Eismo įvykio metu patirta neturtinė žala gali siekti ir kelis milijonus litų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-01 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-01 06:00
Didžiojoje Britanijoje neturtinės žalos dydis avarijos kaltininkams nėra ribojama ir nustatomas derantis.  LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­po­je - ka­lė­di­nių at­os­to­gų me­tas. Per tą lai­ką ne­ma­ža da­lis eu­ro­pie­čių, tarp jų - ir lie­tu­vių, kei­sis į to­li­mes­nes ar ar­ti­mes­nes ke­lio­nes, tarp jų - ir au­to­mo­bi­liu. Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė BTA at­krei­pia dė­me­sį į ne­tur­ti­nės ža­los dy­džius, ko­kio ga­li ti­kė­tis vie­no­je ar ki­to­je Se­no­jo Že­my­no ša­ly­je ava­ri­jo­se nu­ken­tė­ję mū­sų pi­lie­čiai. Ir prieš­in­gai, kas gre­sia, jei eis­mo įvy­kio už­sie­ny­je kal­ti­nin­kas yra Lie­tu­vos gy­ven­to­jas.

„Skau­džios ava­ri­jos, ku­rio­se nu­ken­čia žmo­nės, ne­ap­siei­na ir be di­de­lių ne­tur­ti­nės ža­los kom­pen­sa­ci­jų. Svar­bu ži­no­ti, kad kiek­vie­no­je ša­ly­je, pa­gal ša­lių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įsta­ty­mą, tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės as­mens ža­los at­ly­gin­ti­nas mak­si­ma­lus dy­dis ga­li skir­tis", - tei­gė BTA ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės Ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tas Gied­rius De­vei­kis.

Bri­tai derasi

Pa­sak jo, be­ne dau­giau­siai mū­sų tau­tie­čių pri­glau­du­si Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja as­mens ža­los dy­džiui nu­sta­ty­tų li­mi­tų iš­vis ne­tu­ri. Vo­kie­ti­jo­je as­mens ža­los at­ve­ju at­ly­gi­na­ma su­ma ga­li siek­ti 26,25 mln. li­tų eis­mo įvy­kiui. "Skir­tin­go­se vals­ty­bė­se vy­rau­ja skir­tin­ga kom­pen­sa­vi­mo pra­kti­ka. Štai Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ru­si­jo­je pre­ten­zi­jos dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo tei­kia­mos ga­na re­tai. Vi­sai ki­taip yra Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bei kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je – iš šių ša­lių po eis­mo įvy­kių dėl pa­tir­tos ne­tur­ti­nės ža­los drau­di­mo bend­ro­vė nuo­lat gau­na pre­ten­zi­jų“, - at­krei­pė dė­me­sį BTA at­sto­vas.

Kaip tvir­ti­no G. De­vei­kis, Len­ki­jo­je mak­si­ma­li as­mens ža­los iš­mo­ka ga­li siek­ti ir mi­li­jo­ną Len­ki­jos zlo­tų. Kom­pen­sa­ci­jos dy­džius ša­ly­je nu­sta­to teis­mai. Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, ma­ty­ti jog ša­liai at­nau­ji­nus ma­gis­tra­li­nius ke­lius, eis­mo įvy­kių su­ma­žė­jo. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad pre­ten­zi­jų dėl ne­tur­ti­nės ža­los kom­pen­sa­ci­jų per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų gau­na­ma kur kas dau­giau. Tai su­si­ję ir su Len­ki­jos teis­mų pra­kti­kos pa­si­kei­ti­mais, ku­rie iš­plė­tė as­mens ža­los apib­rė­ži­mą ir įtrau­kė ry­šio su ar­ti­mu žmo­gu­mi nu­trū­ki­mą.

Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je as­mens ža­los iš­mo­kos dy­dis yra de­ry­bų ob­jek­tas. Nu­ken­tė­ju­sia­jam ne­tur­ti­nę ža­lą įpras­tai sten­gia­ma­si ap­mo­kė­ti kuo grei­čiau, an­traip lai­kui bė­gant prie ža­los dy­džio ver­ti­ni­mo pri­si­jun­gia me­di­kai bei tei­si­nin­kai, o jų pa­slau­gų kai­na kar­tais vir­ši­ja kom­pen­sa­ci­jos nu­ken­tė­ju­siam su­mą.

Pa­ta­ria įsi­dė­mė­ti įvy­kio aplinkybes

Ža­lų re­gu­lia­vi­mo spe­cia­lis­to tei­gi­mu, įsi­mi­nė ke­lios itin skau­džios eis­mo ne­lai­mės, ku­rioms iš­mo­kė­ti už pa­tir­tą ne­tur­ti­nę ža­lą bend­ro­vė su­for­ma­vo di­de­lius re­zer­vus. Vie­na jų įvy­ko Ai­ri­jo­je 2011-ai­siais, eis­mo įvy­kio me­tu bu­vo su­ža­lo­ta mo­ti­na ir du jos vai­kai, bend­ra įvy­kio ža­los su­ma vir­ši­ja 455 tūkst. li­tų. Di­džią­ją iš­mo­kų da­lį su­da­ro ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mas mo­ti­nai ir vai­kams, ku­ri bu­vo įver­tin­ta Ai­ri­jos As­mens ža­lų įver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to (In­ju­ries Board). Ki­tas įvy­kis už­re­gis­truo­tas 2012-ai­siais Lie­tu­vo­je. Jo me­tu bu­vo ap­ga­din­ti pen­ki au­to­mo­bi­liai, kal­ti­nin­kas žu­vo, li­ko smar­kiai su­ža­lo­ti du vai­kai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čiai. Jiems grį­žus į gim­ti­nę, drau­di­mo bend­ro­vė su­lau­kė pre­ten­zi­jų dėl su­ža­lo­ji­mų. Šiuo me­tu nu­sta­to­mas su­ža­lo­ji­mų po­vei­kis to­les­niam vai­kų vys­ty­mui­si, jų fi­zi­nei ir psi­chi­nei svei­ka­tai. By­lo­je re­zer­vuo­ta su­ma iš­mo­koms - 1,8 mln li­tų.

G. De­vei­kis ak­cen­tuo­ja, kad dau­ge­liu at­ve­jų Lie­tu­vos drau­di­mo bend­ro­vės kom­pen­suo­ja vi­są už­sie­nio ša­ly­se pri­teis­tą iš­mo­kos su­mą. Iš­im­tis tai­ko­ma Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je, ku­rio­je įvy­kus eis­mo įvy­kiui ne­si­va­do­vau­ja­ma Eu­ro­pos trans­por­to prie­mo­nių di­rek­ty­vos nuo­sta­to­mis. Ša­ly­je ga­lio­ja vie­tos tei­sė. Jei­gu teis­mai pri­teis di­des­nes kom­pen­sa­ci­jas, skir­tu­mą tu­rės ap­mo­kė­ti pats drau­dė­jas ar kal­ti­nin­kas.

Spe­cia­lis­tas pa­ta­ria, po eis­mo įvy­kio, jei at­sa­ko­my­bė dėl jo yra aiš­ki, kal­ti­nin­kas tu­rė­tų įsi­ti­kin­ti, ar ki­tiems įvy­kio da­ly­viams ne­gre­sia pa­vo­jus gy­vy­bei, pa­si­rū­pin­ti, kad į eis­mo įvy­kio vie­tą bū­tų iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, po­li­ci­ja, su­lauk­ti, kol at­vyks šios tar­ny­bos. Svar­bu iš­lik­ti ra­miam, įsi­dė­mė­ti įvy­kio ap­lin­ky­bes. Jei rei­ka­lin­gas ver­tė­jas, apie tai ne­dve­jo­jant de­rė­tų in­for­muo­ti par­ei­gū­nus. Apie eis­mo įvy­kį ver­ta kuo sku­biau pra­neš­ti drau­di­mo bend­ro­vei, pa­pa­sa­ko­ti, ko­kia, vai­ruo­to­jo ži­nio­mis, eis­mo įvy­ky­je da­ly­va­vu­sių žmo­nių būk­lė, ar yra žu­vu­sių, su­žeis­tų as­me­nų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
faktas  213.226.131.133 2015-01-01 19:16:22
Reik vairuot tapo, kad nereiktų gąsdint britų!
0 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami