Džedajų visureigio iššūkis Žiedų valdovui

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-24 06:00
„Lexus RX 450h“ . Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Iš ne­išb­ren­da­mos be­ke­lės vi­su­rei­giai su­va­žia­vo į mies­tų gat­ves. Di­džiū­nų kla­sė­je kon­ku­ren­ci­ja šian­dien kaip nie­ka­da at­kak­li. Dėl pir­kė­jų var­žo­si „Le­xus RX“, „Au­di Q7“, BMW X5, „Vol­vo XC90“, „Pors­che“ vi­su­rei­giai. Šį­kart ban­dy­mams į tra­są iš­ri­de­no­me pir­muo­sius du šio są­ra­šo at­sto­vus.

Ras­ti rim­tų mi­nu­sų ban­dant premium kla­sės di­de­lį mies­to vi­su­rei­gį, į ku­rį ga­min­to­jas daž­niau­siai lin­kęs įdė­ti vi­są šir­dį ir šian­dien prie­ina­mas tech­no­lo­gi­jas, ne­leng­va už­duo­tis. Grei­čiau­siai pa­na­šiai jau­čia­si ju­ve­ly­ras pro di­di­na­mą­jį stik­lą ieš­ko­da­mas 57 bri­lian­to briau­nos. Ta­čiau skir­tu­mų tarp skir­tin­gų vi­su­rei­gių ti­krai yra. Jie ir le­mia pa­si­rin­ki­mą.

Di­dy­bės efektas

Ket­vir­tos lai­dos „Le­xus RX“ iš­vaiz­dos re­ne­san­sas pa­ste­bi­mas iš­kart. Kaip ir anks­čiau de­biu­ta­vu­sio ma­žes­nio­jo mo­de­lio NX at­ve­ju, ja­po­nų ga­min­to­jo di­zai­ne­riai nu­glu­di­no kiek­vie­ną li­ni­ją, kad vi­su­rei­gis at­ro­dy­tų kuo efek­tin­ges­nis ir spor­tiš­kes­nis. Nors nau­jo­jo RX ra­tų ba­zė net šiek tiek trum­pes­nė nei, pa­vyz­džiui, BMW X3, žvel­giant į au­to­mo­bi­lį su­si­da­ro įspū­dis, kad jis di­džiu­lis. Prie įspū­džio ne­abe­jo­ti­nai pri­si­de­da ir 20 co­lių rat­lan­kiai. Net ir čia ja­po­nai ne­ap­siė­jo be pa­to­bu­li­ni­mų: į rat­lan­kius įsta­ty­ti spe­cia­lūs in­tar­pai, ga­min­to­jo tei­gi­mu, su­ma­ži­na ae­ro­di­na­mi­nį pa­sip­rie­ši­ni­mą. Ži­no­ma, ti­kra­sis jų pri­va­lu­mas, už ku­rį mo­ka­mi pi­ni­gai, – dar vie­nas pra­ban­gos po­žy­mis.

„Audi Q7“.Alinos Ožič nuotrauka

Ko­dėl nau­ja­sis RX skir­tas dže­da­jams? Jei esa­te ma­tę bent vie­ną po­pu­lia­riau­sio vi­sų lai­kų ki­no epo „Žvaigž­džių ka­rai“ da­lį, grei­čiau­siai ži­no­te, jog dže­da­jai – to­kie nar­sūs ir pro­tin­gi, nuo­lat už tei­sy­bę ko­vo­jan­tys švie­sos ka­riai, ku­rie ge­ba iš­ties­ta ran­ka su­kon­cen­tra­vę min­tis pa­ju­din­ti net kal­nus. Žo­džiu, to­kie, ko­kių trūks­ta mū­sų Sei­me. Tai štai – iš­tie­sia­te ran­ką prieš „Le­xus“ emb­le­mą, esan­čią ant ba­ga­ži­nės, ir ši pa­ti at­si­da­ro.

Sė­dus už „Le­xus“ vai­ro to­liau ne­pa­lie­ka įspū­dis, jog šo­ki ap­ka­bi­nęs itin stam­bių ga­ba­ri­tų da­mą. Leng­vai ma­nev­ruo­ti sau­sa­kim­šo­je sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ma­žiau pa­ty­ru­siam vai­ruo­to­jui ga­li ne­pa­vyk­ti, tai­gi, teks šiek tiek pa­sip­rak­ti­kuo­ti. Ir vis dėl to pa­ties „stam­bių kau­lų“ įspū­džio, nes RX ap­si­su­ki­mo spin­du­lys yra 11,83 m – iš es­mės ge­riau­sias šio­je kla­sė­je.

Kom­for­to aukštumos

Ke­tu­riais va­ran­čiai­siais ra­tais, ku­riuos su­ka 262 AG, 3,5 li­tro V6 va­rik­lis, o jam į pa­gal­bą at­sku­ba po pa­pil­do­mą elek­tros mo­to­rą kiek­vie­nai ašiai (bend­ra ga­lia – 313 AG), RX ke­ly­je net spur­da. Ga­lios, ku­rią ten­ka su­val­dy­ti, gal ne­tgi per daug, o su tuo sa­vo pa­slap­tin­gais al­go­rit­mais kau­na­si trau­kos kon­tro­lės sis­te­ma. Įver­ti­nus tai, kaip žai­biš­kai šis vi­su­rei­gis rea­guo­ja į ak­ce­le­ra­to­riaus pa­spau­di­mus, bū­ti­na pa­gir­ti ir še­šių laips­nių au­to­ma­ti­nę E-CVT pa­va­rų dė­žę.

RX pa­ka­bos dar­bas taip pat ver­tas at­ski­rų ap­lo­dis­men­tų. Ja­po­nai iš­ties su­kū­rė au­to­mo­bi­lį, ku­ris, nors at­ro­do šiek tiek ag­re­sy­viai, yra minkš­tas ir pa­to­gus kaip na­mų šle­pe­tės. Prie­ky­je mon­tuo­ja­ma „MacP­her­son“ ti­po pa­ka­ba, o už­pa­ka­ly­je – dvis­vir­tė iš es­mės su­si­do­ro­ja su vi­sais ke­lio ne­ly­gu­mais meis­triš­kai tiks­liai. Šiek tiek jau­čia­ma, jog vi­sas amor­ti­za­to­rių, gu­mi­nių at­ra­mų ir sta­bi­li­za­to­rių komp­lek­tas yra ta­pęs tvir­tes­nis, to­dėl šiek tiek kie­tes­nis. Bet tas kie­tu­mas, pa­ly­gin­ti su ank­tes­nią­ja RX lai­da, yra toks su­bti­lus, jog ne­iš­ban­dę anks­tes­nių mo­de­lių nė ne­sup­ra­si­te, apie ką kal­bu. Kom­for­to po­žiū­riu šis au­to­mo­bi­lis yra iš­skir­ti­nis net sa­vo kla­sė­je.

Ko trūks­ta? Iš es­mės nie­ko, nes hib­ri­das nė­ra skir­tas „dras­ky­mui­si“. Vis dėl­to rei­kia pa­žy­mė­ti, jog nau­ja­sis RX spor­tiš­kes­nis nė kiek ne­tam­pa net įjun­gus „Sport“ re­ži­mą. Vi­sa kal­tė – „ne­gy­vam“ vai­ro me­cha­niz­mui, ku­ris pe­rė­jus prie spor­ti­nių rei­ka­lų nė kiek ne­sus­tan­dė­ja – vai­ruo­ti stai­giau šiuo hib­ri­du ne­pa­vyks, nes minkš­tas vai­ras iš­tai­sys kiek­vie­ną ne­rei­ka­lin­gą jū­sų krus­te­lė­ji­mą. Ne­la­bai džiu­gi­no ir de­ga­lų są­nau­dos, ku­rios, kaip dek­la­ruo­ja­ma, va­žiuo­jant miš­riu re­ži­mu tu­rė­tų siek­ti 5,5 l/100 km, ta­čiau mums, kad ir kaip sten­gė­mės, iš­ėjo 3 li­trais di­des­nės.

Vai­ra­vi­mo džiaugsmas

Pa­gei­dau­ja­te spor­tiš­ku­mo, o ypa­tin­gas kom­for­tas, sno­biš­kai iš­dai­lin­tos hi-end sa­lo­no de­ta­lės ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai nė­ra pir­mo­sio­se pri­ori­te­tų ei­lė­se ren­kan­tis trans­por­to prie­mo­nę? Tuo­met „Au­di Q7“ bus per sprin­dį ar­čiau šir­dies nei RX 450h. Tie­sa, iš­ban­dė­me „pa­tį pa­čiau­sią“ vi­sais ra­tais va­ro­mą ir vai­ruo­ja­mą „Q7 Quat­tro Sport“, bet dėl to gy­ve­ni­mas, ga­ran­tuo­ja­me, nė aki­mir­kai ne­ta­po nuo­bo­des­nis.

„Pa­žan­ga per tech­no­lo­gi­ją“ (vok. Vorsp­rung durch Technik) skel­bia vo­kie­čių ga­min­to­jo šū­kis ir sa­vo an­tros kar­tos Q7 flag­ma­nu „Au­di“ įro­do, jog tai nė­ra tuš­čios kal­bos. An­tro­sios Q7 kar­tos te­ko lauk­ti nei daug, nei ma­žai – net 9 me­tus. Ga­min­to­jas jį nuo kon­ve­je­rio pa­lei­do tik tuo­met, kai iki ga­lo iš­to­bu­li­no plat­for­mą.

O nu­veik­ti „Au­di“ in­ži­nie­riams per tuos me­tus ti­krai bu­vo ką. Šia­me vi­su­rei­gy­je „Au­di“ ga­min­to­jai be­ne pir­mie­ji įdie­gė itin grei­tos spar­tos „Flex­Ray“ švie­so­lai­džio duo­me­nų per­da­vi­mo tech­no­lo­gi­ją, ku­ri jun­gia elek­tri­nes­/e­lek­tro­ni­nes au­to­mo­bi­lio sis­te­mas, „Mul­ti Me­dia“ val­dy­mo ap­lin­ką, adap­ty­vią kin­tan­čią pa­ka­bą ir įvai­riau­sias pa­gal­bi­nes vai­ra­vi­mo sis­te­mas. Duo­me­nis cen­tri­nia­me Q7 kom­piu­te­ry­je ap­do­ro­ja net 4 „Nvi­dia“ pro­ce­so­riai. Ir čia nie­kis, su­vo­kus, jog net adap­ty­vią­ją ži­bin­tų sis­te­mą val­do dar at­ski­ras tun­tas mi­kro­kom­piu­te­rių. Ti­kras elek­tro­ni­kos ge­ni­jų še­dev­ras!

„Au­di“ ga­min­to­jai šia­me au­to­mo­bi­ly­je taip pat pir­mie­ji pa­sau­ly­je įdie­gė efek­ty­vaus vai­ra­vi­mo „o­ra­ku­lą“, ku­ris per na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą tei­kia duo­me­nis vai­ruo­to­jui apie prieš­ais esan­čio ke­lio ypa­tu­mus, pa­de­da par­ink­ti op­ti­ma­lią pa­va­rą, taip pat pro­tin­gai įsi­ki­ša į au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mą au­to­pi­lo­to re­ži­mu. Kaip ir RX, šia­me mo­de­ly­je pui­kiai vei­kia adap­ty­vus au­to­pi­lo­tas, ku­ris yra ti­kras džiaugs­mas il­ga­me ke­ly­je da­žai sė­din­tiems vai­ruo­to­jams.

Bet svar­biau­sia šia­me au­to­mo­bi­ly­je yra tai, ko grei­čiau­siai jau ne­be­sup­ras su sa­vaei­giais elek­tro­mo­bi­liais užaug­sian­tys mū­sų anū­kai. 3,0 li­trų 268 AG mo­to­ras sa­vo dar­bą at­lie­ka be prie­kaiš­tų, o jo pre­ten­zin­gas pla­ki­mas, spus­te­lė­jus ak­ce­le­ra­to­rių, ma­lo­niai nu­vil­ni­ja per kū­ną. Su­nku per­duo­ti tą to­bu­lo grei­tė­ji­mo jaus­mą, ku­rį jau­ti val­dy­da­mas šį au­to­mo­bi­lį. Vai­ruo­da­mas RX 450h jau­tie­si taip, lyg už ta­ve bus vis­kuo pa­si­rū­pin­ta, o „Au­di Q7“ lei­džia im­pro­vi­zuo­ti. Tiek, kiek įma­no­ma vai­ruo­jant su­nkias­vo­rį di­de­lį vi­su­rei­gį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Mantvis  213.252.196.2 2016-03-24 16:04:30
Man ReXas atrodo kur kas geriau nei sitas pusiau audi universalas, bet va is hibrido noretusi geresniu sanaudu o ju kaip supratai ne kazka kolkas pasiekta.
0 0  Netinkamas komentaras
Popo  77.219.89.165 2016-03-24 10:19:29
Toks vaizdas kad geriau audi nieko ner. Nu nebent vw kam pigiau.
1 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami