EK siūlo finansuoti „Rail Baltica“ atnaujinta 17.35

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-29 14:28
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-29 14:28
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pir­ma­die­nį Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­siū­lė skir­ti 13,1 mlrd. EUR 276 trans­por­to pro­jek­tams, at­rink­tiems pa­gal pir­muo­sius Eu­ro­pos inf­ras­truk­tū­ros tink­lų prie­mo­nės (EITP) kvie­ti­mus teik­ti pa­siū­ly­mus, fi­nan­suo­ti. 

Šios in­ves­ti­ci­jos leis pri­trauk­ti pa­pil­do­mų vie­šo­jo ir pri­va­čio­jo sek­to­riaus in­ves­ti­ci­jų, ku­rių bend­ra su­ma sieks 28,8 mlrd. EUR. EITP kar­tu su bū­si­muo­ju Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­du at­liks ypač svar­bų vaid­me­nį sie­kiant su­ma­žin­ti in­ves­ti­ci­jų trū­ku­mą Eu­ro­po­je; šis tiks­las yra vie­nas svar­biau­sių Ko­mi­si­jos pri­ori­te­tų. Tai bus nau­din­ga ne tik trans­por­to sek­to­riui, bet ir vi­sai Eu­ro­pos eko­no­mi­kai, nes bus su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės są­ly­gos eko­no­mi­kos au­gi­mui ir dar­bo vie­tų kū­ri­mui.

Dau­gu­ma at­rink­tų pro­jek­tų yra su­si­ję su tran­seu­ro­pi­niu trans­por­to tink­lu (TEN-T). ES fi­nan­si­nė par­ama tei­kia­ma kaip do­ta­ci­jos, ku­rio­mis bend­rai fi­nan­suo­ja­ma 20–85 proc. kon­kre­taus pro­jek­to da­lies, at­siž­vel­giant į to pro­jek­to ti­pą.

Kaip tei­gia­ma EK at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­me spau­dai, fi­nan­sa­vi­mas nu­ma­ty­tas ir dviems „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tams:

• Stan­dar­ti­nės (1435 mm) ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos tie­si­mas ko­ri­do­riu­je „Rail Bal­tic/­Rail Bal­ti­ca“ per Es­ti­ją, Lat­vi­ją ir Lie­tu­vą. ES fi­nan­suo­ti­na mak­si­ma­li su­ma – 442 mln. eu­rų (82 proc. pro­jek­to ver­tės). Par­eiš­kė­jas: RB Rail AS.

• „Rail Bal­ti­ca“ eu­ro­pi­nio stan­dar­to ge­le­žin­ke­lio inf­ras­truk­tū­ros trūks­ta­mų jung­čių tie­si­mas li­ni­jo­je Len­ki­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­na – Kau­nas ir pa­si­ren­gi­mas ties­ti eu­ro­pi­nio stan­dar­to ge­le­žin­ke­lio li­ni­ją Kau­nas–­Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vals­ty­bių sie­na . ES fi­nan­suo­ti­na mak­si­ma­li su­ma – 106 mln. eu­rų (85 proc. pro­jek­to ver­tės). Par­eiš­kė­jas: AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“.

Be to, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­siū­lė skir­ti fi­nan­sa­vi­mą šiems Lie­tu­vai svar­biems ES inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams:

• Kon­ku­ren­cin­gos jū­rų trans­por­to pa­slau­gų mo­der­ni­za­vi­mas ir pa­lai­ky­mas Bal­ti­jos jū­rų greit­ke­ly­je Klai­pė­da – Karls­ham­nas. ES fi­nan­suo­ti­na mak­si­ma­li su­ma – 2,9 mln. eu­rų (30 proc. pro­jek­to ver­tės). Par­eiš­kė­jas: AB DFDS Sea­ways.

• Tran­seu­ro­pi­nio ke­lių tink­lo vys­ty­mas E67 ke­lio (Via Bal­ti­ca) da­ly­je nuo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos iki Pa­ne­vė­žio. ES fi­nan­suo­ti­na mak­si­ma­li su­ma – 36,5 mln. eu­rų (60 proc. pro­jek­to ver­tės). Par­eiš­kė­jas: Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Pa­siū­ly­mą dėl spren­di­mo fi­nan­suo­ti da­bar tu­ri ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti Eu­ro­pos inf­ras­truk­tū­ros tink­lų prie­mo­nės ko­mi­te­tas, ku­rio po­sė­dis įvyks 2015 m. lie­pos 10 d. Po to Ino­va­ci­jų ir tink­lų prog­ra­mų vyk­do­mo­ji įstai­ga (INEA) par­engs kon­kre­čius su­si­ta­ri­mus dėl do­ta­ci­jų, ku­rie su par­amos ga­vė­jais bus pa­si­ra­šy­ti 2015 m. an­tro­je pu­sė­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-07-13 22:58:32
Būtų teisinga, jeigu Europos infrastruktūros tinklų priemonės komitetas EK siūlomą finansavimą patvirtintų tik su sąlyga, kad "Rail Baltica" savo maršrutu jungs Baltijos šalių sostines, t.y. kad bus laikomasi pirminės šio geležinkelio linijos idėjos. Tik taip galima sutramdyti Lietuvos valdžių savivaliavimą daryti maršrutą per Kauną, o ne sostinę Vilnių, padarant tuo vienintelės Lietuvos sostinę kitų ES šalių gyventojams "Rail Baltica" geležinkeliu nepasiekiamą. Juk šio geležinkelio finansavimas yra vykdomas ES lėšomis, t.y. visų ES šalių pinigais. Tad tokiu jo maršruto pakeitimu Lietuva apgauna kitų šalių gyventojus, kurie, matyt, ir dėmesio neatkreipia, kad Lietuva šio geležinkelio idėjos nesilaiko, į tai, kad "Rail Baltica" atvykti į Lietuvos sostinę neturės galimybių.
0 0  Netinkamas komentaras
Gal'ui  213.252.196.2 2015-06-30 11:51:07
Atidžiau skaitykite pranešimus. Tie pinigai - tik pradiniams darbams.
0 0  Netinkamas komentaras
Gal...  78.60.231.248 2015-06-29 16:31:23
Tai labai nedaug skyrė, nes dabar vien atkarpai nuo Lenkijos sienos iki Kauno (apie 130 km), kaip buvo skelbta sukišta 377 mln. eurų. Iš informacijos neaišku - gal tie 400 mln. eurų yra tik vien Lietuvai tenkanti dalis.
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami