Dviratininkams liemenės jau privalomos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-30 06:00
Dviratininkams kol kas neprireiks dėvėti liemenių ir įjungti žibintus dienos metu. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Jau nuo ry­to­jaus - lie­pos 1 die­nos - dvi­ra­ti­nin­kai va­žiuo­da­mi ke­liu pri­va­lės dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su at­švai­tais, ne­pil­na­me­čiams dvi­ra­ti­nin­kams pri­va­lo­mas šal­mas.

Dvi­ra­ti­nin­kams nuo lie­pos pra­džios rei­kia bet ku­riuo par­os me­tu dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes ar­ba vi­sa­da įjung­ti prie­ki­nius ir ga­li­nius dvi­ra­čio ži­bin­tus, mi­nant pe­da­lus va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi.

Taip pat dvi­ra­čio vai­ruo­to­jui lei­džia­ma va­žiuo­ti ke­liu tik tvar­kin­gą stab­dį ir gar­so sig­na­lą tu­rin­čiu dvi­ra­čiu, nu­sta­to­mi pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai dėl dvi­ra­čio ži­bin­tų.

Šiuos pa­pil­do­mus rei­ka­la­vi­mus at­šauk­ti siū­lė Sei­mo li­be­ra­lai, pa­sak ku­rių, rei­ka­la­vi­mas švie­siu par­os me­tu dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar dvi­ra­čio prie­ky­je įjung­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tą, o ga­le – rau­do­ną, yra ab­sur­diš­ki. Bet po svars­ty­mo Sei­mas ne­pri­ta­rė siū­ly­mui vė­les­niam lai­kui nu­kel­ti rei­ka­la­vi­mus dvi­ra­ti­nin­kams pri­va­lo­mai dė­vė­ti spe­cia­lią lie­me­nę.

Sau­giau ar bep­ras­miš­ka?

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tė bu­vu­sio su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro, Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio siū­ly­mą iki 2015 m. sau­sio 1 die­nos nu­kel­ti tu­rin­čio nuo lie­pos 1 die­nos įsi­tei­sė­ti Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tos įsi­ga­lio­ji­mą. „Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai yra per­tek­li­niai ir ti­krai ne­pri­si­de­da prie ge­res­nio sau­gaus eis­mo, o prieš­in­gai, at­gra­so žmo­nes va­ži­nė­tis dvi­ra­čiais“, – sa­kė E. Ma­siu­lis.

Kaip LŽ ra­šė anks­čiau, E. Ma­siu­liui va­do­vau­jant Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, jo vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas, gar­sus pra­ei­ties lenk­ty­ni­nin­kas lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza bu­vo pa­grin­di­nis šių nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jan­čių griež­tes­nių rei­ka­la­vi­mų dvi­ra­ti­nin­kams ini­cia­to­rius. Skau­džių ne­lai­mių sta­tis­ti­ka ro­do, kad dvi­ra­ti­nin­kai į ava­ri­jas daž­niau­siai pa­ten­ka nak­tį, va­žiuo­da­mi ne­apš­vies­tu ke­liu.

„Kal­bant apie švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes, rei­kė­tų pa­brėž­ti, jog kol kas Lie­tu­vo­je nė­ra joms ga­lio­jan­čio stan­dar­to. Pre­ky­bos cen­tre įsi­gy­ta lie­me­nė ne­bū­ti­nai tin­ka­mai at­liks sa­vo funk­ci­ją - par­duo­tu­vė­se daug pi­gios, ne­ko­ky­biš­kos pro­duk­ci­jos. Šal­mas dvi­ra­ti­nin­ko sau­gu­mui kur kas svar­bes­nis, bet vėl pa­žiū­rė­ki­me, kiek yra juos dė­vin­čių­jų. Prie­var­ta žmo­nių ne­į­ti­kin­si, kon­tro­liuo­ti su­dė­tin­ga, tiks­lin­giau bū­tų re­ko­men­duo­ti, o ne įsta­ty­mu nu­ro­dy­ti“, - sa­kė E.Ma­siu­lis.

Dvi­ra­ti­nin­kai šiaušiasi

Pa­tys dvi­ra­ti­nin­kai prieš nu­ma­to­mus griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus nuo pat pra­džių sto­jo pies­tu. Esą kur kas svar­biau už­ti­krin­ti da­bar ga­lio­jan­čių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, o ne kurp­ti nau­jus, nes jų vis tiek nie­kas ne­si­lai­kys.

Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos va­do­vo Eduar­do Krikš­čiū­no ma­ny­mu, ku­riant nau­jus ne­pag­rįs­tus rei­ka­la­vi­mus tik ska­ti­ni­mas eis­mo da­ly­vių įsi­ti­ki­ni­mas, kad vi­sos tai­syk­lės yra lauž­tos iš pirš­to.

„Kaip ir dė­vint šal­mus, įsi­jun­gia psi­cho­lo­gi­nis kom­pen­sa­vi­mo ref­lek­sas, nes žmo­gus pa­si­jun­ta vi­siš­kai sau­gus ir pra­ran­da bud­ru­mą. Ver­ti­na­ma tik vie­ne­ti­nė eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka, o ne tai, kad per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai aps­kri­tai at­bai­do žmo­nes nuo dvi­ra­čio. Užuot pa­ban­dę min­ti dvi­ra­tį, jie ren­ka­si ne­ak­ty­vų lais­va­lai­kį, įjunks­ta į ža­lin­gus įpro­čius – dėl to kas­met mirš­ta de­šim­tys tūks­tan­čių pi­lie­čių“, - kal­bė­jo E. Kriš­čiū­nas.

Bu­vo pri­va­lu tik naktį

Pri­min­si­me, kad iki šiol pa­gal Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą, įjung­ti ži­bin­tai ir lie­me­nė bu­vo bū­ti­ni tik nak­tį ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui. Dvi­ra­čio ga­le - rau­do­nas švie­sos at­švai­tas, iš abie­jų šo­nų – oran­ži­niai švie­sos at­švai­tai ar­ba ki­ti švie­są at­spin­din­tys ele­men­tai, pri­tvir­tin­ti prie ra­tų sti­pi­nų. Va­žiuo­jant ke­liu tam­siuo­ju par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui, prie­ky­je de­ga bal­tos švie­sos ži­bin­tas, o ga­le – rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę ar­ba bū­ti prie dra­bu­žių ki­tiems eis­mo da­ly­viams ma­to­mo­je vie­to­je pri­si­se­gęs švie­są at­spin­din­čius ele­men­tus. Dvi­ra­čio vai­ruo­to­jai (ke­lei­viai) iki 18 me­tų, va­žiuo­da­mi (ve­ža­mi) ke­liu, pri­va­lo bū­ti už­si­dė­ję ir už­si­se­gę šal­mą. Ki­tiems vy­res­niems kaip 18 me­tų as­me­nims, dvi­ra­čiu va­žiuo­jan­tiems ke­liu, re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti už­si­dė­jus ir už­si­se­gus šal­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (8)
tt ooopo ui  82.135.155.58 2014-09-26 10:43:15
antraste KLAIDINANTI - privaloma lie­me­nes ARBA vi­sa­da įjung­ti prie­ki­nius ir ga­li­nius dvi­ra­čio ži­bin­tus !!
2 1  Netinkamas komentaras
parduodu dviratį  78.61.101.120 2014-07-27 08:35:47
ir čia greičiausiai koks nors valdininkas iš mūsų išrinktųjų per savo žioplumą nusipirko kelis jūrinius konteinerius tų kinietiškų liemeniu,kažkas gudresnis įrodė jam jog jis jų nesudėvės per savo gyvenimėlį ir dabar gi kažkam jas reikia "iškišti", tauta pirkit. Kad jie kur su savo tokiais įstatymais
2 1  Netinkamas komentaras
parduodu dviratį  78.61.101.120 2014-07-27 08:18:53
idiotiškas įstatymas, tamsiu paros metu, anksti pavasarį, vėlų rudenį visa tai savaime suprantama yra reikalinga, bet vasara, dienomis kai karšta... liemenės sintetinės, nepraleidžiančios oro.... dėvint šia liemenę kūnas prakaituoja tikriausiai du kart daugiau nei be jos, prarandami organizmo skysčiai, pakyla ir organizmo temperatura, kieno silpnesnė sveikata tiems teks pamiršti vasara dviračius.Ilgi pasivažinėjimai dviračiu, grįžus iš darbų tai buvo mėgstamiausias mano laisvalaikio praleidimo būdas, o dabar tos liemenės.... kaip rakštis su....ėj
4 0  Netinkamas komentaras
dviratininkas  5.20.112.115 2014-07-14 00:49:55
Ha ha :D randa vis kaip pasipelnyt valdžia dabar lemenės po to bus jau kad ir teisių reiks ir niekas tų dviračių nebenorės geriau palauks ir teises laikysis ant mašinų.
3 1  Netinkamas komentaras
dviratininkas  88.223.86.126 2014-07-13 14:42:55
didziausia nesamone.... pritariu zemaites komentarui kad tik idiotai lietuvos gali primti tokius istatymus.... suprantu liemene ir sviesos tamsiu paros metu normalus dalykas. bet dienos metu kam visa tai? jei vairuotojai diena nemato dviratininku tai ju problema. cia jau reikia pas okulistus gal apsilankyti ir pasitikrinti regejima. ir nereikes daugiau teisintis pareigunam kad nepastebjo dviratininko ar kokio pesciojo.
5 2  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami