Ekspertai: kaip netapti „atpirkimo ožiu“ kelyje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-18 16:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-18 16:00
LŽ archyvo nuotrauka
Bet koks eis­mo įvy­kis, net ir smul­kus, nė­ra pa­ti ma­lo­niau­sia pa­tir­tis, ta­čiau dar ne­ma­lo­nes­ne ji tam­pa tuo­met, kai  eis­mo įvy­kio da­ly­viams ne­si­gau­na su­si­tar­ti – gin­čas kais­ta, o kal­tės pri­siim­ti nie­kas ne­no­ri.

To­kiais at­ve­jais psi­cho­lo­giš­kai stip­res­ni vai­ruo­to­jai sten­gia­si da­ry­ti spau­di­mą, lie­pia pri­siim­ti kal­tę. Ar esa­te ti­kri, kad ži­no­tu­mė­te kaip rea­guo­ti? Drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, kaip ke­ly­je ne­tap­ti „at­pir­ki­mo ožiu“.

Kur ri­zi­ka di­džiau­sia?

To­kių įvy­kių, kuo­met vai­ruo­to­jai pa­ten­ka į ava­ri­jas ir pa­ti­ria spau­di­mą iš vie­nos pu­sės nu­tin­ka daž­nai. „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo Trans­por­to ža­los su­re­gu­lia­vi­mo sky­riaus va­do­vas Ag­nius Gu­čius pa­ste­bi, jog sta­tis­tiš­kai to­kių įvy­kių pa­si­tai­ko bent ke­le­tą kar­tų per mė­ne­sį: „Daž­niau­siai tai – gin­čy­ti­nos si­tua­ci­jos. Vi­sais at­ve­jais ri­zi­ka di­džiau­sia yra ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se, ne­mo­kant pri­tai­ky­ti „de­ši­nės ran­kos“ tai­syk­lės, už­mies­ty­je, po­sū­kio į kai­rę ir len­ki­mo at­ve­jais, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas. – Jei pa­si­tai­kys nir­šus, la­biau sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tis vai­ruo­to­jas ir pa­ma­tys, kad gal­būt yra ga­li­my­bė iš­si­suk­ti ar gau­ti drau­di­mo iš­mo­ką – jis bū­ti­nai pa­ban­dys da­ry­ti spau­di­mą ir taip pa­veik­ti šiuo at­ve­ju silp­nes­nį vai­ruo­to­ją.“

Ku­rie vai­ruo­to­jai lin­kę da­ry­ti spau­di­mą?

Pa­klaus­tas apie vai­ruo­to­jų por­tre­tus, pa­šne­ko­vas pa­mi­ni, jog nė­ra vie­no ti­pa­žo tiek tiems, ku­rie lin­kę da­ry­ti spau­di­mą, tiek tiems, ku­rie pa­ten­ka į ne­pa­vy­dė­ti­nas si­tua­ci­jas pri­siim­da­mi kal­tę. Ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų spau­di­mą la­biau lin­kę da­ry­ti psi­cho­lo­giš­kai stip­res­ni ir ar­šes­ni vai­ruo­to­jai. Daž­nai tai au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, lin­kę de­mons­truo­ti sa­vo ga­lią, jau­čian­tys kaž­ko­kį pra­na­šu­mą prieš ki­tą vai­ruo­to­ją.

Silp­nes­ni vai­ruo­to­jai – tai daž­nai tie, ku­rie lin­kę jau­triai rea­guo­ti į ag­re­sy­vias si­tua­ci­jas, leng­vai pa­si­duo­dan­tys stre­sui ir su ma­žes­ne vai­ra­vi­mo pa­tir­ti­mi. Ga­li bū­ti si­tua­ci­jų, kuo­met ava­ri­jo­je da­ly­vau­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­gus su di­de­le vai­ra­vi­mo pa­tir­ti­mi, o ag­re­sy­ves­nis vai­ruo­to­jas ir jį su­ge­bės už­si­pul­ti ir su­kel­ti stre­są. A. Gu­čius pa­mi­ni ir iš­im­tį – „kle­vu­kus“. Tai jau­ni vai­ruo­to­jai, gal­būt pri­da­ran­tys žiop­les­nių klai­dų, ta­čiau jie ne vi­sa­da nu­si­lei­džia. Jų pra­na­šu­mas – ne­se­niai lai­ky­tas teo­ri­jos eg­za­mi­nas, dar vi­sai švie­žios ži­nios, ku­rias jie ga­li pri­tai­ky­ti pra­ktiš­kai.

Jei pa­da­rė­te ava­ri­ją – pasiruoškite

Pa­sak pa­šne­ko­vo, jei pa­te­ko­te į au­toį­vy­kį, sten­ki­tės už­fik­suo­ti vi­sas jo de­ta­les: fo­tog­ra­fuo­ki­te, brai­žy­ki­te įvy­kio sche­mą eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jo­je ir tai da­ry­ki­te kuo tiks­liau.

Ag­nius Gu­čius pa­sa­ko­ja, kad ne­se­niai bu­vo at­ve­jis, kuo­met dėl da­ro­mo spau­di­mo klien­tas pa­si­ra­šė au­toį­vy­kio dek­la­ra­ci­ją ir pri­siė­mė kal­tę. Ava­ri­ja įvy­ko už­mies­čio ke­ly­je. Klien­tas bu­vo pri­vers­tas stai­giau stab­te­lė­ti ir iš pa­skos va­žia­vęs vai­ruo­to­jas įva­žia­vo į au­to­mo­bi­lio ga­lą. Iš­li­pęs iš ma­ši­nos jis ėmė spaus­ti pri­siim­ti kal­tę bei pa­si­ra­šy­ti dek­la­ra­ci­ją. Ji bu­vo pa­si­ra­šy­ta, ta­čiau kal­ti­na­ma­sis su­abe­jo­jęs sa­vo kal­te pa­pil­do­mai krei­pė­si į drau­di­ką su pa­aiš­ki­ni­mu. Drau­di­kas per­žiū­rė­jęs ir iš­nag­ri­nė­jęs si­tua­ci­ją su­abe­jo­jo, ar ta­ria­mai nu­ken­tė­jęs vai­ruo­to­jas lai­kė­si sau­gaus at­stu­mo ke­ly­je.

„To­kio­se si­tua­ci­jo­se pir­miau­sia yra ta­ria­ma­si su ki­to eis­mo įvy­kio da­ly­vio drau­di­ku, pa­tei­kia­mos pre­ten­zi­jos ir įvy­kio de­ta­lės. Tuo­met bend­ru spren­di­mu ran­da­mas kal­ti­nin­kas. Šiuo at­ve­ju iš­ana­li­za­vus si­tua­ci­ją bu­vo aiš­ku, kad an­tra­sis vai­ruo­to­jas ne­si­lai­kė sau­gaus at­stu­mo ke­ly­je, kal­ti­nin­kas ta­po nu­ken­tė­ju­siuo­ju“, – kal­ba A. Gu­čius.

Ši kon­kre­ti si­tua­ci­ja bu­vo ne­su­dė­tin­ga dėl aiš­kių įvy­kio ap­lin­ky­bių. Ta­čiau, jei įvy­kio ap­lin­ky­bės nė­ra aiš­kios, ar ski­ria­si vai­ruo­to­jų pa­aiš­ki­ni­mai dėl eis­mo įvy­kio ir su­nku įro­dy­ti vie­no ar ki­to vai­ruo­to­jo tei­gi­nius, ga­lu­ti­nis spren­di­mas pa­lie­ka­mas toks, koks yra už­fik­suo­tas eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jo­je.

Pa­ta­ri­mai, kaip ne­tap­ti „kal­tu vairuotoju“

Pa­šne­ko­vas įvar­di­na ke­lis svar­biau­sius da­ly­kus, ku­rių ne­de­rė­tų pa­mirš­ti at­si­ti­kus au­toį­vy­kiui:

1. Nusiraminkite. Įvy­kus ava­ri­jai, svar­biau­sia yra su­ge­bė­ti „šal­tu pro­tu“ įver­tin­ti si­tua­ci­ją. Pa­sė­dė­ki­te bent 10 se­kun­džių ir leis­ki­te sau nu­si­ra­min­ti. Stre­so ir įtam­pos me­tu pa­da­ro­ma daug klai­dų, ne­pa­gal­vo­ja­ma apie ki­tus si­tua­ci­jos spren­di­mo bū­dus. Pir­miau­sia duo­ki­te sau lai­ko įver­tin­ti ap­lin­ky­bes ir kas iš tie­sų at­si­ti­ko, už­duo­ki­te sau klau­si­mą, ar ti­krai kaip vai­ruo­to­jas pa­žei­dė­te ke­lių eis­mo tai­syk­les ir esa­te su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos kal­ti­nin­kas.

2. Fo­tog­ra­fuo­ki­te eis­mo įvykį. Kai iš­li­pa­te iš ma­ši­nos bū­ti­nai, esant ga­li­my­bei, nu­fo­tog­ra­fuo­ki­te įvy­kio vie­tą. Svar­bu tai pa­da­ry­ti ke­liais ra­kur­sais ir ne­tgi, jei ki­tas ava­ri­jos da­ly­vis to ne­no­ri. Ga­li bū­ti, kad prieš­ina­si ne be rei­ka­lo, bet su­pras­da­mas sa­vo kal­tę. Šios nuo­trau­kos ga­li bū­ti le­mia­mos sie­kiant nu­sta­ty­ti ti­krą­jį eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ką.

3. Įsi­min­ki­te ava­rin­gas vietas. Svar­bu, kad įsi­min­tu­mė­te ava­rin­gas vie­tas, ku­rio­se gal­būt gir­dė­jo­te ar ma­tė­te įvy­kus ava­ri­ją ir tie­siog jo­se elg­tis at­sar­giau. Tai ga­li bū­ti pa­di­din­to srau­to vie­tos, įva­žia­vi­mai į žie­di­nes san­kry­žas, pre­ky­bos cen­trų ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Taip pat už­mies­čio ke­liai, po­sū­kių ir len­ki­mo vie­tos bei tos, ku­rio­se ga­lio­ja „de­ši­nės ran­kos“ tai­syk­lė.

4. Iš­ma­ny­ki­te Ke­lių eis­mo taisykles. Su vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mais ir pri­va­lu­mais kar­tu pri­sii­ma­ma ir at­sa­ko­my­bė už sa­ve bei ki­tus eis­mo da­ly­vius. Jū­sų par­ei­ga ži­no­ti ir iš­ma­ny­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Tik tu­rint tam ti­kras ži­nias ga­li­ma iš­veng­ti ne­ma­lo­nių si­tua­ci­jų, kuo­met ga­li­te bū­ti ap­kal­tin­tas tai­syk­lių pa­žei­di­mu tik dėl ne­iš­ma­ny­mo.

5. Ras­ki­te liudininkų. Jei eis­mo įvy­kis nu­ti­ko vie­to­je, ku­rio­je vi­sa tai kas nors ga­lė­jo ma­ty­ti – ap­si­dai­ry­ki­te ir pa­ieš­ko­ki­te liu­di­nin­ko. Eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jo­je ne­tgi yra pa­lik­ta vie­ta ava­ri­jos liu­di­nin­kų kon­tak­tams. Bū­ti­nai pa­si­nau­do­ki­te šia ga­li­my­be, jei kar­tais tek­tų im­tis tei­si­nių veiks­mų prieš ki­tą vai­ruo­to­ją.

Pa­sak A. Gu­čiaus, kad ir ko­kio­je si­tua­ci­jo­je esa­te, vi­sa­da ga­li­te kreip­tis į tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus: „Jei esa­te ver­čia­mas pa­si­ra­ši­nė­ti ke­lių eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją ar spau­džia­mi pri­pa­žin­ti kal­tę – vi­sa­da tu­ri­te ga­li­my­bę kvies­ti ke­lių po­li­ci­ją. At­vy­kę jie daž­niau­siai pa­aiš­ki­na si­tua­ci­ją ir pa­de­da už­pil­dy­ti do­ku­men­tą. Svar­biau­sia ne­sku­bė­ki­te nie­ko pa­si­ra­šy­ti, jei ne­sa­te 100 pro­cen­tų ti­kri sa­vo kal­te.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami