Dyzeliniai stebuklai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-01 06:00
Į Lietuvą atkeliaujantys dyzeliniai degalai vėliau autocisternomis išgabenami į Lenkijoje esančius akcizinių prekių sandėlius, kur auksarankiai organizuoja „stebuklingas“ maišymo procedūras. LŽ archyvo nuotrauka
Vi­sai prie pat Lie­tu­vos sie­nos, kai­my­nės Len­ki­jos ak­ci­zi­nių pre­kių san­dė­liuo­se, ne vie­nus me­tus vyks­ta ste­buk­lai - dy­ze­li­niai de­ga­lai "virs­ta" te­pa­li­ne aly­va. Pa­si­nau­do­da­mos įsta­ty­mų spra­go­mis, dy­ze­li­ną per Lie­tu­vą į Len­ki­ją im­por­tuo­jan­čios gru­puo­tės, kaip ma­no­ma, per­nai vien mū­sų ša­ly­je ga­lė­jo iš­veng­ti iki 82 mln. eu­rų ak­ci­zo mo­kes­čių.

Sim­bo­liš­kai įmai­šius su­nkio­sios aly­vos ar ki­tų prie­dų į dy­ze­li­ną, jo che­mi­nės sa­vy­bės iš es­mės lie­ka tos pa­čios. Ne­re­tai, pa­si­nau­do­jant pro­duk­tų pa­na­šu­mu, įvar­vin­ti į dy­ze­li­nius de­ga­lus aly­vos nė ne­si­var­gi­na­ma. Svar­biau­sias „per­dir­ba­mo“ pro­duk­to po­ky­tis įvyks­ta po­pie­riu­je – su­kčiai for­ma­liai pa­kei­čia pre­kės ko­dą ir... par­duo­da "te­pa­lą" PVM mo­kė­to­jams, ku­rių ša­ly­se pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus šis te­pa­las - ak­ci­zais ne­ap­mo­kes­ti­na­ma pre­kė.

„Ka­dan­gi įfor­mi­na­ma, kad par­duo­da­mas te­pa­las ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­rių PVM mo­kė­to­jams, ak­ci­zai ir PVM Len­ki­jo­je ir­gi ne­su­mo­ka­mi. Taip dirb­ti­nai su­ku­ria­mos „te­pa­lo“ per­par­da­vi­mo įvai­rių ES vals­ty­bių na­rių PVM mo­kė­to­jams gran­di­nės, kai ke­lis kar­tus įfor­mi­na­mas te­pa­lo per­par­da­vi­mas vis ki­tos ša­lies mo­kė­to­jui, kol ga­liau­siai šios san­do­rių gran­di­nės vie­no­je iš ES ša­lių „bai­gia­si“ din­gu­siais pre­kei­viais – įmo­nė­mis, ku­rių ne­ran­da­ma, ku­rios ne­tei­kia mo­kes­čių dek­la­ra­ci­jų ir mo­kes­čių ne­mo­ka“, – kaip vei­kia pa­grin­di­nė šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės sche­ma, pa­pa­sa­ko­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) Ak­ci­zų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Pa­ulius Ši­lin­gas.

To­kios „po­pie­ri­nės“ įmo­nės pa­pras­tai tu­ri tik re­gis­tra­ci­jos ad­re­są, va­do­vą už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį ir už at­ly­gį aps­kai­tą tvar­kan­tį as­me­nį, ku­ris ne­ga­li pa­tvir­tin­ti rea­laus pre­kių ga­vi­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je fak­to.

O Len­ki­jos ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­muo­se san­dė­liuo­se gims­tan­čio pro­duk­to, ku­rio ofi­cia­li pa­skir­tis – ap­sau­go­ti nuo ko­ro­zi­jos, lie­ji­niams iš for­mų iš­im­ti, elek­tros izo­lia­ci­jai ir pa­na­šioms pra­mo­ni­nėms reik­mėms, pa­klau­sa įspū­din­ga. VMI duo­me­ni­mis, vien per 2014 me­tų II­–IV ket­vir­tį mi­nė­ti san­dė­liai dek­la­ra­vo 25 mln. li­trų te­pa­li­nės aly­vos tie­ki­mą Lie­tu­vos ūkio su­bjek­tams ar­ba mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­ją nu­ro­dė kaip pre­kių pri­sta­ty­mo vie­tą.

Akcizo įstatymo pataisos, Rimanto Šadžiaus teigimu, tai dar vienas ginklas, tiesiogiai nukreiptas prieš šešėlinę veiklą. /Alinos Ožič nuotrauka

Su­nkiai at­pai­nio­ja­ma grandinė

Lie­tu­vos ir kai­my­nių ES ša­lių par­ei­gū­nų ban­dy­mai ko­vo­ti su dy­ze­li­no vir­ti­mo te­pa­lu sche­ma kol kas pri­me­na ko­vą su vė­jo ma­lū­nais. Pa­sta­ro­ji pla­taus at­gar­sio su­lau­ku­si ope­ra­ci­ja nu­skam­bė­jo prieš ke­le­rius me­tus, kai bu­vo nu­sta­ty­ta pre­ky­bą naf­tos pro­duk­tais tarp­tau­ti­niu mas­tu vyk­džiu­si Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos pi­lie­čių su­bur­ta 11 as­me­nų gru­pė. Veik­lai nu­slėp­ti bu­vo nau­do­tos 47 bend­ro­vės, re­gis­truo­tos Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Če­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir Kip­re. Įmo­nių apy­var­ta sie­kė 160 mln. li­tų. Tuo­met par­ei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nio pa­sau­lio vei­kė­jai, tarp ku­rių – ne kar­tą teis­tas Arū­nas Pu­ke­lis pra­var­de Švi­nius.

Anks­čiau la­bai ak­ty­viai nau­do­ję­si 42-ąja mui­ti­nės pro­ce­dū­ra, ku­ria lei­džia­ma mo­kes­čius mo­kė­ti ne Lie­tu­vo­je, o de­ga­lų ga­vė­jo vals­ty­bė­je, da­bar šio vers­lo su­ma­ny­to­jai lobs­ta iš 2013 me­tų ko­vo 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­sio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ku­riuo Lie­tu­vos PVM mo­kė­to­jai aps­kai­čiuo­to im­por­to PVM už im­por­tuo­tas į Lie­tu­vą pre­kes ne­tu­ri mo­kė­ti į mui­ti­nės su­ren­ka­mą­ją sąs­kai­tą ir už jį ne­be­rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ti ga­ran­ti­jos.

„De­ga­lams Len­ki­jos san­dė­liuo­se vir­tus te­pa­lu, iš es­mės jų kon­tro­lė pa­gal įsta­ty­mą nie­kuo ne­be­sis­ki­ria nuo pie­no ar bet ku­rių ki­tų ne­ak­ci­zi­nių pro­duk­tų siun­tų, to­dėl efek­ty­viai su­kon­tro­liuo­ti to­li­mes­nį jų ke­lią tam­pa be­veik ne­įma­no­ma. Da­lis siun­tų, ku­rių ga­lu­ti­ne pri­sta­ty­mo vie­ta nu­ro­do­ma Es­ti­ja, nu­sė­da Lie­tu­vo­je, da­lis į Lie­tu­vą siun­čia­mos te­pa­li­nės aly­vos aps­kri­tai čia ne­beg­rįž­ta. Gran­di­nė, į ją įtrau­kiant ne tik Bal­ti­jos ša­ly­se, bet ir, pa­vyz­džiui, Kip­re re­gis­truo­tas įmo­nes, su­pi­na­ma taip, kad vi­si ga­lai ding­tų. Svar­bu su­vok­ti to­kių su­kčia­vi­mo ope­ra­ci­jų mas­tą. Tai ne vien Lie­tu­vos ar Len­ki­jos, bet vi­so ES re­gio­no prob­le­ma“, – pa­brė­žė Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vy­gan­tas Pa­igo­zi­nas.

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos mui­ti­nė­je pra­dė­ti 7 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ne­tei­sė­to ga­be­ni­mo ir dis­po­na­vi­mo naf­tos pro­duk­tais, už­per­nai – 3. Iki­teis­miuo­se ty­ri­muo­se su­lai­ky­ta 200 to­nų naf­tos pro­duk­tų – ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei me­tais anks­čiau.

At­pa­žįs­ta tik laboratorijoje

Liū­to da­lis ko­vo­je su dy­ze­li­ną te­pa­lu pa­ver­čian­čiais ste­buk­la­da­riais ten­ka VMI, ku­rios ins­pek­to­riai sa­va­ran­kiš­kai ar­ba bend­ra­dar­biau­da­mi su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis 2014 me­tais at­li­ko 116 ope­ra­ty­vių pa­ti­kri­ni­mų pa­gal gau­tą ar tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mais ar­ba ne­ap­mo­kes­ti­na­mais ener­gi­niais pro­duk­tais. Iš vi­so per­nai VMI su­lai­kė 149 tūkst. to­nų dy­ze­li­nių de­ga­lų, ku­rie bu­vo ga­be­na­mi pre­kių ga­be­ni­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­džius te­pa­li­nę aly­vą.

Da­rant prie­lai­dą, kad vi­sa Len­ki­jos Res­pub­li­kos ūkio su­bjek­tų dek­la­ruo­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kai tiek­ta te­pa­li­nė aly­va yra ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mi dy­ze­li­niai de­ga­lai, ne­su­mo­kė­tų ak­ci­zų su­ma ga­lė­tų siek­ti 82 mln. eu­rų. Pa­gal gau­tą ar tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mais ar­ba ne­ap­mo­kes­ti­na­mais ener­gi­niais pro­duk­tais (te­pa­lais, aly­va ir pan.) pra­dė­ti 4 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

„Fak­tiš­kai iden­ti­fi­kuo­ti ga­be­na­mą pre­kę ga­li­ma tik at­li­kus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. To­kia ak­ci­zais ne­ap­mo­kes­ti­na­ma "te­pa­li­nė aly­va" sa­vo fi­zi­nė­mis ir che­mi­nė­mis sa­vy­bė­mis iden­tiš­ka dy­ze­li­niams de­ga­lams. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūkio su­bjek­tai, at­lie­kan­tys tar­pi­nės gran­dies vaid­me­nį šio­je pre­kių ju­dė­ji­mo sche­mo­je, daž­niau­siai yra „po­pie­ri­nės“ įmo­nės, t. y. įmo­nės, tu­rin­čios tik re­gis­tra­ci­jos ad­re­są, va­do­vą už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį ir aps­kai­tą už at­ly­gį tvar­kan­tį as­me­nį, ku­ris rea­laus pre­kių ga­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je fak­to ne­ga­li pa­tvir­tin­ti“, – sa­kė P. Ši­lin­gas.

Sei­mas del­sia pu­san­trų metų

Anot VMI Ak­ci­zų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus, efek­ty­viau­sias Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų ūkio su­bjek­tų da­ly­va­vi­mo šio­je ne­tei­sė­to­je veik­lo­je eli­mi­na­vi­mo bū­das, ku­ris sėk­min­gai pa­sit­vir­ti­no ir jau tai­ko­mas ki­to­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, – te­pa­li­nės aly­vos ap­mo­kes­ti­ni­mas ak­ci­zais, ta­čiau tai Vy­riau­sy­bė­je ir Sei­me strin­ga jau dau­giau nei pu­san­trų me­tų.

Sie­kiant ma­žin­ti še­šė­li­nę eko­no­mi­ką, siū­lo­ma ak­ci­zu ap­mo­kes­tin­ti im­por­tuo­ja­mą te­pa­li­nę aly­vą. Jei­gu jos tie­kė­jai įro­dys, kad aly­va nau­do­ja­ma pa­gal pa­skir­tį - te­pa­lams, o ne mai­šo­ma į dy­ze­li­nius de­ga­lus, ak­ci­zas bū­tų grą­ži­na­mas. Ta­čiau, kaip nu­ro­do­ma šiuo me­tu Sei­mui pa­teik­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te, jei pre­kės į ki­tą vals­ty­bę na­rę iš­ga­ben­tos iš ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių san­dė­lio ir ak­ci­zų už šias pre­kes su­mo­kė­ji­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ter­mi­nas nė­ra su­ėjęs, o vie­tos mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riui ga­li bū­ti pa­teik­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, aps­kai­čiuo­ta mo­kė­ti­na už šias pre­kes ak­ci­zų su­ma pa­nai­ki­na­ma.

Ak­ci­zo įsta­ty­mo pa­tai­sas šį mė­ne­sį ėmę­sis svars­ty­ti Sei­mas to­liau jas nag­ri­nės ba­lan­džio 14 die­ną. Sei­mo po­sė­dy­je kal­bė­ju­sio fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus tei­gi­mu, „tai dar vie­nas įsta­ty­mas, tie­sio­giai nu­kreip­tas prieš še­šė­li­nę veik­lą“.

„Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos mums pra­ne­ša, kad tai yra ma­si­nė veik­la, tai yra ma­si­nis reiš­ki­nys ir šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas už­da­ry­tų tą ka­na­lą. Mui­ti­nė, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba tu­rė­da­vo įro­dy­ti, kad šie de­ga­lai iš ti­krų­jų yra de­ga­lai ir nau­do­ja­mi au­to­mo­bi­liams. Tai la­bai su­dė­tin­ga pa­da­ry­ti. To­dėl to­kios vei­kos pre­ven­ci­jai, siū­lo­me nu­sta­ty­ti, jog te­pa­li­nė aly­va, ku­ri yra im­por­tuo­ja­ma ar at­ve­ža­ma į Lie­tu­vą, yra ak­ci­zo ob­jek­tas, kol ne­įro­dy­ta prieš­in­gai. Tai yra, kol ne­pa­teik­ti įro­dy­mai, kad ta aly­va iš ti­krų­jų bu­vo, pa­vyz­džiui, iš­pils­ty­ta į maž­me­ni­nei pre­ky­bai skir­tus pa­ke­lius ar­ba pa­nau­do­ta ati­tin­ka­mai de­ta­lėms pa­tep­ti“, - Sei­me tei­gė fi­nan­sų mi­nis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vagių karūnuotų sistema  78.56.136.10 2015-12-26 10:26:43
Pajungia valdininkus korupcijai. Valdininkų kaita nieko neduoda. O teisėsauga karūnuotų negaudo. Esame pasmerkti lietuvaičiai kęsti neo baudžiavą be carų ir stalinistų. Ar ilgam nebus politinės valios seime.?
1 0  Netinkamas komentaras
Sukčiai  96.58.210.7 2015-04-04 01:32:49
yra žymiai protingesni už partinius-sąrašinius seimūnus
4 0  Netinkamas komentaras
jurgis jurgelis  86.100.14.215 2015-04-01 10:34:06
Lietuvos specialiosios tarnybos nukreiptos i bambaliu bylas iskeltas bomzams rinkimu i savivaldybes.uzsiimineti kazkokia saliarka zapadlo.
12 1  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami