Elektrinę „Tesla“ kviečia į Lietuvą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-17 06:02
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-17 06:02
LŽ archyvo nuotrauka
Elek­tro­mo­bi­liai Lie­tu­vos ke­liuo­se po­pu­lia­rė­tų spar­čiau, jei jų kai­na bū­tų ma­žes­nė, nei da­bar siū­lo di­die­ji ga­min­to­jai. Pi­ges­nių elek­tro­mo­bi­lių ga­li­ma dai­ry­tis Ki­ni­jo­je, kur vei­kia men­kai kam ži­no­mos JAV ar ita­lų in­ves­tuo­to­jų įkur­tos elek­tro­mo­bi­lių ga­myk­los.

Jų ku­ria­mi elek­tro­mo­bi­lių mo­de­liai pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį ne­nu­si­lei­džia žy­mių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės var­dų ku­ria­mai pro­duk­ci­jai. Taip ti­ki­na pi­ges­nių ki­niš­kų elek­tro­mo­bi­lių Bal­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių rin­koms šie­met ke­ti­nan­čios pa­siū­ly­ti bend­ro­vės „Sir Ca­pi­tal“ va­do­vas Ri­man­tas Ze­me­naus­kas.

„Prieš ke­le­tą sa­vai­čių grį­žau iš Ki­ni­jos, kur su­da­rė­me tie­ki­mo su­tar­tis su ke­liais ame­ri­kie­čių ir ita­lų ka­pi­ta­lo ga­min­to­jais, ga­lin­čiais pa­siū­ly­ti pi­ges­nių, mies­to po­rei­kiams pri­tai­ky­tų au­to­mo­bi­lių. Tai ko­ky­biš­ka pro­duk­ci­ja, to­li gra­žu ne­pat­vir­ti­nan­ti įsi­se­nė­ju­sio ste­reo­ti­po, kad kas pa­ga­min­ta Ki­ni­jo­je - ne­ver­ta dė­me­sio. Esa­me pre­li­mi­na­riai ap­ta­rę su Vil­niaus, Drus­ki­nin­kų, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­mis dėl ga­li­my­bės pra­dė­ti šiuo­se mies­tuo­se kur­ti elek­tro­mo­bi­lių par­ką“, - tei­gė R. Ze­me­naus­kas.

Vie­nu įkro­vi­mu – 200 kilometrų

Nors ga­min­to­jų vers­li­nin­kas ne­atsk­lei­dė, ta­čiau skir­tin­gų spe­ci­fi­ka­ci­jų elek­tro­mo­bi­liai, ku­riuos jis ne­tru­kus at­ga­bens į Lie­tu­vą, tu­rė­tų kai­nuo­ti nuo 15 iki 25 tūkst. eu­rų – skir­ti tiek pa­grin­di­niams, tiek ir pla­tes­niems po­rei­kiams. Bend­ro­vės „Sir Ca­pi­tal“ va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad elek­tro­mo­bi­lių ba­te­ri­jos to­kios tal­pios, jog vie­nu įkro­vi­mu bus ga­li­ma nu­va­žiuo­ti iki 200 ki­lo­me­trų.

„Lie­tu­viams šiuo at­ve­ju pa­čių ma­žiau­sių ma­ši­ny­čių ak­ty­viai ne­siū­ly­si­me, nes mū­sų pir­kė­jai ski­ria­si nuo skan­di­na­vų. Mū­sų žmo­nėms ma­ši­no­je rei­kia bent šiek tiek pa­pil­do­mos erd­vės. Di­džiau­sia dve­jo­nė, iki šiol kan­ki­nan­ti ga­li­mus elek­tro­mo­bi­lių pir­kė­jus, yra „ats­tu­mo bai­mė“, ta­čiau tik iki tol, kol to­kią ma­ši­ną iš­ban­do. 200 ki­lo­me­trų mies­te ir 150 ki­lo­me­trų at­stu­mas už­mies­ty­je, va­žiuo­jant krei­se­ri­niu 100 km/h grei­čiu, jau yra so­li­dūs skai­čiai. Pa­ly­gi­ni­mui - tak­si vai­ruo­to­jai Vil­niaus mies­te per vie­ną pa­mai­ną ne kas­dien tiek nu­va­žiuo­ja. Tai­gi bai­mė su­sto­ti, iš­si­kro­vus ba­te­ri­jai, lie­ka tik psi­cho­lo­gi­nė prob­le­ma“, - pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Vers­li­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad pla­nuo­ja­mi tiek­ti au­to­mo­bi­liai įtilps į tai­ko­mus vie­šų­jų pir­ki­mų kai­nos rė­mus. Taip pat ti­ki­si, kad jais su­si­do­mės ne tik sa­vi­val­dy­bės, bet ir tak­si bend­ro­vės, au­to­mo­bi­lių par­ko iš­lai­ky­mo są­nau­das sie­kian­tis ma­žin­ti vers­las ar nau­jo­vių ne­si­bai­mi­nan­tys pri­va­tūs pir­kė­jai.

De­ry­bos su „Tesla“

R. Ze­me­naus­ko val­do­ma įmo­nė elek­tro­mo­bi­lių ir iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, ku­rių Lie­tu­vo­je ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se ne­pla­ti­na ofi­cia­lūs ga­min­to­jų at­sto­vai, im­por­tu už­sii­ma jau dau­giau nei de­šimt­me­tį. Nuo 2010 me­tų dė­me­sį su­kon­cen­tra­vo bū­tent į elek­tro­mo­bi­lių sri­tį. Įmo­nė siū­lo tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas įsi­gy­jant „Tes­la“ au­to­mo­bi­lius ar to­kius iš­skir­ti­nius hib­ri­di­nius spor­ti­nius mo­de­lius kaip BMW i8. Vi­sa pro­duk­ci­ja at­ke­liau­ja tie­siai iš ga­min­to­jų.

„Dau­gu­ma au­to­mo­bi­lių iš­ke­liau­ja tur­tin­giems vers­li­nin­kams į Ry­tus. Šiems pra­ban­giems mo­de­liams Lie­tu­vo­je rin­ka dar nė­ra su­si­for­ma­vu­si. Ta­čiau pra­dė­ti rei­kia. Vi­lia­mės tap­ti ofi­cia­liais „Tes­la“ at­sto­vais Lie­tu­vo­je, ar pa­vyks, ži­no­si­me jau ko­vo mė­ne­sį. Esa­me ga­vę pre­li­mi­na­rų tei­gia­mą at­sa­ky­mą, lau­kia­me ga­lu­ti­nio spren­di­mo. „Tes­la“ mo­de­liams yra tei­kia­ma vi­siš­ka pa­sau­li­nė ga­ran­ti­ja, to­dėl li­ko ga­lu­ti­nai su­de­rin­ti de­ta­lių tie­ki­mą, ki­tus tech­ni­nius niuan­sus“, - LŽ at­sklei­dė „Sir Ca­pi­tal“ va­do­vas.

Da­liai elek­tro­mo­bi­lių pir­kė­jų R. Ze­me­naus­ko bend­ro­vė ke­ti­na pa­siū­ly­ti ir į tą pa­čią kai­ną įskai­čiuo­tas ne­mo­ka­mas įkro­vos sto­te­les. Pra­ban­ges­niems, dau­giau nei 40 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tiems mo­de­liams, to­kiems kaip „Tes­la Mo­del S“, daug pir­kė­jų Lie­tu­vo­je kol kas ne­si­ti­ki­ma.

Su Ja­po­ni­jos ga­min­to­jais taip pat ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­jan­tis R. Ze­me­naus­kas ne­drį­so ver­tin­ti, ar ja­po­nų vis ak­ty­viau pro­pa­guo­ja­mas van­de­ni­liu va­ro­mas trans­por­tas ga­lė­tų pa­kirs­ti elek­tro­mo­bi­lius pa­čio­je jų auš­ro­je. Pa­sak jo, van­de­ni­liu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai kol kas ke­lis kar­tus bran­ges­ni nei elek­tri­nės ma­ši­nos. Be to, jiems rei­ka­lin­ga inf­ras­truk­tū­ra yra bran­ges­nė ir taip pat, kaip ir tra­di­ci­niu at­ve­ju, pri­ri­šan­ti var­to­to­jus prie de­ga­li­nių.

LŽ pa­šne­ko­vas pa­ste­bė­jo, kad kol kas pa­gal elek­tro­mo­bi­lių par­kui rei­ka­lin­gos inf­ras­truk­tū­ros plė­trą smar­kiai at­si­lie­ka­me nuo es­tų ir lat­vių, šie jau pa­tvir­ti­no pla­ną, nu­ma­tan­tį iki 2020 me­tų įreng­ti vi­sos ša­lies įkro­vos sto­te­lių tink­lą.

Vil­niu­je šiuo me­tu yra 10 elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių, bet tik vie­na jų – grei­to­jo įkro­vi­mo. Pa­na­šūs skai­čiai ir Kau­ne. Pa­pras­tos sto­te­lės nuo grei­tų­jų ski­ria­si įkro­vi­mo grei­čiu: pir­mo­sio­se elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­jai įkrau­ti iki 80 proc. rei­kia ko­ne 10 va­lan­dų, grei­to­jo­je - pus­va­lan­džio. Tie­sa, aukš­tos įtam­pos įkro­vi­mo punk­tas kai­nuo­ja maž­daug še­šis­kart bran­giau nei pa­pras­ta sto­te­lė, ku­rio­je pa­kan­ka 220 V mai­ti­ni­mo lai­do su elek­tro­mo­bi­liui pri­tai­ky­tu kiš­tu­ku.

Ža­les­nių daugės

Vie­ni iš dau­giau­sia su­si­do­mė­ji­mo su­kė­lu­sių pa­sta­ruo­ju me­tu pri­sta­ty­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių, by­lo­jan­čių apie ža­lių­jų trans­por­to tech­no­lo­gi­jų pa­žan­gą, - BMW prieš me­tus rin­kai pa­teik­tas elek­tro­mo­bi­lis i3 ir spor­ti­nis hib­ri­das i8, lyg nu­žen­gęs iš kos­mi­nio fil­mo. Kal­ba­ma, kad ga­min­to­jo šta­be jau ga­li bū­ti ruo­šia­mas nau­jo van­de­ni­liu va­ro­mo i se­ri­jos au­to­mo­bi­lio pro­jek­tas.

BMW at­sto­vai Lie­tu­vo­je „Kras­ta Aau­to“ per­nai šiuos mo­de­lius pri­sta­tė ir mū­sų ša­lies pub­li­kai. Per­nai rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je par­duo­ti trys i3 ir du i8 au­to­mo­bi­liai.

„Jau­čia­me su­si­do­mė­ji­mą šiais mo­de­liais, ypač - no­va­to­riš­kai mąs­tan­čių vai­ruo­to­jų. 2014 me­tais pri­sta­tė­me BMW i3 ir BMW i8 mo­de­lius ke­le­tui pir­mų­jų jų pir­kė­jų Lie­tu­vo­je. Taip pat yra ir dau­giau vai­ruo­to­jų, ku­rie jau už­si­sa­kė šiuos au­to­mo­bi­lius ir su­lauks jų ar­ti­miau­siu me­tu“, - sa­kė bend­ro­vės „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niu­kas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, at­ei­ti­mi do­mi­si kiek­vie­nas žmo­gus, tad šios tech­no­lo­gi­jos įdo­mios vi­siems. Jų pa­trauk­lu­mą ro­do ir fak­tas, kad tiek i8, tiek ir i3 mo­de­lių pa­klau­sa vir­ši­ja pa­siū­lą.

„Lie­tu­vai tu­ri­me pa­kan­ka­mas kvo­tas, kad ga­lė­tu­me siū­ly­ti šiuos mo­de­lius mū­sų ša­lies pir­kė­jams. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad ža­liu­jų mo­de­lių Lie­tu­vos ke­liuo­se dau­gės. Juo­lab kad BMW kon­cer­nas pa­skel­bė, jog ke­ti­na su­kur­ti vi­sų po­pu­lia­riau­sių BMW mo­de­lių hib­ri­di­nes ver­si­jas su iš tink­lo įkrau­na­mu elek­tros va­rik­liu. Kon­cer­nas jau pa­de­mons­tra­vo X5, tre­čios ir penk­tos se­ri­jų hib­ri­dų kon­cep­ci­nius mo­de­lius, tad ti­kė­ti­na, jog šie iš­to­bu­lin­ti mo­de­liai grei­tai taps se­ri­ji­niai", - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jėga  65.49.14.148 2015-02-17 19:25:01
Bet nereikia pamiršti ir autoservisus paruošti.
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami