Elektrinio rankinio stabdžio privalumai ir trūkumai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-08 06:00
Elektrinis rankinis stabdys tampa neatsiejamu naujo automobilio atributu. „Speednik“ nuotrauka
Elek­tri­nį ran­ki­nį stab­dį, pir­mą­kart ma­si­nė­je ga­my­bo­je ins­ta­liuo­tą 2002 me­tais į 7 kla­sės BMW li­mu­zi­ną, ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se įdieg­ta to­kia stab­džio sis­te­ma, iki šiol lai­ko ne tiek pri­va­lu­mu, kiek ne­su­sip­ra­ti­mu. Mo­der­nūs elek­tri­niai ran­ki­niai stab­džiai, vei­kian­tys kar­tu su au­to­mo­bi­lio elek­tro­ni­ne sta­bi­lu­mo kon­tro­lės (ESP) sis­te­ma, pa­sak ga­min­to­jų, ga­ran­tuo­ja dar di­des­nį sau­gu­mą.

Ki­ta ver­tus, ne­ma­ža da­lis apy­nau­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, su­si­du­rian­čių su elek­tri­nio ran­ki­nio stab­džio ge­di­mais, bai­si­si iš­gir­dę, jog vien elek­tri­nio blo­ko, val­dan­čio šią sis­te­mą, kei­ti­mas nau­ju ga­li kai ku­riais at­ve­jais at­siei­ti 1000 ar net dau­giau eu­rų. Elek­tri­niu par­ka­vi­mo­si stab­džiu ne­si­ža­vi ir įgu­dę vai­ruo­to­jai, ku­riems ran­ki­nis stab­dys ga­lė­tų pra­vers­ti eks­tre­ma­lio­se si­tua­ci­jo­se, kai pri­rei­kia „už­mes­ti“ au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nę da­lį.

Ta­čiau tiems vai­ruo­to­jams, ku­riems nau­jas au­to­mo­bi­lis vi­sų pir­miau­sia aso­ci­juo­ja­si su mak­si­ma­liu kom­for­tu, o nau­jau­sios elek­tro­me­cha­ni­nės ir elek­tro­ni­nės sis­te­mos – ver­tin­gais pa­gal­bi­nin­kais, elek­tra val­do­mu stab­džiu grei­čiau­siai ne­si­bo­dės. Be elek­tri­nio ran­ki­nio stab­džio ne­bū­tų to­kių funk­ci­jų kaip su­sto­ji­mo įkal­nė­je pa­gal­bos sis­te­ma (angl. hill-hold). Be to, tie­sio­giai ant stab­džių ap­ka­bos mon­tuo­ja­mo­se sis­te­mo­se pa­vyks iš­veng­ti to­kių ne­sklan­du­mų kaip žie­mą už­ša­lę ran­ki­nio stab­džio tro­sai.

At­si­sa­ko trosų

Šiuo me­tu au­to­mo­bi­liuo­se mon­tuo­ja­mos dvie­jų ti­pų elek­tri­nio stab­džio sis­te­mos. Pir­mo­sios, ku­rių pa­grin­dą vis dar su­da­ro tro­su įtem­pia­mas stab­dys, tik val­do­mas ne ran­ka, o elek­tros mo­to­ru, lai­ko­mos ne to­kio­mis pa­žan­gio­mis. Dėl tro­so fak­to­riaus ar iš­orė­je mon­tuo­ja­mo val­dy­mo blo­ko jos taip pat nė­ra vi­siš­kai ap­sau­go­tos nuo karš­čio ar drėg­mės po­vei­kio. Pa­vyz­džiui, ne­ma­žai prob­le­mų dėl elek­tri­nio stab­džio ky­la nuo 2009 me­tų ga­mi­na­mų „Toyo­ta Aven­sis“ šei­mi­nin­kams. Iš­orė­je ant už­pa­ka­li­nės ašies mon­tuo­ja­mas elek­tri­nio stab­džio val­dy­mo blo­kas pa­si­ro­dė esąs ne­pa­kan­ka­mai at­spa­rus drėg­mei.

Tie­sa, prob­le­ma nė­ra to­kia ma­si­nė, kad ga­min­to­jas bū­tų at­šau­kęs mo­de­lį į ser­vi­sus. Be to, nuo 2014 me­tų „Toyo­ta“ ti­ki­na iš­spren­du­si šį klau­si­mą, at­nau­ji­nu­si val­dy­mo blo­ko di­zai­ną ir pa­pil­do­mai jį izo­lia­vu­si nuo drėg­mės. Vis dau­giau ga­min­to­jų kur­da­mi nau­jus mo­de­lius at­si­sa­ko elek­tros mo­to­ru tam­po­mų tro­sų sis­te­mos ir kei­čią ją mo­der­niau­sia kar­tu su ESP ar­ba at­ski­rai val­do­ma in­teg­ruo­ta elek­tro­ni­nio stab­džio sis­te­ma. Šiuo at­ve­ju ran­ki­nio stab­džio trin­ke­lės stab­džių dis­kus su­spau­džia ne įtemp­tos tro­su, o pa­si­tel­kiant elek­tri­nę stab­džių ap­ka­bą.

In­teg­ruo­tų sis­te­mų elek­tri­nio stab­džio ap­ka­bą val­do hid­rau­li­niu bū­du pa­lei­džia­mas pa­grin­di­nis ir elek­tra val­do­mas ran­ki­nis stab­džiai. Ci­lind­ras ir pa­va­ra plas­ti­ki­nia­me kor­pu­se, ku­riam ten­ka sto­vė­ji­mo stab­džio funk­ci­ja, varž­tais yra tvir­ti­na­mi tie­sio­giai prie stab­džių ap­ka­bos kor­pu­so.

Dar vie­nas ran­ki­nio stab­džio pri­va­lu­mas yra tas, jog iš­kei­tus me­cha­ni­niu bū­du val­do­mo stab­džio ran­ke­nė­lę tie­siog į dar vie­ną myg­tu­ką su­tau­po­ma erd­vės cen­tri­nia­me pul­te. Vie­toj ran­ki­nio stab­džio ran­ke­nos at­si­ra­do smul­kiems daik­tams skir­tos dė­tu­vės, vie­ta mo­bi­lia­jam te­le­fo­nui įkrau­ti.

Vei­kia pa­na­šiai kaip ABS

To­kie stab­džių sis­te­mų ga­min­to­jai kaip pa­sau­ly­je gar­si bend­ro­vė ZF TRW tei­gia, jog elek­tri­nio stab­džio sis­te­ma di­di­na ne tik pa­to­gu­mą, bet ir sau­gu­mą. Be to, kad už­ti­kri­na stab­džio funk­ci­ją, elek­tri­nė sis­te­ma su­da­ro vi­siš­kai in­teg­ruo­tą stab­džių sis­te­mos da­lį, ku­ri grei­tai įsi­jun­gia, nu­sta­to stab­džių trin­ke­lių su­si­dė­vė­ji­mą. Pa­sak ga­min­to­jo, to­kiai sis­te­mai bū­din­gas ir ma­žes­nis me­cha­ni­nis su­si­dė­vė­ji­mas, pa­ly­gin­ti su įpras­ti­ne sis­te­ma.

Esant ava­ri­nei si­tua­ci­jai, su­ge­dus pa­grin­di­nei hid­rau­li­nei stab­džių sis­te­mai ir vai­ruo­to­jui nu­spau­dus elek­tri­nį ran­ki­nio stab­džio jun­gik­lį, už­pa­ka­li­niai ra­tai yra stab­do­mi im­pul­sais, sie­kiant iš­veng­ti jų už­sib­lo­ka­vi­mo ir su tuo su­si­ju­sio trans­por­to prie­mo­nės kon­tro­lės pra­ra­di­mo. Ava­ri­niu at­ve­ju toks elek­tri­nis ran­ki­nis stab­dys, veik­da­mas trum­pais in­ter­va­lais, sa­vo stab­dy­mo ma­nie­ra pri­me­na stab­džių an­tib­lo­ka­vi­mo sis­te­mą (ABS).

Taip pat to­kia sis­te­ma vei­kia kaip pa­pil­do­ma ap­sau­ga nuo sa­lo­ne žai­džian­čių vai­kų – elek­tri­nio ran­ki­nio stab­džio ne­pa­vyks iš­jung­ti, jei­gu ne­vei­kia au­to­mo­bi­lio va­rik­lis. Žvel­giant iš pa­to­gu­mo pers­pek­ty­vos, elek­tri­nis ran­ki­nis stab­dys, pri­klau­so­mai nuo ga­min­to­jo spren­di­mo ir kon­kre­taus mo­de­lio, ga­li bū­ti įjung­tas au­to­ma­tiš­kai, ati­da­rius vai­ruo­to­jo du­re­les ar­ba iš­jun­gus va­rik­lį.

Pra­var­tu sau­sa­kim­šo­se aikštelėse

Iš­le­pu­sių vai­ruo­to­jų tvir­ti­ni­mu, pra­var­čiau­sia yra bū­tent su­sto­ji­mo įkal­nė­je pa­gal­bos funk­ci­ja, ku­rios už­duo­tis yra iš­veng­ti trans­por­to prie­mo­nės rie­dė­ji­mo at­gal. Dau­ge­ly­je nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, no­rint ne­pa­rie­dė­ti at­gal, vis dar ten­ka sto­vint įkal­nė­je lai­ky­ti nu­my­gus stab­dį. Ta­čiau aki­vaiz­du, jog bė­gant lai­kui bus ga­lu­ti­nai at­si­sa­ky­ta šio pri­nci­po, o pa­de­dant elek­tri­nio ran­ki­nio stab­džio sis­te­mai au­to­mo­bi­lis, su­stab­dy­tas įkal­nė­je, tie­siog sto­vės kaip įbes­tas, kol vėl spus­te­lė­si­te ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą.

Elek­tro­ni­nis ran­ki­nis stab­dys ma­žiau įgu­du­siems vai­ruo­to­jams ypač pa­de­da ma­nev­ruo­ti sau­sa­kim­šo­se dau­giaaukš­tė­se sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se. Kai trans­por­to prie­mo­nės ju­da lė­tai, o vai­ruo­to­jas tu­ri su­sto­ti įkal­nė­je, to­ly­giai pa­ju­dė­ti iš vie­tos ne kiek­vie­nam yra pa­pras­ta. Ta­čiau elek­tri­nio ran­ki­nio stab­džio sis­te­ma iš­spren­džia šią prob­le­mą, au­to­ma­tiš­kai at­leis­da­ma ran­ki­nį stab­dį va­rik­liui pa­sie­kus pa­kan­ka­mą su­ki­mo mo­men­tą, ir taip už­ti­kri­na to­ly­gų au­to­mo­bi­lio pa­ju­dė­ji­mą įkal­nė­je. Taip pat ma­žai ti­kė­ti­nu va­rik­lio už­ge­si­mo at­ve­ju, kai au­to­mo­bi­lis tu­rė­tų pra­dė­ti ju­dė­ti at­gal, to­kia sis­te­ma tai nu­sta­to ir iš­kart įjun­gia ran­ki­nį stab­dį.

Daug au­to­mo­bi­lių mė­gė­jų, sma­giai lai­ką lei­džian­čių prie vai­ro, grei­čiau­siai at­kirs­tų, jog toks elek­tri­nis pa­gal­bi­nin­kas tik už­mig­do vai­ruo­to­ją ir ati­ma au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džius. Tau­pie­ji ga­li niurz­gė­ti dėl to, kad elek­tro­ni­nės sis­te­mos vis la­biau bran­gi­na au­to­mo­bi­lį, be to, jo re­mon­tas da­ro­si su­dė­tin­ges­nis. Ta­čiau, kaip ro­do tech­ni­kos is­to­ri­ja, to­kia au­to­mo­bi­lių pa­žan­ga ne­sus­tab­do­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami