Draudikai: automobilio vertę gali drastiškai apkarpyti ir vos regimas įbrėžimas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-02 16:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-02 16:59
Viena dažniausių automobilių kėbulų sulankstymo priežasčių - neatidus parkavimas.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vai­ruo­to­jams nuo­tai­ką ge­ro­kai su­ga­din­ti ir pi­ni­gi­nę pa­plo­nin­ti ga­li ne tik rim­ti eis­mo įvy­kiai, kai trans­por­to prie­mo­nė iš­ve­da­ma iš ri­kiuo­tės ir vi­zi­tas į ser­vi­są tam­pa ne­iš­ven­gia­mas, bet ir smul­kūs, kar­tais at­ro­dy­tų ir vi­sai ne­pas­te­bi­mi įlen­ki­mai, tvir­ti­na­ma drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Kar­tu, pa­sak pra­ne­ši­mo, daž­nam vai­ruo­to­jui ky­la ir di­le­ma – ieš­ko­ti pa­ti­ki­mų au­to­mo­bi­lio meis­trų ar į de­fek­tą ne­kreip­ti dė­me­sio ir to­liau va­ži­nė­ti ig­no­ruo­jant jį? „Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vo Rai­mon­do Bie­liaus­ko tei­gi­mu, an­trą­jį va­rian­tą pa­si­rin­kę gy­ven­to­jai to­kiu bū­du sa­vo au­to­mo­bi­lio ver­tę daž­niau­siai su­ma­ži­na ge­ro­kai la­biau nei kai­nuo­tų įlen­ki­mą su­tvar­ky­ti.

Ne­kreip­da­mi dė­me­sio nu­ken­čia finansiškai

„Bet koks – net ir men­kiau­siais – įlen­ki­mas ar įbrė­ži­mas ga­li ženk­liai su­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lio ver­tę nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių rin­ko­je, to­dėl vė­liau no­rint jį par­duo­ti ga­li bū­ti pra­ras­ta ne­ma­žai pi­ni­gų. Vis dėl­to gy­ven­to­jai daž­nai ma­no, kad ne­žy­maus įlen­ki­mo tvar­ky­ti ne­ver­ta, nes jo ne­va vis tiek ne­si­ma­to, o to­liau va­ži­nė­ti jis tar­si ir ne­truk­do“, – pa­ste­bi R. Bie­liaus­kas.

Anot drau­di­mo eks­per­to, jei iš­ori­nis kon­tak­tas yra pa­kan­ka­mai stip­rus, o au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą den­gian­tis da­žų sluoks­nis pa­žei­džia­mas, tuo­met įlen­ki­mui su­tvar­ky­ti pri­reiks dau­giau lai­ko ir pa­stan­gų, ta­čiau, kai da­žams ar pa­vir­šių den­gian­čiam la­kui nė­ra pa­kenk­ta, de­fek­tą ga­li­ma pa­ša­lin­ti ga­na grei­tai ir ne­bran­giai, o bu­vu­sio įlen­ki­mo pa­pras­tai ne­lie­ka nė pėd­sa­ko.

„No­rint iš­veng­ti au­to­mo­bi­lio nu­ver­tė­ji­mo, pa­tar­ti­na į to­kius smul­kius kė­bu­lo pa­žei­di­mus ne­nu­mo­ti ran­ka“, – ti­ki­na R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­kų at­sto­vo tei­gi­mu, ne­re­tai gy­ven­to­jai da­ro klai­dą ban­dy­da­mi smul­kius įlen­ki­mus iš­ly­gin­ti pa­tys, ne­tu­rė­da­mi tin­ka­mų įran­kių ir įgū­džių ar­ba pa­ti­kė­da­mi dar­bus ne­aiš­kios re­pu­ta­ci­jos, ne­pa­ti­ki­miems meis­trams. Pa­sak R. Bie­liaus­ko, to­kiu at­ve­ju au­to­mo­bi­liui ga­li­ma pri­da­ry­ti dar dau­giau ža­los, o ly­gi­ni­mo be da­žy­mo po to­kios avan­tiū­ros ga­li jau ir ne­be­pa­kak­ti.

Pa­dės tik ge­ri specialistai

„Er­go In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­me taip pat ci­tuo­ja­mas įlen­ki­mų ly­gi­ni­mu be da­žy­mo už­sii­man­čios įmo­nės „LDH Au­to“ at­sto­vas Rim­gau­das Ši­mo­nis, ku­rio tvir­ti­ni­mu, daž­niau­siai to­kios pa­slau­gos gy­ven­to­jams pri­rei­kia po to, kai sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ne­at­sar­giai at­ve­ria­mos ša­lia sto­vin­čių au­to­mo­bi­lių du­re­lės ir to­kiu bū­du pa­da­ro­mi įlen­ki­mai. Taip pat ne­di­de­lius įlen­ki­mus le­mia švel­nūs įsi­rė­mi­mai į kliū­tis par­kuo­jant au­to­mo­bi­lius. Be to, au­to­mo­bi­lius kar­tais ne­stip­riai ap­ga­di­na ir kru­ša, o va­sa­rą su­lau­kia­ma klien­tų, ant ku­rių trans­por­to prie­mo­nių nuo me­džių sto­vint po jais už­kri­to obuo­liai, kriau­šės ar ki­ti vai­siai.

„Daž­niau­siai ten­ka ly­gin­ti įlen­ki­mus ant au­to­mo­bi­lio du­re­lių ar spar­nų, ta­čiau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai ap­ga­di­ni­mai yra su­nkiai prie­ina­mo­se vie­to­se. Ta­čiau ge­ri spe­cia­lis­tai su tin­ka­mais įran­kiais ga­li pa­tai­sy­ti ir to­kius ap­lam­dy­mus. Tik svar­bu sa­vo au­to­mo­bi­lį pa­ti­kė­ti ser­ti­fi­kuo­tiems, dar­bą iš tie­sų ko­ky­biš­kai at­lik­ti ga­lin­tiems meis­trams“, – sa­ko R. Ši­mo­nis.

Dėl smul­kių įlen­ki­mų pa­tir­tą ža­lą trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams net ir ne­sant ki­to vai­ruo­to­jo kal­tės den­gia Kas­ko drau­di­mas. 50 proc. to­kių at­ve­jų, anot R. Bie­liaus­ko, gy­ven­to­jai ren­ka­si pi­ni­gi­nes iš­mo­kas, o ne ga­li­my­bę su­sit­var­ky­ti au­to­mo­bi­lį pas drau­di­kų par­tne­rius. Įlen­ki­mų ly­gi­ni­mo be da­žy­mo dar­bų kai­na svy­ruo­ja nuo ke­lias­de­šim­ties iki ke­lių šim­tų eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami