Elektromobiliai pilasi kaip iš gausybės rago

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-27 06:00
„Audi“ savo elektromobilių proveržį pradės pristatydama rinkai „e-tron quattro“ koncepcinio automobilio pagrindu kuriamą miesto visureigį. „Scanpix“ nuotrauka
Elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kai ir į elek­tro­mo­bi­lius be­si­da­ran­tiems vai­ruo­to­jams pa­sta­ro­sios die­nos – džiu­gus me­tas. Ga­min­to­jai vie­nas po ki­to da­li­ja­si am­bi­cin­gais pla­nais ir že­ria nau­jie­nas apie bū­si­mus mo­de­lius. Ne ma­žiau šur­mu­lio ir au­to­no­mi­nio au­to­mo­bi­lių val­dy­mo sis­te­mų te­ma.

Dė­me­sio cen­tre at­si­dū­rė elek­tro­mo­bi­lių rin­kos no­va­to­rių au­reo­le švy­tin­ti „Tes­la“, ku­rios val­dy­bos pir­mi­nin­kas Elo­nas Mus­kas vie­šai iš­dės­tė sa­vo gran­dio­zi­nį pla­ną. „Tes­la“ sie­kia vi­daus de­gi­mo va­rik­lius iš­keis­ti į elek­tros mo­to­rus vi­sų rū­šių že­me rie­dan­čia­me trans­por­te.

Pa­si­telks sau­lės energiją

Pa­grin­di­niai jos pla­no ak­cen­tai: bend­ro­vė jau ki­tą­met pri­sta­tys elek­tri­nius au­to­bu­sus ir ne­di­de­lius su­nkve­ži­mius, taip pat au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si ir in­teg­ruo­tas sau­lės ener­gi­jos sis­te­mas, ku­rias pa­si­tel­kę pri­va­tūs ir vers­lo klien­tai ga­lės ne­sun­kiai įkrau­ti „Tes­los“ elek­tro­mo­bi­lius.

„Be abe­jo­nės, pri­va­lo­me tam ti­kru me­tu pa­siek­ti tva­rios ener­ge­ti­kos eko­no­mi­ką ar­ba ga­liau­siai su­de­gi­nę iš­kas­ti­nio ku­ro iš­tek­lius su­griū­si­me kaip ci­vi­li­za­ci­ja. Pri­va­lo­me at­si­sa­ky­ti iš­kas­ti­nio ku­ro bet ku­riuo at­ve­ju. Ga­li­ma sa­ky­ti, vi­si moks­li­nin­kai su­tin­ka, kad at­mos­fe­ros ir van­de­ny­nų už­terš­tu­mas ang­lies diok­si­du yra bep­ro­tiš­kas, to­dėl kuo grei­čiau iš­plė­to­si­me tva­rią ener­ge­ti­ką, tuo ge­riau“, – pa­žy­mė­jo E. Mus­kas.

Vie­nu iš pa­grin­di­nių šio pla­no ko­zi­rių tu­rė­tų tap­ti E. Mus­ko val­do­ma sau­lės ener­ge­ti­kos spren­di­mų bend­ro­vė „So­lar­Ci­ty“, ku­ri ki­tą­met Ba­fa­lo mies­te, JAV, pa­leis di­džiau­sią sau­lės ele­men­tų ga­myk­lą ne tik JAV, bet ir vi­sa­me Va­ka­rų pa­sau­ly­je. O tai ame­ri­kie­čiams leis kon­ku­ruo­ti su sau­lės ba­te­ri­jų ga­my­bos kai­ną pa­sta­rai­siais me­tais itin nu­mu­šu­siais ki­nais.

Kaip sa­kė E. Mus­kas, jo val­do­mos bend­ro­vės ne­tru­kus var­to­to­jams pa­siū­lys vi­są rei­ka­lin­gą inf­ras­truk­tū­rą. „So­lar­Ci­ty“ pa­siū­lys efek­ty­vias ir pui­kiai at­ro­dan­čias ant sto­go mon­tuo­ja­mas sau­lės ener­gi­jos ba­te­ri­jas, ku­rių ge­ne­ruo­ja­mą elek­tros ener­gi­ją bus ga­li­ma kaup­ti ant iš­ori­nės na­mo sie­nos ar ki­to­je vie­to­je mon­tuo­ja­mo­se kom­pak­tiš­ko­se „Po­wer­wall“ kau­pyk­lo­se. Jo­se sau­go­mą ener­gi­ją bus ga­li­ma nau­do­ti tiek elek­tro­mo­bi­lio įkro­vai, tiek ir na­mų reik­mėms.

Tai ga­lu­ti­nai tu­rė­tų nu­til­dy­ti elek­tro­mo­bi­lių kri­ti­kus, tei­gian­čius, kad elek­tro­mo­bi­liai nė­ra eko­lo­giš­ki, mat di­de­lė da­lis elek­tros ener­gi­jos vis dar ga­mi­na­ma de­gi­nant iš­kas­ti­nį ku­rą. To­dėl, „Tes­los“ at­sto­vų ti­ki­ni­mu, vai­ruo­to­jams, bent jau sau­lė­to­se pla­ne­tos da­ly­se, ne­tru­kus vi­siš­kai pa­kaks di­džiau­sios bran­duo­li­nės jė­gai­nės – sau­lės.

Vo­kie­čių ambicijos

Tuo me­tu „Au­di“ pa­skel­bė nau­jau­sią pla­ną iki 2020 me­tų vai­ruo­to­jams pri­sta­ty­ti tris elek­tro­mo­bi­lius, ku­rie iki 2025 me­tų jau su­da­ry­tų 25–30 proc. vi­sų ga­min­to­jo par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių. Tai vo­kie­čių spau­dai pa­tvir­ti­no „Au­di“ va­do­vas Ru­per­tas Stad­le­ris. Pa­gal pri­sta­ty­tą pla­ną, pa­grin­di­nės ga­min­to­jo plė­tros gai­rės yra elek­tro­mo­bi­liai, skait­me­ni­nės pa­slau­gos ir au­to­no­mi­nis vai­ra­vi­mas.

Kaip sa­kė R. Stad­le­ris, vie­nas iš elek­tro­mo­bi­lių bus ma­žas mies­to au­to­mo­bi­liu­kas. Ki­tas pla­nuo­ja­mas mo­de­lis – elek­tri­nis mies­to vi­su­rei­gis, ku­rį ke­ti­na­ma ga­min­ti per­nai Frank­fur­to par­odo­je pri­sta­ty­to „e-tron quat­tro“ pa­grin­du. Lė­šų elek­tro­mo­bi­liams kur­ti į „dyzelgeito“ skan­da­lą kar­tu su sa­vi­nin­ke „Volks­wa­gen Group“ įsi­vė­lu­si „Au­di“ ke­ti­na su­tau­py­ti at­si­sa­kiu­si ne to­kių po­pu­lia­rių mo­de­lių ga­my­bos.

„E­sa­me ap­ta­rę, kas nu­tik­tų, jei at­si­sa­ky­tu­me to­kių mo­de­lių kaip dvi­du­rė A3 ver­si­ja. Ma­nau, kad tai pa­da­rę klien­tų be­veik ne­pra­ras­tu­me. Ge­riau jau in­ves­tuo­si­me lais­vas lė­šas į nau­jus mo­de­lius bei ki­tas ini­cia­ty­vas“, – sa­kė R. Stad­le­ris.

Apie spar­ti­na­mą elek­tro­mo­bi­lių pri­sta­ty­mą rin­kai pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­kal­bo ir „Mer­ce­des-Benz“ val­dan­tis „Daim­ler“ kon­cer­nas. Vo­kie­čiai kon­kre­čius re­zul­ta­tus ke­ti­na pri­sta­ty­ti jau šį ru­de­nį vyk­sian­čio­je Par­yžiaus au­to­mo­bi­lių par­odo­je.

„Daim­ler“ plė­tros va­do­vas Tho­mas We­be­ris par­eiš­kė, jog Par­yžiu­je nu­kels už­dan­gą nuo elek­tri­nio „Mer­ce­des-Benz“ pro­to­ti­po, ku­ris vie­na įkro­va ga­lės nu­va­žiuo­ti iki 500 ki­lo­me­trų. Šis mo­de­lis bus par­duo­da­mas nuo 2020 me­tų.

Tais pa­čiais me­tais sa­vo įspū­din­gą spor­ti­nį elek­tro­mo­bi­lį, ži­no­mą „Mis­sion E“ var­du, pri­sta­tys ir „Pors­che“, pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ak­ty­viai su­trau­kian­ti in­ži­ne­ri­jos ir IT ta­len­tus, rei­ka­lin­gus šio elek­tro­mo­bi­lio ga­myk­lai, įsi­kū­ru­siai pa­grin­di­nė­je „Pors­che“ ba­zė­je prie Štut­gar­to.

Ke­tur­du­ris „Mis­sion E“ ban­do­ma­sis bo­li­das ga­li ne tik vie­na įkro­va įveik­ti ne ma­žiau nei 500 ki­lo­me­trų, bet ir pa­siek­ti 100 km/h grei­tį per įspū­din­gas 3,5 se­kun­dės – grei­čiau nei ga­min­to­jo le­gen­da 911. Tai pa­da­ry­ti jam lei­džia iš vi­so 600 AG ge­ne­ruo­jan­tys elek­tros mo­to­rai.

„Tesla“ lyderiauja, kurdama dvi automobilių pramonę galutinai keičiančias technologijas – elektromobilius ir savavaldžius autopilotus. /„Huffpost“ nuotrauka

10 kar­tų saugiau

Ne ma­žiau opus klau­si­mas ir au­to­no­mi­nis au­to­mo­bi­lių val­dy­mas. Ypač daug kri­ti­kos sa­va­val­džiams au­to­mo­bi­liams pa­si­py­lė, kai prieš ke­le­tą mė­ne­sių „Tes­la Mo­del S“ au­to­pi­lo­tui vai­rą pa­ti­kė­jęs Flo­ri­dos gy­ven­to­jas žu­vo ava­ri­jo­je, mat au­to­mo­bi­lio ka­me­ros ir ra­da­rai, apa­kin­ti sau­lės, ne­už­fik­sa­vo iš ša­lu­ti­nio ke­lio prieš­ais iš­ni­ru­sio bal­to su­nkve­ži­mio.

Tai pir­mo­ji to­kia mir­ti­mi pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja, ku­rią su­kė­lė prieš pu­san­trų me­tų pri­sta­ty­ta tiek mies­te, tiek už­mies­ty­je au­to­mo­bi­lį ga­lin­ti val­dy­ti au­to­pi­lo­to sis­te­ma. Nors kol kas au­to­pi­lo­to ver­si­ja yra įvar­di­ja­ma kaip ban­do­mo­ji, dau­ge­lis au­to­mo­bi­lio „Tes­la“ vai­ruo­to­jų ne­si­bi­jo jam per­leis­ti vai­ro. Kaip ne­bi­jo­jo ir Flo­ri­dos ke­ly­je žu­vęs vai­ruo­to­jas, ku­ris eis­mo įvy­kio me­tu ne ste­bė­jo ke­lią, o au­to­mo­bi­lio plan­še­tės ekra­ne žiū­rė­jo „Ha­rio Po­te­rio“ fil­mą.

„Mū­sų prog­ra­mi­nės įran­gos ver­si­ja nė­ra ban­do­mo­ji įpras­ti­ne šio žo­džio pra­sme. Jau da­bar „Tes­los“ au­to­pi­lo­tas pa­sie­kė be­veik per­pus ma­žes­nę ava­rin­gu­mo ri­zi­ką nei au­to­mo­bi­lį val­dant vai­ruo­to­jui. Pa­sie­kę to­kį ly­gį, kai au­to­pi­lo­to sis­te­ma bus 10 kar­tų sau­ges­nė, šios įran­gos ne­be­va­din­si­me ban­do­mą­ja“, – aiš­ki­no E. Mus­kas. Šios sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pa­grin­du tam­pa nuo­lat iš „Tes­los“ au­to­mo­bi­lių apie jų val­dy­mą ke­liau­jan­tys duo­me­nys, pa­gal ku­riuos to­bu­li­na­mi au­to­pi­lo­to al­go­rit­mai.

Nei vai­ro, nei pedalų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę iki 2021 me­tų vai­ruo­to­jams pa­siū­ly­ti au­to­no­mi­nius au­to­mo­bi­lius pa­ža­dė­jo ir sau­gu­mu itin be­si­rū­pi­nan­ti „Vol­vo“, ku­ri ki­tą­met pra­dės ban­do­mų­jų mo­de­lių tes­tus Šve­di­jo­je, Ki­ni­jo­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Šve­dus itin vi­lio­ja šios tech­no­lo­gi­jos ga­li­my­bės ne tik leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, bet ir su­nkia­ja­me trans­por­te.

Iki tų pa­čių me­tų rin­kai pa­teik­ti sa­va­val­dį au­to­mo­bi­lį pa­ža­dė­jo ir BMW.

Dar vie­nas klau­si­mas „Vol­vo“ in­ži­nie­riams – ku­rį ke­lią pa­si­rink­ti: kur­ti au­to­no­mi­nes trans­por­to prie­mo­nes, ku­rio­se nė ne­bū­tų vai­ro bei pe­da­lų, kaip nu­ta­rė „Goog­le“, ar vis dėl­to pa­lik­ti vai­ruo­to­jui ga­li­my­bę pe­rim­ti ma­ši­nos kon­tro­lę.

„Iš tie­sų yra du skir­tin­gi po­žiū­riai: ar­ba tai bus vi­siš­kai au­to­no­mi­nis au­to­mo­bi­lis, ar­ba toks, ku­ria­me vis dar rei­ka­lin­gas vai­ras. Klau­si­mas, ar mums rei­kia tar­pi­nio va­rian­to, ar ne?“ – svars­tė „Vol­vo“ sa­lo­no di­zai­no va­do­vas Ro­bi­nas Pa­ge­“as. Ana­lo­giš­ką po­žiū­rį yra par­eiš­kę ir „Au­di“ va­do­vai. Jie pri­pa­ži­no, kad vai­ras ir pe­da­lai ku­ria­mam au­to­no­mi­niam mo­de­liui grei­čiau­siai yra ne­rei­ka­lin­gi.

Tuo me­tu Vo­kie­ti­jos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos ga­min­to­jams pra­ne­šė ren­gian­čios įsta­ty­mą, nu­ro­dan­tį vi­suo­se au­to­no­mi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se pri­va­lo­mai mon­tuo­ti juo­dą­ją dė­žę, ku­ri nu­ti­kus ava­ri­jai iš­sau­gos vi­sus bū­ti­nus duo­me­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami