Eismo saugumo komisija pritarė baudos balų sistemos grąžinimui

BNS 2015-12-01 21:30
BNS
2015-12-01 21:30
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
An­tra­die­nį Vals­ty­bi­nės eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja pri­ta­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vai dėl bau­dos ba­lų sis­te­mos, ku­ri daž­nai ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džian­tiems as­me­nims lai­ki­nai ati­mtų tei­sę vai­ruo­ti.

„Pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta. Pri­im­tas spren­di­mas ar­ti­miau­siu me­tu jį su­de­rin­ti su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir pa­teik­ti svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

Sei­mui per­nai ru­de­nį ne­pri­ta­rus bau­dos ba­lų sis­te­mą grą­ži­nan­čioms pa­tai­soms, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­to­bu­lin­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus par­en­gė dar pa­va­sa­rį.

Juo­se nu­ma­to­ma, kad pa­kar­to­ti­nai ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET) pa­žei­džian­tiems vai­ruo­to­jams, per vie­nus me­tus su­kau­pu­siems 10 bau­dos ba­lų, bū­tų ati­mta tei­sė vai­ruo­ti. Tuo me­tu pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams nu­sta­ty­ta 6 bau­dos ba­lų ri­ba.

Pa­to­bu­lin­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma ba­lus skir­ti tik už tuos KET pa­žei­di­mus, ku­rie ke­lia di­de­lę grės­mę eis­mo sau­gu­mui, o ba­lai bū­tų di­fe­ren­ci­juo­ja­mi pri­klau­so­mai nuo pa­žei­di­mo su­nku­mo ly­gio ir ke­lia­mo pa­vo­jaus eis­mo sau­gu­mui. Siū­lo­mas di­džiau­sias ski­ria­mų ba­lų už pa­žei­di­mą skai­čius yra 5, kad pa­žei­dė­jas ne­su­rink­tų mak­si­ma­laus lei­džia­mo ba­lų skai­čiaus per vie­ną kar­tą. Ma­žiau­sias ba­lų skai­čius – 2.

Ba­lai bū­tų ski­ria­mi už to­kius KET pa­žei­di­mus, kaip nu­sta­ty­to grei­čio vir­ši­ji­mas, vai­ra­vi­mas esant ne­blai­viems, va­žia­vi­mas esant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, nu­sta­ty­tos įspė­ja­mų­jų sig­na­lų nau­do­ji­mo tvar­kos pa­žei­di­mas, ap­si­su­ki­mas pės­čių­jų pe­rė­jo­se, tu­ne­liuo­se, ant til­tų, es­ta­ka­dų, via­du­kų ir po jais, vai­ra­vi­mas be tech­ni­nės ap­žiū­ros.

Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­me­niui, iš­klau­siam pa­pil­do­mą vai­ruo­to­jų mo­ky­mo kur­są, pa­si­baig­tų tri­jų ba­lų, pa­skir­tų jam už pa­sku­ti­nį pa­žei­di­mą ar ke­lis pa­žei­di­mus, ga­lio­ji­mas. Ta­čiau nu­ma­to­ma, jog ba­lų ga­lio­ji­mo pa­si­bai­gi­mo ga­li­my­be as­me­nys ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti tik vie­ną kar­tą per me­tus.

Taip pat siū­lo­ma, kad as­me­niui, ku­ris vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, kai jam ati­mta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes, ši tei­sė grą­ži­na­ma ne anks­čiau kaip po vie­nų me­tų nuo ad­mi­nis­tra­ci­nės nuo­bau­dos už šį pa­žei­di­mą pa­sky­ri­mo die­nos. Šis vie­ne­rių me­tų ter­mi­nas su­tam­pa su pa­skir­tų ba­lų ga­lio­ji­mo ter­mi­nu.

Bau­dos ba­lų sis­te­ma, kai per me­tus už pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus su­rin­kus de­šimt bau­dos ba­lų bū­da­vo ati­ma­ma tei­sė vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį 12 mė­ne­sių, ga­lio­jo iki 2008 me­tų.

Kri­ti­kai sa­ko, kad bau­dos ba­lų sis­te­ma ska­ti­na ko­rup­ci­ją po­li­ci­jo­je ir ska­ti­na at­si­pa­lai­duo­ti vai­ruo­to­jus, ku­rie ži­no, jog tu­ri ga­li­my­bę ke­lis kar­tus pa­žeis­ti ke­lių eis­mo tai­syk­les, ne­ri­zi­kuo­da­mas pra­ras­ti tei­sių.

Vals­ty­bi­nės eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je taip pat bus pri­sta­ty­ta ava­rin­gu­mo si­tua­ci­ja ša­ly­je. Be to, bus ap­tar­tos ga­li­my­bės pri­tai­ky­ti pra­kti­nius vai­ruo­to­jų mo­ky­mo cen­trus pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams ar­ba pa­žei­dė­jams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ggg  193.219.162.124 2015-12-02 13:37:31
Brendama į tą pačia upę ir tikimasi kad antrą kart geriau įsibris. Kita vertus ką politikui daryt, reikia rodyt, kad darai. Negi eisi švietimu užsiimti. Procedūrą ar tvarką išleisti yra lengviau. Bėda tik įgyvendinančioms institucijoms bus.
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami