Draudikai: švenčių dienos vairuotojams – vienos saugiausių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-27 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-27 06:00
Praėjusiais metais per Velykų šventes buvo fiksuota net dukart mažiau avarijų nei kitomis to paties mėnesio dienomis.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šven­ti­nė­mis die­no­mis vai­ruo­to­jai pa­da­ro ge­ro­kai ma­žiau eis­mo įvy­kių nei įpras­tais šio­kia­die­niais, o šv.Ve­ly­kų die­nos iš­sis­ki­ria kaip vie­nos sau­giau­sių vai­ruo­ti tarp vi­sų ne­dar­bo die­nų me­tuo­se. Tai at­sklei­dė Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je ty­ri­mas.

„ER­GO In­su­ran­ce“ duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais pir­mą­ją šv. Ve­ly­kų die­ną fik­suo­ti tik 28 eis­mo įvy­kiai, an­trą­ją – 39. Tuo pat me­tu vi­du­ti­niš­kai per­nai ba­lan­dį kas­dien bu­vo fik­suo­tos 77 ava­ri­jos. Anot drau­di­kų, per abi Ve­ly­kų die­nas 2015 m. ba­lan­dį vai­ruo­to­jai pa­ty­rė ža­los už dau­giau nei 30 tūkst. eu­rų, kai tuo me­tu vi­du­ti­niš­kai kiek­vie­ną die­ną tą pa­tį mė­ne­sį vai­ruo­to­jų nuo­sto­liai sie­kė dau­giau nei 53 tūkst. eu­rų.

Ma­žes­niu eis­mo įvy­kių skai­čiu­mi nei šv. Ve­ly­kos pra­ėju­siais me­tais iš vi­sų ofi­cia­lių šven­ti­nių die­nų pa­si­žy­mė­jo tik pir­mo­ji 2015-ųjų die­na (19 eis­mo įvy­kių) ir pir­mo­ji Ka­lė­dų die­na (24 eis­mo įvy­kiai).

„Nors per di­džią­sias me­tų šven­tes gy­ven­to­jai ge­ro­kai re­čiau pa­ten­ka į in­ci­den­tus ke­ly­je, ta­čiau iš­au­gu­sį jų skai­čių fik­suo­ja­me prieš pat jas. Tuo­met gy­ven­to­jai sku­ba su­sit­var­ky­ti vi­sus ne­baig­tus rei­ka­lus, ap­si­pirk­ti, daž­nas sten­gia­si dar šven­čių iš­va­ka­rė­se pa­lik­ti mies­tą, jei, ži­no­ma, to­kių pla­nų tu­ri. Tuo me­tu per pa­čias šven­tes gy­ven­to­jai nė­ra lin­kę daug va­ži­nė­ti. Dau­ge­lis sten­gia­si pa­si­džiaug­ti ar­ti­mų­jų drau­gi­ja prie šven­ti­nio sta­lo“, – sa­ko Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Pa­vo­jin­giau­sia šven­ti­nė die­na vai­ruo­to­jams, drau­di­kų duo­me­ni­mis, yra Vals­ty­bės ar­ba Ka­ra­liaus Min­dau­go die­na, ku­ri mi­ni­ma lie­pos 6-ąją. Per­nai šią die­ną bu­vo už­re­gis­truo­tos 54 ava­ri­jos, dėl ku­rių gy­ven­to­jai pa­ty­rė nuo­sto­lių už 45,5 tūkst. eu­rų. Po pus­šim­tį ava­ri­jų fik­suo­ta ko­vo 11-ąją bei Tarp­tau­ti­nę dar­bo die­ną (ge­gu­žės 1-ąją), ku­ri Lie­tu­vo­je taip pat yra ne­dar­bo.

„Pa­pil­do­ma ne­dar­bo die­na daž­nam lie­tu­viui yra pro­ga pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį ga­ra­že ar sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ir bent die­nai pa­mirš­ti sku­bė­ji­mą, spūs­tis ir švie­so­fo­rus. Šven­ti­nė­mis die­no­mis trans­por­to srau­tai ir eis­mo in­ten­sy­vu­mas gat­vė­se ge­ro­kai su­ma­žė­ja, o tai, be abe­jo, le­mia ir ma­žes­nį eis­mo įvy­kių skai­čių. Ne­ma­žai pri­klau­so ir nuo oro są­ly­gų, ta­čiau tai ne­bū­ti­nai yra le­mia­mas veiks­nys – žie­mos šven­tė­mis daž­nai įvyks­ta ma­žiau eis­mo įvy­kių nei pa­va­sa­rio ir va­sa­ros iš­ei­gi­nė­mis“, – pa­žy­mi R. Bie­liaus­kas.

„ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je sta­tis­ti­ka ro­do, kad šie­met va­sa­rio 16-ąją bu­vo fik­suo­ta, pa­ly­gin­ti, ne­ma­žai eis­mo įvy­kių – 53. Per­nai Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną bu­vo fik­suo­tos 44 ava­ri­jos. Per Žo­li­nės šven­tę 2015 m. re­gis­truo­ti 43 įvy­kiai, per Jo­ni­nes – 42. Pa­sta­ro­ji die­na pa­si­žy­mė­jo di­džiau­siais vai­ruo­to­jų pa­tir­tais nuo­sto­liais iš vi­sų šven­ti­nių die­nų per­nai. Bir­že­lio 23-ąją vai­ruo­to­jai pra­ėju­siais me­tais pa­ty­rė ža­lų už dau­giau nei 63 tūkst. eu­rų.

R. Bie­liaus­kas pa­brė­žia, kad, ne­pai­sant ma­žes­nio eis­mo įvy­kių skai­čiaus šven­ti­nė­mis die­no­mis, gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne­pra­ras­ti bud­ru­mo, va­žiuo­ti at­sar­giai, lai­ky­da­mie­si sau­gaus grei­čio ir ke­lių eis­mo tai­syk­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taigi  78.60.168.138 2016-03-27 07:27:52
Paziuresim vakare!
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami