Draudikai pristatė programėlę „Vairuok saugiai“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-06 16:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-06 16:40
Programele "Vairuok saugiai" bus įmanoma naudotis tik tuomet, jei ją į savo išmaniuosius įrenginius įsidiegę vairuotojai keliaus ne mažiau kaip 3 kilometrus. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
An­tra­die­nį Eu­ro­pos drau­di­mo bend­ro­vė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je kar­tu su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pri­sta­tė vi­suo­me­nei pir­mą­ją Lie­tu­vo­je sau­gaus vai­ra­vi­mo įgū­džius ug­dy­ti pa­de­dan­čią prog­ra­mė­lę iš­ma­nie­siems įren­gi­niams „Vai­ruok sau­giai“.

Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, drau­di­kus su­vie­ny­ti jė­gas su vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ku­riant nau­jo­vę pa­ska­ti­no ži­nia, kad Lie­tu­va vis dar yra tarp vals­ty­bių, ku­rio­je mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų ten­ka dau­giau­siai žu­vu­sių­jų per eis­mo įvy­kius.

„Sau­gaus eis­mo ska­ti­ni­mas yra vie­na iš il­ga­lai­kių mū­sų so­cia­li­nės veik­los kryp­čių, ku­rios nuo­sek­liai lai­ko­mės jau ne vie­ne­rius me­tus – ar tai bū­tų ban­dy­mas at­kreip­ti dė­me­sį į dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mą, ar jun­gi­ma­sis prie pla­tes­nių ini­cia­ty­vų ir veiks­mų, to­kių kaip Sau­gaus eis­mo me­mo­ran­du­mas, ku­rį pa­si­ra­šė­me šie­met. Ti­ki­me ino­va­ci­jo­mis ir jų ga­li­my­be ska­tin­ti tei­gia­mus po­ky­čius, to­dėl sau­gaus eis­mo prog­ra­mė­lės iš­ma­nie­siems įren­gi­niams vys­ty­mas mums pa­si­ro­dė pa­trauk­li idė­ja. Ku­riant prog­ra­mė­lę, siek­ta kuo tiks­liau at­spin­dė­ti vai­ra­vi­mo įpro­čius, o pa­grin­di­nės prog­ra­mė­lės funk­ci­jos ne­blaš­ky­tų vai­ruo­to­jų dė­me­sio“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Sau­lius Jo­ku­bai­tis, „ER­GO In­su­ran­ce SE“ Lie­tu­vo­je ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Programėlės "Vairuok saugiai" ambasadoriumi sutiko būti atlikėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Egi­di­jus Skro­de­nis ti­ki­no, kad vai­ruo­to­jų ir vi­sų eis­mo da­ly­vių švie­ti­mas bei jų są­mo­nin­gu­mo ska­ti­ni­mas yra pa­grin­di­nis rak­tas į efek­ty­vų sau­gaus eis­mo prob­le­mų spren­di­mą, o bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp vals­ty­bės įstai­gų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir vers­lo bei pla­tes­nės vi­suo­me­nės įtrau­ki­mas į dis­ku­si­jas ir ak­ty­vius veiks­mus bei ini­cia­ty­vas yra bū­ti­nas no­rint pa­siek­ti tei­gia­mų po­ky­čių.

„La­bai svar­bu, kad vai­ruo­to­jai bei ki­ti eis­mo da­ly­viai su­vok­tų sa­vo at­sa­ko­my­bę. Pir­miau­siai mes vi­si pa­tys, kas­dien ar re­čiau iš­va­žiuo­jan­tys į gat­ves, esa­me at­sa­kin­gi už sa­vo bei ap­lin­ki­nių sau­gu­mą ke­liuo­se. Po­ky­čiais la­biau­siai su­in­te­re­suo­ti tu­rė­tų taip pat bū­ti pa­tys gy­ven­to­jai, o pra­dė­ti kiek­vie­nas ga­lė­tų kad ir nuo ma­žų smulk­me­nų keis­da­mas sa­vo el­ge­sį ke­liuo­se. Tai ne­bū­ti­nai yra la­bai pa­pras­ta, to­dėl to­kios prie­mo­nės, kaip sau­gaus vai­ra­vi­mo prog­ra­mė­lė, ga­li bū­ti iš­ties nau­din­gos“, – pa­sa­ko­jo E. Skro­de­nis.

Pri­sta­ty­ta prog­ra­mė­lė iš­ma­nie­siems įren­gi­niams „Vai­ruok sau­giai“ lei­džia vai­ruo­to­jams ke­lio­nių au­to­mo­bi­liu me­tu ją įsi­jun­gus įver­tin­ti sa­vo vai­ra­vi­mo sau­gu­mą. Prog­ra­mė­lė fik­suo­ja grei­čio vir­ši­ji­mą, stai­gius stab­dy­mus ar pa­vo­jin­gus pa­grei­tė­ji­mus. At­siž­vel­gu­si į juos, mo­bi­lio­ji ap­li­ka­ci­ja ke­lio­nę įver­ti­na ba­lais nuo 0 iki 10. Kuo vai­ruo­to­jas ke­ly­je pa­vyz­din­ges­nis, tuo dau­giau taš­kų jis su­ren­ka.

Prog­ra­mė­lę „Vai­ruok sau­giai“ jau iš­ban­dęs ini­cia­ty­vos am­ba­sa­do­rius at­li­kė­jas Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras sa­ko, kad ob­jek­ty­viai įsi­ver­tin­ti sa­vo vai­ra­vi­mą yra ti­krai nau­din­ga, nes daž­nai vai­ruo­to­jai net ne­pas­te­bi, kaip stip­riau spus­te­li grei­čio pe­da­lą ar at­lie­ka ko­kį pa­vo­jin­ges­nį ma­nev­rą.

„Vai­ruo­jant vi­suo­met at­ro­do, kad vis­ką da­rai ge­rai ir ne­ke­li grės­mės eis­mo sau­gu­mui, ta­čiau pa­si­žiū­rė­jus iš ša­lies pa­aiš­kė­ja, kad gal­būt ir ne­si toks pa­vyz­din­gas, ko­kį sa­ve įsi­vaiz­da­vai. To­kio kri­tiš­kes­nio vai­ruo­to­jų sa­vo veiks­mų ke­ly­je ver­ti­ni­mo mums ti­krai rei­kia, o prog­ra­mė­lės nau­do­ji­mas ga­li pa­dė­ti jį iš­siug­dy­ti“, – sa­ko G. Liau­dans­kas-Sva­ras.

Sau­giai vai­ruo­ti ska­ti­nan­čią prog­ra­mė­lę „Vai­ruok sau­giai“ ne­mo­ka­mai par­si­siųs­ti ir įsi­dieg­ti ga­li vi­si iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų su „And­roid“ ir „IOS“ prog­ra­mi­ne įran­ga tu­rė­to­jai. No­rint nau­do­tis prog­ra­mė­le te­rei­kia, kad te­le­fo­ne veik­tų GPS ir mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to ry­šys, o ke­lio­nė bū­tų ne trum­pes­nė nei 3 ki­lo­me­trai.

Par­en­gė Vid­man­tas UŽUSIENIS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami