Ekspeditoriai meta „skandinavišką“ kozirį

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-15 06:00
Ekspeditoriai didesnio Lietuvą kertančio krovinių srauto tikisi pradėjus veikti Vilniaus ir Kauno intermodaliniams terminalas ir ypač po to, kai bus atidarytas europinės vėžės geležinkelis "Rail Baltica". Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos
Lie­pos 28 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je eks­pe­di­to­rių ir lo­gis­tų aso­cia­ci­jo­je „Li­ne­ka“ pra­dės ga­lio­ti nau­jo­sios „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­ro­sios eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gos“. „Li­ne­kos“ at­sto­vai ti­ki­si, kad glo­ba­lė­jant eks­pe­di­ja­vi­mo vers­lui jos pa­dės ša­lies eks­pe­di­to­riams bū­ti kon­ku­ren­cin­ges­niems vis ankš­tes­nė­je tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je.

Pa­sak „Li­ne­kos“ at­sto­vo Da­riaus Bre­kio ir aso­cia­ci­jos na­rės ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Ve­rum“, ku­rios už­duo­tis bu­vo nau­ją­sias tai­syk­les pri­tai­ky­ti prie Lie­tu­vos rea­li­jų, va­do­vau­jan­čio par­tne­rio Min­dau­go Šim­kū­no, nau­ją­sias „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­ro­sio­mis eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gas“ sa­vo pra­kti­ko­je ga­li tai­ky­ti vi­sos eks­pe­di­ja­vi­mo vers­lu už­sii­man­čios įmo­nės, jei­gu jos par­eiš­kia ofi­cia­liai su­tin­kan­čios su tai­syk­lė­mis. Kol kas to­kį pri­ta­ri­mą sa­vo 2015-ųjų ge­gu­žės 28-ąją vy­ku­sia­me Kong­re­se iš­reiš­kė tik aso­cia­ci­jos „Li­ne­ka“ na­rės, ku­rių yra apie 70, o jos uži­ma apie du treč­da­lius ša­lies eks­pe­di­ja­vi­mo rin­kos. „Jo­kia pa­slap­tis, kad šian­die­nos Lie­tu­vos eks­pe­di­ja­vi­mo vers­le yra daug ne­tvar­kos, ku­rią bent jau iš da­lies ga­lė­tų už­baig­ti nau­jo­sios są­ly­gos. Ži­no­ma, iš kar­to per­vers­mas ne­įvyks, ta­čiau ne­iš­ven­gia­mai anks­čiau ar vė­liau vi­si be iš­im­ties lo­gis­ti­kos vers­lo at­sto­vai bus pri­vers­ti lai­ky­tis ci­vi­li­zuo­ta­me pa­sau­ly­je įpras­tų tai­syk­lų. Ge­riau bū­tų, jei tai įvyk­tų kuo anks­čiau“, - sa­kė M.Šim­kū­nas.

Ma­žės kro­vi­nių drau­di­mo kaštai

Pa­si­ry­žę sa­vo vers­lo pra­kti­ko­je tai­ky­ti nau­ją­sias tai­syk­les eks­pe­di­to­riai iš to, ne­abe­jo­ja „Ve­rum“ at­sto­vas, tu­rės ne­ma­žos nau­dos. „Pa­si­ry­žu­siems tai­ky­ti nau­ją­sias tai­syk­les, ma­nau, nau­da bus. Ka­dan­gi „Są­ly­gos“ nė­ra Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu pa­tvir­tin­tas tei­sės ak­tas, jos nė­ra pri­vers­ti­nai tai­ko­mos. Tai yra to­kios tai­syk­lės, ku­rias sa­va­no­riš­kai pri­sii­ma sa­vo pra­kti­ko­je tai­ky­ti eks­pe­di­ci­nes pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės. Bet jos, prieš jas tai­ky­da­mos, pri­va­lo su­si­tar­ti su sa­vo kon­tra­hen­tais, t. y. - su sa­vo už­sa­ko­vais, su už­sa­ko­vų klien­tais, kad jų san­ty­kiuo­se ga­lios ne tik su­tar­tis ar už­sa­ky­mas, bet kar­tu ir tos tai­syk­lės. Su­si­ta­rus jos tam­pa ta­ry­tum su­tar­ties su­de­da­mą­ja da­li­mi“, - kal­bė­jo „Ve­rum“ va­do­vau­jan­ty­sis par­tne­ris.

Pa­sak D.Bre­kio, nau­jo­sios bend­ro­sios są­ly­gos bus itin svar­bios toms eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nėms, ku­rios su­da­rys su­tar­tis dėl ypač di­de­lio kie­kio kro­vi­nių ga­be­ni­mo. Ti­kė­ti­na, sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas, kad pra­dė­jus veik­ti eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­liui „Rail Bal­ti­ca“, au­gant Klai­pė­dos jū­rų uos­to pa­jė­gu­mams, Lie­tu­vos sau­su­mos au­to­mo­bi­lių ke­lių pra­lai­du­mui, to­kių su­tar­čių tik dau­gės. „Jei­gu jau yra pa­si­ra­šy­tas kon­trak­tas, ja­me nu­ma­ty­ta ri­zi­ka ir at­sa­ko­my­bė už su­tar­ties są­ly­gų ne­vyk­dy­mą. O tai ypač svar­bu drau­di­kams. Nes esant blo­gam eks­pe­di­ja­vi­mo dar­bų or­ga­ni­za­vi­mui ir dėl to at­si­ra­dus ma­te­ria­li­nei at­sa­ko­my­bei, ga­liau­siai nuo­sto­lius at­ly­gi­na drau­di­kai. Ga­lė­da­mi įver­tin­ti ir val­dy­ti ri­zi­kas, drau­di­kai ma­žins eks­pe­di­to­rių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įmo­kas. Kuo ma­žes­ni drau­di­mo kaš­tai, tuo ge­riau eks­pe­di­to­riui, nes jis ga­li ma­žin­ti ko­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo ta­ri­fus, tam­pa kon­ku­ren­cin­ges­nis“, - pa­žy­mė­jo „Li­ne­kos“ at­sto­vas.

Jei nau­jo­sios „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­ro­sios eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gos“ bus pri­im­ti­nos dau­gu­mai Lie­tu­vos lo­gis­tų ir eks­pe­di­to­rių, mi­nė­jo D.Bre­kys, nuo to iš­loš ir vals­ty­bė kaip kro­vi­nių var­tai tarp Ry­tų ir Va­ka­rų. „Ji pa­pras­čiau­siai ir­gi taps kon­ku­ren­cin­ges­nė“, - sa­kė aso­cia­ci­jos at­sto­vas.

Ži­nia tarp­tau­ti­niams kro­vi­nių užsakovams

Ko­dėl drau­di­kai, ku­rie pa­pras­tai at­sto­vau­ja ar­ba pa­tys yra di­de­lės tarp­tau­ti­nės kom­pa­ni­jos da­lis, tu­rė­tų pa­si­ti­kė­ti nau­jo­sio­mis „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­ro­sio­mis eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­go­mis“? LŽ pa­šne­ko­vai tą da­ly­ką pa­sis­ten­gė iš­aiš­kin­ti kuo de­ta­liau.

Anot jų, Va­ka­ruo­se vy­rau­ja dvi pa­grin­di­nės eks­pe­di­ja­vi­mo mo­kyk­los – vo­kiš­ko­ji ir skan­di­na­viš­ko­ji. Kur­da­ma mū­sų ša­liai skir­tas są­ly­gas „Li­ne­ka“ kaip pa­grin­dą pa­si­rin­ko tas eks­pe­di­ja­vi­mo tai­syk­les, ku­rios tai­ko­mos Skan­di­na­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je. „Jo­kiais bū­dais vo­kie­čių mo­kyk­la nė­ra blo­ges­nė už Skan­di­na­vi­jos, tie­siog gal Lie­tu­vos eks­pe­di­to­riams ir lo­gis­tams psi­cho­lo­giš­kai ar­ti­mes­nis skan­di­na­viš­kas mo­de­lis dėl jo­se per il­gą lai­ką su­si­for­ma­vu­sių są­ly­gų iš­sa­mu­mo. Be to, pa­sta­ruo­ju me­tu Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bės, ypač – Šve­di­ja, Lie­tu­vo­je daug in­ves­tuo­ja. Skai­čiuo­ju, kad vien šve­diš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nių šian­dien vei­kia apie 200. Lo­giš­ka, jog in­ves­tuo­to­jams leng­viau bus orien­tuo­tis, jei eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gos par­eng­tos pa­gal jų tei­si­nes tra­di­ci­jas“, - sa­kė D.Bre­kys.

„Ve­rum“ va­do­vau­jan­tis par­tne­ris M.Šim­kū­nas pri­dė­jo, kad Lie­tu­va į Skan­di­na­vi­ją pa­na­ši ir sa­vo geog­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi, dėl to pa­na­šios mū­sų kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo są­ly­gos. „Vo­kie­ti­jo­je, pa­vyz­džiui, van­de­nis pluk­do daug ir van­de­nin­gų upių, ku­rio­mis ga­be­na­ma di­de­lė da­lis kro­vi­nių. Šiau­rės ša­lims vi­daus van­de­nų trans­por­tas ma­žiau svar­bus, tai­gi ir jo reg­la­men­ta­vi­mas nė­ra toks smul­kus“, - dės­tė tei­si­nin­kas.

„Mū­sų ar­ti­miau­si kai­my­nai iš šiau­rės ša­lių yra šve­dai, suo­miai, lat­viai, es­tai, o ne vo­kie­čiai. Sa­ko­me, kad esa­me kro­vi­nių ga­be­ni­mo var­tai tarp Ry­tų ir Va­ka­rų. Pri­ėmę nau­ją­sias „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­rą­sias eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gas“ siun­čia­me vers­lo pa­sau­liui ži­nią, kad tai­ko­mės prie skan­di­na­vams, lat­viams ir es­tams bū­din­gų kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo stan­dar­tų, ku­rie yra vie­ni aukš­čiau­sių pa­sau­ly­je“, - sa­kė D.Bre­kys.

Ma­žins biurokratizmą

Pa­klaus­tas, kuo ei­li­niam Lie­tu­vos eks­pe­di­to­riui tu­rė­tų nau­jo­sios „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­ro­sios eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gos“ pa­dė­ti jų kas­die­nia­me vers­le, M.Šim­kū­nas ti­ki­no, kad tai­kan­tiems jas vers­li­nin­kams ir įmo­nėms ma­žės biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių, jo­mis la­biau pa­si­ti­kės drau­di­kai.

„Prak­ti­ko­je tai­ko­mų nau­jų­jų tai­syk­lių pri­nci­pas toks: yra il­ga­lai­kė kro­vi­nių ve­ži­mo (eks­pe­di­ja­vi­mo) su­tar­tis. Ją su­da­ro 30 ar 50 punk­tų, pa­dė­jus par­ašus su­tar­tis nu­ki­ša­ma į stal­čių, o jos vyk­dy­mas at­lie­ka­mas per vien­kar­ti­nius kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo už­sa­ky­mus. Nu­eik, pa­si­krauk, pa­siimk, pri­sta­tyk į nu­ro­dy­tą vie­tą, po to - iš­rū­šiuok, per­pa­kuok, per­duok ga­vė­jui. Taip, pa­pras­tai kal­bant, at­ro­do vien­kar­ti­niai už­sa­ky­mai – ir jie daž­niau­siai be di­de­lių su­nku­mų įvyk­do­mi. Bet kai iš­ky­la kaž­koks klau­si­mas – pa­vyz­džiui, ko­kiais ter­mi­nais pri­va­lo­ma iš­ve­žio­ti kro­vi­nius, ko­kios yra su­si­ta­rian­čių pu­sių at­sa­ko­my­bės, iš stal­čių trau­kia­mos il­ga­lai­kės su­tar­tys ir žiū­ri­ma, kas ten par­ašy­ta. Bet toks ke­lias kar­tais yra il­gas ir var­gi­nan­tis. O nau­jo­sios „Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių bend­ro­sios eks­pe­di­ja­vi­mo są­ly­gos“ iš es­mės pa­keis su­tar­tis, po to vi­si san­do­rio da­ly­viai iš anks­to ži­nos, ko jiems ti­kė­tis, ko­kios jų at­sa­ko­my­bės ir ri­zi­kos“, - pa­sa­ko­jo ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Ve­rum“ va­do­vau­jan­ty­sis par­tne­ris.

Prob­le­ma ir ta, at­krei­pė dė­me­sį M.Šim­kū­nas, kad dau­gu­ma su­tar­čių da­ro­mos at­mes­ti­nai, be tei­si­nin­kų pa­gal­bos, pa­si­ra­šo­mos ne­skai­čius, to­dėl jo­se įtvir­tin­tas są­ly­gas ne­re­tais at­ve­jais ga­li­ma pa­va­din­ti ir „vai­kiš­ko­mis“. At­si­ra­dus ne­sklan­du­mų vyk­dant to­kias su­tar­tis prob­le­ma iš ada­tos ku­pe­to­je ga­li virs­ti di­de­liu ura­ga­nu. Iš da­lies dėl to su­tar­ti­mis ne­pa­si­ti­ki ir drau­di­kai. „Tuo pat me­tu pa­sa­kius jiems, kad įmo­nė va­do­vau­ja­si skan­di­na­vams įpras­to­mis tai­syk­lė­mis, šie jas jau pui­kiai pa­žįs­ta, to­dėl po­li­są gal­būt iš­ra­šys net ne­žiū­rė­ję su­tar­ties. Ir jis bus daug pi­ges­nis, nei tas, ku­ris pa­si­ra­šo­mas vien tik su su­tar­ti­mis. Ta­da leng­viau dirb­ti ir su tarp­tau­ti­niais par­tne­riais, kai jie ži­no, kad at­sto­vau­ji pra­kti­ko­je jau pa­tvir­tin­tam ir tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­tam vers­lo mo­de­liui“, - pa­žy­mė­jo „Ve­rum“ va­do­vau­jan­ty­sis par­tne­ris.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami