Draudikus užgriuvo vairuotojų lavina

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-06 06:00
Pasak draudikų, su žiemos sunkumais nesusidorojančių vairuotojų nuo savaitės pradžios padaugėjo 15 kartų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Kai lau­ke spau­džia šal­tis, pa­ke­les puo­šia pus­nys, o re­čiau nau­do­ja­mus ke­lius – ir le­do sluoks­nis, ten­ka pri­si­min­ti vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džius. Svar­biau­sia tai­syk­lė, pa­de­dan­ti iš­veng­ti rū­pes­čių, yra ne­sku­bė­ti ne tik ke­ly­je, bet ir pa­ju­dant iš sto­vė­ji­mo vie­tos.

Ne­sma­gūs ry­tai kaip vi­suo­met lau­kia ir au­to­mo­bi­lio žie­mai tin­ka­mai ne­pa­ruo­šu­sių vai­ruo­to­jų. Daž­niau­sia prob­le­ma tam­pa pa­sku­ti­nę gy­vy­bę iš­lei­dęs aku­mu­lia­to­rius.

Su stan­dar­ti­niu trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu pa­gal­bos ke­ly­je pa­slau­gą pa­sta­ruo­ju me­tu siū­lęs „Lie­tu­vos drau­di­mas“, vi­sai ša­liai pa­ni­rus į gi­lią žie­mą, an­tra­die­nį pra­ne­šė iš vi­sų jė­gų ban­dan­tis su­si­do­ro­ti su iš­kvie­ti­mais. Dėl to, kad vai­ruo­to­jai ne­ga­li pa­leis­ti va­rik­lio, taip pat dėl ge­di­mų ir eis­mo įvy­kių nuo sa­vai­tės pra­džios jų pa­dau­gė­jo be­veik 15 kar­tų. Tad pa­si­tai­ko tech­ni­nės pa­gal­bos ke­ly­je pa­slau­gos tei­ki­mo truk­džių, kai ku­rie klien­tai ne­ga­li pri­sis­kam­bin­ti.

„Mū­sų pa­gal­bos ke­ly­je tar­ny­ba pa­dvi­gu­bi­no skam­bu­čių cen­tro pra­lai­du­mą, tech­ni­nės pa­gal­bos tar­ny­ba dir­ba vi­są par­ą vi­su pa­jė­gu­mu ir pa­gal­bą pir­miau­sia tei­kia tiems klien­tams, ku­rie dėl ge­di­mo įstri­go ke­ly­je. Klien­tams, ku­rie ne­ga­li pa­leis­ti au­to­mo­bi­lio prie na­mų, pa­lei­di­mo pa­slau­gos ga­li tek­ti pa­lauk­ti ir il­giau“, – tei­gė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vas.

Drau­di­ko at­sto­vai taip pat pri­mi­nė, kad jei aku­mu­lia­to­rius au­to­mo­bi­ly­je se­nas, pa­gal­ba at­vyks, pa­leis au­to­mo­bi­lį, bet re­ko­men­duos pa­si­keis­ti ne­tin­ka­mą aku­mu­lia­to­rių. Tre­čią kar­tą iš­kvie­tus dėl to pa­ties ge­di­mo, pa­gal­bos pa­slau­ga, kaip ir nu­ma­to tai­syk­lės, ne­be­bus tei­kia­ma.

Ge­riau neskubėti

Vi­siems ki­tiems vai­ruo­to­jams sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai pa­ta­ria vos įsė­dus į at­ša­lu­sį po nak­ties au­to­mo­bi­lį ne­sku­bė­ti. Prieš pa­ju­dant į tra­są vi­suo­met ver­ta bent ke­le­tą mi­nu­čių au­to­mo­bi­lį pa­šil­dy­ti. Net ir tin­ka­mai vei­kiant ma­ši­nos kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­mai, ne­re­tai ke­lio­nės pra­džio­je už­ra­so­ja lan­gai. Jei va­rik­lis bus vi­siš­kai šal­tas, ne­pa­kaks ši­lu­mos aki­mirks­niu nu­pūs­ti ra­sai nuo lan­gų.

Be to, pir­mus po­rą ki­lo­me­trų rei­kė­tų va­žiuo­ti ne di­des­niu kaip 50 km/val. grei­čiu. Per tą lai­ką įsi­dirbs va­rik­lis, pa­va­rų dė­žė­je su­šils te­pa­las, taip pat sa­vo dar­bą ims dirb­ti skys­čiai hid­rau­li­nė­se sis­te­mo­se. Į tai dė­me­sį ypač rei­kė­tų at­kreip­ti vai­ruo­to­jams, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se įmon­tuo­tos au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės, mat stai­gus star­tas, te­pa­lui ne­spė­jus įšil­ti, to­kias sis­te­mas vei­kia ypač ne­igia­mai.

Ma­nev­ra­vi­mas žiemą

Kai ke­li­nin­kai po gau­ses­nio sny­gio ne­spė­ja nu­šluo­ti gat­vių, bū­ti­na įpras­ti va­ži­nė­ti mi­ni­ma­liai ma­nev­ruo­jant ir grei­tė­jant ar lė­tė­jant bei griež­tai lai­kan­tis vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Idea­liau­sia va­ži­nė­ti taip, kad stab­džius ir ak­ce­le­ra­to­rių rei­kė­tų spaus­ti kuo re­čiau. Žie­mą ge­riau­siai vai­ruo­ti se­ka­si tiems, ku­rie perp­ran­ta ir mak­si­ma­liai su­ge­ba pa­nau­do­ti au­to­mo­bi­lio iner­ci­ją.

Jei­gu ma­to­te, jog prieš švie­so­fo­rą teks su­sto­ti, at­siž­velg­da­mi į eis­mo są­ly­gas, ko­ją nuo ak­ce­le­ra­to­riaus nu­im­ki­te iki su­sto­ji­mo vie­tos li­kus dar bent po­rai šim­tų me­trų. Ne­sku­bant rei­kė­tų įveik­ti ir po­sū­kius – vi­suo­met su įjung­ta pa­va­ra, at­lei­dus ak­ce­le­ra­to­rių prieš po­sū­kį ir spūs­te­lint iš­va­žiuo­jant. Sa­vo juo­stą rei­kė­tų užim­ti ge­ro­kai anks­čiau, nei at­lie­ka­me po­sū­kį, o ne pa­sku­ti­nę aki­mir­ką.

Jei­gu ma­to­mu­mas pra­stas, už­mies­ty­je, kai ne­aki­na­te ki­tų eis­mo da­ly­vių, nau­do­ki­te to­li­mą­sias švie­sas, o mies­te įpras­ki­te įjung­ti rū­ko ži­bin­tus. Jei­gu at­si­ti­ko taip, kad au­to­mo­bi­lis su­sto­jo va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je, įjun­ki­te ne tik ava­ri­nį sig­na­lą, bet ir ga­ba­ri­tų ži­bin­tus, ir bū­ti­nai pa­sta­ty­ki­te ava­ri­nio su­sto­ji­mo ženk­lą. Il­giau at­okio­je vie­to­je lau­kiant pa­gal­bos ga­li pra­vers­ti ne tik šil­ti ple­dai ir ter­mo­sas ar­ba­tos, bet ir ke­ra­mi­nė ply­ta (tik grei­čiau­siai to­kios ba­ga­ži­nė­je ne­si­ve­žio­ja­te). Ply­tą ap­lie­ki­te ben­zi­nu ir pa­lau­ki­te, kol šis įsi­gers. Pa­deg­ta ši­lu­mą ir švie­są ji skleis bent po­rą va­lan­dų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami