Eismas: įstatymą sutvarkė, beliko įgyvendinti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-11 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas jau ne pir­mą kar­tą šį ru­de­nį re­da­ga­vo nuo me­tų vi­du­rio da­liai vai­ruo­to­jų skau­džiai įgė­lu­sį Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą.

Pa­tai­sas ak­ty­viai gy­nę ir pei­kę sei­mū­nai vi­sų ne­su­ta­ri­mų dėl au­to­mo­bi­lių (iš)re­gis­tra­vi­mo ir trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo ne­nug­lu­di­no. Ta­čiau tei­si­nis spren­di­mas ku­riam lai­kui, re­gis, bu­vo ras­tas.

Diegs pa­pras­tes­nę tvarką

Įtvir­tin­to­mis nau­jo­mis nuo­sta­to­mis sku­biai bu­vo tai­so­mi lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­ję vi­sos ša­lies vai­ruo­to­jams ak­tua­lūs au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo pa­kei­ti­mai. Sei­mas nu­ta­rė, kad nuo šiol au­to­ma­tiš­kai bus iš­re­gis­truo­ja­mos tos ma­ši­nos, ku­rių sa­vi­nin­kai drau­di­mu ar tech­ni­ne ap­žiū­ra ne­pa­si­rū­pins il­giau nei 180 die­nų. Prieš tai ga­lio­jęs per­pus trum­pes­nis ter­mi­nas la­biau­siai glu­mi­no ne au­to­mo­bi­lių, o mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jus. Juk mo­to­cik­li­nin­kai daž­niau­siai va­ži­nė­ja tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku.

Be­je, tiems žmo­nėms, ku­rių trans­por­to prie­mo­nės bu­vo iš­re­gis­truo­tos, da­bar siū­lo­ma leis­ti įsi­lie­ti į eis­mą re­mian­tis su­pap­ras­tin­ta tvar­ka. Ta­čiau kaip ji bus įgy­ven­din­ta pra­ktiš­kai, tiks­liai dar ne­aiš­ku. Par­eng­ti tvar­kos ap­ra­šą pa­ves­ta Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ir ki­toms at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms.

„Tvar­ka tu­ri bū­ti su­pap­ras­tin­ta, kad vai­ruo­to­jai, iš­tai­sę klai­das, dėl ku­rių trans­por­to prie­mo­nė bu­vo iš­re­gis­truo­ta, ga­lė­tų pa­pras­čiau grįž­ti į eis­mą ir jiems ne­rei­kė­tų at­lik­ti vi­sų pro­ce­dū­rų, bū­ti­nų pir­mą kar­tą re­gis­truo­jant au­to­mo­bi­lį. Už tam ti­krą mo­kes­tį re­gis­tra­ci­jos fak­tas bū­tų at­ku­ria­mas re­gis­tre. Tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti ir elek­tro­ni­niu bū­du, žmo­gus ne­pri­va­lė­tų vyk­ti į „Re­gi­tros“ pa­da­li­nį. Tech­ni­nės ga­li­my­bės lei­džia tai pa­da­ry­ti, to­dėl ne­ma­tau prie­žas­ties, ko­dėl rei­kė­tų ap­sun­kin­ti pro­ce­są. To­kia su­pap­ras­tin­ta tvar­ka tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta ar­ti­miau­siu me­tu, nė­ra ko dels­ti“, - kal­bė­jo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Pa­gal nau­jau­sią tvar­ką, iš­re­gis­truo­tos trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui ne­rei­kės grą­žin­ti ir vals­ty­bi­nių re­gis­tra­ci­jos nu­me­rių. Iki tol žmo­gus, iš­re­gis­tra­vęs sa­vo au­to­mo­bi­lį, pri­va­lė­jo ne­del­siant ati­duo­ti „Re­gi­trai“ jo vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Kai ku­rių ma­ši­nų nu­me­rius, ki­lus iš­re­gis­tra­vi­mo va­jui, nuo trans­por­to prie­mo­nių „nu­su­ko“ ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai.

Elg­sis pa­gal įstatymą

Vai­ruo­to­jus, tu­rin­čius res­tau­ruo­ja­mų ar il­gai re­mon­tuo­ja­mų au­to­mo­bi­lių, pa­sie­kė dar vie­na ži­nia – įsta­ty­me įtvir­tin­ta ga­li­my­bė ma­ši­nos lei­di­mą da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me su­stab­dy­ti tre­jiems me­tams. Iki šiol to­kį drau­di­mą bu­vo ga­li­ma tai­ky­ti tik vie­niems me­tams. Be to, tre­jų me­tų ter­mi­ną bus lei­džia­ma pra­tęs­ti dar me­tams. Ži­no­ma, jei iki to lai­ko Sei­mas ne­nusp­ręs ki­taip.

Ar vai­ruo­to­jai, ku­rie veng­da­mi iš­re­gis­tra­vi­mo su­sku­bo stab­dy­ti lei­di­mą da­ly­vau­ti eis­me, tu­rės vėl pa­pil­do­mai tai da­ry­ti pra­ėjus me­tams, kol kas ne­aiš­ku. Kiek­vie­na su­stab­dy­mo ir lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me at­nau­ji­ni­mo pro­ce­dū­ra, at­lie­ka­ma elek­tro­ni­niu bū­du, kai­nuo­ja 8 li­tus, „Re­gi­tros“ pa­da­li­ny­je – 10 li­tų.

„Ką čia da­bar jums pa­sa­ko­siu, ką mes da­ry­si­me, - elg­si­mės pa­gal įsta­ty­mą. Jei­gu žmo­gus ne­gaus pra­ne­ši­mo (dėl iš­re­gis­tra­vi­mo – red.), tai te­gul ne­gau­na“, - penk­ta­die­nį LŽ sa­kė „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Leo­nar­das Kęs­tu­tis Ja­sū­dis, pa­klaus­tas, ka­da įsi­ga­lios nau­jas dvi­gu­bai il­ges­nis lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo ter­mi­nas.

Sau­ges­nio eis­mo nebus

Tuo me­tu Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me par­la­men­to po­sė­dy­je sie­kė vi­siš­kai at­šauk­ti nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sias prieš­ta­rin­gas įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Ta­čiau tam ne­pri­tar­ta, nes, kaip pa­žy­mė­jo, vie­nas kon­ser­va­to­rių ly­de­rių Jur­gis Raz­ma, „Sei­mas ap­si­juok­tų. Juk ban­dė­me to­kią tvar­ką įves­ti, pra­ėjo kiek lai­ko - ir iš­brau­kė­me“.

„Iš pri­svi­lu­sio bly­no nor­ma­laus bly­no ne­beiš­kep­si. Ma­no nuo­mo­ne, iš vi­so ne­rei­kė­jo pri­im­ti tų nuo­sta­tų, ku­rios įsi­ga­lio­jo nuo me­tų vi­du­rio. Nau­jau­si pa­kei­ti­mai, be abe­jo, yra ar­čiau svei­ko pro­to, nei bu­vo iki tol. Ta­čiau šis įsta­ty­mas su­kė­lė la­bai daug mai­ša­ties. Juk ir taip vai­ruo­to­jams, va­ži­nė­jan­tiems be tech­ni­nės ap­žiū­ros, ne­tu­rin­tiems drau­di­mo, grė­sė bau­dos. Kam rei­kė­jo įves­ti pa­pil­do­mus kri­te­ri­jus? Re­zul­ta­to, tai yra sau­ges­nio eis­mo ke­liuo­se, ši­taip ne­pa­vyks pa­siek­ti“, - tvir­ti­no E. Ma­siu­lis.

Jis spė­jo, kad "va­lant" au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­jos duo­me­nų ba­zes gal­būt pa­ma­žu ruo­šia­ma­si trans­por­to prie­mo­nių mo­kes­čio įve­di­mui. „Neat­mes­čiau, jog tai ga­li bū­ti pa­si­ren­gi­mas to­kiam da­ly­kui. Ne­at­mes­čiau va­rian­to, kad ki­tas žings­nis bus au­to­mo­bi­lių mo­kes­čių įve­di­mas. Bet iki rin­ki­mų jo ti­krai ne­įves“, - prog­no­za­vo li­be­ra­las.

Gy­do nuo tei­si­nio nihilizmo

So­cial­de­mo­kra­tas J. Sa­ba­taus­kas to­kius vi­suo­me­nė­je sklan­dan­čius svars­ty­mus ne­igė. Jo nuo­mo­ne, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos pa­dės ge­rin­ti sau­gu­mą ša­lies ke­liuo­se. Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad įsi­ga­lio­jus nau­ja­jai tvar­kai įsi­gy­ti drau­di­mo liu­di­ji­mą ar­ba pe­rei­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą su­sku­bo ke­li šim­tai tūks­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų, ku­rie iki tol, ti­kė­ti­na, ban­dė to iš­veng­ti.

„Ti­krai ne­su­tik­siu, kad ši­to iš­vis ne­rei­kė­jo. Kaip par­odė ki­lęs va­jus, į eis­mą grį­žo per 200 tūkst. au­to­mo­bi­lių, ku­rių sa­vi­nin­kai su­sit­var­kė tech­ni­nę ap­žiū­rą ir drau­di­mą. Tai ge­ri­na sau­gaus eis­mo si­tua­ci­ją ke­liuo­se. Aps­kri­tai Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je gi­liai įsi­šak­ni­jęs tei­si­nis ni­hi­liz­mas. Ban­do­ma iš­si­suk­ti nuo pri­va­lo­mų pro­ce­dū­rų, nors, pa­vyz­džiui, tech­ni­nės ap­žiū­ros kai­nos Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su ki­to­mis ES vals­ty­bė­mis, yra juo­kin­gos“, - pa­brė­žė J. Sa­ba­taus­kas.

Sei­mū­no nuo­mo­ne, įsta­ty­mo po­ky­čiai bu­vo rei­ka­lin­gi ir dėl to, kad dau­ge­lis vai­ruo­to­jų, par­da­vu­sių au­to­mo­bi­lius tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, ne­pa­si­rū­pin­da­vo jų iš­re­gis­tra­vi­mu. Ma­ši­nai pa­te­kus į eis­mo įvy­kį ieš­ki­nys ke­liau­da­vo į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­rą. „Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus dėl šios prie­žas­ties smar­kiai iš­au­go drau­di­kų biu­ro iš­mo­kos už­sie­nio par­eiš­kė­jams – nuo 3 iki 17-18 mln. li­tų. Tuos nuo­sto­lius di­des­nė­mis drau­di­mo įmo­ko­mis tek­da­vo pa­deng­ti vi­siems mums, be­sid­rau­džian­tiems ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu“, - tei­gė J. Sa­ba­taus­kas.

Lie­tu­vai pri­ėmus nau­jus au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­jos tvar­kos pa­kei­ti­mus, by­lą prieš mū­sų ša­lį nu­trau­kė ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Ji bu­vo iš­kel­ta dėl kai ku­rių Lie­tu­vos ve­žė­jų veiks­mų, mat 2012-ųjų pa­bai­go­je pa­aiš­kė­jo, kad jie ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą per­ka Ka­li­ning­ra­de įsteig­to­se įmo­nė­se, ku­rios nė ne­tu­ri tei­sės iš­duo­ti ES ga­lio­jan­čių ža­lių­jų kor­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jonas  88.222.23.94 2014-11-13 08:37:28
Kodel prisidengiant teise priimti istatymus ir primesti mums pagal juos gyventi terorizuojami Lietuvos pilieciai? Kurioj vietoj cia yra DEMOKRATIJA? Kur teise Lietuvos pilieciui pasirinkti kada ir kokas automobilio padangas naudoti?Kur teise kada ir kuriam laikui drausti savo automobili? Ir dar daug KODEL?KODEL? KODEL? Kodel mums privalu gyventi pagal RUSISKOS sldafonojos pavyzdzio komandas? Palikit mums teise spresti kada ir kokius batus aveti, kada draustis nuoko nors? Gal galima kokiu nors budu apsidrausti nuo apsurdisku istatymu kurie mums primetami ir ju vykdyma pavedant kontroliuoti savo samdiniams (palicijai) ,kurie samdomi mus terorizuoti ir smurtauti uz musu mokesciu moketoju pinigus? Pasvarstykim apie baudu dydi ,apziuru kainas. Rasoma ,kad pagal ES valtybes "juokingos"-mazos.NE gerbiami ponai,jos yra per dideles.MUSU atlyginimai yra JUOKINGAI mazi pagal ES valstybes.Jeigu mes butume padoriai apmokami uz darba tkrai nepirktume gerokai aptrintu ir neaisku kieno pribezdetu autumobiliu. Gerai pagalvokit pries isledziant i gyvenima koki nors istatyma,ar jis mums pades gyventi,ogal atvirksciai-tai dar vienas budas pasipelnyti musu skurdziu saskaita. Pasipuikuoti,kad tai pagal ES rekalavimus.Gal reiketu pirma suteikti galimybe gyventi pagal ES valstybiu vidurki , o paskui taikyti ES taisykles ir normas.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami