Draudikai siūlo neskolinti jaunuoliams automobilių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-01 12:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-01 12:14
Draudikų teigimu, pavojingiausiai kelyje elgiasi – 18-27 metų vairuotojai. LŽ archyvo nuotrauka
Iš­ana­li­za­vus eis­mo įvy­kių ža­lų sta­tis­ti­ką, pa­aiš­kė­ja, jog bran­giau­siai at­siei­na 19 me­tų am­žiaus vai­ruo­to­jų su­ke­lia­mos ava­ri­jos – vi­du­ti­niš­kai be­veik 1,1 tūkst. eu­rų. Tai – treč­da­liu dau­giau nei vi­sų jau­nų vai­ruo­to­jų (iki 27 me­tų) vi­dur­kis bei 44 proc. dau­giau ne­gu vy­res­nių (>27 m. am­žiaus) vai­ruo­to­jų vi­du­ti­nė ža­la. 

Pa­sak ty­ri­mą pa­tei­ku­sios ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ spe­cia­lis­tų, vy­res­ni šei­mos na­riai ir pa­žįs­ta­mi tu­rė­tų du kar­tus pa­gal­vo­ti, prieš sko­lin­da­mi au­to­mo­bi­lį jau­nam ir ma­žiau pa­ty­ru­siam vai­ruo­to­jui.

„Mū­sų at­lik­ta ana­li­zė at­sklei­dė, kad jau­ni, 18–27 me­tų am­žiaus vai­ruo­to­jai su­ke­lia ne tik dau­giau įskai­ti­nių eis­mo įvy­kių, bet ir ava­ri­jo­se pa­da­ro di­des­nių ma­te­ria­li­nių nuo­sto­lių. Vi­du­ti­nė jau­no vai­ruo­to­jo pa­da­ry­ta ža­la sie­kia 767 eu­rus ir tai yra 20 proc. dau­giau, nei vy­res­nių ne­gu 28 m. vai­ruo­to­jų su­kel­tų ava­ri­jų ža­la“,– pa­ste­bė­jo „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Ža­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Juo­dei­kis. – „Ti­kė­ti­na, kad taip yra dėl to, jog an­trai­siais vai­ra­vi­mo me­tais jau­nuo­liai įsid­rą­si­na, pra­ran­da bai­mės vai­ruo­ti jaus­mą ir, nors vai­ra­vi­mo pa­tir­ties dar ne­bū­na su­kau­pę, pra­de­da per­dėm pa­si­ti­kė­ti sa­vo ga­li­my­bė­mis su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį. Tai ypač pa­vo­jin­ga tu­rint ga­lin­gą, grei­tą au­to­mo­bi­lį, ką ir liu­di­ja pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis įvy­kę re­zo­nan­si­niai eis­mo įvy­kiai“.

Ne daug ma­žes­nius vi­du­ti­nius nuo­sto­lius – 960 eu­rų – su­ke­lia ir 26 me­tų vai­ruo­to­jai. Pa­sak A. Juo­dei­kio, su­dė­tin­ga tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­dėl 26 me­tų vai­ruo­to­jai pa­da­ro di­des­nes ža­las, ta­čiau eks­per­tas tą sie­ja su gy­ve­ni­mo ko­ky­bės pa­ge­rė­ji­mu – to­kio am­žiaus žmo­nės bū­na jau bai­gę moks­lus, gau­na di­des­nį už­dar­bį, per­ka bran­ges­nius ir ga­lin­ges­nius au­to­mo­bi­lius, tad ir nuo­sto­liai bū­na di­des­ni. A. Juo­dei­kis pa­ste­bė­jo, kad ava­ri­jo­se pri­skai­čiuo­ti vi­du­ti­niai nuo­sto­liai pra­de­da ma­žė­ti tarp vai­ruo­to­jų, su­lau­ku­sių 28-erių – tuo­met ža­la nu­kren­ta iki kiek dau­giau nei 600 eu­rų.

Sie­kia sa­ve parodyti

Psi­cho­lo­gė, „Lie­tu­vos drau­di­mo“ pyk­čio ke­liuo­se val­dy­mo kon­sul­tan­tė Eg­lė Ma­sals­kie­nė jau­nų vai­ruo­to­jų ava­rin­gu­mą ir po­lin­kį ke­liuo­se vai­ruo­ti ag­re­sy­viau aiš­ki­na vyks­tan­čiu as­me­ny­bės for­ma­vi­mo­si pro­ce­su, ku­rio me­tu jau­nuo­liai sie­kia įtvir­tin­ti sa­vo, kaip su­au­gu­sio­jo, sta­tu­są.

„Jau­ni vai­ruo­to­jai ne­ven­gia vir­šy­ti grei­čio ir ki­taip pa­žeis­ti ke­lių eis­mo tai­syk­les – jie no­ri pa­si­ro­dy­ti prieš ki­tus, bū­ti drą­sūs, stip­rūs, mo­kan­tys grei­tai va­žiuo­ti, stab­dy­ti, la­vi­ruo­ti. Jie ma­žiau žiū­ri ki­tų žmo­nių in­te­re­sų ir daž­niau va­do­vau­ja­si sa­vo vi­di­niais įsi­ti­ki­ni­mais, taip pat yra ma­žiau są­mo­nin­gi, ne­gal­vo­ja apie pa­sek­mes. Dėl jau­ni­mui bū­din­go po­zi­ty­vaus mąs­ty­mo, jiems at­ro­do, kad gy­ve­ni­mas be­ga­li­nis ir tik vė­liau at­ei­na su­pra­ti­mas, ko­kia tra­pi gy­vy­bė. Aps­kri­tai jau­nus vai­ruo­to­jus daž­niau ly­di įsi­ti­ki­ni­mas, kad jiems pa­tiems nie­ko ne­nu­tiks“, – pa­sa­ko­jo psi­cho­lo­gė.

Ji pa­ste­bė­jo, kad jau­ni vai­ki­nai la­biau nei mer­gi­nos ga­li bū­ti lin­kę vai­ruo­ti ag­re­sy­viau – dau­gu­ma jų yra la­biau orien­tuo­ti į „aš“ – kaip greit aš nu­va­žiuo­siu, kiek stip­rus aš at­ro­dau, nei „mes“ – kaip pa­si­jus ki­tas vai­ruo­to­jas, kas ap­lin­ki­niams nu­tiks dėl to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami