Dyzelį paverčiančius alyva stebukladarius pažabos akcizu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-15 06:00
Gyventojų apklausos rodo, jog vis daugiau Lietuvos vairuotojų neaiškios kilmės dyzelino vengia ir degalus pilasi tik legaliose degalinėse. LŽ archyvo nuotraukos
Ne vie­ne­rius me­tus Lie­tu­vo­je su­kčiai dy­ze­li­nu ne­le­ga­liai pre­kiau­ja pa­va­di­nę jį te­pa­li­ne aly­va - ir taip iš­ven­gia di­džiu­lių ak­ci­zo mo­kes­čių, tai­ko­mų de­ga­lams. Sei­mui pri­ta­rus, lap­kri­čio 1 d. pa­ga­liau įsi­ga­lios Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios, ti­ki­ma­si, pa­ža­bos to­kius ste­buk­la­da­rius.

Pa­gal nau­jau­sias įsta­ty­mo pa­tai­sas, te­pa­li­nės aly­vos, ku­rios ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos kaip de­ga­lai, ne­tu­rint spe­cia­lių lei­di­mų, bus ap­mo­kes­tin­tos ak­ci­zais. Jei aly­va par­duo­da­ma maž­me­ni­nei pre­ky­bai skir­to­se pa­kuo­tė­se, ak­ci­zų mo­kė­ti ne­rei­kia.

Ak­ci­zų įsta­ty­mą pa­pil­džius nau­jo­mis nuo­sta­to­mis, įtvir­tin­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je at­si­ran­da prie­vo­lė mo­kė­ti ak­ci­zus už lai­ko­mas te­pa­li­nes aly­vas, už ku­rias ak­ci­zai, va­do­vau­jan­tis Ak­ci­zų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis ne­su­mo­kė­ti.

Ka­dan­gi šie pro­duk­tai sa­vo che­mi­nė­mis ir fi­zi­nė­mis sa­vy­bė­mis la­bai pa­na­šūs į ga­zo­lius, nu­ro­dy­ta, kad te­pa­li­nėms aly­voms tai­ko­mas toks pat ak­ci­zų ta­ri­fas, koks tai­ko­mas ga­zo­liams, t. y. 330,17 Eur už 1000 li­trų pro­duk­to, o šil­dy­mui skir­toms te­pa­li­nėms aly­voms, jei jos pa­žy­mė­tos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, tai­ko­mas su­ma­žin­tas 21,14 Eur už 1000 li­trų pro­duk­to ak­ci­zų ta­ri­fas, t. y. toks, koks tai­ko­mas šil­dy­mui skir­tiems ga­zo­liams.

„I­ki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, t. y. 2015 m. spa­lio 31 d., te­pa­li­nės aly­vos lai­ko­mos ak­ci­zų ob­jek­tu tik ta­da, kai jos pa­nau­do­ja­mos kaip va­rik­lių de­ga­lai ar jų prie­dai ar­ba kaip šil­dy­mui skir­tas ku­ras. Taip pa­nau­do­tos te­pa­li­nės aly­vos ap­mo­kes­ti­na­mos, tai­kant ek­vi­va­len­tiš­ką ak­ci­zų ta­ri­fą to pro­duk­to, vie­toj ku­rio nu­ro­dy­tos te­pa­li­nės aly­vos yra par­duo­da­mos ar pa­nau­do­ja­mos kaip va­rik­lių de­ga­lai, jų prie­dai ar šil­dy­mui skir­tas ku­ras“, - in­for­ma­vo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ra­sa Vir­vi­lie­nė.

Lenkijos akciziniuose sandėliuose nusikalstamos grupuotės dyzeliną tariamai paverčia mokesčiais neapmokestinta „tepaline alyva“.

Len­ki­jos san­dė­lių "ste­buk­lai"

"Lie­tu­vos ži­nios",jau ra­šė, kaip pa­si­nau­do­da­mos įsta­ty­mų spra­go­mis, dy­ze­li­ną iš Bal­ta­ru­si­jos per Lie­tu­vą į Len­ki­ją im­por­tuo­jan­čios gru­puo­tės, or­ga­ni­zuo­ja veik­lą, kai sim­bo­liš­kai įmai­šo­ma su­nkio­sios aly­vos ar ki­tų prie­dų į dy­ze­li­ną, ir jį ta­ria­mai pa­ver­tus mo­kes­čiais ne­ap­mo­kes­tin­ta „te­pa­li­ne aly­va“, ne­le­ga­liai pre­kiau­ja­ma kaip de­ga­lais, bet iš­ven­giant de­ga­lams tai­ko­mų ak­ci­zų.

Vi­sai prie pat Lie­tu­vos sie­nos, kai­my­nės Len­ki­jos ak­ci­zi­nių pre­kių san­dė­liuo­se, ne vie­nus me­tus vyks­ta ste­buk­lai - dy­ze­li­niai de­ga­lai "virs­ta" te­pa­li­ne aly­va. VMI skai­čia­vi­mais, pa­si­nau­do­da­mos įsta­ty­mų spra­go­mis, dy­ze­li­ną per Lie­tu­vą į Len­ki­ją im­por­tuo­jan­čios gru­puo­tės, kaip ma­no­ma, per­nai vien mū­sų ša­ly­je ga­lė­jo iš­veng­ti iki 82 mln. eu­rų ak­ci­zo mo­kes­čių. Sim­bo­liš­kai įmai­šius su­nkio­sios aly­vos ar ki­tų prie­dų į dy­ze­li­ną, jo che­mi­nės sa­vy­bės iš es­mės lie­ka tos pa­čios.

Ne­re­tai, pa­si­nau­do­jant pro­duk­tų pa­na­šu­mu, įvar­vin­ti į dy­ze­li­nius de­ga­lus aly­vos nė ne­si­var­gi­na­ma - juk ne­le­ga­liai vis tiek par­duos vai­ruo­to­jams kaip dy­ze­li­ną. Mat iden­ti­fi­kuo­ti ga­be­na­mą pre­kę ga­li­ma tik at­li­kus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. To­kia ak­ci­zais ne­ap­mo­kes­ti­na­ma "te­pa­li­nė aly­va" sa­vo fi­zi­nė­mis ir che­mi­nė­mis sa­vy­bė­mis iden­tiš­ka dy­ze­li­niams de­ga­lams.

Svar­biau­sias „per­dir­ba­mo“ pro­duk­to po­ky­tis įvyks­ta po­pie­riu­je – su­kčiai for­ma­liai pa­kei­čia pre­kės ko­dą ir... par­duo­da "te­pa­lą" PVM mo­kė­to­jams, ku­rių ša­ly­se pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus šis te­pa­las - ak­ci­zais ne­ap­mo­kes­ti­na­ma pre­kė.

Ka­dan­gi par­duo­dant nu­ro­do­ma, kad tai te­pa­las, to­dėl ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­rių PVM mo­kė­to­jams, ak­ci­zai ir PVM Len­ki­jo­je ir­gi ne­su­mo­ka­mi. Taip dirb­ti­nai su­ku­ria­mos „te­pa­lo“ per­par­da­vi­mo įvai­rių ES vals­ty­bių na­rių PVM mo­kė­to­jams gran­di­nės, kai ke­lis kar­tus įfor­mi­na­mas te­pa­lo per­par­da­vi­mas vis ki­tos ša­lies mo­kė­to­jui. Pa­sak VMI spe­cia­lis­tų, ga­liau­siai šios san­do­rių gran­di­nės vie­no­je iš ES ša­lių „bai­gia­si“ din­gu­siais pre­kei­viais – įmo­nių ne­ran­da­ma, jos ne­tei­kia mo­kes­čių dek­la­ra­ci­jų ir mo­kes­čių ne­mo­ka. To­kios „po­pie­ri­nės“ įmo­nės pa­pras­tai tu­ri tik re­gis­tra­ci­jos ad­re­są, va­do­vą už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį ir už at­ly­gį aps­kai­tą tvar­kan­tį as­me­nį, ku­ris ne­ga­li pa­tvir­tin­ti rea­laus pre­kių ga­vi­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je fak­to. O Len­ki­jos ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­muo­se san­dė­liuo­se gims­tan­čio pro­duk­to, ku­rio ofi­cia­li pa­skir­tis – ap­sau­go­ti nuo ko­ro­zi­jos ir pan.

VMI duo­me­ni­mis, vien per 2014 me­tų II­–IV ket­vir­tį mi­nė­ti san­dė­liai dek­la­ra­vo 25 mln. li­trų te­pa­li­nės aly­vos tie­ki­mą Lie­tu­vos ūkio su­bjek­tams ar­ba mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­ją nu­ro­dė kaip pre­kių pri­sta­ty­mo vie­tą.

Dau­giau kaip pu­sė de­ga­lų netaupo

Į ša­lį te­kė­ju­sios te­pa­lu vir­tu­sios dy­ze­li­no upės, ap­mo­kes­tin­tos ak­ci­zu, ma­tyt, smar­kiai iš­seks. Kaip ro­do gy­ven­to­jų nuo­mo­nių apk­lau­sos, vis re­čiau ne de­ga­li­nė­se par­duo­da­mais, ne­aiš­kios kil­mės de­ga­lais gy­ven­to­ja ne­re­tai su­si­gun­do.

Jei prieš ke­le­tą me­tų maž­daug kas an­tras vai­ruo­to­jas tei­gė, kad, pa­si­tai­kius pro­gai, įsi­gy­ja de­ga­lų ne tik de­ga­li­nė­se. Šiuo me­tu de­ga­lų ne de­ga­li­nė­se, kai yra ga­li­my­bė, sa­ko­si įsi­gy­jan­tys kur kas ma­žiau – apie 30 proc. – vai­ruo­to­jų. Toks vai­ruo­to­jų įpro­čių po­ky­tis at­sis­pin­dė­jo por­ta­lo Au­to­gi­das.lt at­lik­to­je apk­lau­so­je. Pa­sak jos da­ly­vių, ma­žes­nės de­ga­lų kai­nos lei­džia ne tik ne­beieš­ko­ti de­ga­lų įsi­gi­ji­mo al­ter­na­ty­vų, bet ir su­tau­py­ti ar nu­va­žiuo­ti il­ges­nį at­stu­mą.

Apie 70 proc. vai­ruo­to­jų šiuo me­tu de­ga­lų įsi­gy­ja tik de­ga­li­nė­se ir ne­ieš­ko ki­tų bū­dų ap­si­rū­pin­ti jais, iš jų vos 6 proc. yra ban­dę pirk­ti ir ki­tur, ta­čiau nu­si­vy­lė. 30 proc. pri­pa­žįs­ta, kad vos tik yra ga­li­my­bė, per­ka de­ga­lų ne de­ga­li­nė­se.

Taip pat dau­giau kaip 50 proc. apk­laus­tų vai­ruo­to­jų pri­pa­žįs­ta, kad nie­kaip ne­ban­do tau­py­ti de­ga­lų – va­žiuo­ja, kiek rei­kia, sa­vęs ne­ri­bo­ja. Treč­da­lis vai­ruo­to­jų tau­po, su­sip­la­na­vę ir pa­si­rin­kę ge­riau­sią marš­ru­tą, apie 17 proc. di­des­nį dė­me­sį krei­pia ne į marš­ru­tą, o į lai­ką, ka­da va­žiuo­ti – va­žiuo­ja, kai nė­ra spūs­čių ar­ba jos ma­žiau­sios. Apie 4 proc. vai­ruo­to­jų sa­ko, kad pa­sie­kę de­ga­lams skir­tą mė­ne­sio biu­dže­tą au­to­mo­bi­liu ne­be­va­ži­nė­ja.

Ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad de­ga­lai šiuo me­tu kai­nuo­ja ma­žiau nei pi­ko lai­ko­tar­piu 2012 me­tais. Ta­čiau ne kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas pa­ju­to skir­tu­mą: ket­vir­ta­da­lis sa­ko, kad ne­skai­čia­vo, ar de­ga­lams at­pi­gus iš­lei­džia jiems ma­žiau, 36 proc. skir­tu­mo ne­pa­ju­to. Be­veik penk­ta­da­liui vai­ruo­to­jų su­tau­py­ti ne­pa­vyks­ta, nes jie pra­dė­jo va­ži­nė­ti dau­giau. Skir­tu­mą, kad pa­vyks­ta su­tau­py­ti, kai de­ga­lų kai­nos ma­žes­nės, sa­ko pa­ju­tęs apie kas ket­vir­tas vai­ruo­to­jas.

Vis dėl­to dau­gu­ma vai­ruo­to­jų įsi­ti­ki­nę – de­ga­lų kai­nų po­ky­čiai ir svy­ra­vi­mai iš tie­sų pa­ste­bi­mi vai­ruo­to­jų, ypač jei au­to­mo­bi­lius ten­ka nau­do­tis kas­dien ar nu­va­žiuo­ti daug ki­lo­me­trų. Res­pon­den­tų nuo­mo­ne, de­ga­lams skir­tos iš­lai­dos su­da­ro ne­men­ką vi­sų iš­lai­dų da­lį, to­dėl kai­nų po­ky­čiai kai ku­rių vai­ruo­to­jų pa­ste­bi­mi net ir kas­dien.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami