Duslintuvų būklei – daugiau TA dėmesio

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-13 06:00
Per techninę apžiūrą išmetimo sistemai skiriama vis daugiau dėmesio. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Dus­lin­tu­vų ir du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mos būk­lė per tech­ni­nes ap­žiū­ras (TA) ti­kri­na­ma vis ati­džiau. Dau­giau­sia dė­me­sio TA kon­tro­lie­riai ski­ria šios sis­te­mos kons­truk­ci­jai, žiū­ri, ar ji nė­ra pa­keis­ta.

Kaip aiš­ki­na spe­cia­lis­tai, daž­niau­siai prob­le­mų ky­la, kai iš­me­ta­mų­jų du­jų ne­utra­li­za­vi­mo sis­te­mos kons­truk­ci­ja bū­na vi­ri­na­ma, pjaus­to­ma ar pa­na­šiai re­mon­tuo­ja­ma. Ta­čiau nė­ra taip, kad į tech­ni­nę ap­žiū­rą pri­sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių dus­lin­tu­vai ne­ga­li bū­ti su­vi­rin­ti.

Iš­me­ta­mų­jų du­jų sis­te­mas re­mon­tuo­jan­čio ser­vi­so va­do­vo Sau­liaus Kon­tri­mo tei­gi­mu, net ga­myk­li­niai dus­lin­tu­vai ga­li bū­ti su­vi­rin­ti iš ke­lių da­lių. Blo­gy­bės pra­si­de­da tuo­met, kai kei­čia­ma jų ori­gi­na­li kons­truk­ci­ja, pjaus­to­mi ir vi­ri­na­mi vamz­džiai, ap­val­ka­lai.

„Su ka­ta­li­za­to­riu­mi su­jung­tą iš­me­ti­mo vamz­dį ne­ar­dant ti­krai ga­li­ma vi­rin­ti. Jam pra­kiu­rus smar­kiai pa­di­dė­ja triukš­mo ly­gis. Nau­jas daik­tas bran­gus, o jei ieš­ko­si­me se­nes­nio au­to­mo­bi­lių lau­žy­nuo­se, vėl ne­aiš­ku, ką įsi­gy­si­me. To­dėl jei­gu kons­truk­ci­niai ypa­tu­mai lei­džia, pra­ktiš­kiau­sia to­kį vamz­dį su­vi­rin­ti. Bet no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne­ga­li­ma vi­rin­ti ar pjaus­ty­ti ka­ta­li­za­to­riaus. Jis tu­ri tam ti­kras jung­tis, ku­rio­mis yra jun­gia­mas su ki­to­mis iš­me­ti­mo sis­te­mos da­li­mis“, – kal­bė­jo S.Kon­tri­mas.

Keis­tam bū­ti­nas žymuo

Jei trans­por­to prie­mo­nės iš­me­ti­mo sis­te­mo­je nė­ra kons­truk­ci­jo­je nu­ro­dy­to ka­ta­li­za­to­riaus, per TA tai ver­ti­na­ma ne­igia­mai. Kai kon­tro­lie­riai nu­sta­to, kad vie­toj ka­ta­li­za­to­riaus įmon­tuo­ta de­ta­lė, ne­tu­rin­ti tin­ka­mų žy­me­nų, tai ir­gi fik­suo­ja­ma kaip trū­ku­mas.

„Kar­tais ant ori­gi­na­lių ka­ta­li­za­to­rių nė­ra jo­kių ženk­lų, nes už juos at­sa­ko pats ga­min­to­jas. Ta­čiau jei au­to­mo­bi­lis bu­vo re­mon­tuo­tas ir kei­čia­mas ka­ta­li­za­to­rius, to­kiu at­ve­ju jis pri­va­lo tu­rė­ti žy­me­nį, pa­tvir­ti­nan­tį, jog tai ser­ti­fi­kuo­ta de­ta­lė. Pa­tvir­ti­ni­mo ženk­las tu­ri bū­ti aiš­kiai ma­to­mas ir ne­nu­tri­na­mas. Be­je, suo­džių fil­trams ši tai­syk­lė nė­ra tai­ko­ma“, – sa­kė S.Kon­tri­mas.

Kai TA kon­tro­lie­riai nu­sta­to, kad keis­tas ka­ta­li­za­to­rius ne­tu­ri bū­ti­nų žy­me­nų, vie­nin­te­lis bū­das au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui įro­dy­ti, jog de­ta­lė ti­krai tin­ka­ma, – kreip­tis į Vals­ty­bi­nę ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ją (VKTI), ku­ri yra at­sa­kin­ga už trans­por­to prie­mo­nių ir jų da­lių ser­ti­fi­ka­vi­mą. To­kiu at­ve­ju at­lie­ka­ma eks­per­ti­zė.

Ga­li anu­liuo­ti TA

Kaip ro­do pra­ėju­sių me­tų tech­ni­nių ap­žiū­rų sta­tis­ti­ka, du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mų ge­di­mai nu­sta­to­mi ke­liems pro­cen­tams vi­sų į TA at­vy­ku­sių au­to­mo­bi­lių, ta­čiau trū­ku­mas „Pras­ta iš­me­ti­mo sis­te­mos tech­ni­nė būk­lė“ yra įtrauk­tas į daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių są­ra­šą.

S.Kon­tri­mo tvir­ti­na, jog du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mas rei­kia re­mon­tuo­ti la­bai ati­džiai. Ne vien to­dėl, kad vė­liau ga­li kil­ti prob­le­mų TA cen­tre, bet ir dėl to, jog ne­tin­ka­mai tvar­kant šią sis­te­mą di­dė­ja ma­ši­nos triukš­min­gu­mas. Tiems, ku­rie va­ži­nė­ja smar­kiai pler­pian­čiais au­to­mo­bi­liais ar mo­to­cik­lais, ver­tė­tų at­si­min­ti, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ne­re­tai or­ga­ni­zuo­ja rei­dus. Jei­gu per to­kį pa­ti­kri­ni­mą bus nu­sta­ty­ta, kad au­to­mo­bi­lis vir­ši­ja triukš­mo ri­bas, jo sa­vi­nin­kui ga­li bū­ti anu­liuo­tas TA do­ku­men­tų ga­lio­ji­mas.

„Be­je, pra­kiu­ru­sį dus­lin­tu­vą daž­nai iš­duo­da ne tik pa­ša­li­niai gar­sai, bet ir sa­lo­ne užuo­džia­mas iš­me­ta­mų­jų du­jų kva­pas, ku­ris iš­si­ruo­šus į il­ges­nę ke­lio­nę ga­ran­tuo­ja ne­men­ką gal­vos skaus­mą. Kai iš­me­ti­mo sis­te­mos pa­žei­di­mai ne itin stip­rūs, pa­pras­tai pa­kan­ka su­vi­rin­ti vamz­dį. Ta­čiau jei dus­lin­tu­vas smar­kiai su­rū­di­jęs, toks tai­sy­mas bus tik lai­ki­nas spren­di­mas“, – pa­brė­žė S.Kon­tri­mas.

Ne­iš­ga­ri­na kondensato

Kaip tei­gia au­to­me­cha­ni­kai, ko­ro­zi­jos pro­ce­sai bū­na dvie­jų ti­pų. Iš­ori­nių rū­džių at­si­ra­di­mą (iš iš­orės į vi­dų) le­mia ap­lin­kos po­vei­kis au­to­mo­bi­lio iš­orės ele­men­tams. To­kio ti­po ko­ro­zi­jos pa­vyz­dys – rū­dys, pa­si­ro­dan­čios ant ne­ap­sau­go­tų me­ta­li­nių da­lių, įskai­tant ir du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mą. Joms at­si­ras­ti tu­ri įta­kos šal­tuo­ju me­tų lai­ku dus­lin­tu­vą vei­kian­ti drėg­mė, kai tem­pe­ra­tū­ra tam­pa ar­ti­ma nu­liui, ir ke­liuo­se bars­to­ma drus­ka. Ki­to ti­po rū­dys – vi­di­nės (iš vi­daus į iš­orę). Jos su­si­for­muo­ja dus­lin­tu­vuo­se esant kon­tak­tui su drėg­me ir ki­to­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis bei nuo­sė­do­mis, su­si­da­ran­čio­mis dėl iš­me­ta­mų­jų du­jų kon­den­sa­ci­jos, kai iš­me­ta­mo­ji sis­te­ma yra šal­ta.

„Ši prob­le­ma pa­vei­kia dau­ge­lį au­to­mo­bi­lių, pa­pras­tai nau­do­ja­mų ne­di­de­liems at­stu­mams nu­va­žiuo­ti. To­kiu at­ve­ju iš­me­ta­mo­ji sis­te­ma nie­ka­da ne­pa­sie­kia tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri leis­tų vi­siš­kai iš­ga­rin­ti vi­du­je dėl kon­den­sa­ci­jos pro­ce­so su­si­kau­pu­sį van­de­nį“, – pa­aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Pa­sak jo, jei ma­ši­na tu­ri ben­zi­ni­nį va­rik­lį, ne­sus­to­jant rei­kė­tų nu­va­žiuo­ti maž­daug 40 ki­lo­me­trų – tik ta­da du­jų iš­me­ti­mo sis­te­ma bus vi­siš­kai iš­džiū­vu­si. Kai vi­di­nių rū­džių pa­si­ro­do ant dus­lin­tu­vo iš­ori­nio pa­vir­šiaus, vi­di­nės da­lys – vamz­džiai ir sie­ne­lės – jau ga­li bū­ti rim­tai pa­žeis­tos ko­ro­zi­jos ar­ba net vi­siš­kai su­ar­dy­tos. Tuo­met jū­sų au­to­mo­bi­lio sklei­džia­mas gar­sas grei­čiau­siai pri­mins čioperio „gro­ja­mą“ sim­fo­ni­ją.

Vei­kia di­de­lis karštis

Dus­lin­tu­vų vi­ri­ni­mas – ga­na kruopš­tus dar­bas. Vi­suo­met už­duo­ki­te meis­trui klau­si­mą, ar vi­ri­ni­mo siū­lės bus pa­den­gia­mos karš­čiui at­spa­riais da­žais?

„Vi­sos vi­ri­ni­mo vie­tos pri­va­lo bū­ti pa­deng­tos da­žais, kad ap­sau­go­tų me­ta­lą nuo rū­di­ji­mo. Vi­ri­na­mas me­ta­las yra vei­kia­mas di­džiu­lio karš­čio, to­dėl šva­rios, karš­čiui at­spa­riais da­žais ne­pa­deng­tos siū­lės la­bai spar­čiai ap­si­trau­kia rū­di­mis ir to­liau rū­di­ja. To­kios siū­lės po me­tų jau bus su­rū­di­ju­sios, tad pro­ce­dū­rą, ti­kė­ti­na, teks kar­to­ti“, – tvir­ti­no S.Kon­tri­mas.

Jei dus­lin­tu­vą vis dėl­to bū­ti­na keis­ti, ne­pa­mirš­ki­te, jog rei­kia ir tar­pi­nių, o jų taip pat bū­na la­bai įvai­rių. Kar­tais su­jun­gi­mai tvir­ti­na­mi ne tik varž­tais ir tar­pi­nė­mis, bet ir spy­ruok­lė­mis, kad dus­lin­tu­vas ga­lė­tų šiek tiek ju­dė­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami