EK galutinai prispaudė „Volkswagen“ dėl klastočių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-12 16:05
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-12 16:05
Dalies "Volkswagen", "Seat" ir "Škoda" varikliuose sumontuota elektroninė taršos duomenų išmanioji klastojimo įranga veikia tik tuomet, kai yra atliekamos privalomosios techninės apžiūros.    LŽ archyvo nuotrauka
Va­kar Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) tar­šos re­zul­ta­tų klas­to­ji­mu su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siam vo­kie­čių ga­min­to­jui „Volks­wa­gen“ da­vė 10 die­nų, kad jo at­sto­vai įvar­dy­tų kon­kre­čius mo­de­lius, tu­rin­čius duo­me­nis klas­to­jan­čią įran­gą.

Pa­sku­ti­nė die­na, ka­da „Volks­wa­gen“ pri­va­lės pa­teik­ti rei­ka­lau­ja­mą in­for­ma­ci­ją, bus lap­kri­čio 21-oji. Iki šiol Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jas yra skel­bęs apie 800 tūkst. au­to­mo­bi­lių, ku­rių va­rik­liuo­se įmon­tuo­ta tar­šos duo­me­nis per pri­va­lo­mą­sias tech­ni­nes ap­žiū­ras klas­to­jan­ti elek­tro­ni­ka. Kon­cer­nas „Volks­wa­gen Group“ ne­tgi pri­pa­ži­no, kad ang­lies dvi­de­gi­nio par­ody­mus dirb­ti­nai su­ma­žin­da­vo ne tik į da­lį dy­ze­li­nių, bet ir į kai ku­riuos ben­zi­ni­nius va­rik­lius mon­tuo­ja­ma prog­ra­mi­nė įran­ga. Be to, vo­kie­čiai jau ne­sle­pia, kad duo­me­nis klas­to­jan­čius mo­to­rus tu­rė­jo ne tik „Volks­wa­gen“, bet ir jų ba­zė­je ga­mi­na­mi „Ško­da“ ir „Seat“ mo­de­liai.

Ta­čiau iki šiol „Volks­wa­gen Group“ nė­ra pa­skel­bu­si in­for­ma­ci­jos, nei apie tiks­liai ko­kius va­rik­lius kal­ba­ma, nei ko­kio­se ša­ly­se ir kiek yra ty­či­nius de­fek­tus tu­rin­čių ma­ši­nų. Pa­sak Va­ka­rų ži­niask­lai­dos, nau­ja­jam kon­cer­no va­do­vui Matt­hia­sui Mul­le­riui rei­ka­la­vi­mą per de­šimt die­nų pa­teik­ti tiks­lią in­for­ma­ci­ją iš­siun­tė pats EK už kli­ma­to kai­tą ir ener­ge­ti­ką at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Mi­gue­lis Aria­sas Ca­ne­tis. Tei­gia­ma, kad ofi­cia­liai ži­nia apie iš­siųs­tą rei­ka­la­vi­mą ne­bu­vo skel­bia­ma, ji esą tik­tai at­si­tik­ti­nai pa­te­ko į Ame­ri­kos lei­di­nio „The Wall Street Jour­nal“ ran­kas.

Klai­džio­ja ne­tgi ver­si­ja, kad vo­kie­čiai del­sia no­rė­da­mi kiek įma­no­ma su­ma­žin­ti gre­sian­čius nuo­sto­lius. Pa­vyz­džiui, JAV jau sklan­do kal­bos, kad „Volks­wa­gen“ ty­liai pra­dė­jo da­lin­ti po 1 tūkst. do­le­rių vi­siems ma­ši­nų sa­vi­nin­kams, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se ne­va yra su­mon­tuo­ta duo­me­nis klas­to­jan­ti elek­tro­ni­ka. Anot pra­ne­ši­mų, pu­sė pi­ni­gų skir­ta ty­či­niam de­fek­tui pa­ša­lin­ti, o ki­tą pu­sę ta­ria­mai to­kios ma­ši­nos sa­vi­nin­kas ga­li iš­leis­ti sa­vo reik­mėms. Kar­tu pri­me­na­ma, jog Šiau­rės Ame­ri­kos ke­lių trans­por­to sau­gos ad­mi­nis­tra­ci­ja (NHTSA) kol kas ofi­cia­lias pre­ten­zi­jas ga­min­to­jui yra par­eiš­ku­si tik dėl dy­ze­li­nių va­rik­lių, o štai dėl ben­zi­ni­nių – ne. Su­prask, ši­taip yra pa­pir­ki­nė­ja­mi klien­tai, kad vė­liau kon­cer­nui bū­tų pri­skai­čiuo­ta kuo ma­žiau bau­dų.

Tie­sa, joks ofi­cia­lus šal­ti­nis to­kių gan­dų nė­ra pa­tvir­ti­nęs. Be to, ne­aiš­ku, ar to­kia „Volks­wa­gen“ ak­ci­ja, jei ją iš­ties vo­kie­čiai bū­tų or­ga­ni­za­vę, nors kiek su­ma­žin­tų NHTSA rūs­ty­bę.

Ti­kras fak­tas yra tas, kad iš pra­džių „Volks­wa­gen Group“ skai­čia­vo, kad ga­li­miems nuo­sto­liams dėl klas­to­čių pa­deng­ti už­teks 2 mlrd. eu­rų. Da­bar Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas tam rei­ka­lui jau yra ati­dė­jęs 6,7 mlrd. eu­rų. Ta­čiau, eks­per­tų ver­ti­ni­mu, gė­dai nu­sip­lau­ti vo­kie­čiams pri­reiks ne ma­žiau 35 mi­li­jar­dų, iš ku­rių 18 mlrd. eu­rų ren­gia­si par­ei­ka­lau­ti vien NHTSA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Epyphanos  78.58.44.51 2015-11-14 22:56:48
Volkswagen yra ne automobilis, skarbonkė, su kuria važinėja runkeliai - nesvarbu nauja ar padėvėta, nes runkeliai gali būti ir labai turtingi, ir visiški skurdžiai. Juk ir pats pavadinimas reiškia " runkelių, t.y. liaudies vežėčios"
1 0  Netinkamas komentaras
idomu  78.60.168.138 2015-11-13 06:19:11
Kokius isteklius turn ta Volkswagen, mad nebankrutuoja?
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami