Dviguba „Volkswagen Tiguan“ pergalė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-10 14:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-10 14:49
Vokiečių leidinio "Auto Bild" priedas "Auto Bild Alrad" geriausiu 2016 metų nauju miesto pravažiausiu visureigiu paskelbė vokišką "Volkswagen Tiguan".   Gamintojo nuotrauka
Vi­su­rei­giams skir­tas Vo­kie­ti­jos žur­na­lo“ Au­to Bild“ prie­das „Au­to Bild All­rad“ kas­met ren­gia ge­riau­sio pa­di­din­to pra­va­žu­mo me­tų au­to­mo­bi­lio kon­kur­są „All-wheel Dri­ve Car of the Year“, ku­ria­me vie­nas 2016 me­tų lau­rea­tų ta­po an­tros lai­dos leng­va­sis mies­to vi­su­rei­gis „Volks­wa­gen Ti­guan“.

„Au­to Bild All­rad“ skai­ty­to­jai ge­riau­sią me­tų vi­su­rei­gį, SUV ar­ba leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį su vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­ra ren­ka apk­lau­sos bū­du. Šį­kart kon­kur­so da­ly­viai var­žė­si de­šim­ty­je ka­te­go­ri­jų. Pa­sak „Volks­wa­gen“ pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, pra­va­žiau­sių­jų gru­pė­je ypa­tin­ga sėk­mė ly­dė­jo an­tros lai­dos „Volks­wa­gen Ti­guan“, ku­ris pri­pa­žin­tas ge­riau­siu tarp iki 30 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­čio pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lių ir SUV gru­pės nu­ga­lė­to­ju. Nuo de­biu­to rin­ko­je 2007-ai­siais tai jau penk­to­ji „Volks­wa­gen Ti­guan“ sėk­mė įvai­rių kon­kur­sų „Me­tų vi­su­rei­gio“ ka­te­go­ri­jo­je.

„Volks­wa­gen Ti­guan“ svar­bią vie­tą „Volks­wa­gen“ bend­ro­vės au­to­mo­bi­lių šei­my­no­je uži­ma jau be­veik de­šimt­me­tį. De­biu­ta­vęs 2007 me­tais kom­pak­tiš­ka­sis vo­kie­čių SUV grei­tai už­ka­ria­vo pa­sau­lio vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jas. Mo­de­liu pre­kiau­ja­ma 170 pa­sau­lio ša­lių, šiuo me­tu par­duo­ta dau­giau nei 2,8 mln. abie­jų lai­dų „Ti­guan“.

An­tro­sios lai­dos vo­kiš­kas vi­su­rei­gis de­biu­ta­vo per­nai ru­de­nį Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne, o ne­tru­kus jis pa­sieks ir Lie­tu­vą. Au­to­mo­bi­lis ta­po 6 cm il­ges­nis, 3 cm pla­tes­nis ir 3 cm že­mes­nis nei pirm­ta­kas. Mat­me­nų pa­si­kei­ti­mą iš da­lies lė­mė tai, kad nau­ja­sis „Volks­wa­gen Ti­guan“ ga­mi­na­mas ant nau­jo­sios mo­du­li­nės MQB plat­for­mos. Ne­pai­sant uni­fi­ka­ci­jos, vi­su­rei­gio di­zai­nas verž­lu­mu ir di­na­miš­ku­mu. Net ba­zi­nė­je au­to­mo­bi­lio ver­si­jo­je at­si­ra­do dau­giau vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų ir pra­mo­gų bei kom­for­to įran­gos.

An­tro­sios kar­tos :Volks­wa­gen Ti­guan“ asor­ti­men­te – 9 vi­siš­kai nau­ji va­rik­liai (nuo 85 kW (115 AG) iki 176 kW (240 AG) pa­jė­gu­mo, sa­vo ener­gi­niu efek­ty­vu­mu len­kian­tys pirm­ta­kus. 4 iš jų ga­li bū­ti komp­lek­tuo­ja­mi vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų „4Mo­tion“ vi­sų ra­tų pa­va­ra.

Pa­di­dė­ju­sia­me vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų są­ra­še ypa­tin­gą vie­tą uži­ma pa­gal­bi­nin­kas su mies­to ava­ri­niu stab­džiu ir pės­čių­jų at­pa­ži­ni­mo sis­te­ma. Tai ga­lin­gas sau­gos įran­gos komp­lek­sas, nuo­lat ste­bin­tis prieš­ais au­to­mo­bi­lį esan­čią erd­vę ir pa­si­ren­gęs už­kirs­ti ke­lią dau­ge­liui in­ten­sy­via­me eis­mo srau­te ky­lan­čių grės­mių.

Nau­jos for­mos va­rik­lio gaub­tas su­kur­tas taip, kad su­si­dū­ri­mo at­ve­ju kel­tų kuo ma­žes­nį pa­vo­jų dvi­ra­ti­nin­kams ir pės­tie­siems. Taip pat yra dau­gy­bė ke­lio­nę leng­vi­nan­čių ir vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą di­di­nan­čių smulk­me­nų, to­kių, kaip krau­lu­mą di­di­nan­tis pa­že­min­tas ba­ga­ži­nės slenks­tis, ba­ga­ži­nės du­re­lių vars­ty­mo pa­gal­bi­nin­kas, pa­pil­do­mos „er­goAc­ti­ve“ sė­dy­nės, šiuo­lai­kiš­ka pra­mo­gų sis­te­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami