Elektromobiliai paklydę rūke

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-02 06:00
Nors Vilniuje tėra viena GĮS, dažniausiai dėl elektromobilių stokos ji stovi be darbo. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Pa­sau­liui kau­nan­tis su te­ro­ris­tais ir ka­ri­nių konf­lik­tų grės­mės aki­vaiz­do­je pra­de­da­ma pa­mirš­ti kai ku­riuos dar vi­sai ne­se­niai svar­bius at­ro­džiu­sius iš­šū­kius, pa­vyz­džiui, vi­suo­ti­nę elek­tro­mo­bi­li­za­ci­ją. Jau ku­ris lai­kas ir Lie­tu­vo­je ji vyks­ta dau­giau po­pie­riu­je nei rea­lia­me gy­ve­ni­me.

Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) yra iš­kė­lu­si sau am­bi­cin­gą tiks­lą – pa­siek­ti, kad jau 2050 me­tais ES ša­lių mies­tuo­se va­ži­nė­tų tik­tai al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos iš­tek­liais va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės. Dar­bus šia kryp­ti­mi pra­dė­jo ir Lie­tu­va. Pra­džia taip pat bu­vo am­bi­cin­ga. And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės 2010 me­tais pa­tvir­tin­to­je Komp­lek­si­nė­je elek­tro­mo­bi­lių trans­por­to ga­li­my­bių plė­tros stu­di­jo­je bu­vo ne tik nu­ma­ty­ta per ke­le­rius me­tus elek­tra va­ro­moms ma­ši­noms su­kur­ti 50 grei­tų­jų įkro­vi­mo sto­te­lių (GĮS) tink­lą, bet ne­tgi Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­ti elek­tro­mo­bi­lių ga­myk­lą.

Nei tink­lo, nei ga­myk­los ne­at­si­ra­do, o tei­sin­ta­si pa­sau­li­ne kri­ze. Į val­džią at­ėju­si da­bar­ti­nė kai­rių­jų val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja iš pra­džių bu­vo pa­si­šo­vu­si ati­duo­ti duo­klę elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jai. 2013 me­tais ra­do­si nau­ja stu­di­ja, ku­rio­je vėl nag­ri­nė­tos elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos plė­tros ga­li­my­bės. Ta­čiau jau 2016-ai­siais baig­sis koa­li­ci­jos ka­den­ci­ja, o jos su­da­ry­tos Vy­riau­sy­bės di­džiau­sias nuo­pel­nas iki šiol – trys iš ti­krų­jų vei­kian­čios GĮS. At­ro­do, svar­biau­sius elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos dar­bus vėl ruo­šia­ma­si už­krau­ti ant po rin­ki­mų at­ei­sian­čių įpė­di­nių pe­čių.

Vil­nie­čiams – tik ja­po­niš­kas standartas

2012 me­tais iš po­li­ti­nės vir­šū­nės pa­si­trau­ku­si de­ši­nių­jų Vy­riau­sy­bei, be skam­bių at­ei­ties pla­nų ir įvai­riau­sių stu­di­jų, rea­laus dar­bo at­li­ko ne­daug: Vil­niu­je ir Kau­ne pa­sta­ty­tos ke­lios ne­di­de­lės ga­lios elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės, Vy­riau­sy­bei re­miant, taip pat – ir ES par­amos lė­šo­mis, su­kur­ta ke­le­tas elek­tro­mo­bi­lių ir ne­tgi vie­nas van­de­ni­li­nis au­to­mo­bi­lis.

Tuo vis­kas ir bai­gė­si.

Da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės vie­nas pla­čiau­siai iš­rek­la­muo­tų dar­bų, tik at­ėjus kai­rie­siems, bu­vo pa­čia­me Vil­niaus cen­tre, ša­lia Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM), įreng­ta pir­mo­ji ša­ly­je GĮS.

Vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čių grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lių elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ypač lau­kia. Ir ne vien to­dėl, kad jos kol kas yra ne­mo­ka­mos. Nuo pa­pras­tų sto­te­lių GĮS ski­ria­si tuo, kad jo­se iki 80 proc. įkrau­ti elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­ją už­trun­ka vos 15–20 mi­nu­čių. Įkrau­ti vi­su 100 proc. pri­rei­kia va­lan­dos ar­ba pu­san­tros. Ma­žos ga­lios sto­te­lė­se (22 ki­lo­va­tų (kW) ga­lios ir dar silp­nes­nė­se) pro­ce­sas ga­li už­truk­ti iki ke­lių va­lan­dų.

Ta­čiau pir­mo­ji ša­ly­je at­si­ra­du­si GĮS nu­džiu­gi­no to­li gra­žu ne vi­sus sos­ti­nė­je elek­tro­mo­bi­lius tu­rin­čius vai­ruo­to­jus. Pa­si­ro­do, jo­je ga­li­ma įkrau­ti tik va­di­na­mo­jo ja­po­niš­ko stan­dar­to („CHA­de­MO“) jung­tis nau­do­jan­čias elek­tra va­ro­mas trans­por­to prie­mo­nes. O šit BMW i3 ar ki­tų eu­ro­pie­tiš­ko stan­dar­to jung­čių ma­ši­nų ne­įkrau­si, nes Vil­niaus cen­tre esan­ti GĮS nau­do­ja vi­sai ki­to­kios kon­fi­gū­ra­ci­jos kiš­tu­ką. Jis tin­ka tik ja­po­niš­kiems „Nis­san“, „Mit­su­bi­chi“ ir eu­ro­pie­tiš­kos kil­mės „Re­nault“ elek­tro­mo­bi­liams.

Ar čia ne­bu­vo vie­no kon­kre­taus ga­min­to­jo pro­te­ga­vi­mas?

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to Mies­to trans­por­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kas­ty­tis Lu­bys raš­tu LŽ at­sa­kė, jog ren­kan­tis GĮS jo­kio pro­te­ga­vi­mo ne­bu­vo. Esą sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo pi­ni­gų to­kiam di­de­liam pir­ki­niui, o ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų kai­na­vu­sią GĮS mies­tui do­va­no­jo bend­ro­vė „Nis­san“.

Do­va­no­tam ark­liui, kaip ži­nia, į dan­tis ne­žiū­ri­ma. „Šiuo me­tu Vil­niu­je esan­ti itin grei­to įkro­vi­mo sto­te­lė pa­lai­ko tik ja­po­niš­ką „CHA­de­MO“ stan­dar­tą, tad „Volks­wa­gen“ ir BMW elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ja nau­do­tis ne­ga­li. BMW elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ga­lė­tų nau­do­tis da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais bend­ro­vės „Ci­ty bee“ įkro­vi­mo taš­kais Lvo­vo ir Do­mi­ni­ko­nų (Vil­niu­je – aut.) gat­vė­se, su­da­rę su jais su­tar­tį ir su­mo­kė­ję mė­ne­si­nį mo­kes­tį. Elek­tro­mo­bi­lių kro­vos taš­kų plė­tra Vil­niaus mies­te bus vyk­do­ma at­siž­vel­giant į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos 2013 me­tų sau­sio 24 die­ną nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ku­riuo­se nu­ro­dy­ta, kad vi­so­je ES tu­ri bū­ti nau­do­ja­mas eu­ro­pie­tiš­kas „Ty­pe 2“ („Men­ne­kes“, o kar­tu – ir CCS) ti­po kiš­tu­kas. Tad „CHA­de­MO“ stan­dar­tą pa­lai­kan­čios ga­min­to­jos pa­leng­va pri­va­lės pri­si­tai­ky­ti prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų“, – dės­tė K.Lu­bys.

Andrius Teškevičius teigia, kad koordinuoti visą elektromobilizacijos plėtrą Lietuvoje vienai Susisiekimo ministerijai yra per sunku.

Ro­ži­nis planas

2014 me­tais bu­vo pa­sta­ty­tos dvi GĮS prie Vil­niaus-Kau­no greit­ke­lio – ša­lia Vie­vio bei Elek­trė­nų. Abi jos tu­ri vi­sų stan­dar­tų jung­tis, ku­rios nau­do­ja­mos šiuo­lai­ki­niuo­se elek­tro­mo­bi­liuo­se.

Ta­čiau nau­do­tis jo­mis pa­to­gu tik tiems elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams, ku­rie nuo­lat zu­ja tarp dvie­jų did­mies­čių. Ki­tiems pa­ta­ria­ma įkrau­ti sa­vo ma­ši­nas pri­va­čio­se mo­ka­mo­se sto­te­lė­se ar­ba tie­siog iš pa­pras­to elek­tros tink­lo na­mie. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma įsi­gy­ti ne­di­de­lės ga­lios sto­te­lę, ku­ri ga­li bū­ti nau­do­ja­ma bend­ro­vės ar­ba pri­va­čia­me ga­ra­že.

Su­nku pa­sa­ky­ti, kiek šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra įkro­vi­mo sto­te­lių. Tiks­liai skai­čiuo­ja­mos tik­tai vie­šo­sios sto­te­lės. Tarp­tau­ti­nis por­ta­las char­ge­map.com tei­gia, kad lie­tu­viai to­kių tu­ri 17. Lie­tu­viš­ka­me por­ta­le elek­tro­mo­bi­liai.lt. pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie 9 vie­šą­sias elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės.

Dvi iš jų – pla­čiai ži­no­mos prie Vil­niaus-Kau­no greit­ke­lio įreng­tos GĮS. Įkro­vi­mo sto­te­lių plė­trą prie vals­ty­bi­nių ke­lių pri­žiū­ri Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja (SM), ku­ri pri­siė­mė sau naš­tą ir aps­kri­tai koor­di­nuo­ti elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos plė­trą Lie­tu­vo­je.

SM Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) Eis­mo in­for­ma­ci­jos ir val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas And­rius Teš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu tiks­liai ži­no­ma, jog jau 2017 me­tais prie svar­biau­sių ma­gis­tra­li­nių Vil­niaus-Kau­no ir „Via Bal­ti­cos“ ke­lių at­si­ras 17 GĮS.

Už­tat di­de­liu op­ti­miz­mu trykš­ta elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos pla­nas, iš­dės­ty­tas 2013 me­tais pa­tvir­tin­to­je „Komp­lek­si­nė­je elek­tro­mo­bi­lių trans­por­to ga­li­my­bių plė­tros stu­di­jo­je“. Nu­ma­ty­ta, kad iki 2025 me­tų Lie­tu­vo­je tu­rė­tų veik­ti apie 15,5 tūkst. elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių, iš ku­rių bent 500 bū­tų vie­šo­sios. Anot pla­no, tais pa­čiais me­tais Lie­tu­va tu­rė­tų ir GĮS tink­lą, kai vie­šo­sios elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės bū­tų iš­dės­ty­tos ne di­des­niu kaip 30–50 ki­lo­me­trų at­stu­mu vie­na nuo ki­tos, kaip rei­ka­lau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nor­mi­niai ak­tai.

„Il­gai spren­dė­me, kas tu­rė­tų at­si­ras­ti pir­miau­sia – inf­ras­truk­tū­ra ar elek­tro­mo­bi­liai? Aki­vaiz­du, kad iš­plė­to­ta inf­ras­truk­tū­ra pa­ska­tins ša­lies įmo­nes ir pi­lie­čius pirk­ti ir elek­tro­mo­bi­lius“, – dien­raš­čiui LŽ sa­kė su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Vla­dis­la­vas Kond­ra­to­vi­čius.

Ma­žes­nės ga­lios nei GĮS sto­te­lės bus ir vals­ty­bi­nės, ir pri­va­čios. Pa­sta­rų­jų tu­rė­tų bū­ti dau­gu­ma iš mi­nė­tų pen­kio­li­kos tūks­tan­čių.

Bu­mas didmiesčiuose

Mi­nė­to­je stu­di­jo­je nu­ma­ty­ta, kad 85 proc. elek­tro­mo­bi­lių sto­te­lių at­ei­ty­je tu­rė­tų bū­ti įreng­ta did­mies­čiuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, nes bū­tent juo­se bus dau­giau­sia elek­tro­mo­bi­lių. Mies­tų elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos plė­tra pa­ti­kė­ta sa­vi­val­dy­bėms. Vis dėl­to šių at­sto­vai dien­raš­čiui LŽ at­sa­kė, kad nu­ma­ty­da­mos elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos plė­trą sa­vi­val­dy­bės va­do­vau­ja­si SM 2015 me­tų ge­gu­žės 6 die­nos įsa­ky­mu pa­tvir­tin­to­mis Vie­šo­sios elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros plė­tros re­ko­men­da­ci­jo­mis. Re­mian­tis iš Vil­niaus, Kau­no bei Klai­pė­dos val­di­nin­kų gau­tais at­sa­ky­mais, jau po ke­le­rių me­tų tu­rė­ti elek­tro­mo­bi­lį did­mies­čių gy­ven­to­jams bū­tų ti­kra pa­lai­ma.

Pa­sak Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Kes­tu­čio Lu­bio, per 10 me­tų sos­ti­nė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti iki 100 vie­šo­jo elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių. „Į­kro­vi­mo sto­te­lių tink­lą su­da­ry­tų vi­du­ti­nio grei­čio kin­ta­mo­sios sro­vės (3–4 val. truk­mės) ir grei­to­sios kin­ta­mo­sios sro­vės kro­vos (apie 1 val. truk­mės) sto­te­lių tink­las“, – de­ta­li­za­vo K.Lu­bys.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė dien­raš­tį in­for­ma­vo, kad šia­me mies­te iki 2020 me­tų pa­pil­do­mai at­si­ras 28 vie­šo­sios elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės. Iš vi­so jų ta­da tu­rė­tų bū­ti 32. Ma­siš­kai įkro­vi­mo sto­te­les pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti ir Klai­pė­do­je.

Plė­tra – be pinigų

Ta­čiau yra da­ly­kų, ku­rie ver­čia abe­jo­ti, ar šios ka­den­ci­jos Sei­mo pa­skir­tos Vy­riau­sy­bės pla­nas bus įgy­ven­din­tas lai­ku ir sklan­džiai.

Vi­sų pir­ma dėl to, kad ne­aiš­ku, ar da­bar pro­ce­są koor­di­nuo­jan­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja vie­na pa­jėgs vis­ką su­spė­ti. „E­lek­tro­mo­bi­lių plė­tra yra komp­lek­si­nis pro­jek­tas, api­man­tis skir­tin­gas ūkio ša­kas. To­dėl no­rint, kad plė­tra bū­tų sklan­di ir už­ti­krin­ta, rei­ka­lin­gas ne tik su­si­sie­ki­mo ins­ti­tu­ci­jų (Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir LAKD), bet ir ki­tų mi­nis­te­ri­jų – Ener­ge­ti­kos, Ūkio ir Fi­nan­sų – da­ly­va­vi­mas“, – sa­vo abe­jo­nė­mis da­li­jo­si LAKD at­sto­vas A. Teš­ke­vi­čius.

An­tra, vi­siš­kai ne­aiš­ku, iš kur bus gau­na­mas fi­nan­sa­vi­mas elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jai. Komp­lek­si­nės elek­tro­mo­bi­lių trans­por­to ga­li­my­bių plė­tros stu­di­jo­je nu­ma­to­ma lė­šų pa­si­sem­ti iš ES aruo­dų. Bet par­amos ga­li už­tek­ti tik­tai GĮS ša­lia vals­ty­bi­nių au­to­ma­gis­tra­lių. O iš vi­so yra aps­kai­čiuo­ta, kad ma­si­nei plė­trai rei­kės apie 100 mln. eu­rų. Juos bu­vo pla­nuo­ja­ma su­rink­ti ap­mo­kes­ti­nus au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus va­di­na­muo­ju ža­liuo­ju mo­kes­čiu, ku­ris bū­tų sie­kęs maž­daug 9 eu­rus nuo ma­ši­nos. Mo­kes­tį bu­vo pla­nuo­ja­ma įves­ti 2014 me­tais, ta­čiau iki šiol apie tai net svars­ty­ti ne­pra­dė­ta.

LŽ nuo­mo­ne, ne­pa­ma­tuo­tai op­ti­mis­tiš­kai stu­di­jo­je nu­ma­ty­tas ir elek­tro­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mo au­gi­mas Lie­tu­vo­je. Pa­sak stu­di­jos, jau 2025 me­tais nau­jų elek­tra va­ro­ma leng­vų­jų ma­ši­nų mū­sų ša­ly­je bus įsi­gy­ja­ma apie 10 proc. bend­ro par­duo­tų šio ti­po trans­por­to prie­mo­nių kie­kio. Ir aps­kri­tai – esą tais pa­čiais me­tais elek­tro­mo­bi­liai tu­rė­tų su­da­ry­ti net 20 proc. mū­sų leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių par­ko. Ki­taip sa­kant, po de­šim­ties me­tų jų tu­rė­tų bū­ti apie 15 tūkst. elek­tro­mo­bi­lių.

Kad at­si­tik­tų toks ste­buk­las, kiek­vie­nais me­tais lie­tu­viai tu­rė­tų nu­pirk­ti po 1,5 tūkst. elek­tra va­ro­mų leng­vų­jų ma­ši­nų. Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, per pir­mus pen­kis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­siu-ge­gu­že, mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta net 6,4 kar­to dau­giau elek­tro­mo­bi­lių. Ta­čiau įspū­din­gas au­gi­mas ra­do­si tik dėl to, kad per­nai ge­gu­žės 1 die­ną lie­tu­viai bu­vo įre­gis­tra­vę vos 16 elek­tra va­ro­mų ma­ši­nų, o per me­tus jų pa­dau­gė­jo dar 88. Ar ne­at­si­tiks taip, kad ne­tgi ta inf­ras­truk­tū­ra, ku­ri jau bus su­kur­ta, nie­kam ne­bus rei­ka­lin­ga?

„Inf­ras­truk­tū­rą plė­to­si­me at­siž­velg­da­mi ir į elek­tro­mo­bi­lių pa­klau­są“, – tei­gė V.Kond­ra­to­vi­čius. O kas, jei pa­klau­sos ne­bus?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taigi  78.60.168.138 2015-12-03 08:19:28
Naftos eros pratesimas neisvengiamas. Ypac lai ivyko skalumi duji revoliucija. Klausinas tik, kas pp ro liks is musu klimato?
0 0  Netinkamas komentaras
Kazys  82.135.250.68 2015-12-02 21:34:21
Tai juk aišku kaip dieną, kad norima pratęsti naftos erą. Juk kai išnyks poreikis naftai, išnyks ir terorizmo grėsmė. Bent jau artimuosiuose rytuose. Juk tiek amerikiečiai, tiek rusai paliks arabus ramybėje.
0 0  Netinkamas komentaras
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami