Du „Tesla“ gamybos vadovai savo postuose nesulauks serijinio „liaudies elektromobilio“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-06 12:26
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-06 12:26
Visureigio "Tesla Model X" pasirodymas rinkoje vėlavo net 18 mėnesių. Gamintojo nuotrauka
Por­ta­las bloom­berg.com tei­gia, kad ge­rai ap­mo­ka­mi aukš­ti „Tes­la Mo­tors“ dar­buo­to­jai – vi­cep­re­zi­den­tas ga­my­bai Gre­gas Rei­cho­was ir vi­cep­re­zi­den­tas elek­tro­mo­bi­lių iš­lei­di­mui Jos­has En­sig­nas – pa­lie­ka kom­pa­ni­ją dėl pa­da­ry­tų klai­dų ku­riant elek­tra va­ro­mą vi­su­rei­gį „Mo­del X“, ku­rio ga­my­ba bu­vo ati­dė­lio­ja­ma net 1,5 me­tų.

Bloom­berg.com tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu kom­pa­ni­jo­je „Tes­la Mo­tors“ vy­ko la­bai spar­ti pa­čių aukš­čiau­sių va­do­vų kai­ta – vos per tris mė­ne­sius pa­si­kei­tė net pen­ki kom­pa­ni­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jai. Pa­žy­mi­ma, kad G. Rei­cho­was ge­riau­siai ap­mo­ka­mas kom­pa­ni­jos va­dy­bi­nin­kas. Tie­sa, kol kas jis iš uži­ma­mų par­ei­gų nė­ra at­leis­tas, bet, anot „Tes­la Mo­tors“ at­sto­vo spau­dai, pos­tą pa­liks iš­kart, kai bus ras­ta, kuo jų pa­keis­ti.

Dvie­jų už ga­my­bos pro­ce­sus at­sa­kin­gų pa­čių aukš­čiau­sių „Tes­la Mo­tors“ va­dy­bi­nin­kų pa­si­trau­ki­mas prieš pra­de­dant ma­si­nę šiai die­nai svar­biau­sio ga­min­to­jo mo­de­lio „Tes­la Mo­del 3“ ga­my­bą au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je su­kė­lė spė­lio­nių la­vi­ną.

Dėl ko pa­si­trau­kė ga­my­bos va­do­vas?

Pa­si­trau­ki­mo už­ku­li­sius pa­ban­dė pra­skleis­ti ir bloom­berg.com. Jis ci­tuo­ja sa­vo šal­ti­nį, ku­rį por­ta­las pri­sta­tė „kaip ge­rai ži­nan­tį „Tes­la“ vi­daus vir­tu­vę, ta­čiau ne­tu­rin­tį įga­lio­ji­mų vie­šai ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos“. Šal­ti­nis tei­gė, kad po­ky­čiai vyk­do­mo­jo­je val­džio­je yra su­si­ję su nuo­la­ti­niais nau­jų mo­de­lių iš­lei­di­mo vė­la­vi­mais, ne­sklan­du­mais juos ku­riant ir ga­mi­nant, pe­rio­diš­kai pa­si­kar­to­jan­čius nau­jų mo­de­lių at­šau­ki­mais.

Šal­ti­nis pir­miau­sia pri­mi­nė prob­le­mas, su­si­ju­sias su vi­su­rei­gio „Tes­la Mo­del X“ ga­my­bos pra­džia, kai vi­su­rei­gio pa­lei­di­mas į rin­ką bu­vo nuo­lat ati­dė­lio­ja­mas, o vė­liau, mo­de­liui jau at­si­ra­dus rin­ko­je, da­lis elek­tro­mo­bi­lių bu­vo at­šauk­ta.

Ta­čiau kom­pa­ni­jos „Tes­la Mo­tors“ at­sto­vai bloom­berg.com šal­ti­nio in­for­ma­ci­ją ne­igia. Esą di­des­nių prob­le­mų pa­lei­džiant į rin­ką mies­to elek­tro­mo­bi­lį ne­bu­vo. Ci­tuo­ja­mas kom­pa­ni­jos at­sto­vas, ku­ris sa­kė, kad tris iš pa­sta­rų­jų pen­ke­rių me­tų, kai dir­bo G.Rei­cho­was, „Tes­la“ ko­man­da bu­vo pa­ti stip­riau­sia tarp pa­na­šaus pro­fi­lio ko­man­dų. „G.Rei­cho­was pa­siė­mė aka­de­mi­nes at­os­to­gas, nes pa­no­ro sa­vo kar­je­ro­je pa­da­ry­ti už­tar­nau­tą per­trau­ką“, – ko­men­ta­vo „Tes­la Mo­tors“ ne­įvar­di­ja­mas vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas.

"Tesla Motors" viceprezidentas Gregas Reichowas, atsakingas už gamybą, per metus kompanijoje uždirbdavo apie 6,4 mln. JAV dolerių. /Bloomberg.com nuotrauka

Bloom­berg.com duo­me­ni­mis, šie­met „Tes­la Mo­tors“ jau pa­li­ko pen­ki pa­ties aukš­čiau­sio ran­go vi­cep­re­zi­den­tų par­ei­gas ėju­sie­ji va­dy­bi­nin­kai. Bet ne­tgi tarp jų G.Rei­cho­wo pa­si­trau­ki­mas at­ro­do iš­skir­ti­nai. Tai bu­vo pa­čios aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jas, per me­tus vi­du­ti­niš­kai už­dirb­da­vęs apie 6,4 mln. JAV do­le­rių, o jo ran­ko­se bu­vo su­telk­ta dau­gy­bė svar­biau­sių „Tes­la Mo­tors“ plė­tros sver­tų. J.Esig­no pa­si­trau­ki­mo iš kom­pa­ni­jos prie­žas­čių „Tes­la Mo­tors“ va­do­vy­bė ne­de­ta­li­za­vo.

„Gre­gas ir ko­man­da įro­dė, kad ga­li pra­dė­ti ga­my­bą iš nie­ko. Ir „Tes­la Mo­del S“, ir „Tes­la Mo­del X“ elek­tro­mo­bi­liai jau yra rea­ly­bė. Šven­tai ti­ki­me, jog to­kio pat aukš­to ly­gio ko­man­dos mū­sų kom­pa­ni­jo­je dirbs ir to­liau“, – at­sa­ky­da­mas elek­tro­ni­niu pa­štu į bloom­berg.com klau­si­mą pa­žy­mė­jo Elo­nas Mus­kas, „Tes­la Mo­tors“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius.

Lem­tin­gos dėmės

Vis dėl­to bloom­berg.com lei­do sau at­kreip­ti dė­me­sį į kai ku­riuos ne­sklan­du­mus ta­da, kai „Tes­la“ ga­my­bai va­do­va­vo G.Rei­cho­was ir J.Esig­nas. Pa­sta­ra­sis „Tes­la Mo­tors“ pra­dė­jo dirb­ti 2014 me­tų bir­že­lį, G.Rei­cho­was – 2011 me­tų ba­lan­dį. Tuo me­tu, kai G.Rei­cho­was va­do­va­vo elek­tro­mo­bi­lių ga­my­bai, bu­vo pa­leis­ti į rin­ką vi­si trys „Tes­la“ mo­de­liai. Ir vi­sus juos pra­dė­ti ga­min­ti bu­vo vė­luo­ja­ma. Por­ta­las nu­ro­do, kad „Tes­la Roads­ter“ at­si­li­ko nuo ga­my­bos gra­fi­ko 9, „Tes­la Mo­del S“ – 6 mė­ne­sius. Ta­čiau ypač gė­din­gas bu­vo nuo­la­ti­nis „Tes­la Mo­del X“ ga­my­bos ati­dė­lio­ji­mas, ku­ris tru­ko net 18 mė­ne­sių. Vė­liau dar apie pus­tre­čio tūks­tan­čio vi­su­rei­gių dar bu­vo at­šauk­ta, nes bu­vo su­nku su­lanks­ty­ti jos tre­čios ei­lės sė­dy­nes. Tuo me­tu „Tes­la Mo­tors“ vi­cep­re­zi­den­tu, at­sa­kin­gu už elek­tro­mo­bi­lių iš­lei­di­mą, jau dir­bo ir J.Esig­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami