Dviratininkai draustis neskuba

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-05 06:00
Per pirmuosius šešis 2015 metų mėnesius Lietuvos keliuose žuvo 7 dviratininkai (pernai - 10), sužeista - 103 (pernai - 151). LŽ archyvo nuotrauka
Tan­kus ir ge­rai pri­žiū­ri­mas dvi­ra­čių ta­kų tink­las ir au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų su­pra­tin­gu­mas - to daž­niau­siai vi­lia­si pe­da­lus kas­dien ar lais­va­lai­kiu mi­nan­tys gy­ven­to­jai. Ta­čiau pa­tys sa­vi­mi rū­pin­tis ne vi­si lin­kę: pa­mirš­ta nu­li­pę per­si­ves­ti dvi­ra­tį per pės­čių­jų pe­rė­ją, dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes, kaip ir ne­pri­va­lo­mus su­au­gu­siems šal­mus.

Vis dėl­to šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka duo­da iš­ties op­ti­mis­tiš­ką sig­na­lą: treč­da­liu, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, su­ma­žė­jo eis­mo įvy­kiuo­se žu­vu­sių ir su­žeis­tų dvi­ra­ti­nin­kų. Prie to, ti­kė­ti­na, pri­si­dė­jo ir nuo pra­ėju­sių me­tų vi­du­rio įsi­ga­lio­ję griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes ar va­žiuo­ti įjung­tais prie­ki­niu bei už­pa­ka­li­niu ži­bin­tais net ir švie­siuo­ju par­os me­tu.

Dvi­ra­tis – svar­biau už sveikatą

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku smar­kiai au­gant dvi­ra­čio, kaip trans­por­to prie­mo­nės, po­pu­lia­ru­mui, nau­ją en­tu­ziaz­mo ban­gą už­čiuo­pė ir Lie­tu­vo­je vei­kian­čios drau­di­mo bend­ro­vės. Šiuo me­tu trys iš tu­zi­no ne gy­vy­bės drau­di­mo pa­slau­gas tei­kian­čių drau­di­kų jau siū­lo su dvi­ra­ti­nin­kų drau­di­mu su­si­ju­sias pa­slau­gas.

Dvi bend­ro­vės - „ER­GO In­su­ran­ce“ ir „See­sam“ - šie­met ba­lan­džio pa­bai­go­je, prieš pra­si­de­dant dvi­ra­čių se­zo­nui, pa­tei­kė rin­kai spe­cia­lų dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mą, ku­ris api­ma tiek as­mens svei­ka­tos drau­di­mą, tiek ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą, tiek ir pa­ties dvi­ra­čio, kaip tur­to, drau­di­mą.

Kol kas apie nau­jos pa­slau­gos sėk­mę, pra­ėjus trims mė­ne­siams nuo jos pra­džios, drau­di­kų at­sto­vai kal­ba ap­ta­kiai. Pa­sak jų, rei­kia lai­ko, kol pa­slau­ga pri­gis. Anks­tes­ni pa­vie­niai ban­dy­mai su­do­min­ti dvi­ra­ti­nin­kus drau­di­mu ne­bu­vo itin sėk­min­gi.

Drau­di­mo bend­ro­vės „See­sam“ fi­lia­lo Lie­tu­vo­je rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tas Eu­ge­ni­jus Ma­žiu­lis tei­gė, kad pa­na­šią į da­bar siū­lo­mą pa­slau­gą bend­ro­vė siū­liu­si jau nuo 2011-ųjų va­sa­ros, ta­čiau anks­čiau į ją ne­bu­vo įtrauk­tas dvi­ra­čio, kaip tur­to, drau­di­mas.

„Anks­tes­nė pa­slau­ga ne­bu­vo la­bai po­pu­lia­ri ti­kriau­siai dėl ga­na trum­po dvi­ra­čių se­zo­no. Be to, tu­ri­me to­kius var­to­to­jų įpro­čius, kad klien­tai daž­niau rū­pi­na­si sa­vo tur­tu ir jo drau­di­mu, o ne sa­vo ar ki­tų svei­ka­tos drau­di­mu. Kal­bant apie šie­met pa­si­ro­džiu­sį „Dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mą“ ko­men­tuo­ti jo sėk­mę dar anks­ti, nes pro­duk­tas yra nau­jas“, - sa­kė E. Ma­žiu­lis.

Skau­džios kliū­tys kelyje

Kur kas op­ti­mis­tiš­kes­nes dvi­ra­ti­nin­kų drau­di­mo pers­pek­ty­vas LŽ dės­tė „Er­go In­su­ran­ce“ Al­ter­na­ty­vių par­da­vi­mo ka­na­lų gru­pės va­do­vas Min­dau­gas Bud­rys. Anot pa­šne­ko­vo, pa­slau­ga nuo­sek­liai po­pu­lia­rė­ja: drau­di­mo bend­ro­vė su­lau­kian­ti la­bai daug klien­tų užk­lau­sų, pa­si­tei­ra­vi­mų dėl šio pro­duk­to. M. Bud­rys prog­no­za­vo, kad il­gai­niui dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mas taps toks pat po­pu­lia­rus kaip ir ki­ti stan­dar­ti­niai drau­di­mo pro­duk­tai.

„Prieš at­si­ran­dant šiai pa­slau­gai dvi­ra­ti­nin­kui, no­rin­čiam apd­raus­ti sa­vo dvi­ra­tį ir sa­ve nuo vi­sos ke­ly­je ga­li­mos ri­zi­kos, rei­kė­jo su­da­ry­ti 2 ar­ba 3 at­ski­ras drau­di­mo su­tar­tis. Šis drau­di­mas ap­sau­go dvi­ra­čio vai­ruo­to­ją nuo dvi­ra­čio ne­te­ki­mo, ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo ar pa­da­ry­tos ža­los ki­tiems as­me­nims, ir tam pa­kan­ka vie­nos drau­di­mo su­tar­ties. Taip pat ma­to­me, kaip kei­čia­si pa­čių dvi­ra­čių tech­no­lo­gi­jos, jie tam­pa ko­ky­biš­kes­ni bei pa­tva­res­ni, bran­ges­ni. Įsi­gi­jus bran­ges­nį pir­ki­nį, at­si­ran­da po­rei­kis jį ap­sau­go­ti nuo pra­ra­di­mo – va­gys­tės", - tei­gė drau­di­mo bend­ro­vės at­sto­vas.

Pa­sta­ruo­ju me­tu ER­GO už­fik­suo­tų dvi­ra­čių va­gys­čių at­ve­ju vi­du­ti­nė ža­la sie­kia apie 500-700 eu­rų. Pa­tys dvi­ra­ti­nin­kai daž­niau­siai krin­ta, griū­va, su­si­dū­rę su ne­ti­kė­to­mis kliū­ti­mis ke­ly­je. Pa­si­tai­ko si­tua­ci­jų, kai tar­pu­sa­vy­je su­si­du­ria ke­le­tas dvi­ra­ti­nin­kų. To­kie kri­ti­mai ir su­si­dū­ri­mai taip pat ne­re­tai bai­gia­si lū­žiais.

„Ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se nu­ken­čia dvi­ra­ti­nin­kai, pa­pras­tai įvyks­ta dėl su­si­dū­ri­mo su kliū­ti­mis. Prie to ne­re­tai pri­si­de­da ne­už­baig­tų ties­ti dvi­ra­čių ta­kų pa­vo­jai, ne­at­sar­gūs au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, sli­dūs dvi­ra­čio ra­tai. Mū­sų duo­me­ni­mis, 80 proc. vi­sų dvi­ra­ti­nin­kų pa­ti­ria­mų ne­lai­mių įvyks­ta jiems nu­kri­tus nuo dvi­ra­čių bū­tent dėl šių prie­žas­čių. Jų pa­sek­mės bū­na įvai­rūs kau­lų lū­žiai, tarp ku­rių dau­giau­sia ran­kų, šon­kau­lių ar rak­ti­kau­lių lū­žiai, bei gal­vos trau­mos – no­sies lū­žiai, nu­sib­roz­di­ni­mai ar pra­kirs­ti vei­dai, su­tren­ki­mai", - įvar­di­jo E. Ma­žiu­lis.

Pa­sak jo, drau­di­mo iš­mo­kos dy­dis pri­klau­so nuo klien­to pa­si­rink­tų drau­di­mo są­ly­gų – drau­di­mo su­mų.

Apib­rai­žo dureles

Drau­di­kų at­sto­vai pa­ste­bė­jo, kad jei klien­tas yra ap­sid­rau­dęs drau­di­mu nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, toks drau­di­mas stan­dar­tiš­kai ga­lio­ja ir su­si­ža­lo­jus va­žiuo­jant dvi­ra­čiu. Bet tik tuo at­ve­ju, jei dvi­ra­ti­nin­kas ne­da­ly­va­vo eks­tre­ma­lia­me va­žia­vi­me ar var­žy­bo­se.

„Daž­niau nei dvi­ra­ti­nin­kai at­ly­gin­ti ža­lą pra­šo kas­ko drau­di­mu ap­sid­rau­dę vai­ruo­to­jai. Pra­ne­ši­mų apie kie­muo­se dvi­ra­čių apib­rai­žy­tas au­to­mo­bi­lio du­re­les gau­na­me iš­ties daž­nai. Daž­niau­siai kal­ti­nin­kai jau bū­na pra­puo­lę", - tvir­ti­no „PZU Lie­tu­va“ at­sto­vė spau­dai Jo­vi­ta Aukš­tuo­ly­tė-Min­de­rie­nė.

„PZU Lie­tu­va“ šiuo me­tu tei­kia dvi­ra­ti­nin­ko ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą, ku­rį ga­li­ma įsi­gy­ti už 5 eu­rus me­tams kar­tu ap­sid­rau­dus ir pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu. Šis drau­di­mas ga­lio­ja vi­sai ap­sid­rau­du­sio­jo šei­mai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami