Dinamiškiausia Baltijos rinka – Lietuva

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-13 06:00
2015 metais Baltijos šalyse absoliutus registravimo lyderis tarp naujų automobilių modelių buvo japoniškas visureigis "Nissan Qashqai".   LŽ arvhyvo nuotrauka
Per­nai tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se bu­vo įre­gis­truo­ti 52 058 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 7,9 proc. dau­giau nei 2014 me­tais (48 294). Au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo rin­ka au­go Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je, bet trau­kė­si Es­ti­jo­je.

Kaip ro­do ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ pa­teik­ti duo­me­nys, 2015 me­tais di­džiau­sias nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mas (18,2 proc.) už­fik­suo­tas Lie­tu­vo­je. Lat­vi­jo­je per­nai re­gis­truo­ta 9,9 proc. dau­giau au­to­mo­bi­lių ne­gu 2014-ai­siais. Tuo me­tu Es­ti­jo­je nau­jų leng­vų­jų (3,5 t ir ma­žiau) ma­ši­nų rin­ka su­si­trau­kė 0,5 pro­cen­to. Mū­sų ša­ly­je 2015-ai­siais, anot „Da­ta­Cen­ter“, įre­gis­truo­ta 17 085 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai ir ko­mer­ci­niai (N1 ir M1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai, Lat­vi­jo­je – 13 887, o Es­ti­jo­je – 21 113.

Es­tai – vis tiek pir­mi pa­gal pardavimą

Ne­pai­sant ne­di­de­lio re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kio pra­ėju­siais me­tais, Es­ti­ja, kaip ir vi­sais anks­tes­niais me­tais, per­nai to­liau pir­ma­vo tarp Bal­ti­jos vals­ty­bių pa­gal įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių.

Ana­li­zuo­jant „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­nis aiš­kė­ja, kad vos 1,3 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je Es­ti­jo­je bu­vo įre­gis­truo­ta net 40,5 proc. vi­sų Bal­ti­jos ša­lių nau­jų au­to­mo­bi­lių, Lie­tu­vo­je – 32,8 proc., Lat­vi­jo­je – 26,7 pro­cen­to. Pa­gal nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo skai­čių 1000 gy­ven­to­jų pir­mą vie­tą užė­mu­si Es­ti­ja (16,2 au­to­mo­bi­lio) net 2,8 kar­to pa­gal šį ro­dik­lį len­kė tre­čio­je vie­to­je li­ku­sią Lie­tu­vą (5,7), o Lat­vi­jai te­ko an­tra vie­ta (6,9).

Nu­stū­mė „Volks­wa­gen Passat“

2015 me­tais po­pu­lia­riau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kė tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo „Toyo­ta“. Per­nai es­tai, lat­viai ir lie­tu­viai jų kar­tu įre­gis­tra­vo 6271, ar­ba 3,1 proc. dau­giau nei 2014 me­tais (6080). Net 2737 ma­ši­nos „Toyo­ta“ įre­gis­truo­tos Es­ti­jo­je, o tai su­da­rė 43,6 proc. vi­sų 2015 me­tais Bal­ti­jos ša­ly­se re­gis­truo­tų ja­po­niš­kų ma­ši­nų.

Per­nai Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sia „Fiat“ mar­kė bend­ro­je Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos rin­ko­je užė­mė pa­kan­ka­mai aukš­tą 5 vie­tą. An­trą, tre­čią ir ket­vir­tą vie­tas po­pu­lia­riau­sių tarp Bal­ti­jos vai­ruo­to­jų nau­jų au­to­mo­bi­lių są­ra­še užė­mė ati­tin­ka­mai „Volks­wa­gen“, „Nis­san“ ir „Ško­da“.

Iš nau­jų ma­ši­nų mo­de­lių 2015 me­tais Bal­ti­jos ša­ly­se po­pu­lia­ru­mo vir­šū­nė­je bu­vo „Nis­san Qash­qai“ (per­nai es­tai, lat­viai ir lie­tu­viai re­gis­tra­vo 2881 šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lį). Kiek ne­ti­kė­tai an­trą vie­tą užė­mė dau­giau sau­lė­tiems kraš­tams skir­tas ita­liš­kas „Fiat 500“ (2629), tre­čią – če­kų „Ško­da Oc­ta­via“ (2139). Anks­tes­niais me­tais po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių rei­tin­ge nuo­lat pir­mą vie­tą užim­da­vęs vo­kiš­kas „Volks­wa­gen Pa­ssat“ per­nai at­si­dū­rė ket­vir­to­je vie­to­je (1906).

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Bal­ti­jos ša­ly­se 2015 metais

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Toyota6271 (6080)**+3,1
2.„Volkswagen“6234 (5919)+5,3
3.„Nissan“4559 (3317)+37,4
4.„Škoda“4866 (4587)+6
5.„Fiat“3512 (2693)+30,4
6.„Renault“2867 (2335)+22,8
7.„Kia“2228 (2178)+2,3
8.„Ford“2011 (1608)+25,1
9.„Opel“1978 (1484)+33,3
10.„Honda“1432 (1354)+5,8

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** Skliaus­te­liuo­se nu­ro­dy­tas 2014 me­tais įre­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čius.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Bal­ti­jos ša­ly­se 2015 metais

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„Nis­san Qashqai“2881
2.„Fiat 500“2629
3.„Ško­da Octavia“2134
4.„Volks­wa­gen Passat“1906
5.„Toyo­ta Avensia“1343
6.„Toyo­ta Auris“1309
7.„Volks­wa­gen Golf“1248
8.„Kia Sportage“1011
9.„Toyo­ta Corolla“1000
10.„Ško­da Yeti“949.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami