Draudikai: žaidimams su likimu apsidrausti įmanoma

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-11 09:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-11 09:14
Prie pavojingų pomėgių draudikai priskiria ir automobilių sportą.  LŽ archyvo nuotrauka
Pus­die­nis pa­plū­di­my­je su mėgs­ta­ma kny­ga ran­ko­se, pa­si­vaikš­čio­ji­mas po par­ką ar va­ka­rie­nė jau­kia­me res­to­ra­ne – to­kį ir pa­na­šų idea­lų lais­va­lai­kį įsi­vaiz­duo­ja ne­be vi­si lie­tu­viai, tei­gia­ma drau­di­mo bend­ro­vės "ER­GO In­su­ran­ce" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Anot jo, vis dau­gė­ja žmo­nių, no­rin­čių iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos ir pa­tir­ti aš­trių po­jū­čių – esą tai pa­tvir­ti­na ne tik drau­di­kų tu­ri­ma ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų sta­tis­ti­ka, bet ir vis daž­niau pa­si­tai­kan­tys eks­tre­ma­lų pra­šy­mai apd­raus­ti.

No­rin­tie­ji pa­tir­ti eks­tre­ma­lių po­jū­čių, ki­taip ta­riant - leis­da­mie­si par­ašiu­tu, va­žiuo­da­mi mo­to­cik­lu ar­ba kop­da­mi į kal­nus lie­tu­viai, tei­gia "ER­GO In­su­ran­ce", vis daž­niau su­si­mąs­to ir apie ki­tą and­re­na­li­no pliūps­nį ke­lian­čių, bet pa­vo­jin­gų pra­mo­gų pu­sę – apie sa­vo sau­gu­mą ir bū­ti­ny­bę pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi ne­sėk­mės at­ve­ju.

Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce“ ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­riaus Bal­ti­jos ša­ly­se Aud­riaus Pil­či­co, daž­nai ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai įvyks­ta tie­siog ak­ty­vaus lais­va­lai­kio me­tu, bet pa­tir­tis ro­do, jog kai ku­rie gy­ven­to­jai su­ge­ba ad­re­na­li­no pa­si­ga­min­ti itin iš­ra­din­gai.

„Nors to­kių pa­vyz­džių nė­ra daug, per me­tus pa­si­tai­ko bent ke­li at­ve­jai, kai ap­sid­rau­dę as­me­nys su­nkiai ar­ba mir­ti­nai su­si­ža­lo­ja už­siim­da­mi itin eks­tre­ma­lia veik­la. Įsi­mi­nė įvy­kis, kai jau­nuo­lis mir­ti­nai su­si­ža­lo­jo sklęs­da­mas par­ašiu­tu, ta­čiau tai da­rė ne įpras­tu bū­du pa­plū­di­my­je, o tem­pia­mas au­to­mo­bi­lio. Ki­tas skau­dus in­ci­den­tas nu­ti­ko lenk­ty­nių mies­te me­tu – pa­vo­jin­gas ir ne­le­ga­lus ra­lis bai­gė­si sme­ge­nų su­tren­ki­mu ir kau­lų lū­žiais“, – pa­sa­ko­jo A. Pil­či­cas.

Pa­sak jo, rim­tų su­si­ža­lo­ji­mų pa­si­tai­ko ir iš pir­mo žvilgs­nio ne to­kio­se pa­vo­jin­go­se si­tua­ci­jo­se: au­sų trau­mos nar­dant su spe­cia­lia įran­ga ar­ba ne­lai­min­gai pa­si­bai­gęs skry­dis par­as­par­niu. To­dėl klien­tui, ku­ris už­sii­ma eks­tre­ma­liu spor­tu, ga­li bū­ti pa­siū­ly­tos spe­cia­lios drau­di­mo są­ly­gos. Jos, pa­sak drau­di­mo eks­per­to, pri­klau­so nuo klien­to ir drau­di­ko tar­pu­sa­vio su­si­ta­ri­mo.

„Jei as­muo no­ri apd­raus­ti svei­ka­tą ir gy­vy­bę ir eks­tre­ma­lių pra­mo­gų me­tu, kon­sul­tan­tą rei­kia in­for­muo­ti apie sa­vo iš­skir­ti­nius po­mė­gius ir ap­tar­ti drau­di­mo są­ly­gas. Jei pa­gei­dau­ja­ma, kad drau­di­mas ga­lio­tų tik įpras­to­mis są­ly­go­mis, apie to­kią veik­lą pra­neš­ti ne­bū­ti­na“, – tei­gia A. Pil­či­cas. Pa­sak jo, šiuo me­tu „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je yra apd­rau­du­si au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų spor­to, bu­ria­vi­mo, nar­dy­mo ir ki­tų di­des­nės ri­zi­kos po­mė­gių en­tu­zias­tus.

Nu­ti­kus ne­lai­min­gam at­si­ti­ki­mui, jei klien­tas in­for­ma­vo apie sa­vo po­mė­gius, o vi­sa veik­la bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma ne­pa­žei­džiant Lie­tu­vos įsta­ty­mų, drau­di­mas įsi­pa­rei­go­ja iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką, ly­gią drau­di­mo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tai drau­di­mo su­mos da­liai, ir at­ly­gin­ti kon­kre­čias gy­dy­mo iš­lai­das, jei­gu dėl jų apd­rau­di­mo bu­vo su­si­tar­ta drau­di­mo su­tar­ti­mi.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami