Elektromobiliai susikaus lenktynių trasoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-09 06:00
Vienas lenktynių Vilnius-Palanga dalyvių - elektra varomas vienatūris "Nissan NV200".   Gamintojo nuotrauka
Ge­gu­žės 8-ąją, kai pa­sau­lis mi­nės per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re 70 me­tų ju­bi­lie­jų, Vil­niaus Eu­ro­pos aikš­tė­je star­tuos pir­mo­sios Bal­ti­jos ša­ly­se elek­tro­mo­bi­lių lenk­ty­nės. Ly­giai per par­ą vien elek­tra va­ro­mos ma­ši­nos pri­va­lės pa­siek­ti Pa­lan­gą, o lai­mės ta trans­por­to prie­mo­nė, ku­ri fi­ni­šo li­ni­ją ku­ror­to J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je kirs pir­mo­ji.

Tie­sa, kaip va­kar pri­sta­ty­da­mi nau­ją­sias lenk­ty­nes tvir­ti­no ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, su są­jun­gi­nin­kų per­ga­le prieš sep­ty­nias­de­šimt me­tų elek­tro­mo­bi­lių var­žy­bos ne­tu­ri nie­ko bend­ra. "Tie­siog per­nai su idė­jos par­tne­riais aps­vars­tė­me pers­pek­ty­vius pro­jek­tus. Ka­dan­gi 2014-ai­siais į Lie­tu­vą at­vy­ko ne­ma­žai pui­kių elek­tro­mo­bi­lių, štai ir su­gal­vo­jo­me su­reng­ti jų lenk­ty­nes", - kal­bė­jo vie­no var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių žur­na­lo "Top Gear" vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ka­ro­lis Ju­dzen­ta­vi­čius.

Pir­mo­sio­se elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nė­se ti­ki­ma­si su­lauk­ti iki 10 eki­pa­žų. Jau ži­no­ma, kad var­žy­sis „Nis­san Leaf“, BMW i3, „Volks­wa­gen eUP!“, „Kia Soul“ ir ki­ti elek­tro­mo­bi­liai. "Volks­wa­gen" im­por­tuo­to­jos į mū­sų ša­lį bend­ro­vės "Mol­ler Au­to Sa­va­no­riai" par­da­vi­mo va­do­vas To­mas Vi­sa­ka­vi­čius ža­dė­jo, kad iki ge­gu­žės 8-osios gal­būt Lie­tu­vą pa­sieks ir svar­biau­sia pa­sta­ro­jo me­to elek­tro­mo­bi­lių pa­sau­lio nau­jie­na - "Volks­wa­gen eGolf".

Tra­są rink­sis patys

Elek­tro­mo­bi­liai dau­giau­sia pri­tai­ky­ti va­ži­nė­ti mies­tų gat­vė­mis, nes vie­nu ba­te­ri­jų įkro­vi­mu ga­li įveik­ti iki 150-160 ki­lo­me­trų. To­kio­mis są­ly­go­mis, be pa­pil­do­mo aku­mu­lia­to­rių įkro­vi­mo, iš Vil­niaus į Pa­lan­gą ne­nu­rie­dė­tų nė vie­nas. Tad vai­ruo­to­jams teks pa­tiems mo­de­liuo­ti ke­lio­nės marš­ru­tą, op­ti­ma­lų grei­tį, ku­riuo va­žiuo­jant eik­vo­ja­ma ma­žiau­siai ener­gi­jos, ieš­ko­ti pa­pil­do­mų įkro­vi­mo vie­tų, gal­būt net tar­tis su ka­vi­nių, pa­ke­lės užei­gų šei­mi­nin­kais, kad jie iš­ties­tų pa­gal­bos ran­ką. "Jei lenk­ty­nių da­ly­viai va­žiuos iš Vil­niaus į Pa­lan­gą per Kau­ną, pa­sku­ti­nė sta­cio­na­ri įkro­vi­mo sto­te­lė jų lauks tik lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je. Pa­skui kiek­vie­nas tu­rės su­ktis kaip iš­ma­no. Mes, or­ga­ni­za­to­riai, ne­ke­ti­na­me lik­ti nuo­ša­ly­je - pu­siau­ke­lė­je, prie Ra­sei­nių, lenk­ty­ni­nin­kų gal­būt lauks kil­no­ja­mo­ji sto­te­lė. Ta­čiau nie­kas nė­ra ti­kras, kad elek­tro­mo­bi­lis ne­sus­tos, pa­vyz­džiui, tarp Kryž­kal­nio ir Pa­lan­gos. Li­kus ke­lio­li­kai ki­lo­me­trų iki fi­ni­šo var­žy­bų da­ly­viai ga­lės pra­šy­ti, pa­vyz­džiui, ka­vi­nių ar de­ga­li­nių sa­vi­nin­kų, kad šie leis­tų įkrau­ti ma­ši­nas tie­siog iš pa­pras­to elek­tros tink­lo", - pa­sa­ko­jo lenk­ty­nių ren­gė­jos vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) "Au­toe­ven­tus" at­sto­vas Da­rius Grin­ber­gas.

Elek­tro­mo­bi­lių var­žy­bų in­for­ma­ci­jos pla­tin­to­jos VšĮ "Vi­sus Bo­nus" va­do­vas Juo­zas Ma­žei­kis at­krei­pė dė­me­sį, kad lenk­ty­ni­nin­kai tu­rės tei­sę pa­tys rink­tis op­ti­ma­lų, jų nuo­mo­ne, ke­lio­nės marš­ru­tą. "Nie­kas jiems ne­nu­ro­di­nės, kaip pa­siek­ti Pa­lan­gą. Kiek­vie­nas ga­lės tai da­ry­ti sa­vaip, nors ir per Daug­pi­lį. Lai­mės tas, ku­ris pir­mas kirs fi­ni­šo li­ni­ją Pa­lan­gos šir­dy­je", - pa­brė­žė J. Ma­žei­kis.

Da­ly­vaus tik ma­si­niai mo­de­liai

Lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai pri­pa­ži­no, kad elek­tro­mo­bi­lių var­žy­bos ne­tek­tų pra­smės, jei jo­se da­ly­vau­tų šiuo me­tu ko­ne pa­žan­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ap­rū­pin­tas "Tes­la" mar­kės elek­tro­mo­bi­lis. Vie­ną jų tu­ri vers­li­nin­kai iš Pa­lan­gos, bend­ro­vės "Du bro­liai" bend­ra­tur­čiai Vai­das ir To­mas Jan­kaus­kai. Pa­gal elek­tro­mo­bi­lio tech­ni­nius duo­me­nis, kar­tą įkro­vus aku­mu­lia­to­rius šiuo pra­ban­giu, apie 100 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­čiu „Tes­la Mo­del S Per­for­mans“ ga­li­ma įveik­ti 480 ki­lo­me­trų.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją D. Grin­ber­gas pa­aiš­ki­no, ko­dėl, net jei ir bū­tų ga­li­my­bė, ne­kvies­tų į var­žy­bas tu­rin­čių­jų "Tes­la". "Lenk­ty­nė­se va­žiuos dau­giau ma­si­niam nau­do­ji­mui skir­ti mo­de­liai, kai­nuo­jan­tys san­ty­ki­nai ne­daug. Jei da­ly­vau­tų "Tes­la", tai bū­tų tas pat, kas į žie­di­nes lenk­ty­nes įsi­leis­ti "For­mu­lės-1" bo­li­dą", - vaiz­din­gai pa­ly­gi­no "Au­toe­ven­tus" va­do­vas.

K. Ju­dzen­ta­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad var­žy­tis bus lei­džia­ma tik tiems elek­tro­mo­bi­liams, ku­rie par­duo­da­mi Lie­tu­vo­je. "Ar­ti­miau­sios "Tes­la" at­sto­vy­bės yra Stok­hol­me (Šve­di­ja) ir Ber­ly­ne (Vo­kie­ti­ja)", - sa­kė Top Gear" vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vaidas  213.252.196.2 2015-04-09 15:10:44
Pats tikriausias elektromobilis, ne benzinini varikli i3 turi, o papildomai uzsakoma (jei pageidauja pirkejas) benzinini elektros generatoriu. Va i8 jau yra hibridas, nors ir ivardijamas daznai kaip Tesla analogas.
1 0  Netinkamas komentaras
Kur?  78.60.168.138 2015-04-09 07:14:30
Kur "Mitsubishi E-Miev"? Ar tai - tik "VW" reklamine akcija?Taip pat klausimas, ar BMW 3 yra skirtas masiniam naudojimui? Taipogi - ar jis tikras elektromobilis, nes juk turi ir bezinini motoriuka.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami