Eismo saugą tarp didmiesčių stiprina nauji statybos darbai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-05 06:00
Apie artėjančias Moluvėnų ir Žiežmarių sankryžų statybas įspėja gausybė margaspalvių kelio ženklų. Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotrauka
Au­to­ma­gis­tra­lė­je Vil­nius-Kau­nas ne­to­li Gri­giš­kių ir prie Žiež­ma­rių (Kai­šia­do­rių r.) ke­li­nin­kai ėmė­si Mo­lu­vė­nų ir Žiež­ma­rių skir­tin­gų ly­gių san­kry­žų įren­gi­mo dar­bų, kad bū­tų už­ti­krin­tas sau­gus eis­mas.

Jau pra­ėju­sį penk­ta­die­nį LŽ žur­na­lis­tams va­žiuo­jant nuo Kau­no, li­kus maž­daug 2 ki­lo­me­trams iki Mo­lu­vė­nų san­kry­žos, ke­li­nin­kai sta­tė pla­tų, iš to­lo ge­rai ma­to­mą ke­lio ženk­lą „Re­kons­truo­ja­mas ke­lio ruo­žas. 2000 m“. Pa­na­šus įspė­ja­ma­sis ženk­las tu­rė­tų at­si­ras­ti ir nuo Vil­niaus pu­sės. Ar­tė­jant prie sta­ty­bų vie­tos įvai­rių ženk­lų, įspė­jan­čių ma­žin­ti grei­tį ar apie lau­kian­tį ke­lio su­siau­rė­ji­mą, dar­bus greit­ke­ly­je, smar­kiai dau­gė­ja. Tur­būt tik ak­las ga­lė­tų ne­at­kreip­ti į juos dė­me­sio. Sta­ty­bų vie­to­je eis­mas lei­džia­mas vie­na greit­ke­lio pu­se. Tas pat – ir prie Žiež­ma­rių. „Ke­lio ženk­lai rei­ka­lau­ja, kad vai­ruo­to­jai šio­se vie­to­se su­ma­žin­tų grei­tį iki 70 km per va­lan­dą. Ta­čiau ke­li­nin­kai pa­pil­do­mai pra­šo vai­ruo­to­jų bū­ti są­mo­nin­gų ir sta­ty­bų ruo­že va­žiuo­ti dar ma­žes­niu, gal­būt net 50 km/val. grei­čiu“, - sa­kė Vil­niaus-Kau­no greit­ke­lį pri­žiū­rin­čios vals­ty­bi­nės įmo­nės (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius Vla­dis­lo­vas Mo­lis.

Mindaugas Rinkevičius: „Naujų inžinerinių įrenginių statybos šiose vietovėse yra tiesiog neįkainojamos."/LŽ archyvo nuotrauka

Ypač pa­vo­jin­gi ruožai

Šie ke­lio ruo­žai pa­vo­jin­gi eis­mo sau­gu­mo po­žiū­riu bu­vo ir ta­da, kai juo­se ne­vy­ko sta­ty­bos dar­bų. „Džiu­gu, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pa­stan­go­mis skir­ta il­gai lauk­tų lė­šų san­kry­žoms įreng­ti. Nuo 2006 iki 2013 me­tų, kaip skel­bia sta­tis­ti­ka, prie sta­to­mos Mo­lu­vė­nų san­kry­žos žu­vo 3 žmo­nės ir 11 bu­vo su­žeis­ta, prie Žiež­ma­rių – 1 žu­vo ir 10 bu­vo su­žeis­ta“, - kal­bė­jo „Au­to­ma­gis­tra­lės“ va­do­vas.

Di­de­lė žmo­nių mig­ra­ci­ja į au­to­bu­sų sto­te­les čia ke­lia di­de­lį pa­vo­jų tiek pės­čių­jų, tiek vai­ruo­to­jų sau­gu­mui. Iš Mo­lu­vė­nų sto­te­lės pės­tie­ji ei­na ne tik į ša­lia greit­ke­lio pa­bi­ru­sius ko­lek­ty­vi­nius so­dus, bet ir pa­žve­jo­ti į Di­džiu­lio eže­rą. Iš­li­pę iš au­to­bu­so žmo­nės daž­nai ne­si­sau­go, bė­ga tie­siog sker­sai jud­raus ke­lio, kad grei­čiau pa­siek­tų ke­lio­nės tiks­lą. Ly­giai tas pat ir prie Žiež­ma­rių.

Eis­mo in­ten­sy­vu­mas re­kons­truo­ja­muo­se ke­lio ruo­žuo­se la­bai di­de­lis. Per par­ą čia pra­va­žiuo­ja apie 20 tūkst. au­to­mo­bi­lių, iš jų penk­ta­da­lis - su­nku­sis trans­por­tas. To­dėl ir ri­zi­ka ne­draus­min­giems pės­tie­siems pa­tek­ti po ma­ši­nos ra­tais la­bai di­de­lė.

„Vi­si ke­tu­ri žu­vu­sie­ji - to­kių eis­mo įvy­kių au­kos. Šie žmo­nės tie­siog pa­kliu­vo po au­to­mo­bi­liais. Dėl to nau­jų in­ži­ne­ri­nių įren­gi­nių sta­ty­bos šio­se vie­to­vė­se yra tie­siog ne­įkai­no­ja­mos“, - pa­tvir­ti­no VĮ ,,Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius.

Sta­ty­bos truks 16 mėnesių

Dar­bai ša­lia Gri­giš­kių ir Žiež­ma­rių bu­vo pra­dė­ti vie­nu me­tu. Re­kons­truo­ja­ma­me ke­lio ruo­že prie Mo­lu­vė­nų eis­mo sau­gu­mui pa­ge­rin­ti bus įreng­ta dvie­jų ly­gių san­kry­ža, nu­ties­ti jun­gia­mie­ji ke­liai ir į juos iš­kel­tos au­to­bu­sų sto­te­lės.

Prie Žiež­ma­rių į ma­gis­tra­lę Vil­nius-Kau­nas iš abie­jų pu­sių vie­na­me ly­gy­je įsi­lie­ja ra­jo­ni­niai ke­liai: Kai­šia­do­rys-Sta­siū­nai-Tri­liš­kės ir Žiež­ma­riai-Ne­mai­to­nys-Stak­liš­kės. Abie­jo­se greit­ke­lio pu­sė­se yra au­to­bu­sų sto­te­lės, pės­tie­ji į ki­tą ke­lio pu­sę pri­vers­ti ei­ti tie­siog per ma­gis­tra­lę ir jos ski­ria­mo­jo­je juo­sto­je esan­tį pe­rė­ji­mą. At­siž­vel­giant į eis­mo si­tua­ci­ją šia­me ma­gis­tra­lės ruo­že bus įreng­ta dvie­jų ly­gių san­kry­ža, pa­sta­ty­tas pės­čių­jų via­du­kas, nu­ties­ti jun­gia­mie­ji ke­liai, pa­nai­kin­tas vie­no ly­gio ap­si­su­ki­mas ski­ria­mo­jo­je juo­sto­je.

„Svar­biau­sia – au­to­bu­sų sto­te­lės bus iš­kel­tos į san­kry­žos jun­gia­muo­sius ke­lius. Ta­da pės­tie­ji ga­lės sau­giai ga­lės ei­ti jiems skir­tu via­du­ku, ne­liks vie­no ly­gio ap­si­su­ki­mo. Taip bus iš­spręs­ta daug eis­mo sau­gu­mo klau­si­mų“, - pa­brė­žė V. Mo­lis.

Tuo me­tu VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai at­krei­pė dė­me­sį, kad bai­gus įreng­ti san­kry­žas pa­spar­tės ir eis­mas šiuo­se greit­ke­lio Vil­nius-Kau­nas ruo­žuo­se. „Pas­ta­čius san­kry­žas bus pa­di­din­tas ir mak­si­ma­lus leis­ti­nas va­žia­vi­mo grei­tis, bet iki tol teks pa­lauk­ti dar 16 mė­ne­sių, nes dar­bus ran­go­vai pla­nuo­ja baig­ti ki­tų me­tų lap­kri­tį“, - pri­mi­nė M. Rin­ke­vi­čius.

Abie­jų san­kry­žų re­kons­truk­ci­ja kai­nuos apie 12,5 mln. eu­rų. Nu­ma­to­ma, kad maž­daug 75 proc. dar­bų ver­tės bus fi­nan­suo­ja­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šo­mis.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Edui  78.60.168.138 2015-08-05 19:25:18
Neatidziai skaitot. Ziezmariuose atsiras pesciuju tiltas. Abejose vietose atsiras tuneliniai viadukai su saligatviais - jais eiti pestiesiems bus saugu.
3 0  Netinkamas komentaras
Edas  78.56.214.134 2015-08-05 10:39:40
Žurnalistas kažkokių vėjų prirašė. Iš rašliavos galima pamanyti, kad tos dviejų lygių sankryžos reikalingos pėsčiųjų saugumui pagerinti. Realiai tai bus daromi skirtingų lygių nuvažiavimai iš greitkelio į kitus regioninius kelius. Moluvėnuose – į Lentvarį, aplenkiant Grigiškes, o Žiežmariuose – į Kaišiadoris.
1 1  Netinkamas komentaras
kam riboti?  78.60.168.138 2015-08-05 07:19:28
Reikia greitkeliuose neriboti greicio, kaip tai yra Vokietijoje. Tik tail prilygsime pazangiausiai pasaulio valstybei, nes ir kelininkams tektu pasitempti. Bet kiek tai kainuotu?
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami