Draudikai: motociklininkams juodžiausios dienos yra penktadienis ir šeštadienis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-24 16:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-24 16:38
Anot BTA, motociklininkams pavojingiausia važinėti tada, kai oro temperatūra viršija 25 laipsnius šilumos.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
2011-2014 me­tais už­re­gis­truo­ti 188 at­ve­jai, kai au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai par­tren­kė mo­to­cik­li­nin­kus ir 237 at­ve­jai, kai ava­ri­ją su­kė­lė mo­to­cik­li­nin­kai, pra­ne­ša ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė BTA. Daž­niau­siai į ava­ri­jas pa­puo­lan­tys dvi­ra­čių trans­por­to prie­mo­nių (mo­to­cik­lų, mo­to­ro­le­rių) vai­ruo­to­jai – 14-28 bei 39-43 me­tų as­me­nys.

„Lie­tu­vos ke­liais daž­niau­siai rie­da mo­to­ro­le­riai. Jų yra net ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei ki­tų dvi­ra­čių trans­por­to prie­mo­nių. Daž­niau­siai jie re­gis­truo­ti tė­vų var­du. Mo­to­ro­le­rį leng­viau val­dy­ti, jo tei­ses ne­su­dė­tin­ga iš­si­lai­ky­ti, juo ga­li va­žiuo­ti ir B ka­te­go­ri­jos tei­ses tu­rin­tis as­muo. 19-24 me­tų žmo­nės pa­da­ro dau­giau­sia ža­los. Mo­to­cik­li­nin­kai va­žiuo­ja vis ne­at­sar­giau ir ava­ri­jos da­ro­si vis rim­tes­nės“, – esa­mą si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Be mo­to­ro­le­rių, dvi­ra­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių mė­gė­jai no­riai va­ži­nė­ja – 10 kW–20 kW ir 30 kW-40 kW ga­lin­gu­mo mo­to­cik­lais. Ga­lin­ges­nių trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vos ke­liuo­se pa­si­tai­ko re­čiau.

Mo­to­cik­li­nin­kai at­gy­ja orams sušilus

BTA duo­me­ni­mis, pa­sta­rai­siais me­tais iš­mo­kų su­mos mo­to­cik­li­nin­kams pa­sto­viai au­ga, o au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams ma­žė­ja. Spor­ti­nių mo­to­cik­lų (ku­riuos žmo­nės ne­re­tai va­di­na „brit­vo­mis“) mė­gė­jai į eis­mo įvy­kius pa­kliū­na ke­tu­ris kar­tus re­čiau, nei ki­tų ti­pų dvi­ra­čių trans­por­to prie­mo­nių mė­gė­jai. Vis dėl­to iš­mo­kos yra nie­kas, pa­ly­gin­ti su ne­re­tai skau­džio­mis ava­ri­jų pa­sek­mė­mis.

Nuo 2011 iki 2014 me­tų ava­ri­jų skai­čius, į ku­riuos pa­ten­ka mo­to­cik­li­nin­kai, iš­au­go dvi­gu­bai. Jau pra­si­de­da mo­to­cik­li­nin­kų se­zo­nas, tad pa­ste­bė­ta, kad ba­lan­dį įvy­ko ke­tu­ris kar­tus dau­giau mo­to­cik­lų eis­mo įvy­kių nei ko­vą.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad esant šil­tiems orams ava­ri­jų įvyks­ta kur kas dau­giau. Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA duo­me­nys ro­do, kad mo­to­cik­li­nin­kams pa­vo­jin­giau­sia va­ži­nė­ti esant aukš­tes­nei nei 25 laips­nių ši­lu­mai. "Nors at­ro­dy­tų, kad esant sli­džiam ke­liui su dvi­ra­te trans­por­to prie­mo­ne pa­slys­ti ir nu­griū­ti tu­rė­tų bū­ti daug leng­viau, ta­čiau ava­rin­gu­mas esant lie­tin­gam orui ne­dau­gė­ja. Vis­kas pa­si­kei­čia ta­da, kai pa­šo­ka lau­ko tem­pe­ra­tū­ra", - tei­gia BTA.

Ne­sau­giau­sia die­na mo­to­cik­li­nin­kams - penktadienis

Mo­to­cik­li­nin­kų sau­gu­mui pa­vo­jų ke­lia ne tik karš­tis, ta­čiau ir lai­kas. Pa­vo­jin­giau­sia į gat­vę iš­lė­ku­siems mo­to­cik­li­nin­kams – nuo 17 val. iki 18 val. Taip pat daug ava­ri­jų įvyks­ta nuo 12 val. iki 18 val. Mo­to­cik­lų eis­mo įvy­kių pa­gau­sė­ji­mas pa­ste­bi­mas ir nuo 20 val. iki 21 val.

„A­va­ri­jų pi­kas – nuo 17 iki 18 va­lan­dos. To­kiu lai­ku dau­ge­lis grįž­ta iš dar­bų. Ke­ly­je pa­gau­sė­ja ir au­to­mo­bi­lių. Pa­var­gę ir au­to­mo­bi­lių, ir mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai. Po su­nkios dar­bo die­nos ke­ly­je jie tam­pa ne to­kie ati­dūs “, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo A. Žiu­ke­lis.

Mo­to­cik­li­nin­kams sau­giau­sia va­ži­nė­ti nuo 3 val. iki 8 val. ry­to. Tuo me­tu vi­si mie­ga, tad ava­ri­jų skai­čius ne­di­de­lis. Anot sta­tis­ti­kų, au­to­mo­bi­lių ava­ri­jų pi­kas bū­na 8 val. ry­to. Tuo me­tu, kai vi­si sku­ba į dar­bus, į gat­ves iš­rie­da daug įvai­rių trans­por­to prie­mo­nių. Mo­to­cik­lams tas ne­ga­lio­ja. Ne­tgi prieš­in­gai - apie aš­tuo­nias mo­to­cik­li­nin­kų nu­ken­čia ge­ro­kai ma­žiau nei au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų. Mo­to­cik­lų ava­ri­jų su­ma­žė­ji­mas pa­ste­bi­mas ir po 22 va­lan­dos.

BTA tei­gi­mu, iš sa­vai­tės die­nų mo­to­cik­li­nin­kai daž­niau­siai nu­ken­čia penk­ta­die­niais bei šeš­ta­die­niais. Sau­giau­sios die­nos – an­tra­die­niai ir sek­ma­die­niai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami