Dviratininkai: tokių reikalavimų nėra niekur daugiau pasaulyje papildyta 15.15

BNS 2014-07-01 14:17
BNS
2014-07-01 14:17
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Prie Sei­mo tre­čia­die­nį pik­tin­da­mie­si įsi­ga­lio­ju­siais pa­pil­do­mus rei­ka­la­vi­mais dvi­ra­ti­nin­kams į pro­tes­to ak­ci­ją su­si­rin­ko dvi de­šim­tys dvi­ra­ti­nin­kų.

Dvi­ra­ti­nin­kų at­sto­vai tvir­ti­na, kad rei­ka­la­vi­mai die­nos me­tu dvi­ra­ti­nin­kams dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę ar­ba įjung­ti ži­bin­tus sau­gu­mo si­tua­ci­jos ke­liuo­se ne­pa­keis, o žmo­nes at­gra­sys nuo su­si­sie­ki­mo dvi­ra­čiais.

„Pik­ti­na­mės ne­pag­rįs­tais ir ne­są­mo­nin­gais rei­ka­la­vi­mais nau­do­ti švie­sas die­ną ar­ba reg­la­men­tuo­tą ap­ran­gą, ku­rios žmo­gus ne­ga­li lais­vai pa­si­rink­ti. To­kių rei­ka­la­vi­mų nė­ra nie­kur dau­giau pa­sau­ly­je“, - žur­na­lis­tams sa­kė vie­nas ak­ci­jos da­ly­vių, Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos ta­ry­bos na­rys Li­nas Vai­nius.

Jis pa­žy­mė­jo, jog dau­giau­siai dvi­ra­ti­nin­kai į eis­mo įvy­kius pa­kliū­na dėl ne­sau­gaus len­ki­mo, ir šiuo at­ve­ju ra­cio­na­les­nės bū­tų pa­tai­sos, ku­rios reg­la­men­tuo­tų šį ma­nev­rą.

„Dėl dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mo mes siū­lė­me pa­tai­sas, kad bū­tų reg­la­men­tuo­tas dvi­ra­ti­nin­ko len­ki­mas ke­ly­je ne ma­žes­niu kaip pu­san­tro me­tro at­stu­mu, tai yra pats svar­biau­sias sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mas, ku­ris ne­bu­vo pri­im­tas. Taip pat mums la­bai svar­bus sau­gaus grei­čio lai­ky­ma­sis, chu­li­ga­niš­ko el­ge­sio ke­ly­je ma­ži­ni­mas, ne­blai­vių vai­ruo­to­jų ma­ži­ni­mas - tai pa­grin­di­niai da­ly­kai, ku­rie ga­di­na eis­mo sau­gu­mą, o ne dvi­ra­ti­nin­kai“, - kal­bė­jo L.Vai­nius.

Vie­nas ak­ci­jos da­ly­vių Eduar­das Kriš­čiū­nas at­vy­ko su se­no­vi­niais šar­vais, taip par­odi­juo­da­mas Sei­mo pri­im­tas pa­tai­sas dėl pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų dvi­ra­ti­nin­kams. „Ka­da šar­vai?“ - skel­bė kar­tu at­neš­tas trans­pa­ran­tas.

„Tai dar vie­nas šau­dy­mas į orą. Va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu ti­krai taps dar la­biau ne­po­pu­lia­rus, tai yra ge­ras bū­das at­gra­sy­ti žmo­nes nuo dvi­ra­čio įsi­gi­ji­mo“, - sa­kė Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos at­sto­vas E.Kriš­čiū­nas.

An­tra­die­nį Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mai dvi­ra­ti­nin­kams die­nos me­tu va­žiuo­jant ke­liu dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę ar­ba įjung­ti ži­bin­tus.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais pa­tai­sos nu­ma­to, kad va­žiuo­da­mas va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tas švie­sos ži­bin­tas, o ga­le - rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas. Va­žiuo­jant tam­siu par­os me­tu ar kai blo­gas ma­to­mu­mas pri­va­lo­mi abu šie rei­ka­la­vi­mai.

Sei­mo li­be­ra­lai Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­te an­tra­die­nį įre­gis­tra­vo pa­tai­sas, kad pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų bū­tų at­si­sa­ky­ta. At­šauk­ti dvi­ra­ti­nin­kų rei­ka­la­vi­mus li­be­ra­lai sie­kė ir anks­čiau, ta­čiau Sei­me to­kios ini­cia­ty­vos par­amos ne­su­lau­kė.

„Per­tek­li­niai ir ab­sur­diš­ki rei­ka­la­vi­mai dvi­ra­ti­nin­kams tiks­lų ne­pa­sieks ir di­des­nio sau­gu­mo ti­krai ne­ga­ran­tuos. Gai­la, kad to iki šiol ne­sup­ra­to Sei­mo dau­gu­ma ir Vy­riau­sy­bė. Li­be­ra­lai įsi­ti­ki­nę, kad dvi­ra­ti­nin­kams lie­me­nės ir įjung­ti švie­sos ži­bin­tai tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mi tik tam­siuo­ju par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui“, - Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas E.Ma­siu­lis.

Tuo tar­pu Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­žy­mi, kad nau­ji rei­ka­la­vi­mai įsi­ga­lio­jo tik va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, o ne dvi­ra­čių ta­kais, kel­kraš­čiu ar ša­li­gat­viais va­žiuo­jan­tiems dvi­ra­ti­nin­kams. Po­li­ci­nin­kai taip pat pa­žy­mi, kad Lie­tu­vo­je dvi­ra­čių ta­kų inf­ras­truk­tū­ra dar nė­ra tin­ka­mai iš­vys­ty­ta, kaip dau­ge­ly­je sen­bu­vių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, kur pa­grin­di­nis dvi­ra­čių eis­mas vyks­ta bū­tent dvi­ra­čių ta­kais, o ne va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi.

Po­li­ci­ja iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me taip pat pa­žy­mi, kad se­no­sio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se pa­tys eis­mo da­ly­viai ak­ty­viai rū­pi­na­si sa­vo sau­gu­mu, tad dė­vė­ti ryš­kias­pal­ves lie­me­nes ir sau­gos šal­mus jiems įpras­ta ir be įsta­ty­mi­nių įpa­rei­go­ji­mų.

Po­li­ci­ja kar­tu pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją, kad šie­met eis­mo įvy­kiuo­se jau žu­vo 9 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai, iš jų net 7 - švie­siuo­ju par­os me­tu, su­žeis­ta 160 šių eis­mo da­ly­vių, tarp jų 135 - švie­siuo­ju par­os me­tu.

„Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, rū­pin­da­mie­si eis­mo da­ly­vių sau­gu­mu ke­ly­je, ma­no, kad kiek­vie­no žmo­gaus svei­ka­ta ir gy­vy­bė yra svar­biau nei tam ti­kri su­var­žy­mai ar ne­pa­to­gu­mai“, - dvi­ra­ti­nin­kų pa­sip­rie­ši­ni­mą su­kė­lu­sias pa­tai­sas ver­ti­na po­li­ci­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
o tai kaip?  77.240.255.67 2014-07-01 15:32:27
prie stovų, šalia oranžinių dviračių bus prikabintos ir geltonos liemenės???
2 0  Netinkamas komentaras
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2014-07-01 15:17:53
E.Masiulis teisus. Aš važinėju daugiausia vasarą, dieną, ir kam man zirzinti važiavimą stabdančią dinamėlę ir šviesti geltona 1 w šviesele - nesuprantu... Be to, pertekliniai reikalavimai nulipti nuo dviračio pėsčiųjų perėjoje. Juk Europoje daug kur to nereikalauja.
4 0  Netinkamas komentaras
spikiukas  82.29.45.233 2014-07-01 15:14:24
Ne nu as uztad ir nenoriu vazineti Lietuvoje su dviraciu, kadangi tokie reikalavimai,negalima vaziuoti keliu skirtu automobiliams , dar ta liemene sintetine ,per kuria prakaituosi kaip parsas, lempos dega gale ir priekyje , tai turetu uztekti net ir nakti, na sutinku yra letapedziu kurie tikrai su mazu greiciu tiesiog uzknisa ,dviratis uz keliolika stukeliu, rieda 10 kmh . Bet tikrai pasimokytu is Anglijos normaliai as ten su tais dviraciais kai einu isimaskataves su tais pedalais , laisve iki pirmo svieasaforo, Lietuvoje tai net riboto greicio nera nurodyta , su visais dviraciais galima pasiekti 45 , 50 kmh tai jei as desiu isilgai per dviraciams skirtu keliuku ir jei koks zmogelis pasitaikys ,tai keglis garantuotas, nes as tikrai ne is tokiu kurie sau su ismaniuoju telefoniuku pirdolindami ir uzsimerke neziuredami i kele , muses su burna gaudydami , bele kaip issivepe i dangu akis nustate sunkiause pavara perjunge ,padangu nepripute velkas kaip sraiges . Nereikia protestuoti, buk matomas ,keisk dviratyje nusistovejuse mechanika , pagalvokit ka reikia padaryti ,kad greitis dviraciui padidetu ,gal keiskite minimo stiliu ,kam tiek pavaru ,kai is tikruju galima apseiti su trimis , kam tiek perjungeju, galvojate reikia priekyje dvieju ? Nebutina priekyje tureti tris zvaigzdes ,patikekit uztenka 2 tos vieninteles pati idialiausia , perdaridami dvirati pajusite skirtuma , toliau patys galvokite.
3 0  Netinkamas komentaras
spikiukas  82.29.45.233 2014-07-01 15:14:23
Ne nu as uztad ir nenoriu vazineti Lietuvoje su dviraciu, kadangi tokie reikalavimai,negalima vaziuoti keliu skirtu automobiliams , dar ta liemene sintetine ,per kuria prakaituosi kaip parsas, lempos dega gale ir priekyje , tai turetu uztekti net ir nakti, na sutinku yra letapedziu kurie tikrai su mazu greiciu tiesiog uzknisa ,dviratis uz keliolika stukeliu, rieda 10 kmh . Bet tikrai pasimokytu is Anglijos normaliai as ten su tais dviraciais kai einu isimaskataves su tais pedalais , laisve iki pirmo svieasaforo, Lietuvoje tai net riboto greicio nera nurodyta , su visais dviraciais galima pasiekti 45 , 50 kmh tai jei as desiu isilgai per dviraciams skirtu keliuku ir jei koks zmogelis pasitaikys ,tai keglis garantuotas, nes as tikrai ne is tokiu kurie sau su ismaniuoju telefoniuku pirdolindami ir uzsimerke neziuredami i kele , muses su burna gaudydami , bele kaip issivepe i dangu akis nustate sunkiause pavara perjunge ,padangu nepripute velkas kaip sraiges . Nereikia protestuoti, buk matomas ,keisk dviratyje nusistovejuse mechanika , pagalvokit ka reikia padaryti ,kad greitis dviraciui padidetu ,gal keiskite minimo stiliu ,kam tiek pavaru ,kai is tikruju galima apseiti su trimis , kam tiek perjungeju, galvojate reikia priekyje dvieju ? Nebutina priekyje tureti tris zvaigzdes ,patikekit uztenka 2 tos vieninteles pati idialiausia , perdaridami dvirati pajusite skirtuma , toliau patys galvokite.
2 0  Netinkamas komentaras
spikiukas  82.29.45.233 2014-07-01 15:14:23
Ne nu as uztad ir nenoriu vazineti Lietuvoje su dviraciu, kadangi tokie reikalavimai,negalima vaziuoti keliu skirtu automobiliams , dar ta liemene sintetine ,per kuria prakaituosi kaip parsas, lempos dega gale ir priekyje , tai turetu uztekti net ir nakti, na sutinku yra letapedziu kurie tikrai su mazu greiciu tiesiog uzknisa ,dviratis uz keliolika stukeliu, rieda 10 kmh . Bet tikrai pasimokytu is Anglijos normaliai as ten su tais dviraciais kai einu isimaskataves su tais pedalais , laisve iki pirmo svieasaforo, Lietuvoje tai net riboto greicio nera nurodyta , su visais dviraciais galima pasiekti 45 , 50 kmh tai jei as desiu isilgai per dviraciams skirtu keliuku ir jei koks zmogelis pasitaikys ,tai keglis garantuotas, nes as tikrai ne is tokiu kurie sau su ismaniuoju telefoniuku pirdolindami ir uzsimerke neziuredami i kele , muses su burna gaudydami , bele kaip issivepe i dangu akis nustate sunkiause pavara perjunge ,padangu nepripute velkas kaip sraiges . Nereikia protestuoti, buk matomas ,keisk dviratyje nusistovejuse mechanika , pagalvokit ka reikia padaryti ,kad greitis dviraciui padidetu ,gal keiskite minimo stiliu ,kam tiek pavaru ,kai is tikruju galima apseiti su trimis , kam tiek perjungeju, galvojate reikia priekyje dvieju ? Nebutina priekyje tureti tris zvaigzdes ,patikekit uztenka 2 tos vieninteles pati idialiausia , perdaridami dvirati pajusite skirtuma , toliau patys galvokite.
2 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami