Dyzelinas – pirmi žingsniai po revoliucijos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-08 13:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-08 13:57
LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos ke­liais rie­da per 700 tūkst. dy­ze­li­nu va­ro­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių – tai be­ne 60 proc. vi­sų re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių ša­ly­je. Taip pat jau dau­giau nei pen­ke­rius me­tus bū­tent dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių už­re­gis­truo­ja­ma dau­giau nei ben­zi­ni­nių. Nie­ko ne­ste­bi­na fak­tas, kad dy­ze­li­nu va­ro­mi ir „dar­bi­niai ark­liu­kai”, ir mo­der­niau­sių ga­min­to­jų flag­ma­nai.

Tai pa­tvir­ti­na ir var­to­ji­mo sta­tis­ti­ka. Ša­ly­je pra­ėju­siais me­tais maž­me­ni­nė pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais fik­sa­vo di­džiau­sią au­gi­mą per pa­sta­ruo­sius me­tus. Ly­gi­nant su 2013 m., rin­ko­je de­ga­lų par­da­vi­mai di­dė­jo net 13,6 proc. – ben­zi­no par­da­vi­mai ma­žė­jo 0,4 proc., ta­čiau dy­ze­li­no au­go net 17 proc.

Kar­tu su au­to­mo­bi­lių pa­žan­ga ky­la rei­ka­la­vi­mai dy­ze­li­no ga­mi­ni­mo tech­no­lo­gi­joms. Tai ypač at­spin­di ir Pa­sau­li­nė de­ga­lų char­ti­ja (angl. World Wi­de Fuel Char­ter) – pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų su­da­ry­tos tech­ni­nės gai­rės de­ga­lams. Jos 5 ka­te­go­ri­jos de­ga­lams nu­sta­ty­tos spe­ci­fi­ka­ci­jos yra kur kas griež­tes­nės už įpras­tus stan­dar­tus – jos vi­sai ne­lei­džia nau­do­ti bio­dy­ze­li­no (RRME).

Ga­my­ba iš dvy­li­kos skir­tin­gų žaliavų

Pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų po­rei­kiai bu­vo iš­klau­sy­ti. Suo­mi­jo­je 2012 m. „Nes­te Oil” už­pa­ten­ta­vo NEXBTL (angl. Next Ge­ne­ra­tion Bio­mass to Li­quid) tech­no­lo­gi­ją, skir­tą pir­mo­jo ir kol kas vie­nin­te­lio pa­sau­ly­je dy­ze­li­no ga­my­bai iš bio­ma­sės. NEXBTL dy­ze­li­nas tu­ri uni­ka­lią mo­le­ku­li­nę san­da­rą – jis ga­mi­na­mas hid­ri­nant au­ga­li­nį alie­jų ar gy­vu­li­nės kil­mės rie­ba­lus. Pra­ėju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja už­sie­nio rin­ka, ku­rio­je pra­dė­tas par­da­vi­nė­ti vi­siems me­tų lai­kams skir­tas ir ne ma­žiau 15 proc. NEXBTL tu­rin­tis dy­ze­li­nas.

NEXBTL ga­li bū­ti ga­mi­na­mas iš bet ko­kios or­ga­ni­nės bio­ma­sės, pa­vyz­džiui, au­ga­li­nio alie­jaus, at­lie­kų ar lie­ka­nų. Šiuo me­tu NEXBTL dy­ze­li­nas yra ga­mi­na­mas iš dvy­li­kos skir­tin­gų ža­lia­vų, o pats ga­my­bos pro­ce­sas uni­ka­lus – iš ža­lia­vų pa­ša­li­na­mos prie­mai­šos, li­ku­si bio­ma­sė aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je ap­do­ro­ja­ma van­de­ni­liu. Ne­svar­bu, iš ko­kios ža­lia­vos ga­mi­na­mas, ga­lu­ti­nio NEXBTL sa­vy­bės vi­sa­da bus to­kios pa­čios. Tuo tar­pu bio­dy­ze­li­no sa­vy­bės bei ko­ky­bė stip­riai pri­klau­so nuo ga­my­bai nau­do­ja­mos me­džia­gos.

Pa­gal che­mi­nę su­dė­tį NEXBTL dy­ze­li­ną su­da­ro to­kie pat ang­lia­van­de­ni­lių jun­gi­niai kaip ir tra­di­ci­nį dy­ze­li­ną, to­dėl jis ga­li bū­ti nau­do­ja­mas dy­ze­li­niams au­to­mo­bi­liams ar bū­ti tra­di­ci­nio dy­ze­li­no su­dė­ti­ne da­li­mi bei tik­ti vi­siems dy­ze­li­niams va­rik­liams. Nė­ra nu­sta­ty­ta jo­kių ri­bų, kiek NEXBTL dy­ze­li­no ga­li bū­ti mai­šo­ma į tra­di­ci­nį dy­ze­li­ną. Tuo tar­pu di­des­nis bio­dy­ze­li­no kie­kis dy­ze­li­ne tu­ri įta­kos pa­sta­ro­jo ko­ky­bei, to­dėl šiuo me­tu di­džiau­sia lei­džia­ma jo kon­cen­tra­ci­ja yra 7 proc.

Pa­pil­do­mos ga­li­my­bės aplinkosaugai

NEXBTL ne­tu­ri be­veik jo­kio kva­po – ja­me nė­ra sie­ros, de­guo­nies ar aro­ma­tų. Jau ir 15 proc. šio dy­ze­li­no įpras­ti­niuo­se de­ga­luo­se iki 5 proc. su­ma­ži­na de­ga­lų są­nau­das, mak­si­ma­lią va­rik­lio ga­lią pa­di­di­na iki 4 proc., lei­džia iki 20 proc. su­ma­žin­ti iš­me­ta­mų du­jų, su­ke­lian­čių šilt­na­mio efek­tą, kie­kį, taip pat su­ma­žė­ja azo­to ok­si­dų, kie­tų­jų da­le­lių, ang­lia­van­de­ni­lių bei ki­tų iš­me­ta­mų­jų du­jų emi­si­jos.

NEXBTL iš bio­ma­sės pa­ga­min­ta­me dy­ze­li­ne ne­at­si­ran­da bak­te­ri­jų, to­dėl jį ga­li­ma sau­giai lai­ky­ti il­gą lai­ką, be to, jis sau­go va­rik­lį nuo ko­ro­zi­jos, o de­ga­lų fil­trai lie­ka šva­rūs. Il­giau tar­nau­ja ir kie­tų­jų da­le­lių fil­trai, ka­dan­gi de­gi­mo me­tu ne­su­si­da­ro pe­le­nai, o iš­me­ta­mų­jų ter­ša­lų val­dy­mo sis­te­ma yra ma­žiau ap­krau­na­ma. Tuo tar­pu bio­dy­ze­li­ną svar­bu su­nau­do­ti per 6 mė­ne­sius nuo pa­ga­mi­ni­mo da­tos, sie­kiant iš­veng­ti po­ten­cia­lių pro­duk­to ko­ky­bės po­ky­čių bei iš­veng­ti bak­te­ri­jų at­si­ra­di­mo ri­zi­kos.

Taip pat vie­na iš NEXBTL iš­skir­ti­nių sa­vy­bių yra ta, kad jo at­spa­ru­mas šal­čiui ga­li bū­ti par­ink­tas ga­my­bos pro­ce­se. Že­miau­sia ga­li­ma drums­ti­mo­si tem­pe­ra­tū­ra jam ga­li siek­ti iki -40°C. Tuo tar­pu bio­dy­ze­li­no ga­li­my­bes smar­kiai ri­bo­ja jo ga­my­bai nau­do­ja­mos ža­lia­vos, pa­vyz­džiui, iš rap­sų ga­min­to bio­dy­ze­li­no drums­ti­mo­si tem­pe­ra­tū­rai sie­kia -5°C.

Ko­men­ta­rą par­en­gė Aud­rius Mie­žys, „Nes­te Lie­tu­va“ Maž­me­ni­nės pre­ky­bos sky­riaus vadovas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami