Ekonomiškas vairavimas – ne žaliųjų pramanas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-19 06:00
Išsiugdę tinkamus vairavimo įpročius kasdienėse kelionėse galite sutaupyti iki penktadalio degalų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Eko­no­miš­ko ir eko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo nau­da abe­jo­ja tie, ku­rie apie to­kį vai­ra­vi­mo sti­lių yra gir­dė­ję tik iš nuo­gir­dų. Tuo me­tu sau­gų ir tau­pų vai­ra­vi­mą pro­pa­guo­jan­tys ins­truk­to­riai tei­gia, kad taip val­dant au­to­mo­bi­lį, ne­ly­gu pra­di­niai vai­ruo­to­jo įgū­džiai, ga­li­ma su­tau­py­ti iki penk­ta­da­lio de­ga­lų.

Šie­met vi­si lai­kan­tie­ji B ka­te­go­ri­jos vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną pri­va­lo ne tik pa­de­mons­truo­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džius, bet ir va­žiuo­ti sau­giau bei tau­piau. Per eg­za­mi­ną VĮ „Re­gi­tra“ eg­za­mi­nuo­to­jai de­ga­lų są­nau­dų ne­ma­tuo­ja, bet ste­bi, ar bū­si­mas vai­ruo­to­jas tin­ka­mai pa­si­ren­ka op­ti­ma­lią pa­va­rą, stab­do bei grei­tė­ja.

Že­mos ap­su­kos nekenkia

„Nau­jo­kus vai­ruo­to­jus mo­ko­me eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo pa­grin­dų, bet to­kie moks­lai ne­pa­kenk­tų ir vi­siems ki­tiems. Skai­čiuo­ja­me, kiek cen­tų pi­go ar bran­go de­ga­lai, ta­čiau ne­su­si­mąs­to­me apie tai, kad pa­tys ne­tin­ka­mai vai­ruo­da­mi - ne­tau­po­me. O de­ga­lų tau­py­mas, vien pa­kei­tus vai­ra­vi­mo įpro­čius, ga­li bū­ti reikš­min­gas“, - tei­gė vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius Egi­di­jus Ber­no­tas.

Pa­sak jo, dau­ge­lis vai­ruo­to­jų, ne­su­si­pa­ži­nu­sių su pa­grin­di­niais eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo pri­nci­pais, ma­no, kad eko­no­miš­ki vai­ruo­to­jai yra "eis­mo stab­džiai“. Ta­čiau, E. Ber­no­to tei­gi­mu, tin­ka­mai lė­tė­jant ir grei­tė­jant ga­li­ma va­žiuo­ti ne tik to­ly­giai ir sau­giai, bet ir di­na­miš­kai.

„E­ko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo nau­dą ga­li­ma įro­dy­ti ne tik kal­bo­mis, bet ir rea­liais skai­čia­vi­mais. Kai va­žiuo­ja­ma au­to­mo­bi­liu, esant di­de­lėms va­rik­lio ap­su­koms, ypač di­dė­ja de­ga­lų są­nau­dos. Ven­giant ne­rei­ka­lin­go grei­tė­ji­mo ir stab­dy­mo, tin­ka­mai nau­do­jant oro kon­di­cio­na­vi­mo ir elek­tro­ni­nę įran­gą ga­li­ma pa­di­din­ti de­ga­lų nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą“, - sa­kė E. Ber­no­tas.

Ne pa­slap­tis, kad va­žia­vi­mas esant ma­žoms ap­su­koms dau­ge­liui vy­res­nės kar­tos vai­ruo­to­jų ke­lia šio­kių to­kių abe­jo­nių. Mat taip eksp­loa­tuo­jant se­nes­nius au­to­mo­bi­lius po ke­le­rių me­tų tek­tų re­mon­tuo­ti al­kū­ni­nį ve­le­ną ir keis­ti įdėk­lus. Ma­žes­nis va­rik­lio ap­su­kų grei­tis ap­sun­ki­na aly­vos plė­ve­lės, ku­ri at­ski­ria įdėk­lų ir al­kū­nių pa­vir­šius, pa­lai­ky­mą. Taip at­si­ran­da sau­sa trin­tis, ku­ri grei­tai pa­žei­džia są­vei­kau­jan­čius pa­vir­šius.

Ta­čiau va­ži­nė­jant šiuo­lai­ki­niais au­to­mo­bi­liais to­kių pa­žei­di­mų ti­ki­my­bė yra kur kas ma­žes­nė, mat juos kons­truo­da­mi in­ži­nie­riai, skir­tin­gai nei ži­gu­lių ir mosk­vi­čių kū­rė­jai, yra nu­ma­tę va­rik­lio dar­bą že­mo­mis ap­su­ko­mis. Be to, šiuo­lai­ki­nės sin­te­ti­nės aly­vos pa­si­žy­mi sta­bi­les­niu klam­pu­mu ir ne­lei­džia su­si­da­ry­ti sau­sai trin­čiai, esant net di­de­lėms sly­di­mo guo­lių ap­kro­voms.

Lais­va pa­va­ra nepadeda

Žie­mą įpras­tas vaiz­de­lis - au­to­mo­bi­lius įjung­tais va­rik­liais ry­tais šil­dan­tys vai­ruo­to­jai. Taip dėl ši­lu­mos ir kom­for­to pra­ran­da­me ne­ma­žą da­lį de­ga­lų. Vie­nas pa­grin­di­nių eko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo pri­nci­pų tei­gia: va­žiuok iš kar­to ir ne­šil­dyk va­rik­lio sto­vė­da­mas.

„Kai va­rik­lis įšy­la iki dar­bi­nės tem­pe­ra­tū­ros, grei­tė­ki­me spaus­da­mi ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą iki maž­daug tri­jų ket­vir­ta­da­lių vi­sos ei­gos. Vi­suo­met rei­kė­tų at­min­ti, kad pir­mo­ji pa­va­ra yra skir­ta tik pa­ju­dė­ti iš vie­tos ar­ba lė­tai šliauž­ti spūs­ty­je. Pa­va­rą į aukš­tes­nę rei­kė­tų keis­ti, esant kuo ma­žes­niam va­rik­lio ap­su­kų grei­čiui, bet taip, kad per­jun­gus pa­va­rą į aukš­tes­nę va­rik­lis grei­tė­tų, o ne pri­dus­tų, pa­jus­da­mas su­ka­mo­jo mo­men­to trū­ku­mą“, - pa­ta­rė E. Ber­no­tas.

Taip pat vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius pa­ta­rė ne­va­žiuo­ti rie­dant įjung­ta lais­va pa­va­ra. Pla­čiai pa­pli­tęs įsi­ti­ki­ni­mas, kad taip tau­piau, pra­si­len­kia su rea­ly­be. Rei­kė­tų at­min­ti, kad lais­va pa­va­ra ga­li bū­ti nau­do­ja­ma tik tam ti­krais at­ve­jais, kai tai ne­ke­lia jo­kios grės­mės jū­sų ir ap­lin­ki­nių eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui. Pa­vyz­džiui, kai ly­gia­me ke­ly­je ne­di­de­liu grei­čiu ar­tė­ja­ma prie ma­to­mos kliū­ties ar san­kry­žos, de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

Ta­čiau nuo­kal­ne ar sli­džiu ke­liu žie­mą va­žiuo­ti lais­va pa­va­ra yra la­bai ne­sau­gu. Be to, šiuo­lai­ki­niais au­to­mo­bi­liais, ku­riuo­se įdieg­ta de­ga­lų tie­ki­mo nu­trau­ki­mo sis­te­ma, daug eko­no­miš­kiau yra rie­dė­ti įjung­ta pa­va­ra, ku­ri ati­tin­ka ju­dė­ji­mo grei­tį. Tie­siog nu­kel­ki­te ko­ją nuo ak­ce­le­ra­to­riaus. To­kiu bū­du efek­ty­viau­siai pa­nau­do­si­te au­to­mo­bi­lio iner­ci­ją ir kar­tu iš­veng­si­te ne­pa­gei­dau­ja­mo pa­grei­tė­ji­mo.

Au­to­ma­ti­nė dė­žė – ne kliūtis

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, tin­ka­mai el­gian­tis su me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že ga­li­ma su­tau­py­ti la­biau, ta­čiau ga­li­my­bių vai­ruo­ti eko­no­miš­kiau tu­ri ir au­to­mo­bi­lių su au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis šei­mi­nin­kai.

„Va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liais su me­cha­ni­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis rei­kė­tų veng­ti nau­do­ti va­di­na­mą­ją kick-down funk­ci­ją, kai stai­giai iš­my­nus grei­čio pe­da­lą iki pat dug­no au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė įjun­gia že­mes­nę pa­va­rą tam, kad au­to­mo­bi­lis kuo grei­čiau įsi­bė­gė­tų. Vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že de­ga­lų su­tau­py­ti ga­li­ma iš es­mės pa­na­šiai kaip ir su me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že. Įver­ti­nus mo­ky­mus leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, aps­kai­čiuo­ta, jog vai­ruo­to­jai abiem at­ve­jais iš­moks­ta su­tau­py­ti vi­du­ti­niš­kai 13-15 proc. de­ga­lų", - aiš­ki­no E. Ber­no­tas.

Vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius taip pat pa­ta­rė veng­ti va­žia­vi­mo trum­pais at­stu­mais, ypač žie­mą. Mat taip ne tik grei­tai ga­li­ma iš­krau­ti ma­ši­nos aku­mu­lia­to­rių, bet ir su­nau­do­ja­ma kur kas dau­giau de­ga­lų. Pra­dė­ti tau­py­ti ga­li­ma ir ren­kan­tis ge­res­nes pa­dan­gas bei ko­ky­biš­kus te­pa­lus. Pa­dan­gos, tu­rin­čios ma­žes­nį rie­dė­ji­mo pa­sip­rie­ši­ni­mą, pri­si­de­da prie de­ga­lų tau­py­mo. Ži­no­ma, pir­miau­sia no­rint iš­veng­ti ne­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų rei­kė­tų bent kar­tą per mė­ne­sį pa­ti­krin­ti slė­gį pa­dan­go­se ir, jei rei­kia, jas pri­pūs­ti iki au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo nu­ro­dy­to re­ko­men­duo­ja­mo slė­gio.

Taip pat ga­li­me su­tau­py­ti ir rink­da­mie­si aly­vą. Jei tik lei­džia au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jas, rin­ki­mės aly­vas, ku­rių klam­pu­mo kla­sės yra 0W-30, OW-401, 5W-30, 5W-40 ar­ba 5W-50. Tai va­di­na­mie­ji leng­vai slys­tan­tys va­rik­lio te­pa­lai, ku­rie efek­ty­viau te­pa va­rik­lį įvai­riais ap­su­kų dia­pa­zo­nais.

Re­gi tei­gia­mų pokyčių

Eko­no­miš­kas vai­ra­vi­mas ne tik tei­gia­mai at­si­lie­pa ki­še­nei, bet ir tau­so­ja ap­lin­ką. Iš ang­lų kal­bos at­ėju­sią są­vo­ką ecodriving ga­li­me vers­ti kaip eko­no­miš­ką, o kar­tu ir eko­lo­giš­ką vai­ra­vi­mą. Ma­žes­nės de­ga­lų snau­dos ga­ran­tuo­ja, kad į ap­lin­ką pa­teks ma­žiau ter­ša­lų. Aiš­ku, pir­miau­sia va­rik­lis pri­va­lo bū­ti tvar­kin­gas.

"Šiuo­lai­ki­niai au­to­mo­bi­liai tu­ri ga­na ge­ras ter­ša­lų ne­utra­li­za­vi­mo sis­te­mas. Dau­giau­sia ter­ša­lų iš­me­ta kro­vi­ni­nis trans­por­tas, ta­čiau nuo 1975 me­tų su­nkve­ži­mių pa­dau­gė­jo dvi­gu­bai, o tar­ša su­ma­žė­jo tris kar­tus. Prie to pri­si­de­da ir vals­ty­bių po­li­ti­ka. Tie­sa, skir­tin­gai nei Va­ka­ruo­se, mū­sų eko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo ša­li­nin­kai dar ne­su­lau­kia pa­kan­ka­mai reikš­min­gų nuo­lai­dų. Ta­čiau ne­abe­jo­ju, kad eko­lo­giš­kas trans­por­tas bei vai­ra­vi­mo įpro­čiai ir Lie­tu­vo­je taps pla­čiai tai­ko­mu da­ly­ku. Tei­gia­mų po­ky­čių jau yra. Pa­vyz­džiui, šie­met įsi­ga­lio­jęs „Re­gi­tros“ spren­di­mas, eg­za­mi­nuo­jant B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jus, at­siž­velg­ti į jų eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo įgū­džius", - kal­bė­jo vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius.

Kiek­vie­nas su­de­gęs dy­ze­li­no li­tras „pa­ga­mi­na“ apie 2,7 ki­log­ra­mo ang­lies diok­si­do. Tai­gi vai­ruo­da­mi eko­no­miš­kai mes ne tik tau­po­me sa­vo lė­šas, bet ir pri­si­de­da­me prie šva­res­nės ap­lin­kos. Ta­čiau kad ir kaip steng­tu­mės tau­py­ti, pir­miau­sia vai­ruo­ti rei­kia sau­giai, pri­si­tai­ky­ti prie kar­tu ju­dan­čio au­to­mo­bi­lių srau­to. To rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti ir tin­ka­mai tai­kant eko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo pri­nci­pus. Sau­gu­mas ne­ga­li tap­ti ma­žiau svar­bus nei tau­py­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tiesa  78.58.178.143 2014-11-19 18:32:16
Gal kas galete paaiskinti kaip cia yra kad sudegus 0,85kg degalu virsta 2,7kg cia jau paneigemas desnis KAD NIEKAS NIEKUR NEDINGSTA IR IS NIEKO NEATSIRANDA
3 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami