Draudikai: automobilių vagysčių skaičius išaugo 70 proc.

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-31 09:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-31 09:45
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Drau­di­mo bend­ro­vės šie­met už­fik­sa­vo apie 70 proc. dau­giau au­to­mo­bi­lių va­gys­čių nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. 

Anot ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, po­pu­lia­riau­sios tarp Lie­tu­vos il­ga­pirš­čių yra prieš 5–10 me­tų pa­ga­min­tos trans­por­to prie­mo­nės. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se daž­niau­siai nu­va­ro­mi „Volks­wa­gen Ti­guan“, „Volks­wa­gen Tou­ran“, „Toyo­ta Co­rol­la“ ir „Toyo­ta Aven­sis“ au­to­mo­bi­liai.

Pa­sak drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vo And­riaus Žiu­ke­lio, svar­biau­sia ką tik įsi­gi­jus au­to­mo­bi­lį ne­del­siant pa­si­rū­pin­ti jo sau­gu­mu.

„Va­gys daž­nai ti­ki­si, kad nau­jai par­va­ry­ti au­to­mo­bi­liai dar ne­tu­rės jo­kios ap­sau­gos sis­te­mos ir juos bus leng­va pa­vog­ti. Be­je, jei taip ir yra, ta­da jie ne­klys­ta. Be to, bend­ro­vės pa­tir­tis at­sklei­džia dar vie­ną ne­igia­mą da­ly­ką – įsi­gi­ję nau­jus au­to­mo­bi­lius sa­vi­nin­kai pa­mirš­ta apie jų drau­di­mą ir tik nu­ti­kus ne­lai­mei apie jį su­si­mąs­to. Štai kad ir vie­no klien­to pa­tir­tis: žmo­gus nu­si­pir­ko BMW X6, at­vy­ko iki na­mų ir jau tą pa­čia nak­tį va­gys kė­si­no­si tą au­to­mo­bi­lį nu­va­ry­ti. Is­to­ri­ja bai­gė­si lai­min­gai, au­to­mo­bi­lis li­ko pas sa­vi­nin­ką. Ta­čiau to­kie at­ve­jai par­odo, kad va­gys į nau­jai įsi­gy­tus au­to­mo­bi­lius at­krei­pia dė­me­sį. To­dėl rei­kia ne­dels­ti įreng­ti sig­na­li­za­ci­ją, ne­ati­dė­ti to ki­tai sa­vai­tei, o iki tol la­biau sau­go­ti au­to­mo­bi­lį, pa­vyz­džiui, sta­ty­ti sau­go­mo­je aikš­te­lė­je“, – tei­gė BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas.

Daž­niau va­gia se­nes­nius automobilius

Vis dėl­to ver­tė­tų sau­go­ti ne tik nau­jus au­to­mo­bi­lius, bet ir tuos, ku­rie pa­ga­min­ti ge­ro­kai se­niau, kad ir prieš 10 me­tų. Vil­niaus bei Kau­no vy­riau­sių­jų ko­mi­sa­ria­tų, kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos sky­riaus vir­ši­nin­kų Li­no Gri­ga­le­vi­čiaus bei Alek­sej Gu­ben­ko duo­me­ni­mis, va­gys vis tik daž­niau kė­si­na­si į se­nes­nius au­to­mo­bi­lius. Tai įvai­rūs „Volks­wa­gen“ mar­kės au­to­mo­bi­liai, „Au­di“, „Mer­se­des Benz“ bei BMW ir „Toyo­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­liai. Kaip tei­gė abu ko­mi­sa­rai, va­gys kė­si­na­si į tuos au­to­mo­bi­lius, ku­rių dau­giau­sia rie­da ša­lies gat­vė­mis.

Pa­sak tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų, 2013 me­tais ir 2014 me­tais au­to­mo­bi­lių va­gys­čių skai­čius Vil­niaus ir Kau­no mies­tuo­se kiek ma­žė­jo, o šiais me­tais ne­žy­miai pa­di­dė­jo. Per­nai per 11 mė­ne­sių Kau­no aps­kri­ty­je bu­vo įvyk­dy­tos 283 au­to­mo­bi­lių va­gys­tės, 45 iš jų iš­aiš­kin­tos, šie­met per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 279, iš ku­rių 72 iš­aiš­kin­tos. Vil­niu­je šie­met per 11 mė­ne­sių pa­grob­tos 219 trans­por­to prie­mo­nės, tuo tar­pu per­nai – 179. Ma­ty­ti, kad Kau­ne šie­met au­to­mo­bi­lių va­gys­čių ne­žy­miai su­ma­žė­jo (2 proc.), o Vil­niu­je, at­virkš­čiai, – pa­di­dė­jo (22 proc.).

Iš­vi­lio­ja gudrumu

Li­no Gri­ga­le­vi­čius bei Alek­sej Gu­ben­ko vie­nas ki­tam an­tri­na, kad va­gių au­to­mo­bi­lių nu­va­ry­mo me­to­dai ir da­bar, ir anks­čiau yra to­kie pa­tys. Vog­da­mi au­to­mo­bi­lius be elek­tro­ni­nių ap­sau­gos prie­mo­nių, va­gys nau­do­ja­si vis­rak­čiais, rep­lė­mis ar­ba pei­liu­kais. O au­to­mo­bi­liams su elek­tro­ni­nė­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis jie nau­do­ja spe­cia­lią elek­tro­ni­nę įran­gą, „nu­lau­žian­čią“ to­kias ap­sau­gos sis­te­mas.

Vil­niaus kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos 3-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas no­ri at­kreip­ti dė­me­sį, kad va­gys ne­re­tai au­to­mo­bi­lius iš­vi­lio­ja kur kas gud­res­niais me­to­dais, pa­tys net ne­su­si­te­pę ran­kų. Su­si­da­rius tam ti­kro­mis si­tua­ci­jo­mis, jie pa­siū­lo pa­si­ra­šy­ti vek­se­lį, su­da­ro nuo­mos su­tar­tį ar­ba pa­si­ra­šo ki­to­kias pa­na­šias su­tar­tis. Taip il­ga­pirš­čiai iš as­mens gau­na ne tik au­to­mo­bi­lį, bet ir jo rak­tus bei re­gis­tra­ci­jos do­ku­men­tus. O kai sa­vi­nin­kas su­pran­ta, kad yra ap­gau­tas, trans­por­to prie­mo­nė ne­re­tai jau bū­na ke­le­tą kar­tų per­par­duo­ta ki­tiems as­me­nims.

Va­gims pa­de­da ir au­to­mo­bi­lių savininkai

BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas pa­ste­bi, kad ne­re­tai va­gims pa­si­tar­nau­ja ir pa­čių vai­ruo­to­jų ne­ati­du­mas. Kar­tais jie ne­ap­si­žiū­rė­ję pa­lie­ka rak­tus ne­sau­gio­je vie­to­je, taip pat daž­nai au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tus pa­lie­ka jo vi­du­je. Tuo tar­pu va­gis, tu­rė­da­mas au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tus, ga­li daug ra­miau nu­va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu iš va­gys­tės vie­tos, jį su­stab­džiu­siems par­ei­gū­nams ga­li ne­kil­ti jo­kių įta­ri­mų, kol ne­pas­kelb­ta au­to­mo­bi­lio pa­ieš­ka. Ne­ma­žai at­ve­jų pa­si­tai­kė, kai il­ga­pirš­čiai įsi­lau­žę į na­mus pa­vo­gė au­to­mo­bi­lio rak­te­lius bei do­ku­men­tus ir nu­va­žia­vo „nau­juo­ju“ au­to­mo­bi­liu. Jei anks­čiau to­kių si­tua­ci­jų bū­da­vo re­gis­truo­ja­ma tik ke­le­tas, da­bar jų pa­si­tai­ko kur kas daž­niau.

Lie­tu­vo­je gro­bio nerealizuoja

Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos at­sto­vai pa­brė­žė, kad au­to­mo­bi­lio „ke­lio­nė“ po va­gys­tės pri­klau­so nuo to, ko­kiu tiks­lu jis bu­vo va­gia­mas. Jei­gu au­to­mo­bi­lis rei­ka­lin­gas kaip „do­no­ras“, pa­vyz­džiui, su­dau­žy­tai trans­por­to prie­mo­nei at­sta­ty­ti ar su­re­mon­tuo­ti, tai po va­gys­tės to­kio au­to­mo­bi­lio gy­ve­ni­mas bus la­bai trum­pas.

Bet jei­gu jis skir­tas to­les­nei rea­li­za­ci­jai, tai la­bai ti­kė­ti­na, kad va­gys steng­sis jį iš­vež­ti į Ry­tų ša­lis. Tei­sė­sau­gi­nin­kų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je pa­grob­tų ar ki­tu nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tų trans­por­to prie­mo­nių rea­li­zuo­ja­ma la­bai ne­daug.

Prie­mo­nės iš­sau­go­ti automobilį

Kaip ap­sau­go­ti au­to­mo­bi­lį nuo va­gių, vie­na­reikš­miš­ko at­sa­ky­mo nė­ra. Mat jie va­gia­mi ir iš pri­va­čių na­mų ga­ra­žų, ir iš sau­go­mų aikš­te­lių ar ki­tų vie­tų, ku­rio­se ma­žai ti­kė­ti­na, kad ga­li bū­ti įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas.

Pa­sak au­to­mo­bi­lių sau­gos sis­te­mos „Sher­log“ at­sto­vo Dau­man­to Kni­po, su­nkiau­siai va­gims įkan­da­ma sau­gos prie­mo­nė – ak­ty­vios ra­dio­lo­ka­ci­nės pa­ieš­kos sis­te­ma. Tai įren­gi­nys, įmon­tuo­tas į au­to­mo­bi­lį bei rea­ga­vi­mo, pa­ieš­kos pa­slau­gos, ku­rios de­ri­na­mos su tech­ni­nė­mis bei or­ga­ni­za­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis ir, aiš­ku, po­li­ci­ja.

D. Kni­pas, pa­ste­bi, kad pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių va­gys­čių Lie­tu­vo­je įvyk­do­ma kur kas ma­žiau nei Lat­vi­jo­je ar Ru­si­jo­je. Bet to, kur kas daž­niau va­gia­mi au­to­mo­bi­liai už­sie­nie­tiš­kais nu­me­riais.

„Va­gys ieš­ko vals­ty­bių, ku­rio­se au­to­mo­bi­liai bū­na ma­žiau ap­sau­go­ti. Su to­kia prob­le­ma su­si­dū­rė ir kai­my­nai lat­viai, nes iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos šio­je ša­ly­je ap­sau­gos sis­te­moms ne­bu­vo ski­ria­ma pa­kan­ka­mai dė­me­sio. Ru­si­jo­je va­gys­tės bu­vo ir yra vie­na di­džiau­sių prob­le­mų ir, pa­na­šu, kad jo­kios prie­mo­nės ten ne­pa­de­da. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad kas penk­tas par­duo­tas BMW au­to­mo­bi­lis yra pa­va­gia­mas. Pa­na­šiai ir su „Toyo­ta Land crui­ser“, „Mer­ce­dess Benz“ au­to­mo­bi­liais. Va­gia­mi vi­si au­to­mo­bi­liai, ku­rie po­pu­lia­rūs rin­ko­je“, – tei­gė au­to­mo­bi­lių sau­gos sis­te­mos „Sher­log“ at­sto­vo D. Kni­pas.

Per ke­lias pra­ėju­sias sa­vai­tes Es­ti­jo­je bu­vo pa­vog­ta dau­giau nei 10 vi­siš­kai nau­jų au­to­mo­bi­lių. Pa­sak D. Kni­po, ga­li­ma spė­ti, kad lat­viams pra­dė­jus sau­go­ti au­to­mo­bi­lius, va­gys pa­ju­dė­jo į Es­ti­ją.

Vi­si spe­cia­lis­tai pa­brė­žė, kad au­to­mo­bi­lio sau­ga rei­kia rū­pin­tis iš­kart įsi­gi­jus au­to­mo­bi­lį –tiek sau­gos sis­te­ma, tiek ir drau­di­mu. Itin pra­ban­gaus au­to­mo­bi­lio be spe­cia­lių sau­gos sis­te­mų nie­kas ne­siims draus­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami