tas au­to­mo­bi­lio.

„Vi­si ke­ly­je – au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji – yra pil­na­tei­siai eim­so da­ly­viai. Nei vie­nas ne­tu­rė­tų jaus­tis pra­na­šes­nis ar gud­res­nis už ki­tus. Vi­siems ga­lio­ja tos pa­čios ke­lių eis­mo tai­syk­lės. Jei dvi­ra­ti­nin­kas ne­si­jaus grei­tes­nis spūs­ty­se ir ne­kirs ke­lio ne­leis­ti­no­je vie­to­je, jei vai­ruo­to­jas su­stos prie pe­rė­jos ar su­kda­mas į šo­ną įsi­ti­kins, kad nie­kam ne­už­ker­ta ke­lio, o pės­ty­sis lai­ky­sis bend­rų tai­syk­lių – at­ei­ty­je ti­krai tu­rė­si­me ma­žiau įvy­kų ir dau­giau iš­sau­go­tų gy­vy­bių.

Aš už tai, kad kiek­vie­na eis­mo da­ly­vių gru­pė tu­rė­tų nuo­sa­vą ko­ky­biš­ką inf­ras­truk­tū­rą – ke­lius, ta­kus, ša­li­gat­vius. Ta­čiau da­bar­ti­nė vals­ty­bės fi­nan­si­nė būk­lė ne­lei­džia to vi­siš­kai už­ti­krin­ti: tad kol kas tie­siog lin­kiu vi­siems eis­mo da­ly­viais drau­giš­kai pa­si­da­lin­ti ke­liu“, – sa­ko LAKD di­rek­to­rius Egi­di­jus Skro­de­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
dviratininkas  84.46.171.71 2016-09-01 00:38:41
"kol dviratininkas lėtai daro manevrą, toli buvęs automobilis greitai priartėja ir dviratininkas nespėja atlikti manevro bei pasišalinti nuo automobilio važiavimo kelio" - ši citata rodo automobilių vairuotojų bukumą, nes jie važiuoja ant dviratininko jei ir yra galimybė to nedaryti. Aš, kaip patyręs autom. vairuotojas ir kartu dviratininkas, teigiu, kad būtent staigūs veiksmai yra pavojingesni, nes abu eismo dalyviai ir pajutę klaidą nebespėja teisingai sureaguoti. Aš pats esu ne vieną kartą spėjęs prasilenkti su priešais važiuojančiu ir pasukusiu į kairę dviračiu, motociklu ar įžengiančiais į gatvę pėsčiaisiais, važiuojant leistinais greičiais, nes prie vairo būdavau susikaupęs ir sąmoningai nevažiavau ant žmogaus tik dėl to, kad jis nepaisė KET ar suklydo. Bet teko susidurti su tokiais vairuotojais, kurie žiūri tau į akis ir sąmoningai ant tavęs važiuoja - jei tu su dviračiu, tai turi trauktis, padėti gali nebent pagrasinimas ...
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami