Draudikai: 5 didžiausių vasaros netikėtumų kelyje įmanoma išvengti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-27 13:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-27 13:25
A. Pilšicas: "Pajutus bent menkiausius silpnumo požymius, sėstis prie vairo negalima". LŽ archyvo nuotrauka
Šil­ta­sis me­tų se­zo­nas – ne tik pa­plū­di­mių, at­os­to­gų, bet ir il­gų ke­lio­nių au­to­mo­bi­liu me­tas. De­ja, kar­tais il­gai lauk­ta ke­lio­nė pas mo­čiu­tę ar fes­ti­va­lio links­my­bės taip ir lie­ka ne­pa­siek­tos dėl ne­ma­lo­nių siurp­ri­zų ke­ly­je, tei­gia­ma Eu­ro­pos drau­di­mo bend­ro­vės "ER­GO In­su­ran­ce" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, nors at­ro­do, kad va­sa­rą ke­liuo­se daug sau­giau nei žie­mą, šil­tuo­ju se­zo­nu su­ma­žė­ja tik smul­kių ava­ri­jų, ta­čiau vi­du­ti­nis ža­los dy­dis iš­lie­ka pa­na­šus kaip ir žie­mą – apie 3 tūkst. li­tų. Iš vi­so per­nai per tris va­sa­ros mė­ne­sius „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je už­fik­sa­vo dau­giau nei 4 tūkst. eis­mo įvy­kių, o tai – dau­giau nei 44 ava­ri­jos kiek­vie­ną die­ną. Siek­da­ma pa­dė­ti vai­ruo­to­jams iš­veng­ti ne­lai­min­gų in­ci­den­tų, "ER­GO In­su­ran­ce" spe­cia­lis­tai iš­sky­rė 5 po­ten­cia­liai ava­ri­nes si­tua­ci­jas va­sa­ros me­tu.

Ne­ti­kė­tu­mas Nr.1: se­zo­no ne­ati­tin­kan­čios padangos

Vai­ruo­to­jų nuo­mo­nė, jog pa­vo­jus dėl ne­tin­ka­mai pa­si­rink­tų pa­dan­gų ky­la tik tuo­met, kai žie­mą va­ži­nė­ja­ma su va­sa­ri­nė­mis ar nu­di­lu­sio­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis, daž­nai su­klai­di­na vai­ruo­to­jus ir net su­ku­ria ri­zi­kin­gas si­tua­ci­jas. „Ten­ka su­si­dur­ti su vai­ruo­to­jais, ku­rie gal­vo­ja, kad žie­mi­nės pa­dan­gos vi­sais me­tų lai­kais yra sau­ges­nės, to­dėl at­ėjus ba­lan­džiui, kuo­met rei­kia jas pa­keis­ti, to ne­da­ro, ma­ny­da­mi, kad taip va­ži­nė­ti bus pa­ti­ki­miau. Ki­ti to­kiu bū­du ban­do su­tau­py­ti. Ta­čiau va­ži­nė­jant va­sa­rą su žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis su­nau­do­ja­ma dau­giau ku­ro, o stab­dant ava­ri­nė­je si­tua­ci­jo­je pa­il­gė­ja stab­dy­mo ke­lias. To­kiais at­ve­jais ri­zi­ka pa­da­ry­ti ava­ri­ją ge­ro­kai iš­au­ga“, – tei­gia „ER­GO In­su­ran­ce“ ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­ly­se Aud­rius Pil­či­cas.

Pa­sak A. Pil­či­co, kiek­vie­nas se­zo­nas yra skir­tin­gas, su skir­tin­go­mis ke­lio dan­gos są­ly­go­mis, to­dėl pri­tai­ky­ti pa­dan­gas prie me­tų lai­ko yra taip pat svar­bu, kaip žie­mą ap­si­reng­ti šil­tą pa­ltą.

Ne­ti­kė­tu­mas Nr.2: dū­mai iš variklio

Au­to­mo­bi­lio au­ši­ni­mo sis­te­ma ga­li su­trik­ti ir žie­mos, ir va­sa­ros me­tu, ta­čiau esant karš­tai oro tem­pe­ra­tū­rai lau­ke, ši grės­mė daug di­des­nė. Tai ga­li at­si­tik­ti ir dėl pra­stos au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ros – rū­džių, nuo­sė­dų, ne­tin­ka­mo au­ši­ni­mo skys­čio nau­do­ji­mo, ne­vei­kian­čio ter­mos­ta­to, pra­stai su­re­gu­liuo­tos de­gi­mo sis­te­mos ir t.t.

„Jei iš va­rik­lio pra­dė­jo rūk­ti dū­mai, šo­ki­nė­ja tem­pe­ra­tū­ros ro­dyk­lė ar­ba sa­lo­ne užuo­džia­mas sal­dus kva­pas – tai ženk­las, kad yra ge­di­mas, su­si­jęs su au­ši­ni­mo sis­te­ma, ir to­kiu at­ve­ju bū­ti­na kuo sku­biau už­ge­sin­ti va­rik­lį. Taip pat pri­va­lu ži­no­ti, kad rei­kia bū­ti ypač at­sar­giems nu­sta­ti­nė­jant ge­di­mo prie­žas­tis ke­ly­je, ka­dan­gi au­ši­ni­mo sis­te­mo­je dėl per­kai­tu­sio va­rik­lio su­si­da­ro aukš­tas slė­gis ir at­su­kus va­rik­lio au­ši­ni­mo iš­sip­lė­ti­mo ba­ke­lį ga­li­ma stip­riai nu­si­de­gin­ti iš­si­ver­žu­siais ga­rais. Jei to­kio­je si­tua­ci­jo­je ne­ži­no­te, kaip elg­tis, ge­riau­sia iš­sik­vies­ti pro­fe­sio­na­lus ir pa­lauk­ti pa­gal­bos su­sto­jus kel­kraš­ty­je“, – pa­ta­ria A. Pil­či­cas.

Ne­ti­kė­tu­mas Nr.3: ne­ly­gi ke­lio danga

Dau­gu­ma Lie­tu­vos ke­lių yra pa­deng­ti as­fal­tu, ta­čiau pa­si­tai­ko ir be­to­ni­nių, ku­rie rei­ka­lau­ja nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros, bė­gant lai­kui jie su­sky­la, pra­de­da by­rė­ti. Va­sa­rą, esant di­de­liam tem­pe­ra­tū­rų svy­ra­vi­mui ir karš­čiui, be­to­ni­nė dan­ga pra­de­da plės­tis ir ga­li su­da­ry­ti au­to­mo­bi­liams pa­vo­jin­gus tramp­li­nus. Va­žia­vi­mą to­kiais ke­liais ap­sun­ki­na ir nuo di­de­lių trans­por­to ap­kro­vų at­si­ran­dan­čios gi­lios pro­vė­žos.

To­kie ne­pa­to­gu­mai ne tik su­lė­ti­na au­to­mo­bi­lių eis­mą. Jie ga­li tap­ti rim­tų ava­ri­jų prie­žas­ti­mi, jei vai­ruo­to­jai, ne­pas­te­bė­ję kliū­ties, di­de­liu grei­čiu ant jos už­va­žiuo­tų.

Pa­ste­bė­ję ke­lio ženk­lą, pra­ne­šan­tį apie iš­si­kė­lu­sią dan­gą ar­ba pro­vė­žuo­tą ke­lio ruo­žą, vai­ruo­to­jai pri­va­lo su­lė­tin­ti grei­tį.

Ne­ti­kė­tu­mas Nr.4: mig­ruo­jan­tys miš­ko gyventojai

Va­sa­rą vai­ra­vi­mo są­ly­gas pa­leng­vi­na il­giau trun­kan­tis švie­sus par­os me­tas, ta­čiau il­gi va­ka­rai prie eže­ro ar už­si­bu­vi­mai pas drau­gus le­mia ir daž­nes­nes ke­lio­nes vė­lai va­ka­re. Nors di­džio­ji gy­vū­nų mig­ra­ci­ja pra­si­de­da ru­de­nį, va­sa­rą drau­di­kai fik­suo­ja ne­ma­žai su­si­dū­ri­mų su ant ke­lio iš­bė­gu­siais miš­ko žvė­ri­mis.

Pa­sak drau­di­kų, sau­gus grei­tis, ženk­lų ste­bė­ji­mas bei bud­ru­mas prie vai­ro – ge­riau­sios prie­mo­nės no­rint iš­veng­ti akis­ta­tos su brie­džiu ar šer­nu, o va­žiuo­jant nak­tį pa­ta­ria­ma bū­ti dar at­sar­ges­niais – ne tik miš­kin­go­se vie­to­vė­se, bet ir mies­te, kur va­sa­rą taip pat užk­lys­ta žvė­rys.

Ne­ti­kė­tu­mas Nr.5: su­tri­ku­si vai­ruo­to­jų sveikata

Pra­sta vai­ruo­to­jų sa­vi­jau­ta yra pats di­džiau­sias pa­vo­jus, nes yra su­nkiau­siai at­pa­žįs­ta­mas ir iš pir­mo žvilgs­nio ne­ke­lia di­de­lės ri­zi­kos. Sau­lės per­kai­ti­mo ar ap­si­nuo­di­ji­mo simp­to­mai, ypač ak­tua­lūs va­sa­rą, daž­nai bū­na pa­na­šūs į pa­pras­tą gal­vos skaus­mą ar­ba svai­gi­mą, to­dėl dau­ge­lis vai­ruo­to­jų, ypač stip­rio­ji ly­tis, yra lin­kę tai ig­no­ruo­ti. Karš­čiai itin pa­vo­jin­gas me­tas ir žmo­nėms, ser­gan­tiems šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis, nes or­ga­niz­mas vė­sin­da­mas kū­ną ap­sun­ki­na šir­dies dar­bą, spar­čiau ne­ten­ka­ma bū­ti­nų mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų.

„Rei­kia at­si­min­ti, kad vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį esa­me at­sa­kin­gi ne tik už sa­vo, bet ir už ki­tų žmo­nių gy­vy­bę, to­dėl pa­ju­tus bent men­kiau­sius silp­nu­mo po­žy­mius, sės­tis prie vai­ro ne­ga­li­ma. Ge­riau ke­lio­nę ati­dė­ti bent ke­lioms va­lan­doms, kol pa­si­ju­si­te ge­rai ir įsi­ti­kin­si­te, kad jū­sų ne­ka­muo­ja rim­tes­ni svei­ka­tos su­tri­ki­mai. Jei­gu yra ga­li­my­bė, rei­kia leis­ti vai­ruo­ti ki­tam žmo­gui“, – pa­ta­ria A. Pil­či­cas.

Pa­sak drau­di­mo ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai vai­ruo­to­jai prie vai­ro net nu­alps­ta. Tuo­met pra­ran­da­ma bet ko­kia au­to­mo­bi­lio kon­tro­lė ir at­si­ran­da rea­li grės­mė su­si­dur­ti su prieš­in­ga eis­mo juo­sta va­žiuo­jan­čio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis.

Drau­di­kai ti­ki­si, kad ši va­sa­ra ne­bus pa­žy­mė­ta re­kor­di­nė­mis ža­lo­mis ir skau­džio­mis žmo­nių au­ko­mis bei bus sau­ges­nė nei 2013-ųjų. Iš vi­so pra­ėju­sią va­sa­rą vien „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je re­gis­tra­vo dau­giau kaip 12 mln. li­tų ža­lų, ku­rias gy­ven­to­jai pa­ty­rė eis­mo įvy­kiuo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami