Eksperto patarimai: kaip vairuoti esant permainingiems orams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-21 05:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-21 05:40
Asmeninio albumo nuotrauka
Hid­ro­me­teo­ro­lo­gai šiam sa­vait­ga­liui ža­da per­mai­nin­gus orus. Snie­go ir pus­nų pa­ma­ty­ti ne­tu­rė­tu­me, ta­čiau oro tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį laips­nių eis­mo są­ly­gos ga­li bū­ti per­mai­nin­gos.

Pra­ne­ša­ma, kad kai kur su­si­da­rys rū­kas, li­jund­ra ir plik­le­dis. To­dėl vai­ruo­to­jams de­rė­tų bū­ti at­sar­ges­niems.

Bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas, o da­bar kar­tin­go tre­ne­ris Ug­nius Čap­li­kas pa­ste­bi, kad to­kiu me­tu, kai ke­lio dan­gos ne­den­gia le­das, vai­ruo­to­jai daž­nai per­ne­lyg daug at­si­pa­lai­duo­ja, ne­įver­ti­na aki­mirks­niu pa­si­keis­ti ga­lin­čių eis­mo są­ly­gų.

„Net ir pa­pras­čiau­sias šla­pias as­fal­tas žie­mą yra ki­toks. Ant jo dau­giau pur­vo, smė­lio ir drus­kų li­ku­čių. Be to, pa­dan­gų su­ki­bi­mas su šal­ta dan­ga yra ge­ro­kai pra­stes­nis. Net ir ma­no tre­ni­ruo­ja­mi jau­nie­ji kar­tin­go lenk­ty­ni­nin­kai ži­no, kad pa­dan­gos su šal­tu as­fal­tu su­kim­ba ge­ro­kai pra­sčiau. Į tai ver­tė­tų at­siž­velg­ti pa­si­ren­kant sau­gų grei­tį“. – sa­ko au­to­mo­bi­lių spor­to pe­da­go­gas Ug­nius Čap­li­kas.

Žie­mą eis­mo są­ly­gos kei­čia­si akimirksniu

Pa­sak eks­per­to, vai­ruo­jant to­kiu oru, kai tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja apie nu­lį laips­nių, eis­mo są­ly­gos ga­li pa­si­keis­ti aki­mirks­niu. Da­lis vai­ruo­to­jų ne­bū­na pa­si­ruo­šę to­kiems po­ky­čiams. Kaip tei­gia U. Čap­li­kas, ša­la­pio as­fal­to vaiz­das ne­re­tai tie­siog „už­mig­do“ bud­ru­mą ir le­mia klai­das pa­si­ren­kant sau­gų grei­tį.

„Plik­le­džio pa­ste­bė­ti aki­mi pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Ta­čiau su­pran­tant, kad ga­li bū­ti ruo­žų pa­deng­tu ne­ma­to­mu le­du ga­li­ma mo­de­liuo­ti el­ge­sį prie vai­ro. Juk svar­biau­sia ne su­val­dy­ti sly­di­mą, kai au­to­mo­bi­lį pra­de­da „neš­ti“, o ne­at­si­dur­ti to­kio­je si­tua­ci­jo­je. Ap­sid­rau­di­mas, si­tua­ci­jos nu­ma­ty­mas į prie­kį – štai kas svar­biau­sia. Ir vis­gi, jei au­to­mo­bi­ly­je stai­ga tam­pa įtar­ti­nai ty­lu ir api­ma jaus­mas, kad au­to­mo­bi­lis tar­si „plau­kia“, o ne va­žiuo­ja, grei­čiau­siai jūs va­žiuo­ja­te ypa­tin­gai ly­giu ir sli­džiu pa­vir­šiu­mi. Jei jū­sų vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis už­va­žia­vo ant plik­le­džiu pa­deng­to ke­lio ruo­žo, svar­biau­sia itin švel­niai ma­žin­ti grei­tį ir ne­da­ry­ti jo­kių stai­gių ma­nev­rų. Ge­ros žie­mi­nės pa­dan­gos pa­di­di­na jū­sų sau­gu­mą, ta­čiau ne­tgi jos to­kio­je si­tua­ci­jo­je ne­ap­sau­gos, jei ener­gin­gai „kir­si­te“ per stab­džių pe­da­lą ar is­te­riš­kai su­kio­si­te vai­rą“. – pa­ste­bė­ji­mais da­li­no­si U. Čap­li­kas.

Vai­ruo­to­jas – kin­ta­mos si­tua­ci­jos kin­ta­mas fragmentas

„Vai­ruo­to­jas yra kin­ta­mos si­tua­ci­jos kin­ta­mas frag­men­tas. Pri­iman­tis spren­di­mus. Net ir at­siž­velg­da­mas į vi­są sa­vo pa­tir­tį aš ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, koks bū­tų mak­si­ma­lus sau­gus grei­tis vie­no­je ar ki­to­je ke­lio at­kar­po­je. Vis­kas pri­klau­so nuo kon­kre­taus vai­ruo­to­jo, kon­kre­taus au­to­mo­bi­lio ir kon­kre­čių eis­mo są­ly­gų vie­ną ar ki­tą aki­mir­ką de­ri­nio. Jei mes pa­tys ne­su­vok­si­me pa­si­kei­tu­sių eis­mo są­ly­gų, jei ne­ko­re­guo­si­me sa­vo el­ge­sio ir vai­ra­vi­mo ma­nie­rų, mums ne­pa­dės net ir pa­čios to­bu­liau­sios šiuo­lai­ki­nių au­to­mo­bi­lių elek­tro­ni­nės sis­te­mos. Au­to­mo­bi­lį val­do­me mes, o elek­tro­ni­ka tik pa­de­da, spren­di­mus pri­ima mū­sų sme­ge­nys. To­dėl vai­ra­vi­mas tu­ri pra­si­dė­ti nuo mū­sų pa­čių su­vo­ki­mo, kad ke­lias žie­mą yra ap­gau­lin­gas ir ne­lei­džian­tis at­si­pa­lai­duo­ti,“– re­ziu­muo­da­mas tei­gė lenk­ty­ni­nin­kas ir kar­tin­go tre­ne­ris Ug­nius Čap­li­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami