Elektromobiliai toliau lenkia Lietuvą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-06 06:00
Vienoje Baltijos šalių įregistruotas egzotiškasis elektromobilis "Renaul Zoe" vienąkart įkrautas gali nuvažiuoti 210 kilometrų.  Gamintojo nuotrauka
LŽ tu­ri­mais duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį pus­me­tį Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo re­gis­truo­ti 129 nau­ji elek­tro­mo­bi­liai, ta­čiau tik 2 iš jų - Lie­tu­vo­je.

„Lie­tu­viai ge­riau nu­si­pirks de­šimt se­nų „Au­di“ nei vie­ną ge­rą nau­ją trans­por­to prie­mo­nę, ypač jei tai yra elek­tro­mo­bi­lis“, - si­tua­ci­ją elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­ko­je dien­raš­čiui trum­pai api­bū­di­no bend­ro­vės „Trans­mit­to“ at­sto­vas Vy­tau­tas Dai­lyd­ka.

Prieš ket­ve­rius me­tus „Trans­mit­to“ bu­vo ta­pu­si ita­lų elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jos „Taz­za­ri“ at­sto­ve, ta­čiau da­bar at­sto­va­vi­mo su­tar­tis yra nu­trauk­ta. „E­sa­me nu­trau­kę at­sto­va­vi­mo su­tar­tį, nes mū­sų ne­ten­ki­no pro­duk­to prie­žiū­ra. Ga­min­to­jai or­ga­ni­za­vo prie­žiū­rą ne taip, kaip mes no­rė­tu­me ir kaip ji tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma. Da­bar esa­me tik­tai „Taz­za­ri“ ser­vi­so pa­da­li­nys“, - in­for­ma­vo V. Dai­lyd­ka.

„Trans­mit­to“ ser­vi­sas at­lie­ka Lie­tu­vo­je par­duo­tų pen­kių ma­žų­jų „Taz­za­ri Ze­ro“ elek­tro­mo­bi­lių prie­žiū­rą.

Vers­li­nin­kas - nustebęs

LŽ duo­me­nys ro­do, kad nuo sau­sio iki bir­že­lio bu­vo įre­gis­truo­ta, grei­čiau­siai Es­ti­jo­je, 14 nau­jų „Taz­za­ri Ci­tyS­port“, ta­čiau „Trans­mit­to“, kaip tvir­ti­no V. Dai­lyd­ka, prie to­kios ita­lų sėk­mės nie­kaip ne­pri­si­dė­jo. Kar­tu V. Dai­lyd­ką ste­bi­no re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ka, nes, jo ži­nio­mis, es­tai ir lat­viai sa­vo ša­ly­se kol kas ne­tu­ri „Taz­za­ri“ at­sto­vy­bių. „Gal tai nau­do­tos trans­por­to prie­mo­nės?“ - ne­tgi perk­lau­sė „Trans­mit­to“ at­sto­vas.

LŽ dien­raš­čio duo­me­ni­mis, be „Taz­za­ri“, Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je dar bu­vo re­gis­truo­ti 85 „Nis­san Leaf“, 17 „Mit­su­bis­hi i-MiEV“, 12 „Tes­la Mo­del S“, taip pat – du pra­ncū­ziš­ki elek­tro­mo­bi­liai „Re­nault Zoe“ ir „Mia Mia“. Tie­sa, „Mia“ ga­mi­nu­si kom­pa­ni­ja jau spė­jo ko­vą ban­kru­tuo­ti.

Iš šio mar­gu­my­no lie­tu­viai įre­gis­tra­vo vos du elek­tro­mo­bi­lius - „Mit­su­bis­hi i-MiEV“ ir „Tes­la Mo­del S“. Ame­ri­ko­je ga­mi­na­mą pra­ban­gų elek­tro­mo­bi­lį įsi­gi­jo vie­nas pres­ti­ži­niais dra­bu­žiais pre­kiau­jan­čios įmo­nės „Du bro­liai“ sa­vi­nin­kų To­mas Jan­kaus­kas. Pir­ki­nys vers­li­nin­kui kai­na­vo 300 tūkst. li­tų.

Už­da­ras ratas

Nors at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ko­dėl Lie­tu­vos pir­kė­jai į elek­tro­mo­bi­lius žiū­ri at­stu­mian­čiai, V. Dai­lyd­ka įvar­di­jo sa­vi­tą lie­tu­vių men­ta­li­te­tą, yra ir ki­tų da­ly­kų, le­mian­čių lie­tu­vių pa­si­rin­ki­mą.

Pir­miau­sia – elek­tra va­ro­moms ma­ši­noms nė­ra tin­ka­mos inf­ras­truk­tū­ros. Vil­niu­je tik ne­se­niai bu­vo pa­sta­ty­ta grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lė (GĮS), ku­rio­je elek­tro­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas jau ga­li jaus­tis taip, ta­ry­tum tra­di­ci­niu au­to­mo­bi­liu bū­tų at­vy­kęs į įpras­tą de­ga­li­nę. Iki pu­sės va­lan­dos – per tiek lai­ko nau­jo­ji GĮS įkrau­na elek­tro­mo­bi­lį. Tai­gi įkro­vi­mo pro­ce­sas jo­je trun­ka bent ke­tu­ris kar­tus il­giau, nei pri­pil­dy­ti au­to­mo­bi­lio ba­ką dy­ze­li­no ar ben­zi­no įpras­to­je de­ga­li­nė­je. Ta­čiau ki­to­se Lie­tu­vo­je da­bar vei­kian­čio­se įkro­vi­mo sto­te­lė­se rei­kė­tų už­truk­ti ir ke­lias va­lan­das. Vai­ruo­to­jams tai nė­ra pa­to­gu, dėl to da­lis jų at­si­sa­ko pla­nų įsi­gy­ti elek­tra va­ro­mą trans­por­to prie­mo­nę.

Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Vla­dis­la­vas Kond­ra­to­vi­čius dien­raš­čiui LŽ at­sklei­dė, kad ar­ti­miau­siu me­tu dar vie­na GĮS tu­rė­tų at­si­ras­ti prie Vil­niaus-Klai­pė­dos ma­gis­tra­lės. Pa­klaus­tas, ko­dėl GĮS inf­ras­truk­tū­ra nė­ra plė­to­ja­ma spar­čiau, vi­ce­mi­nis­tras at­sa­kė pa­pras­tai: „Nė­ra elek­tro­mo­bi­lių.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami