Dviratininkas ir giltinė: 5 galimybės išvengti mirtino susitikimo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-20 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-20 06:00
Draudikai primygtinai dviratininkams pataria važinėti su šalmais, kurie kelyje ištikus nelaimei gali išgelbėti gyvybę. LŽ archyvo nuotraukos
Kiek­vie­ną dvi­ra­čių se­zo­ną, ne­pai­sant ra­gi­ni­mų at­kreip­ti dė­me­sį į pa­vo­jus ke­liuo­se, iš­veng­ti dvi­ra­ti­nin­kų mir­čių ar su­nkių su­ža­lo­ji­mų šiems su­si­dū­rus su au­to­mo­bi­liais vis dar ne­pa­vyks­ta. 

Eu­ro­pos bend­ro­vė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je, pra­ėju­siais me­tais rin­kai pri­sta­čiu­si spe­cia­lų dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mą, at­krei­pia dė­me­sį, kad ven­giant skau­džių ne­lai­mių pir­miau­sia bū­ti­nos pa­čių dvi­ra­ti­nin­kų pa­stan­gos. Drau­di­mo kom­pa­ni­jos ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Lie­tu­vo­je Aud­rius Pil­či­cas pa­tei­kia 5 pa­ti­ki­miau­sius bū­dus, kaip iš­veng­ti akis­ta­tos su mir­ti­mi.

1. „Šal­mui per ge­rų dvi­ra­ti­nin­kų nė­ra“.

Anot A. Pil­či­co, daž­nas dvi­ra­ti­nin­kas šian­dien ski­ria ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio ap­sau­gos prie­mo­nėms ar­ba ma­no jas esant aps­kri­tai ne­rei­ka­lin­go­mis va­žiuo­jant dvi­ra­čiu.

„Štai, pa­vyz­džiui, šal­mas la­bai daž­nai – ypač jau­nes­nių dvi­ra­ti­nin­kų – dar lai­ko­mas ne­ma­din­gu, ma­žiems vai­kams ar dvi­ra­čiu va­žiuo­ti ne­mo­kan­tiems skir­tu at­ri­bu­tu. Vis tik dė­vė­ti šal­mą mi­nant dvi­ra­tę trans­por­to prie­mo­nę yra pro­tin­gas pa­si­rin­ki­mas, ga­lin­tis iš­gel­bė­ti gy­vy­bę. Bū­tent gal­vos trau­mos, pa­te­kus į eis­mo įvy­kį ar pa­pras­čiau­siai nu­kri­tus nuo dvi­ra­čio, yra pa­čios pa­vo­jin­giau­sios ir ga­li tu­rė­ti rim­tų pa­sek­mių“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad šal­mą va­žiuo­da­mi ke­liu pri­va­lo dė­vė­ti tik dvi­ra­ti­nin­kai iki 18 me­tų am­žiaus, ta­čiau drau­di­kų at­sto­vo tei­gi­mu, pa­čių žmo­nių su­vo­ki­mas, jog gat­vė­se ir ke­liuo­se ty­ko ne­ma­žai pa­vo­jų, tu­rė­tų pa­ska­tin­ti vi­sus as­me­nis prieš sė­dant ant dvi­ra­čio pa­si­rū­pin­ti gal­vos ap­sau­ga. Ypač tai ak­tua­lu nuo­lat va­žiuo­jan­tiems ke­liais bend­ra­me trans­por­to srau­te.

Audrius Pilčicas: "važiuojant dviračiu ne tik svarbu žinoti Kelių eismo taisykles, bet ir elgtis taip, kaip tą daryti privalu vairuojant bet kurią kitą transporto priemonę".

2. „Va­žiuo­ti be at­švai­to – tar­si min­ti pe­da­lus ne­ma­to­mam“.

Prieš­in­gai ne­gu šal­mas, prie dvi­ra­čio pri­tvir­tin­ti at­švai­tai yra pri­va­lo­mi be iš­im­ties vi­siems dvi­ra­ti­nin­kams. Ne­pai­sant to, daž­nas šio rei­ka­la­vi­mo ne­si­lai­ko ir ne­re­tai net ir tam­siu par­os me­tu mi­na pra­ktiš­kai ne­ma­to­mas ki­tų eis­mo da­ly­vių.

„Ke­lių eis­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad dvi­ra­čio ga­le tu­ri bū­ti pri­tvir­tin­tas rau­do­nas at­švai­tas ar­ba šios spal­vos ži­bin­tas, o abie­jo­se dvi­ra­čio pu­sė­se prie ra­tų sti­pi­nų tu­ri bū­ti pri­tai­sy­ti oran­ži­niai at­švai­tai. Nau­ji dvi­ra­čiai pa­pras­tai to­kius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka, bet ne­re­tai gy­ven­to­jai ne­krei­pia dė­me­sio ir ne­si­var­gi­na itin svar­bios de­ta­lės pa­keis­ti, kai at­švai­tas at­si­ka­bi­na ar su­dūž­ta“, – pa­ste­bi A. Pil­či­cas.

Anot drau­di­mo eks­per­to, bū­ti ma­to­mam ke­ly­je bet ku­riuo par­os me­tu ir bet ko­kiu oru yra es­mi­nė sau­gu­mo są­ly­ga, ku­rios ne­si­lai­kant su­nkių trau­mų ri­zi­ka iš­au­ga ke­lis kar­tus.

3. „Prie dvi­ra­čio vai­ro – ma­din­ga tai, kas sau­gu“.

Bū­ti ma­to­mam ke­ly­je dvi­ra­ti­nin­kui la­bai pa­de­da ir ryš­kias­pal­vė, švie­są at­spin­din­ti lie­me­nė. Nors šian­dien si­tua­ci­ja su švie­są at­spin­din­čios ap­ran­gos dė­vė­ji­mu yra ge­res­nė nei prieš ke­le­rius me­tus, daug kam ne­ma­din­ga at­ro­dan­ti lie­me­nė vis dar nė­ra sa­vai­me su­pran­ta­mas dvi­ra­ti­nin­ko at­ri­bu­tas.

Drau­di­mo eks­per­tas pri­me­na, kad va­žiuo­jant dvi­ra­čiu va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi yra pri­va­lu dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba įsi­jung­ti bal­tos spal­vos ži­bin­tą prie­ky­je bei rau­do­nos spal­vos ži­bin­tą ga­le. Va­žiuo­jant ke­liu tam­siu par­os me­tu ar esant blo­gam ma­to­mu­mui pri­va­lu ne tik dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę, bet ir įsi­jung­ti ži­bin­tus. Už šių rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą gre­sia nuo­bau­dos, ta­čiau dar blo­giau – skau­džios ne­lai­mės.

„Dvi­ra­ti­nin­kų ma­das pir­miau­siai tu­rė­tų dik­tuo­ti sau­gu­mo po­rei­kis, sie­kis su­ma­žin­ti ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ke­ly­je ri­zi­ką. Švie­są at­spin­din­ti lie­me­nė šiuo po­žiū­riu nie­ka­da ne­išei­na iš ma­dos“, – ti­ki­na A. Pil­či­cas. Prieš dve­jus me­tus, „ER­GO In­su­ran­ce“ ini­cia­ty­va „Ve­lo­ma­ra­to­no“ me­tu vei­kė sau­gios ma­dos dirb­tu­vės, ku­rio­se vi­si no­rin­tys ga­lė­jo su­si­kur­ti švie­są at­spin­din­čius marš­ki­nė­lius.

4. „Dvi­ra­tis – ne žais­las“.

„ER­GO In­su­ran­ce“ at­sto­vas sa­ko, kad ne­re­tai gy­ven­to­jai lai­ko­si klai­din­gos nuo­sta­tos, ne­va dvi­ra­tis yra ma­žiau įpa­rei­go­jan­ti trans­por­to prie­mo­nė, o sė­dus prie jos vai­ro ke­lių eis­mo tai­syk­lių ga­li­ma lai­ky­tis iš da­lies.

„Toks įsi­ti­ki­ni­mas ne­re­tai su­for­muo­ja­mas dar vai­kys­tė­je, kai dvi­ra­tis su­vo­kia­mas kaip jo­kio pa­vo­jaus ne­ke­lian­tis žais­las. Vis tik gat­vė­se, ke­liuo­se ir dvi­ra­čių ta­kuo­se dvi­ra­tis yra to­kia pat trans­por­to prie­mo­nė kaip au­to­mo­bi­lis ar mo­to­cik­las, o jos vai­ruo­to­jams pri­va­lu lai­ky­tis vi­sų bend­rų ke­lių eis­mo tai­syk­lių, pa­isy­ti ženk­lų ir ke­lio ženk­li­ni­mų“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Anot drau­di­mo eks­per­to, va­žiuo­jant dvi­ra­čiu la­bai svar­bu ne tik ži­no­ti ke­lių eis­mo tai­syk­les, ta­čiau ir elg­tis taip, kaip pri­va­lu va­žiuo­jant bet ko­kia trans­por­to prie­mo­ne – bū­ti su­si­kon­cen­tra­vus į ke­lią, va­žiuo­ti at­sar­giai, gerb­ti ki­tus eis­mo da­ly­vius. Vien toks pa­pras­tas at­sar­gu­mas ir ati­du­mas daž­nai pa­de­da iš­veng­ti ne­lai­mių.

5. „Pe­rė­jo­je dvi­ra­ti­nin­kas tam­pa pės­čiuo­ju“.

Vie­nas daž­niau­sių ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, ku­riuos da­ro dvi­ra­ti­nin­kai ir dėl ku­rių pa­tys nu­ken­čia, A. Pil­či­co tei­gi­mu, yra gat­vės ar ke­lio kir­ti­mas ne­nu­li­pus nuo dvi­ra­čio.

„Dvi­ra­tį per pe­rė­ją vi­suo­met rei­kia per­si­va­ry­ti nu­li­pus nuo jo – be abe­jo, prieš tai įsi­ti­ki­nus ar eis­mo da­ly­viai su­sto­ja pra­leis­ti. Ne­nu­li­pus nuo dvi­ra­čio ir stai­ga įva­žia­vus į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį, au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams ga­li bū­ti su­nku pa­ste­bė­ti dvi­ra­ti­nin­ką ir iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su juo. Tur­būt ne­rei­kia nė sa­ky­ti, kas po to­kių su­si­dū­ri­mų nu­ken­čia la­biau­siai“ – sa­ko A.Pil­či­cas.

Pa­sak drau­di­kų at­sto­vo, dvi­ra­ti­nin­kai daž­nai ne tik kad ne­nu­li­pa nuo dvi­ra­čio va­žiuo­da­mi per pe­rė­ją, ta­čiau ne­re­tai ir ban­do kirs­ti ke­lią ne­leis­ti­no­se vie­to­se, esant in­ten­sy­viam eis­mui. To­kie ban­dy­mai yra itin ri­zi­kin­gi ir trak­tuo­ja­mi kaip ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas, už ku­rį ga­li­ma su­lauk­ti nuo­bau­dų. A. Pil­či­cas pri­me­na, kad, kaip ir pės­tie­ji, dvi­ra­ti­nin­kai va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį kirs­ti bū­ti­nai nu­li­pę nuo dvi­ra­čio ga­li tik pe­rė­jo­se, spe­cia­liuo­se pės­čių­jų ta­kuo­se ar ke­lių su­si­kir­ti­mo vie­to­se, o ne­nu­li­pę nuo sa­vo trans­por­to prie­mo­nės – tik spe­cia­lio­se dvi­ra­ti­nin­kams skir­to­se pe­rė­jo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami