Dyzeliuose siūlo įdarbinti elektrą

Tomas FEDARAVIČIUS, specialiai LŽ iš Frankfurto t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS, specialiai LŽ iš Frankfurto
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-14 06:00
Elmaras Degenhartas naujausius savo kompanijos pasiekimus Frankfurte pristatė ir Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Scanpix nuotrauka
Pa­sta­rą­jį mė­ne­sį per pa­sau­lį vil­ni­jant „dy­zel­gei­to“ skan­da­lui, „Volks­wa­gen“, „Au­di“, „Ško­da“ au­to­mo­bi­lius su tar­šos rod­me­nis klas­to­jan­čia įran­ga įsi­gi­ję vai­ruo­to­jai vis dar lau­kia aiš­kių at­sa­ky­mų, kaip šis kon­cer­nas per sa­vo at­sto­vy­bes siū­lys „per­da­ry­ti“ at­šau­kia­mus au­to­mo­bi­lius.

Iš iki šiol pa­vie­šin­tos in­for­ma­ci­jos tam­pa aiš­ku, jog ga­min­to­jas tie­siog nu­ma­tė perp­rog­ra­muo­ti au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­rį, su­ma­ži­nant va­rik­lio ga­lią. Ma­žiau ga­lios ir su­var­to­ja­mų de­ga­lų – ma­žiau į ap­lin­ką iš­me­ta­mų azo­to ok­si­dų, ku­rių mo­to­rai į ap­lin­ką iš­me­ta kur kas dau­giau, nei lei­džia nu­sta­ty­tos nor­mos.

Šia­me kon­teks­te dar aiš­kiau skam­ba Frank­fur­to par­odo­je vo­kie­čių kon­cer­no „Con­ti­nen­tal“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko dr. El­ma­ro De­gen­har­to iš­sa­ky­ta nuo­mo­nė, jog bū­ti­na in­ves­tuo­ti į dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių hib­ri­di­za­ci­jos spren­di­mus.

„Nuo­la­ti­nis spau­di­mas au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jai ati­tik­ti kas­kart griež­tė­jan­čius, ypač reik­lius au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų du­jų emi­si­jos stan­dar­tus, tik stip­rė­ja. Ben­zi­ni­nių va­rik­lių CO2 emi­si­ją mū­sų ga­mi­na­mos nau­jo­sios tur­bi­nos su­ma­ži­na pa­pil­do­mais 7 proc., o de­ri­nant jas su tie­sio­gi­ne įpurš­ki­mo sis­te­ma – 13 pro­cen­tų“, – ren­gi­nio me­tu sa­kė E. De­gen­har­tas.

Ga­my­bą pra­dės kitąmet

Ta­čiau vi­so to, pa­sak jo, ne­ga­na – bū­ti­na at­sig­ręž­ti į vis dar „ne­hib­ri­di­zuo­tų“ nau­jų dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių de­ga­lų są­nau­dų ir tar­šos ma­ži­ni­mą. „Con­ti­nen­tal“ siū­lo ga­min­to­jams dy­ze­li­nė­se trans­por­to prie­mo­nė tai­ky­ti ben­zi­ni­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se jau pa­si­tei­si­nu­sias „švel­nių­jų“ hib­ri­dų sis­te­mas.

Kon­kre­ti pa­siū­ly­mo iš­raiš­ka – Frank­fur­te „Con­ti­nen­tal“ pri­sta­ty­ta „48 V Eco Dri­ve“ sis­te­ma, tu­rin­ti dy­ze­li­nius au­to­mo­bi­lius pa­vers­ti šva­res­niais ir eko­no­miš­kes­niais.

„Leng­vo­jo hib­ri­do sis­te­ma su 48 V spren­di­mu bus įper­ka­ma ir pri­tai­ky­ta taip, kad ga­min­to­jai ją ga­lės nau­do­ti bet ko­kios kla­sės leng­vuo­siuo­se dy­ze­li­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se. Ma­si­nę šios hib­ri­di­nės sis­te­mos ga­my­bą pra­dė­si­me ki­tą­met“, – pa­žy­mė­jo E. De­gen­har­tas.

Jis pri­pa­ži­no, kad vi­siš­kai elek­tri­niai au­to­mo­bi­liai bus di­dy­sis žings­nis, le­mian­tis trans­por­to tar­šos ma­ži­ni­mą. Bet dėl da­bar­ti­nių ba­te­ri­jų tech­no­lo­gi­jos ri­bo­tu­mo ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus elek­tro­mo­bi­liai liks ni­ši­niu pro­duk­tu. Pro­ver­žis ne­ateis, kol ne­bus pri­sta­ty­tos nau­jo­sios ba­te­ri­jos, ku­rios be prie­kaiš­tų at­lai­ky­tų bent 200 tūkst. ki­lo­me­trų.

Testinis dyzelinis „Volkswagen Golf“, bandant jį mišriu režimu, beveik ketvirtadalį atstumo nuvažiuoja išjungus vidaus degimo variklį. /Gamintojo nuotrauka

Ma­žes­nė tar­ša ne­pra­ran­dant galios

Tai­gi ko­kius nau­jos že­mo­sios įtam­pos hib­ri­di­nės sis­te­mos „48 V Eco Dri­ve“ pri­va­lu­mus siū­lo vo­kie­čių ga­min­to­jas?

Ban­do­mą­ją de­mons­tra­ci­nę sis­te­mą „Con­ti­nen­tal“ su­mon­ta­vo „Volks­wa­gen Golf“ au­to­mo­bi­ly­je su 1,6 l TDI va­rik­liu. To­kią sis­te­mą ga­min­to­jas pa­si­rin­ko siek­da­mas, kad ši bū­tų ne­bran­gi ir prie­ina­ma bet ku­rios kla­sės au­to­mo­bi­liams. „Con­ti­nen­tal“ ga­mins šios hib­ri­di­nės pa­va­ros ver­si­jas, skir­tas tiek dy­ze­li­niams, tiek ir ben­zi­ni­niams au­to­mo­bi­liams.

Dy­ze­li­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tų sis­te­mų vei­ki­mo pri­nci­pas be­veik ne­sis­ki­ria nuo ben­zi­ni­niams au­to­mo­bi­liams siū­lo­mo spren­di­mo. Elek­tri­fi­ka­ci­ja pa­de­da už­ti­krin­ti hib­ri­di­nių sis­te­mų pa­va­ros sis­te­mų efek­ty­vu­mą. Tai pa­sie­kia­ma dėl re­ku­pe­ra­ci­jos ir lais­vo rie­dė­ji­mo, va­žiuo­jant su už­ge­sin­tu vi­daus de­gi­mo va­rik­liu. Abu šie pri­nci­pai nau­do­ja­mi sie­kiant su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das. Kai tik vai­ra­vi­mo są­ly­gos lei­džia, vi­daus de­gi­mo va­rik­lis yra už­ge­si­na­mas ir elek­tro­ni­nis val­dy­mo blo­kas pa­si­ren­ka pa­tį efek­ty­viau­sią re­ku­pe­ra­ci­jos bei lais­vo rie­dė­ji­mo bū­dą. Pa­sak E. De­gen­har­to, ap­sisp­ręs­ti au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riui at­ei­ty­je dar ge­riau pa­dės ir gau­siai į au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas mon­tuo­ja­mi da­vik­liai.

Sis­te­ma „48 V Eco Dri­ve“ taip pat iš­jun­gia vi­daus de­gi­mo va­rik­lį, esant ne­pa­lan­kioms ap­lin­ky­bėms, pa­vyz­džiui, kai au­to­mo­bi­lis grei­tė­ja. Šiuo at­ve­ju vi­daus de­gi­mo va­rik­liui rei­ka­lin­gas di­des­nis su­ki­mo mo­men­tas ga­li bū­ti su­ma­žin­tas, o trūks­ta­mas su­ki­mo mo­men­tas su­ku­ria­mas elek­tros va­rik­lio.

„To­kiu bū­du dy­ze­li­nis mo­to­ras ga­li dirb­ti to­ly­giau ir op­ti­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Nau­do­da­mi šį dy­ze­liams skir­tą spren­di­mą, va­rik­lių pro­jek­tuo­to­jai ga­li iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti azo­to ok­si­dų ir suo­džių su­si­da­ry­mą, esant tam ti­kroms ap­kro­voms“, – pa­žy­mė­jo „Con­ti­nen­tal Po­wer­train Di­vi­sion“ ino­va­ci­jų va­do­vas dr. Oli­ve­ris Mai­wal­das.

Nau­jo­ji sis­te­ma, skir­tin­gai nei ana­lo­gi­ja rin­ko­je, lei­džia va­rik­lį nuo trans­mi­si­jos at­jung­ti ne­pra­ran­dant grei­čio, vos vai­ruo­to­jui ati­trau­kus pė­dą nuo ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lo – ne tik ju­dant mies­te ne­di­de­liu grei­čiu, bet ir greit­ke­ly­je, va­žiuo­jant di­des­niu nei 100 km/h grei­čiu.

Tes­ti­nis „Volks­wa­gen Golf“, ban­dant jį miš­riu re­ži­mu, be­veik ket­vir­ta­da­lį at­stu­mo nu­va­žiuo­da­vo, „iš­jun­gus“ vi­daus de­gi­mo mo­to­rą.

Taip pat at­lik­ti tes­ti­nio mo­de­lio ban­dy­mai par­odė, jog pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį NEDC stan­dar­tą azo­to ok­si­dų emi­si­ja, ne­pra­ran­dant va­rik­lio ga­lios, su­ma­žė­jo 10 proc., o pa­gal at­ei­ty­je tu­rin­tį įsi­ga­lio­ti bend­rą WLTP stan­dar­tą – net 20 pro­cen­tų.

Lie­tu­va – dy­ze­lių rojus

Dy­ze­li­niai va­rik­liai prieš po­rą de­šimt­me­čių Va­ka­rų ap­lin­ko­sau­gos lo­bis­tų ir ak­ty­vis­tų įvar­dy­ti kaip auk­si­nis vi­du­rio ke­lias ko­vai su į ap­lin­ką iš­me­ta­mu ang­lies dvi­de­gi­niu, ku­riuo kur kas gau­siau spjau­do­si ben­zi­ni­niai mo­to­rai, da­bar tų pa­čių „ža­lių­jų“ ne­gai­les­tin­gai pla­ka­mi. Kad ir kaip ten bū­tų, bent jau Lie­tu­vo­je, kur ne­ma­žą da­lį au­to­mo­bi­lių par­ko su­da­ro bū­tent dy­ze­li­nu va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės, dy­ze­li­no siū­lo­mos eko­no­mi­jos iš­keis­ti į mig­lo­tą eko­lo­gi­ją di­džio­ji da­lis vai­ruo­to­jų kol kas ne­ke­ti­na.

Kaip rodo „Au­top­lius.lt“ pa­tei­kia­mo rin­kos ty­ri­mo duo­me­nys, an­trą šių me­tų ket­vir­tį 54 proc. nau­jai par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių bu­vo va­ro­mi dy­ze­li­nu, tarp į Lie­tu­vą įve­ža­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ši da­lis kur kas įspū­din­ges­nė – su­da­ro apie 80 pro­cen­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vladas  213.252.196.2 2015-10-15 09:51:31
Viskas neišvengiamai juda prie elektros. Nors elektrifikuotais dyzeliais as netikiu, manau cia vokieciu bandymas laikinai sukti uodegą, bet ne tame esmė. Kada prie elektrinio transporto imsime judėti mes. Ar dar dvidešimt metų į priekį surudijusiom bulkom riedėsim?
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami