Eismo ribojimų magistralėje Vilnius-Panevėžys šiemet bus mažiau

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-03 12:33
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-03 12:33
Andriaus Repšio nuotrauka
Nuo ko­vo 24 die­nos at­nau­jin­ti dar­bai ma­gis­tra­lė­je A2, kur bend­ro­vė „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ vyk­do ke­lio dan­gos, til­tų ir via­du­kų re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tą.

"Vyk­dant Duks­ty­nos via­du­ko, esan­čio ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys 74,68 ki­lo­me­tre, de­ši­nė­je pu­sė­je, re­kons­truk­ci­ją, via­du­ko ri­bo­se tai­ko­mi lai­ki­ni eis­mo ri­bo­ji­mai, eis­mas nu­kreip­tas į kai­rę ke­lio pu­sę. Vyks­tant ke­liu A6 Kau­nas-Za­ra­sai-Daug­pi­lis nuo Ute­nos ir nuo Uk­mer­gės Pa­ne­vė­žio kryp­ti­mi, eis­mas lai­ki­nai nu­kreip­tas ke­liu Nr. 174 Uk­mer­gė-Ra­gu­va-Ne­vė­žis, iki san­kir­tos su ma­gis­tra­li­niu ke­liu. Va­žiuo­jant apy­lan­ka, at­stu­mas pa­il­gė­ja 3,4 ki­lo­me­tro”, - pa­sa­ko­jo pro­jek­to va­do­vas Ze­no­nas Poz­nans­kis. Ši eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sche­ma tai­ko­ma nuo ko­vo 24 iki bir­že­lio 20 die­nos.

Taip pat pra­si­de­da til­to per Šven­to­sios upę, esan­čio ma­gis­tra­lės 72,84 ki­lo­me­tre, de­ši­nės pu­sės re­kons­truk­ci­jos dar­bai. Til­to ir via­du­ko re­kons­truk­ci­jos dar­bų zo­no­je eis­mas ma­gis­tra­lė­je ri­bo­ja­mas, bet tik ne­il­guo­se, 300-400 me­trų il­gio ruo­žuo­se.

Ba­lan­džio vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti kai­rės pu­sės ski­ria­mo­sios juo­stos dre­na­žo įren­gi­mo dar­bus ma­gis­tra­lės ruo­že nuo 65,64 iki 68,78 ki­lo­me­tro. Mė­ne­sio pa­bai­go­je dar­bai pra­si­dės ir pa­sku­ti­nia­me šio pro­jek­to ruo­že – ma­gis­tra­lės de­ši­nė­je pu­sė­je, at­kar­po­je nuo 31,00 iki 33,82 ki­lo­me­tro.

Ma­gis­tra­lė­je A2, kur AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ yra įsi­pa­rei­go­ję re­kons­truo­ti dan­gą 7 ruo­žuo­se ir re­kons­truo­ti pen­kis til­tus bei via­du­kus, apie 75 pro­cen­tai dar­bų at­lik­ta 2013 me­tais, to­dėl šiam se­zo­nui li­ko ket­vir­ta­da­lis dar­bų, ati­tin­ka­mai bus ma­žiau eis­mo ri­bo­ji­mų.

Pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu 2013 me­tais ma­gis­tra­lės Vil­nius-Pa­ne­vė­žys dan­ga jau re­kons­truo­ta 6 ruo­žuo­se: ruo­že nuo 18,58 iki 25,50 km, ruo­že nuo 31,00 iki 33,00 km, ruo­že nuo 33,00 iki 36,00 km, ruo­že nuo 72,08 iki 76,16 km kai­rė­je ke­lio pu­sė­je, ir ruo­žuo­se nuo 17,00 iki 21,01 km, nuo 65,64 iki 68,78 km de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je. Ly­giag­re­čiai re­kons­truo­ti ta­me pa­čia­me ke­ly­je esan­tys til­tas per Mu­sę 34,10 km kai­rė­je ke­lio pu­sė­je, til­tas per Šven­tą­ją 72,84 km kai­rė­je ke­lio pu­sė­se ir Duks­ty­nos via­du­kas 74,68 km kai­rė­je ke­lio pu­sė­se.

Dar­bai ma­gis­tra­lė­je vyk­do­mi va­do­vau­jan­tis Tarp­tau­ti­nės in­ži­nie­rių kon­sul­tan­tų fe­de­ra­ci­jos pa­tvir­tin­tos FI­DIC Gel­to­no­sios kny­gos rei­ka­la­vi­mais, api­man­čiais su­tar­ties vyk­dy­mą, kai pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bus at­lie­ka tas pats ran­go­vas. Pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų ap­jun­gi­mas ne tik lei­džia su­ras­ti op­ti­ma­lius spren­di­nius už­sa­ko­vo ke­lia­miems tiks­lams pa­siek­ti, bet ir įga­li­na tai at­lik­ti per trum­piau­sią lai­ką, kas la­bai svar­bu vyk­dant su­si­sie­ki­mo inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus.

Dar­bai vyk­do­mi va­do­vau­jan­tis AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Pro­jek­tas – „Tran­seu­ro­pi­nio tink­lo ke­lio E272 (Vil­nius-Pa­ne­vė­žys-Šiau­liai-Pa­lan­ga) plė­tra. Dan­gos re­kons­tra­vi­mas. V eta­pas“. Su­tar­ties kai­na su PVM – 73,88 mln. Lt. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta dar­bų pa­bai­ga – 2015 me­tų va­sa­ris, ta­čiau ran­go­vai ti­ki­si su­trum­pin­ti šį ter­mi­ną ir baig­ti dar­bus iki 2014 me­tų rug­sė­jo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami