E. sveikatos pažymos nepanaikins vairuotojų prievolės mokėti medikams

Vidmantas UŽUSIENISv.uzusienis@lzinios.lt   2016-04-11 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
 
2016-04-11 06:00
Nors valstybės įmonė “Regitra” ir tikina, kad ateityje vairuotojams norint gauti sveikatos pažymą nebereiks kreiptis į medikus, šie tokią informaciją paneigė. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Įdieg­tos vai­ruo­to­jų re­gis­tro ir elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos są­sa­jos jau da­bar leis­tų vals­ty­bės įmo­nei (VĮ)“Re­gi­tra“ in­ter­ne­tu tie­sio­giai at­si­siųs­ti įra­šus apie vai­ruo­to­jų svei­ka­tos būk­lę ir tau­py­ti jų pi­ni­gus, bet esą del­sia me­di­kai.

Kaip at­sa­ky­me „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė „Re­gi­tros“ at­sto­vė Au­re­li­ja Juo­dy­tė, jei­gu me­di­ci­nos įstai­gos jau šian­dien jung­tų­si prie elek­tro­ni­nės svei­ka­tos pa­slau­gų ir bend­ra­dar­bia­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (ESP­BI IS) bei at­lik­tų ak­tua­lius įra­šus apie sa­vo pa­cien­tų svei­ka­tos būk­lę dėl tin­ka­mu­mo vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę, in­for­ma­ci­ja apie vai­ra­vi­mo tei­sės su­tei­ki­mui ar jos ri­bo­ji­mui ak­tua­lius svei­ka­tos būk­lės įra­šus iš kar­to pa­siek­tų at­sa­kin­gus „Re­gi­tros“ dar­buo­to­jus.

Tai esą reiš­kia, kad „Re­gi­tra“ pa­si­ren­gu­si pri­im­ti me­di­kų pa­žy­mo­se pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie kon­kre­taus as­mens svei­ka­tą ir po­pie­ri­nio pa­žy­mos va­rian­to bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti. Anot „Re­gi­tros“, ši­taip vai­ruo­to­jai bei įmo­nės tau­py­tų pi­ni­gus ir bran­gų lai­ką.

Bet Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (SAM) toks „Re­gi­tros“ par­eiš­ki­mas ge­ro­kai nu­ste­bi­no. SAM tei­gia, jog ne­tgi tuo­met, kai ESP­BI IS jau sklan­džiai veiks, vai­ruo­to­jams me­di­ci­nos įstai­go­se vis tiek teks lan­ky­tis.

Pri­va­lo­mas vai­ruo­to­jo vargas

Svei­ka­tos me­di­ci­nos pa­žy­ma rei­ka­lin­ga vai­ruo­to­jams, no­rin­tiems keis­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ar pra­tęs­ti jo ga­lio­ji­mą. Dėl jos į me­di­ci­nos įstai­gas krei­pia­si ir ne­ma­žai pra­ra­du­sių tei­sę vai­ruo­ti pi­lie­čių. Šiuo me­tu už to­kios pa­žy­mos iš­da­vi­mą vai­ruo­to­jas me­di­ci­nos įstai­gai, pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mos vai­ra­vi­mo ka­te­go­ri­jos, pri­va­lo su­mo­kė­ti nuo 9 iki 17 eu­rų.

A, AM ar B vai­ra­vi­mo ka­te­go­ri­jas tu­rin­tiems vai­ruo­to­jams iš­duo­ta pa­žy­ma ga­lio­ja 10 me­tų, pro­fe­sio­na­lų ka­te­go­ri­jų (C ar D) pa­žy­mos ga­lio­ja 5 me­tus. Ga­lio­ji­mo ter­mi­nas pri­klau­so ir nuo am­žiaus. Dve­jus me­tus pa­žy­ma ga­lio­ja 70–79 me­tų, me­tus – 80 me­tų vai­ruo­to­jams. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, nu­sto­jus ga­lio­ti svei­ka­tos me­di­ci­nos pa­žy­mai, au­to­ma­tiš­kai pa­si­bai­gia ir vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas.

No­rint gau­ti svei­ka­tos pa­žy­mą daž­niau­siai krei­pia­ma­si į po­lik­li­ni­kos, ku­rio­je vai­ruo­to­jas yra pri­ra­šy­tas, re­gis­tra­tū­rą, ar­ba pa­žy­ma pa­si­rink­tai svei­ka­tos įstai­gai už­sa­ko­ma in­ter­ne­tu. Tei­gia­ma, kad per elek­tro­ni­nes ry­šio prie­mo­nes už­sa­kius do­ku­men­tą, jis bus gau­tas grei­čiau, nes vai­ruo­to­jui at­ėjus į po­lik­li­ni­ką, da­lis pa­žy­mos apie jo anks­tes­nę svei­ka­tos būk­lę jau bus iš anks­to už­pil­dy­ta.

Už­sa­kęs pa­žy­mą vai­ruo­to­jas yra įpa­rei­go­tas at­sa­ky­ti į 20 klau­si­mų, su­si­ju­sių su jo svei­ka­ta, taip pat – ir į va­di­na­mo­jo mie­guis­tu­mo tes­to klau­si­mus. Vė­liau, jau už­su­kus į me­di­ci­nos įstai­gą, dar ten­ka pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą – pa­ti­kri­na­ma vai­ruo­to­jo re­ga, klau­sa, krau­jos­pū­dis, šir­dies to­nai, at­lie­ka­mas bend­ras krau­jo ty­ri­mas, kar­tais – da­ro­ma elek­tro­kar­diog­ra­ma.

Iš „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­teik­tų „Re­gi­tros“ at­sa­ky­mų su­si­da­ro įspū­dis, jog įmo­nei in­for­ma­ci­ją apie vai­ruo­to­ją gau­nant per ESP­BI IS, pa­čiam vai­ruo­to­jui kreip­tis į me­di­ci­nos įstai­gą lyg ir iš­vis ne­be­rei­kės – pa­kaks to, kad jis par­ašys pra­šy­mą dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mo „Re­gi­trai“.

„Sie­kiant, kad „Re­gi­tros“ klien­tai – bū­si­mi ir esa­mi vai­ruo­to­jai – „Re­gi­tros“ pa­da­li­niuo­se bū­tų ap­tar­nau­ja­mi grei­tai, taip pat tam, kad jie pa­tir­tų kuo ma­žiau ne­pa­to­gu­mų dėl svei­ka­tos pa­ti­kros, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų re­gis­tras šian­dien prog­ra­miš­kai vei­kia taip, kad duo­me­nis apie vai­ruo­to­jų svei­ka­tos būk­lę „Re­gi­tra“ ga­li gau­ti elek­tro­ni­niu bū­du“, – sa­ko­ma A. Juo­dy­tės at­sa­ky­me dien­raš­čiui.

Prie­kaiš­tai medikams

Anot VĮ „Re­gi­tra“, vai­ruo­to­jams nau­ja, jų var­gus pa­leng­vi­nan­ti prie­mo­nė yra ran­ka pa­sie­kia­ma – esą te­rei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų po­li­ti­nės va­lios SAM pa­ve­di­mu su­da­ry­ti duo­me­nų ap­si­kei­ti­mo su­tar­tis su „Re­gi­tra“. Po to, kaip tei­gia­ma, bū­tų esą ga­li­ma at­si­sa­ky­ti ir spe­cia­lios vai­ruo­to­jų svei­ka­tos pa­ti­kros. Ne­va pa­kak­tų ak­tua­lių įra­šų sis­te­mo­je, kai žmo­nėms pe­rio­diš­kai lan­ko­si po­lik­li­ni­ko­je dėl pro­fi­lak­ti­nių pa­ti­kri­ni­mų ar su­sir­gę. Esą „Re­gi­tra“ jau anks­čiau yra pa­skel­bu­si, kad pri­ta­ria vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro siū­ly­mui pa­keis­ti svei­ka­tos pa­žy­mas į vai­ruo­to­jo gar­bės dek­la­ra­ci­jas ar­ba svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo klau­si­my­ną.

„Da­bar rei­kia po­li­ti­nės va­lios svei­ka­tos ap­sau­gos po­li­ti­ko­je“, – pa­kar­to­jo ir Sau­lius Šu­mi­nas, vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Ta­čiau SAM pa­val­džios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, su­prask, dėl „Re­gi­trai“ ne­ži­no­mų prie­žas­čių, del­sia su­da­ry­ti su ja duo­me­nų ap­si­kei­ti­mo su­tar­tis, dėl to „ši ne­ga­li nau­do­tis“ ir ESP­BI IS.

Pro­fi­lak­ti­ka liks

SAM ne­slė­pė esan­ti pri­blokš­ta „Re­gi­tros“ tei­gi­nių. Mi­nis­te­ri­jos vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos Gied­rės Mak­si­mai­ty­tės at­siųs­ta­me at­sa­ky­me mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo „Lie­tu­vos ži­nias“, kad „Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne tik ne­at­si­sa­ko, bet, prieš­in­gai, ak­ty­viai at­lie­ka dar­bus, lei­sian­čius ne tik „Re­gi­trai“, bet ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rioms rei­ka­lin­gi as­me­nų svei­ka­tos duo­me­nys, au­to­ma­tiš­kai gau­ti pa­žy­mas iš ESP­BI IS“.

„Taip pat vyks­ta de­ri­ni­mas ir su „Re­gi­tra“. Die­gi­mo dar­bai iš da­lies pri­klau­so ir nuo vi­sos e.svei­ka­tos sis­te­mos die­gi­mo tem­pų, ir kon­kre­čiai su­si­ju­si su pa­cien­tų duo­me­nų per­kė­li­mu į šią sis­te­mą. To­dėl kal­ti­ni­mai yra ne­pag­rįs­ti ir klai­di­nan­tys vi­suo­me­nę,“ – rė­žė SAM.

Mi­nis­te­ri­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad elek­tro­ni­nės pa­žy­mos iš­da­vi­mas ne­pa­keis da­bar ga­lio­jan­čių pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos ti­kri­ni­mų tvar­kos. „Pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mų tiks­las – anks­ti diag­no­zuo­ti li­gas, ap­sau­go­ti vai­ruo­to­ją, ke­lei­vius, ki­tus eis­mo da­ly­vius nuo ne­lai­mių dėl svei­ka­tos būk­lės. Vai­ruo­to­jų svei­ka­tos ti­kri­ni­mų tvar­ka yra pa­tvir­tin­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro 2000 m. ge­gu­žės 31 d. įsa­ky­mu Nr. 301 „Dėl pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos ti­kri­ni­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se pa­tvir­ti­ni­mo“ 7 prie­du „Vai­ruo­to­jų svei­ka­tos ti­kri­ni­mo rei­ka­la­vi­mų ir tvar­kos ap­ra­šas“, ku­ris bu­vo pa­pil­dy­tas 2008 me­tų spa­lio 10 die­ną. Pa­žy­mi­me, kad me­di­ci­ni­nė svei­ka­tos pa­žy­ma (083–1/a for­mos) iš­duo­da­ma pa­cien­tui, at­li­ku­siam pro­fi­lak­ti­nį svei­ka­tos ti­kri­ni­mą, ga­li bū­ti elek­tro­ni­niu bū­du nu­siun­čia­ma ir „Re­gi­trai“, – tei­gia­ma at­sa­ky­me.

Tai reiš­kia, kad po­pie­rius iš­ra­šant pa­žy­mas ne­be­ga­lios. Bet vi­sa ki­ta liks kaip li­kę. Taip pat – ir prie­vo­lė ap­si­lan­ky­ti svei­ka­tos įstai­go­je, kur bus at­lik­ta svei­ka­tos pro­fi­lak­ti­nė pa­ti­kra, už ku­rią ne­abe­jo­ti­nai rei­kės ir su­si­mo­kė­ti.

ATMINTINĖ

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­me „Dėl pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos ti­kri­ni­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se tvar­kos“ ap­ra­šo 1 len­te­lė­je vai­ruo­to­jams yra nu­sta­ty­ta at­lik­ti pro­fi­lak­ti­nę svei­ka­tos pa­ti­krą to­kiu pe­rio­diš­ku­mu:

– pir­mos gru­pės vai­ruo­to­jams nuo 18 iki 55 me­tų am­žiaus / vie­ną kar­tą per 10 me­tų. nuo 56 iki 69 me­tų am­žiaus – 1 kar­tą per 5 me­tus, nuo 70 iki 79 me­tų am­žiaus –1 kar­tą per 2 me­tus, nuo 80 me­tų am­žiaus – kas­met.

– an­tros gru­pės vai­ruo­to­jams – 1 kar­tą per dve­jus me­tus, o nuo 70 me­tų am­žiaus – kas­met.

Pir­mai vai­ruo­to­jų gru­pei yra pri­ski­ria­mi vai­ruo­jan­tys AM, A1, A2, A, B1, B ir BE, an­trai gru­pei – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T ka­te­go­ri­jų trans­por­to prie­mo­nes. Šiai gru­pei pri­klau­so ir B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, ku­rie nau­do­ja vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pro­fe­si­niams tiks­lams (leng­vie­ji tak­si au­to­mo­bi­liai, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai ir pan.), bei trak­to­rių ir sa­vaei­gių ma­ši­nų vai­ruo­to­jams, dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atsakymas  86.38.178.103 2016-04-11 08:43:00
Tam, kad būtų "įsisavintos" lėšos.
2 0  Netinkamas komentaras
Klausimas  78.60.168.138 2016-04-11 06:59:05
Tai kam ta elektronine pazyma isvis reikalinga. Tam, kad apie vairuotojo sveikata zinotu visas pasaulis?
2 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami