Dviračių pirkėjai suklysta ir - slysta

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-20 06:00
Populiariausias ir lengviausiai eksploatuojamas – miesto dviratis. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors dvi­ra­tis iš pa­žiū­ros nė­ra itin su­dė­tin­gas trans­por­tas, bet rink­da­mie­si šią va­sa­riš­ką trans­por­to prie­mo­nę sau ar ki­tam šei­mos na­riui ne­pa­ty­rę pir­kė­jai daž­nai ne­iš­ven­gia klai­dų. Jos kai­nuo­ja bran­giai, nes vė­liau ten­ka skir­ti pi­ni­gų dvi­ra­čio re­mon­tui.

Pir­mo­ji di­džio­ji klai­da, ku­rią ypač daž­nai da­ro dvi­ra­tį pir­mą kar­tą per­kan­tys as­me­nys: dvi­ra­tį ren­ka­si ne pa­gal po­rei­kius, o pa­gal gro­žį.

„Prieš per­kant dvi­ra­tį rei­kė­tų įver­tin­ti, ko­kia tra­sa dau­giau­sia bus va­ži­nė­ja­ma. Dėl pla­čių pa­dan­gų, spal­vin­gu­mo ir ori­gi­na­lu­mo gy­ven­to­jams at­ro­do la­bai pa­trauk­lūs kal­nų dvi­ra­čiai. Ta­čiau jei­gu pir­kė­jas 80 proc. va­žia­vi­mo lai­ko ne­ke­ti­na pra­leis­ti dvi­ra­čių tra­so­se ar bent va­ži­nė­ti su­nkes­nio pra­va­žu­mo ke­liais, tar­ki­me miš­ko ta­ke­liais, to­kio ti­po dvi­ra­tis nė­ra ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas – jo pra­na­šu­mais mies­te ne­pa­si­nau­do­ja­ma, o kar­tais jie net ir truk­do“, - tei­gė Bik­ko.lt par­duo­tu­vės di­rek­to­rius Ju­li­jus Zau­ra.

Po­pu­lia­riau­si – pa­pras­ti ir pigūs

Skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų dvi­ra­čiai pri­tai­ko­mi dvi­ra­ti­nin­kams pa­gal po­rei­kius. Pa­vyz­džiui, plen­to dvi­ra­tis ka­ra­liau­ja ke­liuo­se. Jis skir­tas grei­tam spor­ti­nio ti­po va­žia­vi­mui. Anot pa­šne­ko­vo, mies­to gy­ven­to­jui op­ti­ma­lus pa­si­rin­ki­mas - mies­to dvi­ra­tis. Jis yra prieš­in­go­je ska­lės pu­sė­je nei grei­taei­gis plen­to dvi­ra­tis tiek pa­gal grei­tį, tiek pa­gal kom­for­tą, tiek pa­gal kai­ną. Ant jo pa­to­gu tie­siai sė­dė­ti, leng­va min­ti. Ta­čiau jis ne­tin­ka­mas to­li­moms ke­lio­nėms.

Dėl sa­vo pa­pras­tu­mo mies­to dvi­ra­tis yra pats po­pu­lia­riau­sias pa­sau­ly­je. Be to, ir pi­giau­sias. Jis ge­riau­siai tiks žmo­nėms, va­žiuo­jan­tiems trum­pus at­stu­mus mies­te (iki 10 ki­lo­me­trų) ir no­rin­tiems pi­gaus, pa­tva­raus, ne­reik­laus dvi­ra­čio.

Dar dvi­ra­čiai bū­na tu­ris­ti­niai (pri­tai­ky­ti ir il­ges­nėms ke­lio­nėms), hib­ri­di­niai (juo­se de­ra plen­to ir mies­to dvi­ra­čių sa­vy­bės), leng­vo­jo kul­tū­riz­mo (va­di­na­mo­jo fit­ne­so; pa­na­šūs į plen­to, tik pi­ges­ni, skir­ti grei­tai va­ži­nė­ti po mies­tą).

„Per­kant nau­do­tą dvi­ra­tį, su­dė­tin­ga įver­tin­ti, kiek jis iš tie­sų ver­tas, kiek tiks­liai kai­nuos re­mon­tas. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai nau­do­tas dvi­ra­tis įsi­gy­ja­mas ga­na bran­giai, o jam at­nau­jin­ti ir re­mon­tuo­ti taip pat ten­ka skir­ti ne­ma­žą su­mą pi­ni­gų. Ga­liau­siai – jis kai­nuo­ja bran­giau nei nau­jas pa­na­šaus ly­gio dvi­ra­tis“, - kal­bė­jo J. Zau­ra.

Pa­gal ūgį ir svorį

Kai jau ži­no­te, ko­kio ti­po dvi­ra­čio no­ri­te, tuo­met rei­kia rink­tis jį pa­gal ūgį ir svo­rį. Dvi­ra­tis tu­ri bū­ti pa­to­gus va­žiuo­ti. Tu­ri­te jaus­ti, kad jis kaip tik jums. Bet ku­ri dvi­ra­čių par­duo­tu­vė per­ka­mą dvi­ra­tį leis iš­ban­dy­ti. Kon­sul­tan­tai par­egu­liuos sė­dy­nės aukš­tį ar vai­ro po­zi­ci­ją, pa­dė­da­mi nu­sta­ty­ti tin­ka­mą jums dy­dį. Ma­tuo­ki­tės dvi­ra­tį, kaip ma­tuo­ja­tės ba­tus. Ne­pa­tin­gė­ki­te apei­ti ke­lias dvi­ra­čių par­duo­tu­ves, nes kiek­vie­na par­duo­tu­vė at­sto­vau­ja skir­tin­giems ga­min­to­jams.

Ne­pa­si­ti­kė­ki­te dvi­ra­čio dy­džio par­in­ki­mo for­mu­lė­mis ar skai­čiuok­lė­mis. Jos pri­tai­ky­tos vi­du­ti­niam žmo­gui, ta­čiau juk bū­tų su­nku ras­ti 2 žmo­nes, ku­rių vi­si kau­lai bū­tų vie­no­do il­gio. Dvi­ra­čio rė­mas, 1 cm di­des­nis ar ma­žes­nis, ga­li vi­sai nie­ko ne­reikš­ti ar­ba ga­li reikš­ti la­bai daug. To­dėl ge­riau­siai yra vis­ką iš­ban­dy­ti pa­tiems.

„Prieš įsi­gy­jant rei­kė­tų iš­ban­dy­ti bent ke­lių skir­tin­gų sti­lių dvi­ra­čius, iš­siaiš­kin­ti, ko­kio dy­džio rė­mas yra tin­ka­miau­sias. Jei­gu rė­mas bus per di­de­lis ar per ma­žas, va­ži­nė­ti ne­bus pa­to­gu ir ma­lo­nu. Iš­si­rin­kus pa­to­giau­sią, pa­aiš­kės, ko­kia dvi­ra­čių kla­sė ati­tin­ka jū­sų po­rei­kius, ir ta­da bus ga­li­ma aps­vars­ty­ti, ko­kia komp­lek­ta­ci­ja to­je kla­sė­je yra ge­riau­sia“, - pa­aiš­ki­no bend­ro­vės „My­Bi­ke“ va­do­vas Ais­tis Ba­ro­nas.

Nė­ra jo­kio skir­tu­mo, ar rė­mas pa­ga­min­tas iš aliu­mi­nio, ar iš plie­no. Plie­nas su­nkes­nis, bet tvir­tes­nis, to­dėl plie­no vamz­džiai siau­ri ir plo­ni. Aliu­mi­nis leng­ves­nis, bet silp­nes­nis, to­dėl aliu­mi­nio vamz­džiai pla­tūs ir sto­ri. Abu rė­mai sve­ria be­veik vie­no­dai. Aliu­mi­nio rė­mai pa­pras­tai bū­na gra­žes­ni, jų for­mų ir spal­vų įvai­ro­vė daug di­des­nė. Spor­ti­nin­kai daž­nai nau­do­ja ti­ta­no ar ang­lies pluoš­to (kar­bo­ni­nius) rė­mus, ta­čiau šie bū­na la­bai bran­gūs ir vien pats rė­mas ga­li kai­nuo­ti net ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų.

Per­ka ir išsimokėtinai

Bend­ro­vės „Mo­ki­li­zin­gas“ duo­me­ni­mis, per pir­mus ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, dvi­ra­čių par­da­vi­mas iš­si­mo­kė­ti­nai iš­au­go be­veik 70 pro­cen­tų.

Va­ži­nė­ji­mo dvi­ra­čiais kul­tū­ra Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­ja, au­ga ir ži­nių apie juos ly­gis. Vis dėl­to eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog klai­dų ren­kan­tis dvi­ra­tį daž­niau­siai ne­iš­ven­gia­ma.

„Au­gan­čiam dvi­ra­čių po­pu­lia­ru­mui di­džiau­sią įta­ką tu­ri be­si­kei­čian­tis gy­ven­to­jų po­žiū­ris – ant dvi­ra­čių sė­da­ma ne tik no­rint tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį, jie ak­ty­viai pra­dė­ti nau­do­ti ir kaip trans­por­to prie­mo­nė, pa­vyz­džiui, va­žiuo­ti į dar­bą. Lie­tu­vo­je daž­niau­siai per­ka­mi mies­to dvi­ra­čiai, o jiems įsi­gy­ti vi­du­ti­niš­kai ski­ria­ma 470 eu­rų“, - tei­gė „Mo­ki­li­zin­go“ par­da­vi­mo sky­riaus va­do­vas Sau­lius Ku­lie­šius.

Prieš ruo­šian­tis pirk­ti dvi­ra­tį iš­si­mo­kė­ti­nai jis pa­ta­rė ne tik ly­gin­ti jo kai­ną skir­tin­go­se par­duo­tu­vė­se, bet ir pa­si­do­mė­ti, ko­kias iš­si­pir­ki­mo są­ly­gas siū­lo įvai­rios bend­ro­vės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami