Elektrinis BMW motoroleris jau prilygs benzininiams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-05 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-05 06:00
Naujas elektrinis motoroleris "BMW C Evoliution" gali važiuoti didžiausiu 120 km/h greičiu. Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo BMW mo­to­cik­lų pa­da­li­nys "BMW Mo­to­rad" pri­sta­tė se­ri­ji­nei ga­my­bai par­uoš­tą elek­tri­nį mo­to­ro­le­rį "BMW C Evo­lu­tion". Nau­jo­ji trans­por­to prie­mo­nė, ga­min­to­jo tei­gi­mu, sa­vo di­na­mi­ka pri­lygs­ta ir net len­kia mo­to­ro­le­rius su 600 kub. cm dar­bi­nio tū­rio vi­daus de­gi­mo mo­to­rais, o į ap­lin­ką ne­iš­me­ta nė gra­mo ang­lies diok­si­do.

„Kur­da­mas „C Evo­lu­tion“ kon­cer­nas su­jun­gė „BMW i“ elek­tro­mo­bi­lių se­ri­jo­je įgy­ven­din­tas tech­ni­nes ino­va­ci­jas ir tra­di­ci­nių ben­zi­ni­nių mo­to­ro­le­rių „C 600 Sport“ ir „C 650 GT“ sėk­mę ga­ran­ta­vu­sius spren­di­mus. Tai lei­do kon­cer­nui su­kur­ti elek­tri­nį mo­to­ro­le­rį, ku­ris sa­vo vai­ra­vi­mo sa­vy­bė­mis ir di­na­miš­ku­mu pri­lygs­ta ben­zi­ni­niams ag­re­ga­tams. To­li­mas nu­va­žiuo­ja­mas at­stu­mas ir trum­pas ba­te­ri­jos įkro­vi­mo lai­kas – tai prie­žas­tys dėl ku­rių „C Evo­lu­tion“ ga­li tap­ti ne­pa­kei­čia­ma ke­lio­nių prie­mo­ne mies­te“, – sa­kė ofi­cia­lios BMW mo­de­lių im­por­tuo­to­jos Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Kras­ta Au­to Vil­nius“ di­rek­to­rė Ra­sa Kli­ma­vi­čiū­tė.

„BMW C Evo­lu­tion“ va­ro­mas elek­tri­niu, skys­čiu au­ši­na­mu va­rik­liu, ku­rio di­džiau­sias pa­jė­gu­mas - 47 AG. Šis ga­lios ag­re­ga­tas mo­to­ro­le­riui iki 100 km/h lei­džia įsi­bė­gė­ti vos per 6,2 se­kun­dės ir pa­siek­ti mak­si­ma­lų 120 km/h grei­tį. Toks pa­grei­tis „BMW C Evo­lu­tion“ lei­džia star­tuo­ti spar­čiau nei kai ku­rie di­die­ji mo­to­ro­le­riai, va­ro­mi 600 kub.cm ir di­des­nės ku­ba­tū­ros vi­daus de­gi­mo va­rik­liais.

"BMW C Evoliution" vairuotojas visus transporto priemonės svarbiausius duomenys matys specialiame kompiuterio ekranėlyje.

Su tal­pia 8 kWh oru au­ši­na­ma li­čio jo­nų ba­te­ri­ja „C Evo­lu­tion“ ga­li nu­va­žiuo­ti iki 100 km at­stu­mą vie­nu įkro­vi­mu. Ba­te­ri­ją vi­siš­kai ga­li­ma įkrau­ti pri­jun­gus prie bet ku­rio na­mų elek­tros liz­do (220V / 12A) vos per 4 va­lan­das, o jei ba­te­ri­ja krau­na­ma 16 am­pe­rų stip­rio sro­ve, ba­te­ri­ja bus pa­krau­ta ir per 3 va­lan­das.

Be­je, nau­ja­sis mo­to­ro­le­ris ba­te­ri­ją krau­na ir pats. „BMW C Evo­lu­tion“ yra pir­mo­ji dvi­ra­tė trans­por­to prie­mo­nė, ku­rio­je įmon­tuo­tos ener­gi­jos re­ku­pe­ra­ci­jos sis­te­mos. Jos mo­to­ro­le­rio ba­te­ri­ją krau­na ir rie­dant, ir stab­dant.

R.Klimavičiūtė: "jaučiame, kad motorolerių ir motocikklų pirkėjai yra suaktyvėję". /Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Anot vo­kie­čių pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, dir­bant drau­ge su BMW au­to­mo­bi­lių pa­da­li­niu „BMW C Evo­lu­tion“ pa­vel­dė­jo spren­di­mus, ku­rie bu­vo pri­tai­ky­ti ku­riant „BMW i3“ elek­tro­mo­bi­lį. Mo­to­ro­le­ry­je nau­do­ja­mi to­kie pa­tys ener­gi­jos sau­go­ji­mo mo­du­liai ir elek­tro­ni­kos kom­po­nen­tai, to­dėl „BMW C Evo­lu­tion“ iš es­mės ati­tin­ka au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­mus elek­tros sau­gu­mo stan­dar­tus. „C Evo­lu­tion“ yra pir­mo­ji dvi­ra­tė elek­tra va­ro­ma trans­por­to prie­mo­nė, ku­ri ati­tin­ka tarp­tau­ti­nius ISO 26262 ir ECE R100 stan­dar­tus. Be to, kaip ir vi­suo­se „BMW Mo­tor­rad“ ga­mi­na­muo­se mo­to­cik­luo­se, „C Evo­lu­tion“ yra įreng­ta ABS sis­te­ma bei ga­lin­gi dis­ki­niai stab­džiai.

Pre­kiau­ti „BMW C Evo­lu­tion“ mo­de­liais nu­ma­to­ma pra­dė­ti dar šiais me­tais. Kol kas ofi­cia­li elek­tri­nio mo­to­ro­le­rio par­da­vi­mo pra­džia ir kai­na ne­skel­bia­ma. „Kras­ta Au­to Vil­nius“ va­do­vės tei­gi­mu, „C Evo­lu­tion“ Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti po­pu­lia­rus, nes mo­to­ri­zuo­tų dvi­ra­čių trans­por­to prie­mo­nių pa­klau­sa ša­ly­je di­dė­ja. „Jau­čia­me, kad mo­to­ro­le­rių ir mo­to­cik­lų pir­kė­jai su­ak­ty­vė­ję, šių prie­mo­nių gat­vė­se dau­gė­ja. Au­gi­mą pa­ste­bi ir mo­to­cik­li­nin­kų bend­ruo­me­nė, ku­ri jau šį šeš­ta­die­nį (ge­gu­žės 2 d. - lzi­nios.lt) ofi­cia­liai skelbs 2014 m. se­zo­no ati­da­ry­mą. Ja­me da­ly­vaus ir BMW, čia pa­de­mons­truo­si­me nau­jau­sius mo­to­cik­lų mo­de­lius“, – sa­kė R.Kli­ma­vi­čiū­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami