Eismo įvykių centre - sedanų ir hečbekų vairuotojai

LŽ red@lzinios.lt 2014-06-03 06:00
red@lzinios.lt 2014-06-03 06:00
Kaip rodo BTA draudimo statistika, Lietuvoje sedanus dažniausiai apgadina moterys. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais penk­ta­da­lį iš 17 tūkst. ava­ri­jų, už­fik­suo­tų Lie­tu­vo­je, su­kė­lė ar­ba į jas pa­te­ko se­da­nų ir heč­be­kų vai­ruo­to­jai. Skai­čiuo­jant pa­gal bend­rą tam ti­kro ti­po au­to­mo­bi­lių skai­čių, vy­rai daž­niau­siai pa­tir­da­vo eis­mo įvy­kį vai­ruo­da­mi ku­pė, o mo­te­rys - se­da­nus.

„Se­da­nų ir heč­be­kų ti­po au­to­mo­bi­liai yra vie­ni po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je, to­dėl jie daž­niau­siai ir pa­ten­ka į eis­mo įvy­kius", - sa­kė ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zės sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Įdo­mu tai, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­giau lie­tu­vių ren­ka­si kab­rio­le­tus, nors ša­lies oro są­ly­gos nė­ra pa­lan­kios jais va­ži­nė­ti. "Sta­tis­ti­ka ro­do, kad kab­rio­le­tų vai­ruo­to­jai - taip pat vie­ni tarp daž­niau­siai ava­ri­jas pa­ti­rian­čių eis­mo įvy­kių da­ly­vių, skai­čiuo­jant pa­gal bend­rą šios ka­te­go­ri­jas ma­ši­nas vai­ruo­jan­čių­jų skai­čių. Ki­ta ver­tus, vy­res­nės nei 45 me­tų mo­te­rys, va­ži­nė­jan­čios kab­rio­le­tais, yra la­bai sau­gios ke­ly­je, o to­kius pat au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­čios jau­nos mo­te­rys, iki 25-erių, - vie­nos pa­vo­jin­giau­sių", - ty­ri­mo re­zul­ta­tus ko­men­ta­vo drau­di­kas.

Kar­tu jis pa­žy­mė­jo, kad pa­gal bend­rą sta­tis­ti­ką se­da­nus vai­ruo­jan­čios mo­te­rys daž­niau pa­ten­ka į ava­ri­jas nei to­kio pat ti­po au­to­mo­bi­lius val­dan­tys vy­rai.

Ma­žiau­sias ava­rin­gu­mas 2013-ai­siais už­fik­suo­tas tarp ko­mer­ci­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų. Šio kė­bu­lo ti­po trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, pa­ly­gin­ti su tais, ku­rie va­ži­nė­jo se­da­nais ar­ba heč­be­kais, per­nai į eis­mo įvy­kius pa­te­ko 65 proc. re­čiau. Jau­ni, 18–25 me­tų, vy­rai ir mo­te­rys ma­žiau­siai ava­ri­jų su­kė­lė ir­gi sė­dė­da­mi prie ko­mer­ci­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lio vai­ro. 35-40 me­tų vai­ruo­to­jų sta­tis­ti­ka skir­tin­ga: vy­rai daž­niau­siai pa­tir­da­vo eis­mo įvy­kį vai­ruo­da­mi heč­be­kus, mo­te­rys – ko­mer­ci­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lius.

Andrius Žiukelis

Ri­zi­kos fak­to­rius - me­cha­ni­nė pavara

BTA duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lių ava­rin­gu­mas pri­klau­so ne tik nuo kė­bu­lo ti­po, bet ir nuo pa­va­rų dė­žės. Pa­sak A. Žiu­ke­lio, 83 proc. BTA fik­suo­tų eis­mo įvy­kių su­kė­lė me­cha­ni­nes pa­va­ras tu­rin­čių ma­ši­nų vai­ruo­to­jai. Spe­cia­lis­tas ma­no, kad au­to­mo­bi­lius, ku­riuo­se su­mon­tuo­tos au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės, vai­ruo­jan­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra kur kas at­sar­ges­ni, nes ga­li dau­giau dė­me­sio skir­ti eis­mui, ke­liui, ap­lin­kai, ati­džiau ste­bė­ti ša­lia va­žiuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes.

A. Žiu­ke­lis tei­gė, jog mo­te­rys dau­giau­sia ava­ri­jų su­ke­lia sė­dė­da­mos prie se­da­nų vai­ro, ta­čiau di­džio­ji da­lis jų va­ži­nė­ja heč­be­kais. Tuo me­tu vy­rai (33 proc.) no­riau ren­ka­si uni­ver­sa­laus ti­po au­to­mo­bi­lius. 70 proc. mo­te­rų, ap­sid­rau­du­sių BTA, vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lius, tu­rin­čius au­to­ma­ti­nes pa­va­rų dė­žes. Eks­per­to žo­džiais, mo­te­rys yra pra­ktiš­kes­nės, dau­giau mąs­to apie sau­gu­mą, ren­ka­si ma­žes­nio ga­lin­gu­mo ir dy­džio trans­por­to prie­mo­nes.

Su­su­ma­vus ke­le­rių me­tų vi­sų kė­bu­lo ti­pų au­to­mo­bi­lių, draus­tų BTA, įvy­kius, ma­ty­ti, kad už eis­mo įvy­kius daž­niau at­sa­kin­gi vai­ruo­to­jai vy­rai (65 proc. at­ve­jų). Bet, pa­sak spe­cia­lis­to, tai su­si­ję ir su kit­kuo - tie­siog vy­rų, ku­rie drau­džia au­to­mo­bi­lius, yra ge­ro­kai dau­giau ne­gu mo­te­rų. Vy­rai iki 25-erių su­ke­lia treč­da­liu dau­giau eis­mo įvy­kių nei mo­te­rys. Vė­liau abie­jų ly­čių ava­rin­gu­mas iš­si­ly­gi­na. Ga­li­ma pa­žy­mė­ti, kad mo­te­rys la­biau su­si­tel­kia ir tam­pa sau­ges­nė­mis vai­ruo­to­jo­mis, kai su­lau­kia tris­de­šimt­me­čio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami