Ekonomiškumo ir galios sūpuoklėse

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-20 06:00
Prabangiam ir sportiškam „Lexus NX“ gamintojas parūpino pirmą turbobenzininį variklį, kurią inžinierių komanda kūrė penkerius metus. Gamintojo nuotrauka
Per pa­sta­rą­jį ket­vir­tį am­žiaus kom­pa­ni­ja „Le­xus“ pel­nė iš­skir­ti­nį var­dą pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių seg­men­te. Ge­riau­siai šios mar­kės au­to­mo­bi­liai iki šiol per­ka­mi JAV ir Pie­try­čių Azi­jo­je. Eu­ro­po­je „Le­xus“ sėk­mės ke­lias kur kas la­biau duo­bė­tas.

Vis dėl­to, kaip ro­do nau­jau­sia sta­tis­ti­ka, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Eu­ro­pos Są­jun­go­je „Le­xus“, ku­ri pri­klau­so pa­grin­di­niam kon­cer­nui „Toyo­ta“, au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas pa­di­dė­jo 35,9 proc. (nuo 7321 iki 9949). Lie­tu­vo­je, jei ly­gin­tu­me pir­mus tris šių ir pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sius, „Le­xus“ nu­pirk­ta 15 proc. dau­giau - 38 au­to­mo­bi­liai. Per­nai kom­pa­ni­jos at­sto­vai Lie­tu­vo­je iš vi­so par­da­vė 123 nau­jus „Le­xus“.

Ge­riau­sios komp­lek­ta­ci­jos pranašumai

Prie „Le­xus“ par­da­vi­mo di­dė­ji­mo ne­abe­jo­ti­nai pri­si­dė­jo per­nai de­biu­ta­vęs kom­pak­ti­nis šio ga­min­to­jo „vi­krus kro­so­ve­ris“ NX (angl. nimb­le crossover). Šie­met jis įsi­ver­žė į prie­kį kaip per­ka­miau­sias "Le­xus" mo­de­lis Lie­tu­vo­je (18 vnt.) ir ap­len­kė pra­ėju­siais me­tais pir­ma­vu­sius IS spor­ti­nį se­da­ną bei RX vi­su­rei­gį.

„Le­xus NX“ iš tie­sų ski­ria­si nuo kon­ku­ren­tų „Au­di Q5“ ar BMW X3 spor­tiš­ku di­zai­nu, griež­to­mis, net ag­re­sy­vio­mis kė­bu­lo li­ni­jo­mis. Tie­sa, dėl di­zai­no aki­vaiz­džiai pa­au­ko­ta vie­ta au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nė­je da­ly­je. Bet jei ten įsi­kurs vai­kai, prob­le­mų ne­kils. Ba­ga­ži­nė­je vie­tos pa­kan­ka - be var­go tilps ke­tu­ri gol­fo krep­šiai.

NX aš­tru­mas bū­din­gas ne tik iš­orei, bet ir vi­daus ap­dai­los de­ta­lėms. Kom­pa­ni­jų „Toyo­ta“ ir „Le­xus“ at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je „Mo­to­to­ja“ LŽ ban­dy­mams su­tei­kė bran­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos ke­tu­riais ra­tais va­ro­mą „Lu­xu­ry“ mo­de­lį. Kai­nų skir­tu­mas tarp šio ir pi­giau­sio „Com­fort“ au­to­mo­bi­lio (vie­nin­te­lio, va­ro­mo prie­ki­niais ra­tais) – dau­giau kaip 17 tūkst. eu­rų.

Už pa­pil­do­mus tūks­tan­čius gau­na­te vis­ką, ko rei­kia mak­si­ma­liam kom­for­tui: nuo adap­ty­vios nuo­la­ti­nės grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­mos ir elek­troch­ro­mi­nių veid­ro­dė­lių su at­min­ties funk­ci­ja (at­min­tį tu­ri ir vai­ruo­to­jo sė­dy­nė bei vai­ras), 360 laips­nių dia­pa­zo­nu ap­lin­ką ste­bin­čių ka­me­rų ir ju­tik­lių iki gar­sia­kal­bių sis­te­mos "Mark Le­vin­son“ bei pa­to­gaus na­vi­ga­ci­jos ekra­no, val­do­mo ju­tik­li­niu ki­li­mė­liu.

Be­je, ne vi­si ju­tik­liai vei­kia to­bu­lai. Va­žiuo­jant nak­tį už­mies­ty­je iš­kart į akis kri­to (ki­tiems vai­ruo­to­jams!) ne­tiks­liai vei­kian­tis au­to­ma­ti­nis ar­ti­mų­jų ir to­li­mų­jų LED ži­bin­tų per­jun­gi­mas: už­dels­da­vo, vis apa­kin­da­vo prieš­prie­šiais va­žiuo­jan­čius vai­ruo­to­jus, o kar­tais ju­tik­liai rea­guo­da­vo per­ne­lyg jau­triai - iš­jung­da­vo to­li­mą­sias švie­sas vos už­fik­sa­vę ko­kį ne­reikš­min­gą at­spin­dį.

Va­rik­lis ne­sis­kun­džia apetitu

La­bai įdo­mu, kad į ban­dy­tą „Le­xus NX“ pir­mą kar­tą įmon­tuo­tas ben­zi­ni­nis va­rik­lis su tur­bi­na – dvie­jų li­trų, ke­tu­rių ci­lind­rų. Iki šiol tur­bi­ni­nių ben­zi­ni­nių va­rik­lių „Le­xus“ ne­ga­mi­no.

Įspū­džiai apie va­rik­lį? Dve­jo­pi. 175 kW (238 AG) ga­lią ir mak­si­ma­lų 350 Nm su­ki­mo mo­men­tą pa­sie­kian­tis va­rik­lis lei­džia va­žiuo­ti spor­tiš­kai, bet "ne­rau­nant sto­go". Jo ge­ne­ruo­ja­mos ga­lios tu­rė­tų pa­kak­ti bet ku­riam to­kio ti­po au­to­mo­bi­lį be­si­ren­kan­čiam "ben­zin­gal­viui". Juo­lab kad mak­si­ma­lų 350 Nm su­ki­mo mo­men­tą va­rik­lis ge­ne­ruo­ja esant nuo 1650 iki 4000 ap­su­kų per mi­nu­tę. Tai reiš­kia, jog ga­lios pa­kaks, o ke­ly­je pa­no­rė­ję ap­lenk­ti prieš­ais rie­dan­čius "vėž­lius" leng­vai įgy­si­te pa­grei­tį. „Le­xus“ pa­tvir­ti­na, kad yra spor­tiš­kas - iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja per 7 se­kun­des.

Tur­bo­ben­zi­ni­nis va­rik­lis dir­ba itin ty­liai. Jei no­ri­te įsi­ti­kin­ti, pa­klau­sy­ki­te šio­je ka­te­go­ri­jo­je kon­ku­ruo­jan­čio BMW X3 ir pa­ly­gin­ki­te. „Le­xus“ kons­truk­to­rių spren­di­mas sa­vo pir­mam tur­bo­ben­zi­ni­niam va­rik­liui ga­min­ti tur­bi­ną pa­tiems šiek tiek ne­ti­kė­tas, bet lo­giš­kas, nors daž­niau­siai ga­min­to­jai tai pa­ti­ki de­ta­lių tie­kė­jams. "Le­xus" vi­suo­met pa­brė­žia sa­vi­tą va­rik­lio sis­te­mos plė­to­ji­mo fi­lo­so­fi­ją, ku­rio­je ga­lia ir eko­no­miš­ku­mas su­pa­si ly­gia­ver­tė­se sū­py­nė­se.

Sū­puok­lės 2 l tur­bo­ben­zi­nė­je jė­gai­nė­je – tai sa­vi­tos kons­truk­ci­jos de­gi­mo ka­me­ra ir elek­tro­ni­nė vož­tu­vų val­dy­mo sis­te­ma, ge­ban­ti vož­tu­vų ati­da­ry­mą pa­vė­lin­ti ar­ba pa­spar­tin­ti taip, kad va­rik­lis, kom­piu­te­riui pa­lie­pus, ga­li veik­ti tiek Ot­to, tiek At­kin­so­no cik­lais. Taip ga­lu­ti­nai iš­spren­džia­ma dis­ku­si­ja, kas ge­riau – dau­giau ga­lios (Ot­tas) ar ge­res­ni de­ga­lų są­nau­dų ro­dik­liai (At­kin­so­nas).

Ne­ri­mą kė­lė tai, kad ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mų de­ga­lų są­nau­dų nie­kaip ne­pa­vy­ko pa­siek­ti. Tai­gi jei pra­ban­gų efek­ty­vu­mą, ypač hib­ri­di­nių mo­de­lių, vi­suo­met pa­brė­žian­tis „Le­xus“, kaip tei­gia­ma, ke­ti­na tur­bo­ben­zi­ni­nį va­rik­lį dieg­ti ir į ki­tus nau­jus mo­de­lius, o vė­liau - į au­to­mo­bi­lius "Toyo­ta", kons­truk­to­riams teks ieš­ko­ti in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų de­ga­lų są­nau­doms ma­žin­ti. Ki­taip mies­te dek­la­ruo­ja­mą 13 l/100 km "ape­ti­tą" teks įra­šy­ti į rea­laus de­ga­lų su­var­to­ji­mo au­to­ma­gis­tra­lė­je skil­tį. Im­liau ga­lė­tų dirb­ti ir 6 laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, tu­rin­ti me­cha­ni­nio pa­va­rų per­jun­gi­mo ga­li­my­bę, - ne vi­suo­met spė­ja pa­skui be­si­kei­čian­čias va­rik­lio ap­su­kas. La­bai no­rė­tų­si 8 laips­nių "au­to­ma­to".

Vis­ką įver­ti­nus NX - pats ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas iš­ties spor­tiš­ko, bet kar­tu ir pra­ban­gaus mies­to vi­su­rei­gio pa­gei­dau­jan­tiems jau­nes­niems pir­kė­jams, ta­čiau var­gu ar la­bai pa­trauk­lus bran­des­nį įvaiz­dį ku­rian­tiems ir kla­si­ką ver­ti­nan­tiems žils­te­lė­ju­siems vai­ruo­to­jams. Jei dau­giau lai­ko pra­lei­džia­te mies­te, o ne už­mies­čio ke­lio­nė­se, prieš pirk­da­mi bū­ti­nai įver­tin­ki­te hib­ri­di­nį, o ne tu­bo­ben­zi­ni­nį "Le­xus NX".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami