Draudikai jauniems pataria kelyje geriau nesusidurti su siaubu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-05 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-05 06:00
Didelį stresą patiria iš mažesnių miestelių į didmiesčius, kur eismas labai intensyvus ir yra daugybė eismo juostų. atvykę vairuotojai.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ne pa­slap­tis, kad pir­mą sa­vai­tę ar net mė­ne­sį po iš­lai­ky­to eg­za­mi­no prie vai­ro sė­dan­čius vai­ruo­to­jus ke­ly­je ly­di stre­sas. Jo iš­veng­ti ga­li­ma, ti­ki­na drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go Lie­tu­va“ sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai, bet rei­kia įsi­kal­ti sau į gal­vą ke­le­tą pa­ta­ri­mų.

Bend­ro­vės „Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas ti­ki­na, kad ne­ri­mo jau­niems vai­ruo­to­jams ke­ly­je at­si­ran­da ir dėl pa­pil­do­mų si­tua­ci­jų ke­ly­je, ku­rios ne­tgi „su­ke­lia no­rą šok­ti pro au­to­mo­bi­lio lan­gą ir ne­beg­rįž­ti, ne­bent tik į ke­lei­vio vie­tą“. Spe­cia­lis­tas iš­ski­ria pa­grin­di­nes pa­ti­ria­mo siau­bo va­žiuo­jant prie­žas­tis ir pa­ta­ria, kaip dėl jų ne­pa­tir­ti tra­ge­di­jų.

Ge­rais no­rais ir pra­ga­ras grįstas

Pra­ktiš­kai kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas – se­nas ar jau­nas, yra su­si­dū­ręs su pa­ty­ru­siu vai­ruo­to­ju, ku­ris, net ir sė­dė­da­mas ne vai­ruo­to­jo vie­to­je, ak­ty­viai da­li­na­si sa­vo pa­tir­ti­mi ir pa­mo­ky­mais. Ne­re­tai tą ži­nių da­li­ji­mą­si ly­di ir griež­tas to­nas bei spal­vin­gi po­sa­kiai.

Pa­sak drau­di­mo eks­per­to, bet ko­kie emo­cio­na­lūs ar stai­gūs ko­men­ta­rai iš­mu­ša iš vė­žių ne­pa­ty­ru­sius vai­ruo­to­jus ir ne tik ne­už­si­fik­suo­ja at­min­ty­je, bet stum­te­li as­me­nį, sė­din­tį už vai­ro, ne­ra­cio­na­laus ir ne­koor­di­nuo­to el­ge­sio link.

„Nors su­si­val­dy­ti, kai prie vai­ro sė­din­tis žmo­gus at­ro­do pa­si­me­tęs ir ne­už­ti­krin­tas, yra la­bai su­dė­tin­ga, vis dėl­to de­rė­tų iš­lik­ti ra­miais. Tiek pa­ta­ri­mai, tiek kri­ti­ka tu­rė­tų bū­ti iš­sa­ko­ma ar­gu­men­tuo­tai, ra­miu to­nu. Jei ne­sa­te ti­kras, kad jau­na­sis vai­ruo­to­jas su­ge­bės ne­si­karš­čiuo­da­mas pri­im­ti pa­mo­ky­mus, reik­tų pa­lauk­ti, kol vai­ruo­to­jas su­stos ir tuo­met ra­miai iš­dės­ty­ti, ką ir ko­dėl reik­tų keis­ti jo vai­ra­vi­me, kur reik­tų pa­to­bu­lė­ti“, – pa­ta­ria R. Bie­liaus­kas.

Tie­sa, yra žmo­nių, ku­rie pa­tys ne­vai­ruo­ja ir ne­sup­ras­da­mi la­bai jau­triai rea­guo­ja į įvai­rias si­tua­ci­jas ke­ly­je: aik­čio­ja pri­va­žia­vus ar­čiau ki­to au­to­mo­bi­lio, lie­pia stab­dy­ti dar mirk­sint ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

„To­kiais at­ve­jais spren­di­mas yra la­bai pa­pras­tas – to­kius ke­lei­vius so­din­ti ant ga­li­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės ar­ba prieš va­žiuo­jant pers­pė­ti, jog vai­ruo­to­jas yra ne­pa­ty­ręs ir bet ko­kie truk­džiai ga­li jį blaš­ky­ti“, – tei­gia „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je eks­per­tas.

Bi­jo su­tik­ti ke­lių erelį

Dar vie­nas ke­lių bau­bas – per daug sau lei­džian­tys ir eti­ke­tą bei tai­syk­les ke­ly­je pa­mirš­tan­tys vai­ruo­to­jai. Aš­trūs pa­sku­ti­nės se­kun­dės ma­nev­rai, gar­si­nis sig­na­las, įky­rus va­žia­vi­mas pri­sig­lau­dus prie au­to­mo­bi­lio ga­lo – vi­sa tai ga­li iš­muš­ti iš vė­žių ir pa­ty­ru­sius, ką jau kal­bė­ti apie jau­nus, tik tei­ses ga­vu­sius, vai­ruo­to­jus.

„Per daug pa­si­ti­kin­tys sa­vo jė­go­mis vai­ruo­to­jai su­ke­lia ir dau­giau­siai ava­ri­nių si­tua­ci­jų, nes ki­tiems su­nku nu­spė­ti jų el­ge­sį ke­ly­je. Ži­no­ma, ly­gi­nant su pie­ti­ne Eu­ro­pa ar Pie­try­čių Azi­ja, mū­sų vai­ruo­to­jų bend­ras men­ta­li­te­tas yra pa­kan­ka­mai ra­mus, ta­čiau jų ke­lia­mas chao­sas ypač at­si­lie­pia ne­įgu­du­siems vai­ruo­to­jams“, – tei­gia R. Bie­liaus­kas.

Pa­klaus­tas, koks ge­riau­sias pa­ta­ri­mas jau­niems vai­ruo­to­jams ven­giant įžū­lių ke­lių eis­mo da­ly­vių, eks­per­tas tei­gia, kad vie­nin­te­lė iš­ei­tis – pra­kti­ka. „Ge­ri vai­ra­vi­mo įgū­džiai, ki­tų eis­mo da­ly­vių el­ge­sio nu­ma­ty­mas – tai iš­si­vys­to tik pra­kti­kuo­jan­tis“.

Ne­pa­žįs­ta­mų vie­tų sind­ro­mas

Kal­bant apie da­ly­kus, ke­lian­čius bai­mę ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą nau­jiems vai­ruo­to­jams, ne­įma­no­ma ne­pa­mi­nė­ti vai­ra­vi­mo ne­pa­žįs­ta­mo­se vie­to­vė­se. Daž­niau­sia si­tua­ci­ja – iš­va­žia­vi­mas iš ne­di­de­lio mies­to ar gy­ven­vie­tės į did­mies­tį. Di­de­lio mies­to ke­lių iš­skir­ti­nu­mas – ke­lios juo­stos, ak­ty­vios žie­di­nės san­kry­žos, teo­ri­jos kny­go­se iš­mok­ti, bet dar pra­kti­ko­je ne­ma­ty­ti ženk­lai. Šios prie­žas­tys daž­nais at­ve­jais ska­ti­na pa­si­rink­ti vie­šą trans­por­tą vie­toj pa­to­gaus nuo­sa­vo.

„Rei­kia ne­pa­mirš­ti, jog au­to­mo­bi­liai ir ga­li­my­bė juos vai­ruo­ti tu­ri teik­ti dau­giau lais­vių, o ne jas ri­bo­ti. To­dėl, jei sė­dint prie vai­ro jau­čia­tės ne­už­ti­krin­tai, ke­lio­nes reik­tų ati­dė­ti. Ge­riau­sia to­kiu at­ve­ju ku­rį lai­ką pa­sip­rak­ti­kuo­ti sek­ma­die­niais ar­ba va­ka­rais, kai ke­liuo­se jau yra ne­daug au­to­mo­bi­lių. Tuo­met ga­li­ma iš­ban­dy­ti ne­ži­no­mus marš­ru­tus, san­kry­žas“, – sa­ko trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas.

Na­mo – ap­lin­ki­niu keliu

Par­adok­sas, bet kar­tais jau­ni vai­ruo­to­jai bai­mi­na­si va­ži­nė­ti net ir ge­rai pa­žįs­ta­mo­mis gat­vė­mis. Iš­ma­nant mies­to spe­ci­fi­ką, nau­jie­ji ke­lių eis­mo da­ly­viai su­si­ku­ria ir pa­si­ren­ka ne­bū­ti­nai grei­čiau­sią ir pa­to­giau­sią marš­ru­tą, o to­kį, ku­ris ati­tik­tų jų įgū­džius ir bū­tų ma­žiau gąs­di­nan­tis. To­kius spren­di­mus – na­mo ar į dar­bą va­žiuo­ti il­ges­niu marš­ru­tu, daž­nai ska­ti­na jau mi­nė­tos žie­di­nės san­kry­žos, per­va­žos ar san­kry­žos esan­čios įkal­nė­je.

„Toks el­ge­sys vi­siš­kai su­pran­ta­mas, ta­čiau vi­si pra­de­dan­tys vai­ruo­to­jai anks­čiau ar vė­liau ke­ti­na tap­ti vi­sa­ver­čiais ke­lių eis­mo da­ly­viais, to­dėl bū­ti­na įveik­ti sa­vo bai­mes. Vi­sa­da ga­li­ma pa­pil­do­mai pa­va­ži­nė­ti mies­te su ins­truk­to­riu­mi ar­ba iš­nau­do­ti vai­ra­vi­mo aikš­te­les. At­si­kra­čius ne­mėgs­ta­mų ke­lių ar san­kry­žų au­to­mo­bi­lis su­teiks dar dau­giau kom­for­to ir, ži­no­ma, sau­gu­mo,“ – ra­mi­na R. Bie­liaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami